Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Výbory
(1) Rada zřizuje podle potřeby výbory. K práci ve výboru mohou být přizváni i externí spolupracovníci.
(2) Předsedou výboru může být jen člen Rady. Činnost výboru zabezpečuje tajemník výboru - pracovník kanceláře Rady.
(3) Výbory zejména připravují podklady o dané tématice pro jednání Rady.
(4) Každý výbor má svůj statut, který schvaluje Rada. Ve statutu výboru musí být kromě jiného uvedeno, zda se jednání výboru řídí podle stejného jednacího řádu jako jednání Rady, nebo zda výbor jedná podle vlastního jednacího řádu.

Pracovní skupiny
(1) Předseda Rady, na návrh nejméně jednoho člena Rady, zřizuje a ruší pracovní skupiny, podle potřeby. Pracovní skupiny nemají vlastní statut.
(2) Předsedou (vedoucím) pracovní skupiny může být jen člen Rady. K práci v pracovní skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci.
(3) Pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady, zejména připravují podklady pro zasedání Rady.