Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny


Výbor Dekády romské inkluze (2005 – 2015)
Výbor pro Dekádu romské inkluze (2005 – 2015) je vytvořen při Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity. V přípravné fázi se výbor zásadní měrou podílel na tvorbě Akčního plánu Dekády v ČR. V realizační fázi iniciativy plní výbor funkci poradního a konzultativního orgánu při naplňování cílů Dekády. Výbor úzce spolupracuje a komunikuje se jednotlivými resorty pověřenými plněním Akčního plánu Dekády, romskou komunitou a nevládními neziskovými organizacemi prostřednictvím volených zástupců.V přípravné fázi Dekády se Výbor sešel dvakrát (24. května a 6. října 2004), kdy projednával úkoly Akčního plánu Dekády a text deklarace Dekády. V realizační fázi se Výbor sešel rovněž dvakrát; dne 22. září 2005, kdy projednával komunikační strategii Dekády ve vztahu k veřejnosti, implementaci jednotlivých cílů a úkolů akčního plánu a monitoring vlivu iniciativy na sociálně vyloučené romské komunity; dne 22. února 2006 se výbor sešel, aby projednal připomínky členů výboru je Zprávě o naplňování Dekády v roce 2005 a také některá aktuální témata týkající se plnění cílů Dekády a následného monitoringu.