Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

USNESENÍ VLÁDY ČR k romským komunitám 1990 - dodnes

 463/91 ze dne 13.11.1991 k návrhu zásad politiky vlády ČR ke společenskému vzestupu romského obyvatelstva

29/92 ze dne 15.1.1992 k rozpracování zásad politiky vlády České republiky ke společenskému vzestupu romského obyvatelstva České republiky

594/92 ze dne 14.10.1992 o zásadách politiky vlády ČR ke společenskému vzestupu romského obyvatelstva

67/93 ze dne 10.2.1993 ke zprávě o poradě k romské problematice

210/93 ze dne  28.4.1993 k situační zprávě o problematice romské komunity

409/93 ze dne 21.7.1993 o poskytnutí finančních prostředků na tisk národnostních a etnických menšin v ČR na druhé pololetí roku 1993

506/93 ze dne 8.9.1993 o opatřeních k řešení situace romských dětí a mladistvých

259/94 ze dne  11.5.1994 o schválení statutu Rady pro národnosti vlády ČR

24/95 ze dne 11.1.1995 o poskytnutí finančních prostředků na tisk příslušníků národnostních menšin v ČR na rok 1995

279/95 ze dne 10.5.1995 k informaci o projevech extremistických postojů v České republice

391/95 ze dne 28.6.1995 o návrhu vlády Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí

580/95 ze dne 11.10.1995 k rasově motivovanému násilí, ke kterému došlo dne 7.října 1995 v Břeclavi

8/97 ze dne 8.1.1997 o plánu práce vlády na 1.pololetí 1997 a výhledu na 2.pololetí 1997

384/97 ze dne 1.5.1997 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1.května 1997 do 31.května 1997

398/97 ze dne 2.7.1997 o plánu práce vlády na 2.pololetí 1997 a o výhledu na 1.pololetí 1998

518/97 ze dne 27.8.1997 o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci objektu určeného pro umístění Muzea romské kultury v Brně

581/97 ze dne 17.9.1997 o zřízení meziresortní komise pro záležitosti romské komunity

640/97 ze dne 15.10.1997 o Statutu Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity

686/97 ze dne 29.10.1997 ke Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě

715/97 ze dne 12.11.1997 o poskytnutí finanční pomoci při zajištění návratu českých občanů žádajících neúspěšně o azyl v zahraničí do České republiky

10/98 ze dne 7.1.1998 o odvolání a jmenování člena a předsedy Rady pro nadace, předsedy Rady pro národnosti vlády ČR a předsedy Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity

93/98 ze dne 18.2.1998 o návrhu vlády Nejvyššímu soudu na rozpuštění některých politických stran a politických hnutí

121/98 ze dne 23.2.1998 k informaci o jednání s představiteli romských občanských iniciativ

192/98 ze dne 19.3.1998 ke Zprávě o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin

282/98 ze dne 22.4.1998 k informaci o výsledcích jednání představitelů vlády s představiteli romských občanských iniciativ

474/98 ze dne 1.7.1998 k postupu řešení výstavby romského památníku v Letech u Písku

580/98 ze dne 9.9.1998 o odvolání a jmenování předsedy Rady pro národnosti vlády České republiky a předsedy Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity a o změně statutů těchto orgánů

643/98 ze dne 30.9.1998 ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády z 29.října 1997 č.686, ke Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě, obsaženou v části III předloženého materiálu

756/98 ze dne 18.11.1998 o změně složení a změně Statutu Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity

809/98 ze dne 9.12.1998 ke zlepšení ochrany lidských práv v ČR

34/99 ze dne 11.1.1999 k přípravě kampaně proti rasismu

35/99 ze dne 11.1.1999 k Rozhodnutí výboru pro odstranění rasové diskriminace (CEDR) 2(53) z 11.srpna 1998 týkajícího se České republiky

36/99 ze dne 11.1.1999 k přípravě pietní úpravy míst někdejších koncentračních táborů v Letech u Písku  a v Hodoníně u Kunštátu na Moravě

115/99 ze dne 8.2.1999 ke zprávě o stavu trestné činnosti s rasovým kontextem za rok 1998

131/99 ze dne 17.2.1999 ke konceptu dotační politiky financování organizací příslušníků národnostních menšin v České republice

132/99 ze dne 17.2.1999 k návrhu Statutu Rady vlády ČR pro lidská práva a k návrhu na  jmenování zástupců veřejnosti členy Rady vlády ČR pro lidská práva

278/99 ze dne 7.4.1999 ke Zprávě o stavu lidských práv v České republice za rok 1998

279/99 ze dne 7.4.1999 o koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti

280/99 ze dne 7.4.1999 o dalším postupu v souvislosti s nacistickou genocidou Romů

418/99 ze dne 5.5.1999 o Národním plánu zaměstnanosti

486/99 ze dne 17.5.1999 k pietní úpravě místa bývalého cikánského tábora a památníku v Letech u Písku

488/99 ze dne 17.5.1999 o návrhu vlády Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí

505/99 ze dne 26.5.1999 ke Zprávě o postupu ve věci usnesení zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice z 15.září 1998 č.Z/69/68 týkající se stavebních úprav v Matiční ulici v ústí nad Labem – Neštěmicích

549/99 ze dne31.5.1999 k přípravě kampaně proti rasismu

640/99 ze dne 23.6.1999 o opatřeních na podporu osob obtížně umístitelných na trhu práce ((se zřetelem na příslušníky romské komunity)

720/99 ze dne 14.6.1999 ke Zprávě o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998

789/99 ze dne 28.7.1999 o opatřeních proti hnutím směřujících k potlačení práv a svobod občanů

790/99 ze dne 28.7.1999 k průběhu rekonstrukce objektu určeného pro umístění Muzea romské kultury v Brně

796/99 ze dne 28.7.1999 k návrhu na učinění prohlášení ČR podle čl.14 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, kterým se uznává příslušnost Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace přijímat podání jednotlivých osob nebo skupin osob podle odst.1 tohoto článku

797/99 ze dne 28.7.1999 k návrhu na obeslání Mezinárodní konference Fenomén Holocaust

978/99 ze dne 22.9.1999 o podpoře výstavby Vesničky Soužití v Ostravě – Muglinově

1054/99 ze dne 6.10.1999 k problematice stavby plotu v Matiční ulici v Ústí nad Labem

1111/99 ze dne 18.10.1999 k usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k žádosti o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - Neštěmice

1225/99 ze dne 15.11.1999 ke Zprávě o plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace

1226/99 ze dne 15.11.1999 k informaci zástupce vlády o průběhu jeho jednání o odstranění plotu v Matiční ulici v Ústí nad Labem - Neštěmicích

1258/99 ze dne 29.11.1999 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů

102/00 ze dne 24.1.2000 ke Zprávě o průběhu kampaně proti rasismu

260/00 ze dne 15.3.2000 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím v roce 2001 a sjednocení některých jejích technicko organizačních pravidel

386/00 ze dne 19.4.2000 k Zásadám poskytování účelových dotací z položky Podpora projektů Integrace romské komunity kapitoly Všeobecná pokladní správa zákona č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000

387/00 ze dne 19.4.2000 k rozvojovému programu komunitního bydlení občanů romské národnosti v městě Brně a zlepšení interetnických vztahů ve společnosti

599/00 ze dne 14.6.2000 ke Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti

994/00 ze dne 11.10.2000 o opatřeních vlády vedoucích k uspořádání celospolečenské a parlamentní diskuse o nápravě vztahů mezi většinovou společností a romskou menšinou

1052/00 ze dne 23.10.2000 ke Zprávě o působení romských poradců na okresních úřadech

1105/00 ze dne 8.11. 2000 o převedení finančních prostředků v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2000

1172/00 ze dne 22.11.2000 k návrhu na převedení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých na kampaň proti rasismu do rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury

14/01 ze dne 3.1.2001 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémové řešení

16/01 ze dne 3.1.2001 k úpravě limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců Úřadu vlády České republiky na rok 2001

114/01 ze dne 7.2.2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

147/01 ze dne 14.2. 2001 k přípravě kampaně proti rasismu

225/01 ze dne7.3.2001 o jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva, předsedy Rady pro národnosti vlády České republiky. předsedy Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity a předsedy Rady vlády České republiky pro lidská práva

300/01 ze dne 28.3.2001 ke Zprávě o plnění úkolu 9.a) uloženého usnesením vlády ze 14. června 2000 č. 599 ke Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti

331/01 ze dne 9.4. 2001 ke Zprávě o plnění Strategie prevence kriminality do roku 2000 za rok 2000 a stanovení priorit na rok 2001

366/01 ze dne 18. 4. 2001 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. března 2001

422/01 ze dne 2.5.2001 o změně usnesení vlády z 3. ledna 2001 č. 14 k Rozboru poradních a pracovních orgánu vlády a návrhu na jejich systémové řešení

498/01 ze dne 21.5.2001 ke Stručné informaci k prosazování zákonných možností postupu Ministerstva vnitra a Policie České republiky vůči projevům rasismu a xenofobie

621/01 ze dne 20.6.2001 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím v roce 2002 a k Rozboru financování nestátních neziskových organizací v roce 2000

651/01 ze dne 25.6.2001 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2001 a o přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2002

737/01 ze dne 18. 7. 2001 o souhlasu s účastí delegace České republiky s doprovodem vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na Světovou konferenci Organizace spojených národů proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související intoleranci

781/01 ze dne 25. 7. 2001 o zřízení funkce koordinátora romských poradců při vyšších územních samosprávných celcích

831/01 ze dne 22.8.2001 k Vyhodnocení situace související s britskými kontrolami na letišti Praha – Ruzyně

1145/01 ze dne 7. 11. 2001 k Návrhu opatření k zintenzivnění implementace Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti.

1264/01 ze dne 26.11.2001 k informaci o realizaci kampaně proti rasismu

1362/01 ze dne 19. 12. 2001 o realizaci Závěrečných doporučení Výboru pro lidská práva

1371/01 ze dne 19.12.2001 o Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity

87/02 ze dne 23. 1. 2002 k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. prosince 2001 a k návrhu Koncepce romské integrace

143/02 ze dne 11. 2. 2002 o změně závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2002, rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa

175/02 ze dne 20. 2. 2002 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády

394/02 ze dne 17. 4. 2002 o řešení problému vzdělávání dětí romské menšiny či jiných menšin prostřednictvím jejich zvláštní přípravy a pozitivních opatření

419/02 ze dne 22. 4. 2002 k přípravě kampaně proti rasismu

627/02 ze dne 12. 6. 2002 o změně závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2002, rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa a rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj

670/02 ze dne 19. 6. 2002 o změně usnesení vlády z 22. dubna 2002 č. 419 k přípravě kampaně proti rasismu

761/02 ze dne 5. 8. 2002 k Návrhu akčního plánu k omezení žádostí příslušníků romské komunity z České republiky o azyl v zemích Evropské unie a Norsku

768/02 ze dne 7. 8. 2002 o odvolání a jmenování předsedy poradního orgánu vlády

1009/02 ze dne 14. 10. 2002 o zrušení a změnách usnesení vlády s úkoly stanovenými okresním úřadům ve vztahu k Ministerstvu práce a sociálních věcí

1094/02 ze dne 6.11.2002 o jmenování členů Rady pro národnostní menšiny

1112/02 ze dne 13.11.2002 ke Zprávě o dosavadní aplikaci Koncepce integrace romské komunity v oblasti školství 2002

243/03 ze dne 12. 3. 2003 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního přístupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2002

253/03 ze dne 12. 3. 2003 o návrhu Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí

346/03 ze dne 7. 4. 2003 ke kampani proti rasismu – Projektu tolerance 2003

347/03 ze dne 7. 4. 2003 o podpoře Světového romského festivalu KHAMORO Praha

361/03 ze dne 14. 4. 2003 k Národnímu akčnímu plánu boje proti terorismu /aktuální znění pro rok 2003/

478/03 ze dne 19. 5. 2003 k závěrečným doporučením Výboru pro odstranění diskriminace žen – kontrolního orgánu Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen

545/03 ze dne 4. 6. 2003 o Národním plánu zaměstnanosti na rok 2003

597/03 ze dne 18. 6. 2003 o Hlavních oblastech dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2004 a k rozboru jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002

626/03 ze dne 23. 6. 2003 k návrhu na účast místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, v zastoupení předsedy vlády, na Regionální konferenci o romské problematice v Maďarské republice ve dnech 30. června a 1. července 2003

822/03 ze dne 6. 8. 2003 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002

898/03 ze dne 10. 9. 2003 k závěrečným doporučením Výboru pro práva dítěte – kontrolního orgánu Úmluvy o právech dítěte

1035/03 ze dne 20. 10. 2003 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. září do 30. září 2003

1160/03 ke Zprávě o analýze soudobé migrace a usazování příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky na území České republiky

1162/03 ze dne 19. 11. 2003 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. října do 31. října 2003

90/04 ze dne 28. 1. 2004 k Závěrečným doporučením Výboru pro odstranění rasové diskriminace – kontrolního orgánu Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace

100/04 ze dne 28. 1. 2004 o Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity

323/04 ze dne 7. 4. 2004 k Informaci o současné situaci  v oblasti včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a k Návrhu cílů koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání

539/04 ze dne 2. 6. 2004 kterým se doplňuje usnesení vlády ze dne 18. června 2003 č. 597, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2004 a k rozboru jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002

607/04 ze dne 16. 6. 2004 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2003 a k návrhu třetí aktualizace Koncepce romské integrace

663/04 ze dne 30. 6. 2004 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003

1062/04 ze dne 27. 10. 2004 o jmenování předsedy Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity

1097/04 ze dne 3. 11. 2004 o jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva a předsedy Rady vlády pro lidská práva

136/05 ze dne 26. 1. 2005 o přistoupení k mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015

219/05 ze dne 23. února 2005 k návrhu na pomoc romské komunitě prostřednictvím zdravotně sociálních pomocníků

276/05 ze dne 9. března 2005 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice

532/05 ze dne 4. května 2005 o změně Koncepce romské integrace a k Informaci o plnění usnesení vlády týkající se integrace romských komunit  a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2004

556/05 ze dne 11. května 2005 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity

564/05 ze dne 11. května 2005 k návrhu Koncepce (projektu) včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání

916/05 ze dne 13. července 2005 č. 916 k přípravě kampaně proti rasismu – Projektu tolerance