Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunityÚřad vlády ČR, pracoviště Vladislavova 4, 110 00 Praha 1Tel: +420 296 153 511Fax: +420 224 946 615E-mail: krp@vlada.cz  Rada vlády České republiky pro záležitosti romské komunity byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 17.9. 1997 č. 581, tehdy jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity, v roce 2001 byla tato komise přejmenovaná na Radu. Rada je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské komunity. Rada systémově napomáhá integraci romské komunity do společnosti. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky vlády v oblasti integrace romských komunit. Podrobnější informace o složení a úkolech Rady jsou uvedeny v jejím Statutu, způsob jednání upravuje Jednací řád. Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje kancelář, která je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.Klíčovým dokumentem je Koncepce romské integrace