Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY


ze dne 26. ledna 2005 č. 136
o přistoupení k mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015

V l á d a

I. bere na vědomí
Informaci k mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015 obsaženou v části III materiálu č. j.116/05;

II. schvaluje
účast České republiky v mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015;

III. souhlasí
1. s účastí delegace ve složení uvedeném v příloze tohoto usnesení na mezinárodním zahájení iniciativy Dekáda romské inkluze 2005-2015 dne 2. února 2005 v Sofii a s podpisem Deklarace k Dekádě romské inkluze 2005-2015,
2. s tím, že náklady spojené s účastí uvedenou v bodě III/1 tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy;

IV. ukládá
místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti předložit vládě do 31. prosince 2005 zprávu o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 včetně návrhu finančního zabezpečení účasti České republiky podle bodu II tohoto usnesení.Provede:
místopředseda vlády a ministr spravedlnosti