Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

     

 

 

 

Postup při zřizování a obsazování funkcí romských koordinátorů krajských úřadů a romských poradců obcí s rozšířenou působností.   

 

V rámci reformy územní veřejné správy dojde k ukončení činnosti okresních úřadů        a převedení jejich kompetencí i většiny zaměstnanců na krajské úřady nebo obce s rozšířenou působností. S touto změnou souvisí i přesun výkonu činnosti podporující integraci romské komunity, kterou dosud vykonávaly okresní úřady nebo magistráty statutárních měst prostřednictvím svých romských poradců.

 

Vznik romských poradců je odvozen od usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 ke „Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě“. Romští poradci v současné době pracují na všech okresních úřadech a magistrátech měst. Jejich činnost je kladně hodnocena zahraničními partnery, vládou České republiky  a pozitivní ohlasy zaznívají v drtivé většině i z okresních úřadů a magistrátů měst. Vláda České republiky ve svém hodnocení činnosti romských poradců v usnesení ze dne 23. října 2000 č. 1052 konstatovala: „Vytvoření funkcí poradců a jejich práce znamenají krok kupředu v dosavadním institucionálním řešení romské problematiky na regionální úrovni. Poradci kromě užitečné práce v místních podmínkách představují trvale cenný zdroj aktuálních informací pro ústřední instituce“. Detailněji lze činnost a přínos romských poradců pro státní i samosprávné orgány přiblížit následovně. Realizují opatření přijatá vládou nebo jinými ústředními správními úřady; připravují souborné zprávy o situaci romské komunity; zpracovávají stanoviska k návrhům zákonů i podzákonných norem vztahujících se k romské komunitě; navrhují kroky k zajištění potřeb romské komunity, zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče      o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, společenského a kulturního života; spolupracují se státními i samosprávnými institucemi, poradními sbory, romskými komunitami i nestátními neziskovými organizacemi při řešení vztahů mezi majoritou a romskou minoritou; podílejí se  na přípravě lokálních rozvojových programů a programů sociální prevence.

 

Jak jsem již výše uvedl, probíhající reforma územní veřejné správy poznamená i činnosti romských poradců okresních úřadů a magistrátů měst a koordinátorů romských poradců při krajských úřadech. Přijaté zákony související s ukončením činnosti okresních úřadů obsahují následující skutečnosti:

·      krajský úřad zřídí funkci koordinátora pro romské záležitosti (novela § 67 zákona              č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění zákona č. 231/2002 Sb.);

·      krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti (novela § 6 zákona č. 273/2001 Sb.,  o právech příslušníků národnostních menšin ve znění zákona         č. 320/2002 Sb.);

·      obec s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti (novela § 6 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin ve znění zákona č. 320/2002 Sb.);

·      obec s rozšířenou působností může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí s rozšířenou působností v teritoriu kraje o zabezpečování určité činnosti /např. výkon činnosti ve prospěch romské integrace/ (novela § 66a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění zákona č. 313/2002 Sb.);

·      působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností jsou výkonem přenesené působnosti (novela § 13a zákona č. 273/2001 Sb.,  o právech příslušníků národnostních menšin ve znění zákona č. 320/2002 Sb.).

 

            Na odborných fórech i při pracovních jednáních jsou v současné době prezentovány obavy z možného rozpadu fungující sítě romských poradců, ohrožení integračních snah státu    a z prohloubení problémů romské komunity vedoucích k možné eskalaci extremistických projevů nebo k zvýšenému migračnímu pohybu. Z tohoto pohledu je zachování činnosti romských poradců na lokální úrovni vysoce žádoucí.

 

Tímto dopisem si Vám dovoluji připomenout význam činnosti romských poradců v rámci vybudované celorepublikové sítě, jejich profesionální kvality, které získali v rámci vzdělávání státních zaměstnanců i jejich přínos pro integrační proces romské komunity.          Při jednáních, která povedete v rámci delimitace zaměstnanců okresních úřadů a při diskusích    o výkonu činností dosud prováděných okresními úřady, Vám navrhuji zohlednit skutečnosti uvedené v tomto dopise a postupovat tak, aby aktivity ve prospěch integrace romské komunity      a společné řešení problémů byly zachovány i po ukončení činnosti okresních úřadů.