Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

</p><p>Statut </p><p>


Statut

Výboru pro spolupráci se samosprávami a naplňování koncepce romské integrace.

Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Výbor pro spolupráci se samosprávami a implementaci romské integrace (dále jen „Výbor“) je stálým orgánem Rady vlády pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rada“) pro komunikaci a spolupráci se samosprávami.

(2) Výbor byl zřízen schválením Statutu Rady usnesením vlády č.100.ze dne 28. ledna 2004.

Článek 2

Činnost Výboru

(1) Výbor zajišťuje komunikaci mezi Radou a samosprávami a usiluje o implementaci vládní koncepce integrace romské komunity do společnosti na lokální úrovni.

(2) Výbor přitom zejména

a) komunikuje a spolupracuje se samosprávami v oblasti integrace romských komunit,

b) sleduje naplňování integrace romských komunit krajskými úřady a obcemi pověřenými výkonem státní správy,

c) připravuje podklady pro vládní koncepci integrace romské komunity, navrhuje její změny a doplnění,

d) sleduje, jak je koncepce implementována na úrovni krajských a obecních samospráv.

(3) Výbor spolupracuje při své činnosti s institucemi veřejné správy, nevládními neziskovými organizacemi a odborníky na danou problematiku.

(4) Výbor dále spolupracuje s pracovní skupinou Rady pro otázky terénní sociální práce.

(5) Výbor může vyžadovat informace a stanoviska od ústředních orgánů státní správy a od ostatních orgánů státní správy, organizací a institucí podřízených orgánům státní správy a samosprávy v souladu s ustanovením statutu Rady čl. 2 odst. 3.

Článek 3

Složení Výboru

(1) Výbor má nejvýše 20 členů, kterými jsou předseda, místopředseda a další členové.

(2) Předsedu Výboru jmenuje na návrh Rady předseda Rady. Dále předseda Rady schvaluje na návrh předsedy Výboru ostatní členy Výboru a přizvání expertů jako stálých spolupracovníků Výboru.

(3) Členy Výboru jsou:

a) zástupci státní správy a samospráv,

b) odborníci, činní v oboru spadajícím do působnosti Výboru,

c) zástupci nevládních neziskových organizací.

Článek 4

Předseda Výboru

(1) Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Rady.

(2) Předseda Výboru svolává a řídí schůze Výboru. Schůze Výboru se konají podle potřeby.

Předseda Výboru dále zejména:

a) předkládá Radě návrhy a doporučení, přijaté Výborem,

b) předkládá předsedovi Rady ke schválení seznam členů Rady a stálých spolupracovníků Výboru,

c) navrhuje program zasedání Výboru,

d) rozhoduje o pozvání hostů na jednání Výboru.

Článek 5

Místopředseda Výboru

(1) Místopředseda výboru je pracovníkem kanceláře Rady.

(2) Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

(3) Zajišťuje především:

a) ve shodě s předsedou Výboru svolává zasedání Výboru,

b) pořizuje záznam ze zasedání Výboru,

c) jednou ročně zpracovává zprávu o činnosti výboru a informuje o jeho činnosti veřejnost

Článek 6

Členové Výboru

(1) Členové Výboru a stálí spolupracovníci (dále jen „členové“) jsou povinni účastnit se jednání Výboru a podílet se na přípravě návrhů a doporučení Výboru. Pokud se člen nemůže na jednání dostavit, omluví se a postupuje v souladu s Jednacím řádem.

(2) Členové mají právo prostřednictvím předsedy Výboru předkládat Radě návrhy a doporučení, které přijali.

Článek 7

Externí spolupráce

Externí spolupráce se řídí Statutem Rady.

Článek 8

Jednací řád

Výbor se přiměřeně řídí Jednacím řádem Rady.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

(1) Tento Statut nabyl účinnosti dne 13. září 2005, na základě schválení

Radou pod č. číslo a rok záznamu z jednání Rady.

(2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Radou.

(3) Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České

republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu.

V Praze dne 13. září 2005

JUDr. Pavel Němec.

Předseda RVZRK