Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Statut

Výboru pro Koncepci romské integrace

Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1)   Výbor pro Koncepci romské integrace (dále jen „Výbor“) je stálým orgánem Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rady“) pro aktualizaci a implementaci Koncepce romské integrace (dále jen „Koncepce“).

(2)   Výbor byl zřízen schválením Statutu Rady usnesením vlády č. 1371/01 ze dne 19.12.2001 o Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity.

 

Článek 2

Činnost Výboru

(1)   Výbor sleduje všechny práce při aktualizaci a revizi Koncepce, podává vlastní návrhy a podrobuje kritice návrhy druhých a tak napomáhá k dotváření Koncepce tak, aby její realizace byla co nejúčinnější.

(2)   Výbor přitom zejména sleduje, jak je práce jednotlivých státních orgánů v souladu s Koncepcí.

(3)   Výbor spolupracuje se Sdružením krajů ČR, Svazem měst a obcí a s orgány státní správy, které se podílejí na integraci romských komunit.

 

Článek 3

Složení Výboru

(1)    Výbor má 7 členů, kterými jsou předseda Výboru, místopředseda Výboru a další členové.

(2)    O složení Výboru rozhoduje, jeho předsedu a místopředsedu jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh Rady. Místopředseda Rady na návrh předsedy Výboru schvaluje přizvání expertů jako stálých spolupracovníků Výboru.

(3)    Členy Výboru jsou:

a)     zástupci státní správy,

b)     zástupce Svazu měst a obcí,

c)      zástupce sdružení krajů ČR,

d)     zástupce krajských koordinátorů romských poradců,

e)     členové Rady.

 

Článek 4

Předseda Výboru

(1)   Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Rady.

(2)   Předseda Výboru svolává a řídí schůze Výboru. Schůze Výboru se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Předseda Výboru dále zejména:

a)     předkládá Radě návrhy a doporučení Výboru, přijaté Výborem,

b)     předkládá místopředsedovi Rady návrhy ke přizvání odborníků, kteří budou s Výborem spolupracovat jako stálí spolupracovníci,

c)      rozhoduje o přizvání hostů na jednání Výboru.

 

Článek 5

              Tajemník Výboru

(1)   Tajemník výboru je jmenován z pracovníků kanceláře Rady.

(2)   Tajemník výboru odpovídá za zajištění administrativní stránky jednání Výboru, rozesílá pozvánky a materiály k projednání členům Výboru, pořizuje stručný záznam nejdůležitějších bodů jednání Výboru a zaznamenává přesné znění návrhů Výboru, které má předseda Výboru přednést Radě.

(3)   Tajemník výboru jednou ročně zpracovává zprávu o činnosti výboru, informuje o činnosti výboru veřejnost.

 

                   Článek 6

Členové Výboru

(1)   Členové Výboru a stálí spolupracovníci jsou povinni se účastnit jednání Výboru. Pokud se člen nemůže účastnit jednání Výboru omluví se v souladu s jednacím řádem Rady tajemníkovi Výboru.

(2)   Členové Výboru mají právo prostřednictvím předsedy Výboru předkládat Radě návrhy a doporučení, které přijali.

(3)   Člen Výboru má právo, aby i s jeho menšinovým názorem, pokud na tom trvá, byli předsedou Výboru seznámeni členové Rady.

 

           Článek 7

       Jednací řád Výboru

(1)   Výbor se přiměřeně řídí jednacím řádem Rady.

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

(1)   Tento Statut nabyl účinnosti 29. března 2004 na základě schválení Radou.

(2)   Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Radou.

(3)   Statut Výboru je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu vlády ČR a v tištěné podobě v kanceláři Rady.

 

V Praze dne 29. března 2004

 

            PhDr. Petr Mareš

Předseda RVZRK