Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro Dekádu romské inkluze pro léta 2005-2015 Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Výbor pro Dekádu romské inkluze pro léta 2005-2015 (dále jen „Výbor“) je orgánem Rady vlády pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rada“) pro koordinaci naplňování národního akčního plánu Dekády na národní úrovni a monitoring tohoto naplňování.
(2) Výbor byl zřízen schválením statutu tohoto Výboru.

Článek 2
Činnost Výboru

(1) Výbor koordinuje naplňování akčního plánu Dekády a monitoruje toto naplňování.
(2) Výbor přitom zejména:
a) komunikuje a spolupracuje s institucemi veřejné správy, nevládními organizacemi a mezinárodními institucemi, romskou komunitou,
b) sleduje naplňování národního akčního plánu pro Dekádu.

Článek 3
Složení Výboru

(1) Výbor má nejvýše 10 členů, kterými jsou předseda a další členové.
(2) Předsedou výboru je národní koordinátor pro Dekádu romské inkluze jmenovaný premiérem, který je členem Rady.
(3) Ostatní členy Výboru jmenuje předseda Rady na návrh předsedy Výboru. Dále předseda Rady také schvaluje přizvání expertů jako stálých spolupracovníků Výboru.
(4) Členy Výboru jsou:
a) zástupci státní správy: zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místí rozvoj,
b) zástupci romské veřejnosti – členové Rady, zástupci nevládních neziskových organizací a jiné osobnosti,
c) jiní zástupci občanské a odborné veřejnosti.

Článek 4
Předseda Výboru

(1) Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Rady.
(2) Předseda Výboru svolává a řídí schůze Výboru. Schůze Výboru se konají podle potřeby, zpravidla jedenkrát za tři měsíce. Předseda Výboru dále zejména:
a) předkládá Radě návrhy a doporučení, přijaté Výborem,
b) předkládá předsedovi Rady ke schválení seznam členů Výboru a odborníků, kteří s Výborem budou spolupracovat jako stálí spolupracovníci,
c) rozhoduje o pozvání hostů na jednání Výboru,
d) navrhuje program jednání Výboru.

Článek 5
Členové Výboru

(1) Členové Výboru a stálí spolupracovníci (dále jen „členové“) jsou povinni účastnit se jednání Výboru a podílet se na přípravě návrhů a doporučení Výboru. Pokud se člen nemůže na jednání dostavit, omluví se a postupuje v souladu s Jednacím řádem.
(2) Členové mají právo prostřednictvím předsedy Výboru předkládat Radě návrhy a doporučení, které přijali.

Článek 6
Externí spolupráce

Externí spolupráce se řídí Statutem Rady. Ustanovení upravující externí spolupráci se použijí přiměřeně.

Článek 7
Jednací řád

Výbor se přiměřeně řídí Jednacím řádem Rady.

Článek 8
Tajemník

(1) Tajemník na základě pokynů svolává jednání Výboru a zpracovává záznam z jednání.
(2) Tajemník zpracovává za období jednoho kalendářního roku zprávu o činnosti Výboru.
(3) Tajemník má hlas poradní.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

(1) Tento Statut nabyl účinnosti dne 13. září 2005, na základě schválení Radou pod č. číslo a rok záznamu z jednání Rady.
(2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Radou.
(3) Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu.

V Praze dne 13. září 2005
JUDr. Pavel Němec
Předseda RVZRK