Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Pokyny ke správnému vyplnění formuláře

Formulář vyplňujte na stroji nebo čitelně tiskacím písmem a podle vzoru na druhé straně tohoto listu!

ŠKOLA

Údaje o škole a žáku

1.      Jedná se o dotaci škole, proto veškeré údaje vyplňuje škola, která je také zodpovědná za jejich správnost, nikoliv žák.

2.      Za každého žáka, jemuž je podpora určena, škola vyplní jeden formulář.

3.      Škola uvede svůj plný název a zkratku názvu.

4.      V kolonce Zřizovatel škola vyznačí svého zřizovatele a v kolonce Kraj konkrétní kraj, kde má své sídlo. Podporu není možno poskytnout škole, která není v síti středních škol.

5.      V kolonce Forma studia žáka se u jiné formy než denní uvede také počet a objem studijních bloků za měsíc (např. 2x6 hodin / měs.)

Žádost o účelovou dotaci

a)      Rozpis skutečných nákladů na studium

1.      V levé části kolonek Školné, Stravné, Ubytování uvede škola poměrné náklady na 1 měsíc.

2.      V pravé části těchto kolonek pak přepočítá uvedené částky na období září – prosinec.

3.      V kolonkách Školní potřeby a Ochranné pomůcky škola uvede, které školou nehrazené potřeby a ochranné pomůcky si žák v uvedeném období má pořídit, aby jeho studium bylo kvalitně zajištěno, s uvedením předpokládané ceny.

 

b)Rozpis žádané dotace

1.      Dotace je poskytována v položkách Školné, Stravné, Ubytování, Školní potřeby, Ochranné pomůcky podle pravidel programu – věnujte prosím pozornost přiloženým informacím.

2.      Je vhodné vzít v potaz skutečnost, že doba mezi uzávěrkou žádostí a převedením finančních prostředků na účet školy činí z procedurálních důvodů cca 2 měsíce (a finanční situace rodin některých žáků jim neumožňuje předem uhradit např. stravování ve školní jídelně apod.)

3.      Dotace může být žádána až do celkové výše 5 000,- Kč.

4.      Částky v jednotlivých položkách musí být zaokrouhleny na sto.

RODIČE

1.      Rodič (zákonný zástupce) žáka mladšího 18 let vyznačí „Souhlasím“ nebo „Nesouhlasím“, nehodící se přeškrtne. Uvede své jméno a příjmení a podepíše se.

2.      Žáci starší 18 let uvedou „Student starší 18 let“, svoje jméno, příjmení a podepíší žádost.

ROMSKÝ PORADCE

1.      Žádost doporučuje romský poradce při OkÚ podle místa bydliště žáka, pokud možno obeznámený se sociálními poměry jeho rodiny.

2.      Romský poradce se několika větami vyjádří k doporučení, resp. nedoporučení žádosti, zejména vzhledem k sociální situaci žáka.

3.      V případě delší nepřítomnosti romského poradce může vyplnit jeho zástupce nebo vedoucí sociálního referátu.

POZDĚ ODESLANÝ, NEÚPLNÝ NEBO NEPRAVDIVĚ VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ

MŮŽE BÝT DŮVODEM K NEPŘIDĚLENÍ DOTACE!

* POSLEDNÍ DEN K ODESLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE JE 20. ZÁŘÍ 2002! *

(rozhoduje razítko pošty)