Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis ze druhého zasedání Výboru pro Dekádu romské inkluze pro léta 2005 – 2015 Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

 

Datum zasedání: 6. 10. 2004

 

Přítomní členové: MUDr. Jan Jařab (předseda výboru), Gabriela Hrabalová (o. s. Athinganoi), Mgr. Věra Pelíšková (Ministerstvo pro místní rozvoj), Vladimír Horváth (člen Rady), Radek Horváth (člen Rady), Marie Kopecká (Open Society Fund Praha), Lucie Horváthová (romská poradkyně města Pardubice).

 

Přítomní hosté: Pavlína Rumplová (Úřad vlády ČR), Mgr. Czeslaw Walek (tajemník Rady), Ondřej Horváth (Partners Czech o. p. s.)

 

Nepřítomní členové: PhDr. Petr Kaplan (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Matěj Šarközi, Petra Zajdová (o. s. Romea), PaedDr. Karel Tomek (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

 

 

  1. Informace účastníků workshopů v Budapešti (Maďarsko) v souvislosti s přípravou akčních plánů v prioritách zaměstnanosti, bydlení, zdravotnictví (k této prioritě ČR zatím nepřistoupila) a oblastí komunikace v rámci Dekády:

 

a)      Mgr. Czeslaw Walek informoval o workshopu na téma zaměstnanosti. Za Českou republiku se zúčastnili: Mgr. Czeslaw Walek, Ondřej Horváth, paní Vytáková (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Účastníci vytvořili návrh akčního plánu na tuto oblast, kterou po příjezdu konzultovali s pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se shodli, že předložený akční plán bude realizován především na úrovni úřadů práce.

b)      Gabriela Hrabaňová a Pavlína Rumplová informovali o workshopu na téma komunikace v rámci Dekády. Hlavně se diskutovalo o komunikaci mezi administrativou zúčastněných států a reklamní kampaní určené obyvatelstvu zúčastněných zemí. Reklamní kampaň  by měla být zaměřena  na nabourání stereotypů vůči Romům.  Jedním z konkrétních návrhů, které padly za Českou republiku bylo, oficiálně zahájit Dekádu na den Mezinárodního dne Romů 8. 4. 2004.

c)      Mgr. Věra Pelíšková informovala o workshopu na téma bydlení. Za Českou republiku se zúčastnili: Mgr. Věra Pelíšková, Mgr. Andrea Baršová (Úřad vlády ČR) a Mgr. Sri Kumar Wishvanathan (o. s. Vzájemné soužití). Účastníci navrhly akční plán, který je orientován tři základní oblasti tj. zajištění rovného přístupu Romů ke všem formám bydlení, zabránění vystěhovávání romských domácností a neintegrace sociálně vyloučených Romů a romských domácností, zlepšení přístup chudých romských domácností k nájemnému bydlení.

d)      O workshopu na téma zdravotnictví informoval Mgr. Czeslaw Walek. Za Českou republiku se zúčastnili: Mgr. Kateřina Jacques (Úřad vlády ČR), MUDr. Libuše Nesvadbová (Vinohradská nemocnice, Praha), Bc. Lýdia Poláčková (členka Rady). Účastnice navrhly v akčním plánu realizaci projektu romských zdravotních asistentů. K tomuto záměru proběhla již schůzka s panem náměstkem MUDr. Milanem Špačkem, který přislíbil metodické zaštítění.

 

 

 

  1. Projednávání textu a podpisu deklarace Dekády

 

Předseda výboru a národní koordinátor Dekády seznámil přítomné s aktuální situací. Národní koordinátorka Slovenské republiky PhDr. Klára Orgovánová a  národní koordinátor Dekády České republiky se shodují v tom, že hlavní iniciátoři vzniku Dekády nemohou zavázat předsedy vlád zúčastněných států k plnění vysoce konkrétních cílů obsažených v „akčních plánech“ pouze deklarací. Vznik takového závazku – a z toho plynoucího nového monitorovacího systému - by byl možný pouze za předpokladu, že by se jednalo o mezinárodní smlouvu, což se však nejeví jako příliš realistické.

 

Výbor se k tomuto bodu usnesl takto:

 

a)      ukládá předsedovi výboru napsat národním koordinátorům zúčastněných zemí dopis, který bude ilustrovat rozdíl mezi

·        variantou 1, tj. Dekádou jako fórem pro výměnu informací a zkušeností, zastřešeným obecnou deklarací předsedů vlád, deklarující vůli usilovat o zmenšení rozdílů mezi majoritními společnostmi a Romy v jednotlivých zemích (tuto variantu bude ČR preferovat)

·        variantou 2, tj. vznikem nového monitorovacího systému, s konkrétními a právně vymahatelnými závazky;

b)      nedoporučuje předložit předsedovi vlády současný text deklarace, a pokud  Mezinárodní řídící výbor zvolí variantu 1, doporučuje výbor národnímu koordinátorovi prosadit změnu formulace současného textu deklarace.

 

  1. Přistoupení České republiky k prioritě zdravotnictví

 

Výbor se k tomuto bodu usnesl takto:

 

a)      zdravotnictví jako další priorita akčního plánu Dekády může být začleněna pouze ve smyslu zajištění preventivních aktivit;

b)      Česká republika přistoupí k prioritě zdravotnictví pouze za předpokladu, že se Mezinárodní řídící výbor Dekády bude souhlasit s pojetím Dekády ve smyslu varianty 1.

 

 

Sepsal: David Beňák, tajemník výboru

 

Schválil:  MUDr. Jan Jařab, předseda výboru