Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Kromě činnosti obecně zaměřené na národnostní menšiny Rada Evropy vyvinula celou řadu aktivit, jejichž úkolem je řešit specifické problémy s nimiž se především Romové a Traveleři v Evropě setkávají. Otázka Romů a Travellerů se dostala do popředí pracovního zájmu Rady Evropy, odrážejíce tři hlavní priority organizace, zejména:
- ochrana menšin
- boj proti rasismu a intoleranci
- problematika sociálního vyloučení
Rada Evropy se zabývá otázkami Romů a Travellerů již více než 20 let. Sznam relevantních dokumentů přijatých různými orgány Rady Evropy může být nalezena online na adrese:
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_EN.asp.

Právní nástroje
Vedle Evropské úmluvy o lidských právech se mohou snahy o řešení problematiky Romů opřít o následující dokumenty:
- Evropská sociální charta (revidovaná verze)
- Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin
- Evropská charta regionálních a minoritních jazyků

Doporučení
Doporučení 4 (2005) Výboru ministrů členským státům na zlepšení podmínek bydlení Romů a Travellerů v Evropě
Doporučení 14 (2004) Výboru ministrů členským státům týkající se pohybu a táboření Travellerů v Evropě
Doporučení 17 (2001) Výboru ministrů členským státům na zlepšení ekonomické situace a zaměstnanosti Romů/Cikánů a Travellerů v Evropě
Doporučení 4 (2000) Výboru ministrů členským státům týkající se vzdělání romských/cikánských dětí v Evropě
Doporučení 1 (1983), týkající se nomádsky žijících osob bez či s neurčitou státní příslušností
Resoluce 13 (1975) týkající se sociální situace nomádsky žijících osob v Evropě

Skupina specialistů na otázky Romů, Cikánů a Travellerů (MG-S-ROM)
V době svého založení v září 1995 byla Skupina specialistů na otázky Romů/Cikánů prvním evropským orgánem, který měl za úkol dlouhodobě monitorovat situaci Romů v Evropě. Skupina je složena ze stálých a nestálých členů jmenovaných členskými státy. Prostřednictvím Evropské komise pro otázky migrace (CDMG) radí Výboru ministrů v otázkách týkajících se Romů/Cikánů. V roce 2002 MG-S-ROM rozšířila svou odpovědnost na otázky Travellerů a přejmenovala se na Skupinu specialistů na otázky Romů, Cikánů a Travellerů. Prioritou skupiny jsou práce na tématech a oblastech, které požaduje Rada ministrů, a aktivity, které směřují k řešení naléhavých situací potřebných skupin.
Na konci roku 2005 došlo k výměně člena za Českou republiku Jarmilu Balážovou ve funkci zastoupil Zdeněk Duna.

Evropské fórum Romů a Travellerů
V lednu 2001 prezidentka Finska Tarja Halonen v doporučení adresovaném Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy navrhla, aby byla zvážena možnost vytvořit určitý typ poradního shromáždění prostřednictvím něhož by Romové získaly hlas na mezinárodní úrovni.
V návaznosti na společný francouzsko-finsko návrh z července 2003 byla přijata myšlenka nevládního sdružení se zvláštní vazbou na Radu Evropy.
Po poradě se všemi zainteresovanými stranami bylo v září 2004 Evropské fórum Romů a Travellerů (ERTF) zaregistrováno ve Štrasburku jako nevládní organizace. Partnerská smlouva mezi ERTF a Radou Evropy byla podepsána 15. prosince 2004. Smlouva stanovuje příspěvek Rady Evropy pokud jde o finanční prostředky a lidské zdroje a Fóru umožňuje mít privilegované vztahy s příslušnými sektory Rady, které se věnují problematice Romů a Travellerů.
První setkání Fóra se uskutečnilo od 13. do 15. prosince 2005 poté, co byli vybráni členové (tj. zástupci z jednotlivých členských států Rady Evropy, a dále členové pěti mezinárodních romských nevládních organizací – RNC, IRU (International Romani Union – Mezinárodní romská unie), GATIEF (Gypsies and Travellers International Evangelical Fellowship – Mezinárodní evangelické společenství Cikánů a Travellerů), FERYP (Forum of European Roma Young People – Fórum evropské romské mládeže) a IRWN (International Roma Women Network - Mezinárodní organizace romských žen).