Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z LOKALIT PŘI ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ ROMSKÝCH KOMUNIT
LIGA BRUNTÁL

Obecné informace
Občanské sdružení LIGA se snaží svou činností aktivně podporovat a vytvářet vznik nových pracovních míst, ať již pod hlavičkou vlastní organizace, nebo prostřednictvím zprostředkovávání zaměstnání u jiných zaměstnavatelů. Zaměřuje se na oblast zaměstnanosti a zaměstnatelnosti občanů postižených sociální exkluzí. Je zřejmé, že pro tyto znevýhodněné občany, nebo občany s kumulovanými znevýhodněními, je velmi těžké najít důstojné uplatnění na pracovním trhu. Proto je hlavní náplní činnosti pracovní agentury přímá práce s klienty, přičemž je kladen důraz na znalosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti, povahové rysy a další aspekty jednotlivce s ohledem na jeho individuální sociální zázemí. Snahou je zjistit pomocí testů profesní a pracovní diagnostiky zaměření, schopnosti a vlohy klienta, a dle výsledků testů jej umístit ve vhodném rekvalifikačním kursu, případně přímo u vhodného zaměstnavatele. Dlouhodobým cílem je systémově řešit pracovní uplatnění pro nezaměstnané osoby s kumulovanými znevýhodněními na trhu práce.

Projekty v oblast zaměstnanosti
Zelená dílna
vzhledem k nedostatku pracovních příležitostí pro občany s různými druhy sociální exkluze, zvlášť pro občany s kumulovanými znevýhodněními na trhu práce, a vzhledem k podpoře ekonomických činností šetrných k životnímu prostředí, založilo občanské sdružení LIGA chráněnou „Zelenou dílnu“, jejíž hlavní činností je ekologická likvidace odpadního elektrického a elektronického zařízení a to formou maximálního využití druhotných surovin s co nejmenším dopadem na životní prostředí.
Chráněná dílna je jedním z prvků budovaného systému odděleného sběru, využití, opětovného použití, recyklace a zpracování elektroodpadu, který je požadován směrnicí Evropské unie 2002/96/ES. V souladu s touto směrnicí jsou povinni výrobci elektrických a elektronických zařízení s platností od 13. 8. 2005 podílet se prostřednictvím nově vytvořeného speciálního fondu na konečné likvidaci svých vlastních opotřebovaných výrobků.
V současné době je v České republice celkem dvanáct chráněných dílen, zabývajících se uvedenou činností. Moderní technologie umožňuje téměř 100% využitelnost všech materiálů elektronického a elektrotechnického šrotu. Elektroodpad je zdrojem řady druhotných surovin (železo, hliník, měď, sklo).
Přímá likvidace vybraného elektroodpadu probíhá na strojích a strojních zařízeních s nejmodernějším technickým a technologickým vybavením, v souladu s dnešními náročnými požadavky na řádné zpracování odpadního zařízení co nejšetrnější formou, vzhledem k životnímu prostředí. Zelená dílna nezpracovává chladicí zařízení a zařízení obsahující nebezpečné látky PCB.
Vytěžené suroviny jsou dále prodávány zpracovatelským firmám a sběrnám druhotných surovin k dalšímu využití. Pouze malé procento odpadu, které již skutečně nelze dále použít, je uskladněno za obvyklé poplatky na určených skládkách.
V Zelené dílně je zaměstnáno celkem šestnáct osob. Všech šestnáct míst je vyhrazeno pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace (OZP). Asi polovina z nich je romského původu.
Nedílnou součástí nabízených činností je možnost kooperační spolupráce pro firmy, které si prostřednictvím dílny mohou plnit povinný podíl zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, tak jak to vyplývá ze zákona o zaměstnanosti v platném znění.
V Zelené dílně se likvidují a dále zpracovávají následující elektrická a elektronická zařízení: televizory, videorekordéry, videokamery, radiomagnetofony, Hi-fi rekordéry, monitory, počítače, telefony, telefonní ústředny, faxy, tiskárny, kopírky, kalkulačky, psací stroje, logické desky, konektory, kabeláž, kuchyňské spotřebiče, elektrické ohřívače, vysavače, žehličky, fény, topinkovače
Projekt vznikl za finanční podpory Úřadu práce v Bruntále, Nadačního fondu Dalkia Ostrava a Fondu pomoci Siemens Praha

Program Stavby LIGA
Program Stavby Liga se do své dnešní podoby formoval od počátku roku 2002. V té době se sdružení začalo podrobněji zabývat problematikou zaměstnávání občanů znevýhodněných na pracovním trhu. Na počátku sekce Stavby Liga byla vize pomoci městu Bruntál v katastrofální situaci týkající se městských komunikací a chodníků. Sdružení vycházelo z předpokladu, který se později ukázal být správným, že městu se prodraží rekonstruovat celý chodník, když v podstatě stačí vyměnit včas prasklou kachličku. Na drobných opravách chodníků bylo zaměstnáno několik lidí z evidence úřadu práce. V průběhu několika let došlo k postupnému zaměstnání dvanácti osob dlouhodobě nezaměstnaných, kteří také zdárně absolvovali rekvalifikační kurs v oboru dlaždič. V roce 2004 bylo rekvalifikováno dalších devět osob. V letech 2003 a 2004 byli tito lidé zaměstnáni v rámci projektu „Romské pracovní a úklidové čety“, který podpořilo MPSV, Moravskoslezský kraj a některé soukromé nadace. V současnosti činí objem prací na opravách chodníků v městě Bruntále (bývalý projekt tzv. Romské pracovní čety) 600 000 Kč.
V roce 2005 byl vytvořen program Stavby Liga, ve kterém nacházejí další pracovníci své uplatnění, zúročují své dovednosti a znalosti a pracují v dobře sehraném kolektivu. Sekce Stavby Liga zaměstnávají 8 lidí formou trvalého pracovního poměru a 14 lidí formou dohody o pracovní činnosti. Objem zakázek při výstavbě bytových domů v Praze a Plzni je 2000 000 Kč.


Projekt se zabývá problematikou podporovaného zaměstnávání. Od roku 2002 se sdružení Liga účastnilo projektu Steb by Step Praha zaměřeného na rozvoj kapacity neziskových organizací. V rámci projektu měla Liga příležitost s finanční podporou OSF vytvořit a otestovat projekt podporovaného zaměstnávání Dříč, který spočívá v principu propojení motivačních aktivit a pracovní diagnostiky s následným umístěním klienta v pracovním procesu.

Rozvojové partnerství – Projekt Mikrobus
Jedná se o projekt financovaný v rámci Iniciativy EQUAL (ESF). Projekt se zabývá problematikou lidí postižených sociální exkluzí a je zaměřen prvořadě na personálních a pracovní aktivity. Na tomto projektu LIGA spolupracuje jako partner o. s. DROM Brno. V rámci projektu budou využity zkušenosti získané v předchozím pilotním projektu Dříč. Projekt byl zahájen v září 2005.