Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

z á p i s     j e d n á n í

„Pracovní skupiny Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

pro oblast vnitra a Policie ČR“

 

Místo a datum konání:

Ministerstvo vnitra České republiky, 21. května 2003

Přítomni:

Mgr. Miloslav Koudelný, Mgr. Jitka Gjuričová, Ing. Jan Souček, PhDr. Tejchmanová, Mgr. Nada Očenášková, Mgr. Petr Novák, Roman Slivka, Božena Fílová, Bc. Jaroslav Šmíd, Mgr. Helena Balabánová, Cyril Koky, Eva Bajgerová, Alena Lusová, Marta Válková, Jiří Daniel, PhDr. Renáta Kottnerová, Jiřina Bradová, pplk. Stanislav Daniel, Mgr. Michaela Mašková.

 

Průběh:

1)      Ing. Souček z odboru bezpečnostní politiky MV přednesl stručnou charakteristiku koncepce materiálu „Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám  v České republice“, schváleného usnesením vlády  ze dne 22. ledna 2003 č. 85, který byl dán k dispozici účastníkům setkání. Vyzdvihl dva pilotní projekty důležité z hlediska rozvíjení komunikace mezi policií ČR a etnickými minoritami. První projekt se týká tzv. „asistentek policie“, zabývajících se problematikou lichvy v romské komunitě. Tyto pracovnice nejsou ve služebním poměru (obě jsou zaměstnány u občanského sdružení Vzájemné soužití) a – jak podotkla Mgr. Balabánová – v praxi často narážejí na komunikační bariéry ze strany policie.  Ing. Souček doplnil, že zkušenosti francouzského modelu asistentů policie, kteří pracují u policie na dobu určitou a tím získávají cenné zkušenosti pro své lepší budoucí profesní uplatnění a zároveň napomáhají efektivně řešit problémy sociokulturně znevýhodněných komunit, jsou velmi inspirativní.

Druhý pilotní projekt je zaměřen na extremismus, rasovou nesnášenlivost a xenofobii a pomocí mechanismu „styčného důstojníka pro problematiku menšin“ navazuje na dosavadní výsledky práce Policie ČR na úseku odhalování extremistické kriminality. Úkolem styčného důstojníka, který prozatím působí u jedné krajské správy je příprava „Plánu činnosti Policie ČR ve vztahu k národnostním etnickým menšinám v dané lokalitě“, jeho realizace a koordinace a v neposlední řadě spolupráce s nevládními  a menšinovými organizacemi.

 

 

 

2)      PhDr. Tejchmanová z odboru bezpečnostní politiky MV informovala o přípravě Zprávy o extremismu za rok 2002 a požádala přítomné koordinátory o spolupráci při tvorbě kapitoly týkající se vyhodnocení bezpečnostní situace v místě jejich působení, včetně latentní kriminality z pohledu příslušníků romské komunity, spolupráce s Policií ČR atd. Vzhledem k blízkému termínu uzávěrky Zprávy (30.5.) vyjádřili koordinátoři názor, že v takto krátké době není možné příspěvky dodat, navíc situace je po reformě územní veřejné správy značně nepřehledná, chybí vazby na obce. Nakonec bylo dohodnuto, že tato kapitola bude ze Zprávy za rok 2002 vypuštěna s tím, že úkol trvá průběžně pro celý rok 2003 tak, aby mohly být výstupy dle zadané osnovy zapracovány do Zprávy za rok 2003. Termín dodání přípěvků – 31.3.2004.

 

 

3)      Mgr. Očenášková z odboru vzdělávání a správy policejního školství popsala hlavní principy        spolupráce s Kanadskou jízdní policií při zkušebním zavádění projektu „CAPRA“ založeného na multilaterálním přístupu k řešení problémů na místní úrovni. Jedná se v podstatě o tzv. „Comunity Policing“, kdy role policie je chápána především jako služba veřejnosti a zdůrazněno její preventivní a kooperativní (obec, škola, nevládní organizace, menšinové organizace atd.) působení. Dosud byly realizovány a budou probíhat další rok workshopy a pilotní projekty v Ústí nad Labem, Karviné a Jirkově a poté bude celý projekt vyhodnocen. Mgr. Gjuričová podotkla, že závěry vyplývající z tohoto zhodnocení je nutné porovnat s předem definovanými cíli a očekáváními ze strany MV.

 

4)      Mgr. Očenášková rovněž distribuovala mezi účastníky informační leták o přípravných kurzech pro uchazeče z řad národnostních menšin o práci v Policii ČR. Mgr. Koudelný apeloval na účastníky, aby informovali potenciální zájemce urychleně, protože v souvislosti s přijetím nového zákona o služebním poměru již tato možnost nebude.

 

Diskuse – Různé:Přítomní koordinátoři vyjádřili nespokojenost nad nepřehledným stavem komunikace vyvolaným reformou územní veřejné správy. Spolupráce s některými obcemi je problematická nebo žádná. Byla vznesena žádost o zaslání seznamu specialistů na problematiku extremismu z řad Policie ČR (viz příloha č. 1). Kompetenci za metodické vedení romských koordinátorů má k tomuto účelu vytvořený výbor v rámci Rady vlády pro záležitosti romské komunity, který ovšem žádnou činnost nevyvíjí.

 

úkoly:

1)    Vytvořit návrh programu dalšího jednání, které bude v září 2003. Zajistí: všichni členové pracovní skupiny. Termín: do konce července 2003.

2)    Zaslat připomínky k návrhu nového Jednacího řádu (příloha č. 2). Zajistí: všichni členové pracovní skupiny. Termín: do konce července 2003.  

 

 

Poznámka:

Předseda pracovní skupiny - I. náměstek ministra vnitra Mgr. Miloslav Koudelný

Místopředseda pracovní skupiny – II. místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity Matěj Šarközi

Sekretariát pracovní skupiny - odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, Mgr. Michaela Mašková, tel.: 974 832 332, Fax: 974 833 504, e-mail: prevence@mvcr.cz

 

 

 

Zapsala: Mgr. Michaela Mašková, 5. června 2003