Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

STATUT

Výběrové komise sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků

I.

Základní ustanovení

 1. Výběrová komise sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků (dále jen „Komise“) je rozhodujícím orgánem pro poskytování dotací v rámci výběrového dotačního řízení sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků.

 2. Komise zejména:

 1. posuzuje, zda byly projekty předložené do výběrového řízení hodnoceny v souladu s podmínkami a pravidly výběrového řízení stanovenými Metodickým pokynem pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Podpory sociální inkluze příslušníků romských komunity, která byla schválena předsedou Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen „předseda Rady“),

 2. posuzuje a schvaluje zařazení projektů do vyhlášených dotačních programů,

 3. globálně posuzuje, zda byly zváženy všechny zúčastněné společenské zájmy a zda ve všech fázích procesu posuzování bylo postupováno stejně a v souladu s pravidly,

 4. posuzuje a schvaluje výsledky formálního i odborného hodnocení projektů,

 5. rozhoduje výši dotace na základě výsledků formální i odborného hodnocení.

 

II.

Složení a zřízení Komise

 1. Komise se skládá z předsedy, dalších členů a stálých hostů. Podklady a organizační zabezpečení jednání Komise zajišťuje tajemník.

 2. Komisi zřizuje předseda Rady, který jmenuje její členy a stálé hosty na základě návrhu ředitele kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen „ředitel kanceláře“).

 3. Komise má sedm členů.

 4. Členové a stálí hosté Komise jsou jmenováni na jedno dotační období.

 5. Členství (hostování) v Komisi zaniká uplynutím funkčního období, písemnou rezignací na členství (hostování), odvoláním ministrem a smrtí.

 6. Členy Komise jsou členové Rady, zaměstnanec odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí , zaměstnanec Ministerstva financí a zaměstnanec kanceláře Rady (koordinátor programu). Dále členy mohou být jmenováni zaměstnanci ostatních ministerstev a jiných orgánů státní správy, vyšších územních samosprávných celků a obcí a členové nestátních neziskových a církevních organizací. Členové Komise musejí splňovat požadavky vysoké odborné způsobilosti, nepodjatosti k projednávaným skutečnostem a mají povinnost mlčenlivosti k předmětu jednání Komise a jsou starší 18 let. Za tímto účelem podepisují čestné prohlášení člena výběrové komise, a to ještě před zahájením činnosti Komise.

 7. Stálými hosty Komise jsou zástupci jiných orgánů státní správy a dalších zainteresovaných institucí a subjektů. Stálí hosté Komise mají povinnost mlčenlivosti k předmětu jednání Komise. Za tímto účelem podepisují čestné prohlášení stálého hosta výběrové komise, a to ještě před zahájením činnosti Komise. Stálí hosté mají pouze poradní hlas.

 8. K jednání Komise mohou být v případě potřeby přizváni další odborní pracovníci ministerstva, jiných orgánů státní správy, výzkumných pracovišť a zainteresovaných organizací. Přizvané osoby mají povinnost mlčenlivosti k předmětu jednání Komise. Za tímto účelem podepisují čestné prohlášení přizvané osoby Komise, a to ještě před zahájením činnosti Komise. Přizvané osoby mají pouze poradní hlas. O přizvání dalších odborníků rozhoduje předseda Komise.

 

III.

Orgány komise

 1. Orgány Komise jsou předseda a tajemník.

 2. Předsedou Komise jmenuje předseda Rady. Předseda Komise řídí a koordinuje činnost Komise. Odpovídá předsedovi Rady za činnost Komise.

 3. Tajemník Komise je zaměstnancem kanceláře Rady a je jmenován předsedou Rady. Tajemník Komise připravuje podklady pro jednání Komise, vede spisovou dokumentaci a provádí další administrativní a technické práce, včetně organizačního zajištění jednání Komise.

 

IV.

Organizační zabezpečení činnosti komise

 1. Kancelář Rady poskytuje technické a administrativní zabezpečení činnosti Komise..

 2. Funkci sekretariátu Komise plní kancelář Rady.

 3. Jednání Komise upravuje její jednací řád, který schvaluje Komise na svém první zasedání.V.

Závěrečná ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Metodickým pokynem pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Podpory sociální inkluze příslušníků romských komunity a je závazný pro všechny členy a hosty Komise.