Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Výbor pro spolupráci se samosprávami při Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Zápis ze zasedání dne 7. září 2004

  

Přítomni:

Jan Rác (předseda), Mgr. Kateřina Jacques (místopředsedkyně, tajemnice), Jan Balog (člen Rady), David Beňák, DiS. (kancelář Rady), Petra Broumová (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva), Jiří Daniel (KÚ Jihomoravský kraj – koordinátor), JUDr. Milan Ďurica (MV – Odbor pro místní správu), Mgr. Klára Filipová (Svaz měst a obcí), Mgr. Klára Janoušková (Masarykova univerzita), PhDr. Renáta Kottnerová (KÚ Olomoucký kraj – koordinátora), Mgr. Jiří Lifka (Kancelář Veřejného ochránce práv), JUDr. Jan Musil, PhD. (místostarosta statutárního města Brno) PhDr. Pavla Nachtmannová (Magistrát města Olomouc), Svatava Nováčková (náměstkyně primátora města Zlín),  Ing. Milan Puchar (starosta města Krupka), JUDr. Josef Vedral (MV- zástupce ředitele odboru legislativy), Jana Žouželková (Odbor sociálních služeb a zdravotnictví – Přerov), Vladislav Suchánek (MV – Odbor pro místní správu)

Nepřítomni:

Mgr. Helena Balabánová (KÚ Moravskoslezského kraje – koordinátora), Jan Černý (Člověk v tísni) - omluven, Zdeněk Duna (kancelář Rady) – omluven, Ing. Jan Matoušek (Městská část Praha 5 – bytový odbor), Mgr. Věra Pelíšková (MMR – odbor bytové politiky) – omluvena, Ing. Petr Víšek (MPSV)

Hosté:

Mgr. Daniela Cincibusová (novinářka), PaedDr. František Menšík (MV – odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě), PhDr. Imrich Vašečka (odborný asistent – Masarykova univerzita), Mgr. Czeslaw Walek (ředitel kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity)


Program:

    1. Uvítání

  • představení členů Výboru

  • Statut a Jednací řád

  1. Prezentace vzdělávacího programu pro koordinátory a romské poradce - PaedDr. František Menšík, vedoucí odboru přípravy pracovníků ve veřejné správě MV

  2. Vládní Koncepce integrace – kapitola Spolupráce se samosprávami

  3. Návrhy na činnost Výboru

  4. Různé

Jednání vedl předseda Jan Rác

ad 1

Výbor se shodl na tom, že je třeba v návaznosti na bod 5, čl. 2 a v souladu s čl. 2 odst. 3 Rady vyžádat od obcí s rozšířenou působností informace o plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integrace příslušníků romské komunity do společnosti (s odkazem na zákon č. 273/2001 Sb., § 6 odst. 8 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů). Výbor požádá krajské koordinátory, aby zajistili toto šetření v rámci svých krajů a výsledky zaslali k dalšímu zpracování Výboru pro spolupráci se samosprávami (prostřednictvím tajemnice Výboru).

ad 2

V roce 2003 inicioval Výbor pro spolupráci se samosprávami svým usnesením adresovaným MV vznik programu dalšího vzdělávání pro koordinátory romských poradců, romské poradce a terénní sociální pracovníky zaměstnané na obcích. Resort vnitra bezprostředně zareagoval a vlastní vzorový program byl představen 25. listopadu 2003 v Brně za účasti vládního zmocněnce pro lidská práva MUDr. Jařaba, zástupkyně Veřejného ochránce práv Mgr. Šabatové a zpracovatele návrhu dr. Luczky, ředitele Centra sociální prevence a pomoci v Praze.

Na dnešním zasedání vzal Výbor na vědomí informaci zástupce Ministerstva vnitra, odboru přípravy pracovníků ve veřejné správě PaedDr. Františka Menšíka o zahájení I. části pilotního vzdělávacího programu pro krajské koordinátory romských poradců (hl.m.Prahy) a romské poradce obcí s rozšířenou působností, které se uskuteční dne 20. září 2004 ve Střední policejní škole MV v Praze. Vzdělávání provede akreditovaná vzdělávací instituce HUMANITATIS PROFES Praha, o.p.s., která má dlouholeté zkušenosti z realizace obdobných programů pro romskou komunitu, zejména ve školství (realizace projektu MŠMT pro romské asistenty základních škol).

Výbor vítá zahájení tohoto vzdělávacího programu a konstatuje, že by do budoucna bylo vhodné zavést kombinovanou formu tohoto vzdělávacího programu s využitím distančního vzdělávání. O této možnosti bude Výbor jednat na svém příštím zasedání.


ad 3

a) Tajemnice Výboru seznámila přítomné s vládní koncepcí integrace romské komunity do společnosti. Popsala její genezi a uvedla faktory, které vedly k rozhodnutí, že čtvrté znění koncepce nebude pouhou aktualizací, ale důkladnou revizí, kterou zpracují odborné řešitelské týmy. Členové výboru se podílejí na zpracování kapitoly Spolupráce se samosprávami – implementace koncepce. Všechny podněty na toto téma - které byly ke dni zasedání Výboru doručeny - byly zapracovány do přehledné tabulky, která byla všem rozdána. Očekává se, že členové Výboru na tento soubor podnětů a přiložený pracovní text budou reagovat a jejich příspěvky budou dále zapracovány. Příští zasedání Výboru bude v jedné své části věnováno diskusi nad vzniklým textem. Veškeré písemné podklady jsou v kanceláři Rady a je možné si je vyžádat.

b) Usnesení č. 607 ze dne 16. června 2004 k informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2003 ukládá místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje zpracovat a předložit vládě do 31. prosince 2004 v součinnosti s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministrem práce a sociálních věcí návrh novelizace zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a změně některých zákonů, jež podrobněji upraví působnost krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku integrace příslušníků romských komunit do společnosti včetně metodického řízení výkonu státní správy v této oblasti. Pracovní setkání k tomuto úkolu svolá tajemnice Výboru na druhou polovinu října a účastní se ho vládní zmocněnec pro lidská práva MUDr. Jan Jařab, zástupci MV a MPSV a přizván bude za Výbor JUDr. Josef  Vedral (zástupce vedoucího odboru legislativy MV). Členové Výboru budou seznámeni s výsledkem tohoto pracovního setkání a budou mít možnost se k němu vyjádřit.

ad 4

a) Výbor se shodl na tom, že chce zvláštní pozornost věnovat problematice bydlení a na své příští zasedání pozve Mgr. Martinu Štěpánkovou, vedoucí řešitelského týmu, který se této oblasti věnuje. Přítomní vyjádřili nespokojenost nad tím, že náš právní řád nepracuje s termínem sociálního bydlení a ani samosprávy tudíž nemohou tento systém bydlení podporovat a rozvíjet.

b) Přítomní se shodli na tom, že samosprávy doposud nedostatečně využívají tzv. institut zvláštního příjemce, který je obecně mezi odborníky považován za velice účinný prostředek, který samosprávám umožňuje udržet dohled nad placením nájemného u těch obyvatel, kteří tuto svoji povinnost neplní a jsou tak vystaveni nebezpečí ztráty bydlení z důvodu neplacení. Mgr. Jiří Lifka z Kanceláře veřejného ochránce práv ve spolupráci s předsedou Janem Rácem a tajemnicí Kateřinou Jacques připraví podklady, které zmapují toto téma jak po stránce právní, tak také metodické a případné nedořešené dotazy adresují také zodpovědným pracovníkům MPSV. S výsledky své práce seznámí členy Výboru na příštím zasedání a dále budou tyto materiály předány příslušným úřadům k dalšímu využití.

c) Výbor se shodl na tom, že je třeba usilovat o sjednocení integračních aktivit resortů, krajů, samospráv a dalších subjektů. Významným pokrokem v tomto směru by mělo být zřízení agentury k předcházení sociálnímu vyloučení, která bude zřízena jako organizační složka státu. Materiál studie proveditelnosti je t.č. v meziresortním připomínkovém řízení a po jeho skončení bude ke schválení předložen vládě. Výbor bude o výsledku schvalovacího procesu informován.

d) Kancelář Rady zpracovává k předložení vládě materiál Příklady dobré praxe, který by měl popisovat programy realizující integrační aktivity na úrovni samospráv a v jejich spolupráci. Na příštím zasedání bude Výboru tento materiál předložen k diskusi.

ad 5

a) Zástupce resortu MPSV Ing. Petr Víšek rezignoval vzhledem ke svému pracovnímu vytížení na činnost ve Výboru.

b) Jan Balog navrhl, aby se Výbor věnoval zpracování návrhů na nové dotační programy jednotlivých resortů. Na příštím zasedání bude toto téma prodiskutováno.

Závěry:

a) Členové Výboru obdrží seznam všech členů s kontaktními údaji (provede tajemnice).

b) Tajemnice Výboru vyzve MPSV k nominaci nového zástupce resortu, který by se stal členem Výboru namísto Ing. Petra Víška, který na svou funkci vzhledem k pracovnímu vytížení rezignoval.

c) Tajemnice Výboru vyzve krajské koordinátory ke splnění bodu Ad. 1a).


Příští zasedání Výboru se uskuteční dne 25. listopadu 2004 na Úřadu vlády.


Přílohy:

  • Seznam členů Výboru s kontaktními údaji

  • Informace o plnění úkolů týkajících se romské integrace kraji a obcemi – zpracovalo MV

Fotogalerie ze zasedání výboru:  FOTO1   FOTO2   FOTO3   FOTO4