Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. ledna 2005 č. 136


o přistoupení k mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005–2015
V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Informaci k mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005–2015 obsaženou v části III materiálu č. j.116/05;

II. s c h v a l u j e účast České republiky v mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015;

III. s o u h l a s í

1. s účastí delegace ve složení uvedeném v příloze tohoto usnesení na mezinárodním zahájení iniciativy Dekáda romské inkluze 2005-2015 dne 2. února 2005 v Sofii a s podpisem Deklarace k Dekádě romské inkluze 2005-2015,

2. s tím, že náklady spojené s účastí uvedenou v bodě III/1 tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy;

IV. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti předložit vládě do 31. prosince 2005 zprávu o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 včetně návrhu finančního zabezpečení účasti České republiky podle bodu II tohoto usnesení.


Provede:

místopředseda vlády a
ministr spravedlnosti