Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

</p><p>Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na program </p><p>


Příloha č. 1

Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na program

Podpora terénní práce 2006

NÁVRH

___________________________________________________________________

Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na program Podpora terénní práce 2006 (dále jen „Metodický pokyn“) stanovuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a usnesením vlády ČR č. 1327 ze dne 22. prosince 2004 k Návrhu vhodného institucionálního zabezpečení programu terénní sociální práce, podmínky pro vypracování a předkládání žádostí o dotaci.

I.

Vymezení finančních prostředků účelu dotace

Dotace se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Úřadu vlády ČR.

II.

Vyhlášení programu

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rada“) vyhlašuje ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády ČR dotační program Podpora terénní práce (dále jen „program“), který je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací specifických sociálních služeb v sociálně vyloučených komunitách.

Rada může v případě potřeby vyhlásit ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády ČR další kola programu.

III.

Výklad pojmů

Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti se uchází o dotaci ze státního rozpočtu. Příjemcem se rozumí žadatel, v jehož prospěch bylo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu poskytovatelem rozhodnuto. Žadatelem i příjemcem dotace může být pouze obec. Klientem se rozumí uživatel sociální služby.

IV.

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace

 1. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti na předepsaném formuláři (včetně příloh) statutárním orgánem žadatele (1 originál + 3 kopie + CD).

 2. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok.

 1. Pokud se žadatel uchází o dotaci opakovaně, je povinen prokázat řádné plnění dotačních podmínek v rámci programu Podpory terénní sociální práce za rok 2005, a to formou vyhodnocení realizace aktivit a finančního vyhodnocení na předepsaných formulářích. O přidělení dotace je možno rozhodnout před tímto vyhodnocením, přidělit ji však lze až po vyúčtování.

 2. Žadatel k žádosti přiloží ověřenou kopii usnesení zastupitelstva obce, která schvaluje podání žádosti a konkrétní částku finanční spoluúčasti.

 1. Žadatel zajistí, aby terénní pracovník/ci bez odborné kvalifikace absolvoval/i akreditované vzdělávání pro terénní pracovníky. Splnění této podmínky žadatel prokáže při podání žádosti nebo v průběhu realizace.

 1. Žádost zasílá žadatel kanceláři Rady (adresa: Úřad vlády ČR, kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1. OBÁLKA MUSÍ BÝT ZALEPENÁ A MUSÍ NA NÍ BÝT UVEDEN NÁZEV PROGRAMU: PODPORA TERÉNNÍ PRÁCE.

 2. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je přílohou tohoto Metodického pokynu, a to do  60 dnů ode dne vyhlášení, přičemž rozhoduje razítko pošty. Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři Rady a na internetových stránkách Úřadu vlády ČR: www.vlada.cz.

 3. Žadatel je při všech tiskových prohlášeních a ve všech materiálech a informacích povinen uvádět, že „terénní práce je realizována z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora terénní práce“.

V.

Podmínky čerpání dotace

 1. Poskytnutou dotaci mohou obce využít na tyto výdaje:

 1. Mzdové prostředky včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, a převodu do fondu kulturních a sociálních potřeb.

 2. Výdaje spojené s provozními náklady: cestovné včetně časových kuponů (nelze hradit výdaje spojené s cestami do zahraničí), telekomunikační služby (včetně případného připojení na internet), poplatky, kancelářské potřeby.

 3. Výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace terénního pracovníka (tj. odborné kurzy, školení, výcviky aj.) včetně cestovních nákladů. Částka na tyto výdaje nesmí přesáhnout 12 000,- Kč z celkové dotace na jednoho terénního pracovníka.

 4. Úhrada poplatků za účast na konferencích a seminářích. Částka na tyto výdaje nesmí přesáhnout 3 000,- Kč z celkové dotace na jednoho terénního pracovníka.

 5. Nákup odborné literatury. Částka na tyto výdaje nesmí přesáhnout částku 2 000,- Kč z celkové dotace na jednoho terénního pracovníka.

 6. Výdaje spojené s motivací klientů, tj. realizace volnočasových aktivit pro dospělé klienty a jejich děti, o které terénní pracovník kontinuálně pečuje, přičemž nelze hradit pobytové akce. Částka na tyto výdaje nesmí přesáhnout 15 000,- Kč z celkové dotace na jednoho terénního pracovníka.

 7. Výdaje spojené s nákupem takového materiálu, který bude sloužit pouze k nejnutnější údržbě a drobným opravám obydlí klientů, nikoli ke zhodnocení majetku; především jako prostředek pro zvýšení aktivity klienta na řešení jeho životních problémů. Částka na tyto výdaje nesmí přesáhnout 30 000,- Kč z celkové dotace. Podmínkou je, že se na všech těchto nákladech spolupodílí klienti ve výši 50% nákladů, celková částka včetně spoluúčasti klienta nesmí přesáhnout 2 000,- Kč. Za spoluúčast klienta lze považovat i jeho práci, o které bude zpracován záznam s odhadem finančního ohodnocení jeho výkonu , podepsaný terénním pracovníkem i klientem. Tento záznam slouží jako doklad o spoluúčasti klienta. (Klienta nelze stíhat za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).

 8. Částka na úhradu nákladů spojených s řešením problémů v působnosti terénního pracovníka (např. cestovních výloh, poplatků a nákladů na pořízení fotografií souvisejících se získáním osobních dokladů nebo jiných dokumentů klientů) nesmí přesáhnout 3 000,- Kč z celkové dotace. O uhrazení těchto nákladů předem písemně rozhodne nadřízený terénního pracovníka. (Klienta nelze stíhat za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).

 1. Na výdaje uvedené v odstavci 1, písmena f) - h) tohoto článku, lze čerpat finanční prostředky z dotace pouze v tom případě, že o klienty, kterým jsou prostředky poskytovány, je pečováno terénním pracovníkem dle jím vedených písemných záznamů.

 1. Použití dotace jiným způsobem a k jiným účelům než je uvedeno v odst.1 písm. a) - h), je nepřípustné a vždy se jedná o porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce dotace.

 1. Případná změna rozpočtových položek uvedených v žádosti je možná pouze v souladu s ustanovením rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 2. Od obcí, které žádají o poskytnutí dotace, je požadováno, aby se zavázaly ke splnění finanční spoluúčasti nejméně ve výši 30% z požadované dotace, nikoli z celkového rozpočtu žádosti (např. v případě žádosti o 160 000,- Kč finanční spoluúčast činí 48 000,- Kč při celkovém rozpočtu žádosti 208 000,- Kč), s výjimkou ustanovení odstavce 7 tohoto článku.

 3. V případě neplnění finanční spoluúčasti, ke které se obec zavázala, se jedná o porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce dotace. O porušení rozpočtové kázně se nejedná v případě, že je zachována poměrnost čerpání, tj. finanční spoluúčast bude činit stejný procentní podíl (30% a více s ohledem na užití ustanovení odstavce 7 tohoto článku) vzhledem k čerpané dotaci obcí.

 1. Finanční spoluúčast obce může být ve výjimečných a v odůvodněných případech snížena nebo prominuta, požádá-li o to statutární orgán obce zároveň se žádostí. Žádost o snížení nebo prominutí dotace musí být podrobně zdůvodněna. Žadatel je povinen na výzvu poskytovatele doložit skutečnosti tvrzené v žádosti. O snížení nebo prominutí finanční spoluúčasti obce rozhoduje na základě stanoviska výběrové komise Rada.

 2. O změnách kontaktních údajů uvedených v předložené žádosti, ke kterým dojde, je obec povinna písemně informovat kancelář Rady do 8 dnů ode dne změny.

 3. Dotace je poskytována na období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006. Žadatel je povinen v žádosti o dotaci uvést období realizace projektu.

 4. O výši dotace rozhoduje Rada na základě doporučení výběrové komise, která jsou písemně doložena zápisy z jednání.

 5. Maximální možná výše dotace, o kterou je možné požádat na jednoho terénního pracovníka v programu, je 160 000,- Kč.

 6. Za každý měsíc, kdy nebude terénní pracovník zaměstnán, vrátí příjemce částku v poměrné výši. (V případě, že žadatel bude realizovat projekt méně než 12 měsíců a bude požadována maximální možná částka, musí být za každý měsíc od částky 160 000,- Kč, kdy aktivita nebude realizována, odečtena, částka ve výši 13 000,- Kč.)

 7. Poskytnutí dotace nezakládá jejímu příjemci nárok na další finanční příspěvky ze státního rozpočtu na realizaci programů v následujícím období. Tyto dotace mají především motivační charakter a cílem jejich poskytování je nastartování aktivit zaměřených k předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků na lokální úrovni.

VI.

Posouzení žádostí

  1. Kancelář Rady provádí registraci všech došlých žádostí a kontroluje splnění jejich formálních náležitostí. Registraci žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí dotace.

  2. Kancelář Rady kontroluje tyto formální náležitosti:

 1. termín podání (platí razítko pošty),

 2. použití správného formuláře žádosti (viz Příloha Metodického pokynu),

 3. maximální možná požadovaná částka,

 4. razítko a podpis statutárního orgánu žadatele,

 5. počet kopií žádosti, tj. 1 originál + 3 kopie + CD,

 6. ověřenou kopii usnesení zastupitelstva obce schvalující podání žádosti a finanční spoluúčast obce, tj. 1 originál + 3 kopie.

  1. Pokud žádost nesplňuje všechny formální náležitosti stanovené tímto Metodickým pokynem, výběrová komise rozhodne o jejím vyřazení z dalšího posuzování pro její formální nedostatky.

  2. Výběrová komise posuzuje žádosti po obsahové stránce.

  3. Důvody neschválení žádosti se žadateli nesdělují. Předložené žádosti se předkladatelům nevracejí.

VII.

Výběrová komise

  1. Výběrová komise má sedm členů.

  1. Za členy výběrové komise jsou jmenováni vždy:

 • tři zástupci Rady (přednost mají zástupci romské komunity),

 • jeden zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí,

 • jeden zástupce Úřadu vlády ČR a

 • dva zástupci koordinátorů romských poradců na krajských úřadech.

  1. Předsedu, tajemníka a členy výběrové komise jmenuje předseda Rady.

  1. Tajemníkem výběrové komise je pracovník kanceláře Rady. Má právo zúčastnit se všech zasedání výběrové komise s hlasem poradním.

  1. Členem výběrové komise může být jmenována pouze osoba starší 18 let. Člen výběrové komise podepíše před zahájením jednání prohlášení, že není v takovém vztahu k předkladateli projektu, který by mohl vyvolat střet zájmů. Pokud by střet zájmů nastal, je předseda komise povinen člena z důvodu střetu zájmů vyloučit z komise.

  1. Výběrová komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, vždy však za přítomnosti zástupce Úřadu vlády ČR.

  1. Rozhodnutí výběrové komise má doporučující charakter.

  1. Zasedání výběrové komise svolává předseda komise. První zasedání výběrové komise svolá předseda do 14 dnů po uzávěrce pro podávání žádostí.

  1. Zasedání výběrové komise jsou neveřejná.

  1. Výběrová komise na svém prvním jednání schválí jednací řád výběrové komise pro posuzování žádostí.

  1. Zápis z jednání komise zpracovává tajemník výběrové komise. Zápis musí obsahovat identifikaci žadatele, finanční požadavek, finanční spoluúčast, počet zaměstnaných terénních pracovníků, schválenou částku, informaci posouzení žádosti, záznam o hlasování, souhrnný přehled podpořených a nepodpořených žádostí, u nepodpořených žádostí i důvody jejich nepodpoření. Zápis podepíše předseda a tajemník komise.

  1. Na základě rozhodnutí předsedy komise mohou být žádosti projednávány per rollam, které jsou na nejbližším jednání výběrové komise dodatečně schváleny uvedením do zápisu z jednání výběrové komise.

VIII.

Rada

 1. Rada rozhoduje o poskytnutí dotace na základě doporučení výběrové komise.

 1. Předseda výběrové komise je povinen Radě předložit zápis z jednání komise a informaci o průběhu formálního posuzování žádostí.

IX.

Vydání rozhodnutí

 1. Vedoucí Úřadu vlády vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě:

 • převedení finančních prostředků ze státního rozpočtu do kapitoly 304;

 • kladného schválení žádosti o dotaci Radou.

 1. Vydávání rozhodnutí se řídí příslušnou směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR.

 1. Součástí rozhodnutí jsou podmínky, které je příjemce povinen při čerpání a použití finančních prostředků ze státního rozpočtu dodržet.

 1. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována účelově, a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený v rozhodnutí.

 1. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje převodem v souladu s ustanovením §19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

 1. Přidělené finanční prostředky budou žadatelům poskytovány jednorázově.

 1. Proti rozhodnutí o poskytnutí dotace nelze uplatnit žádné opravné prostředky. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

X.

Ostatní ujednání

 1. Pravidla pro odpovědnost, kontrolu hospodaření s prostředky, vyúčtované dotace a vyhodnocení realizace stanoví rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 1. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby:

 • začlenění terénního pracovníka do struktury úřadu, jeho vedení včetně kontroly činnosti bylo upraveno vnitřním předpisem;

 • byla vedena základní dokumentace: kontaktní kniha/y, terénní deník a chronologické záznamy o postupu práce s klientem;

 • evidence čerpání dotace byla vedena odděleně pro jednotlivé terénní pracovníky;

  • prvotní doklady prokazující využití dotace byly viditelně označeny.

 1. Spoluúčast ve stanovené výši plní příjemce zejména v rámci mzdových prostředků.

XI.

Poskytování informací

 1. Informace o přidělovaných prostředcích a o jejich žadatelích budou zveřejňovány na internetových stránkách Rady.

 2. Informace o průběhu zpracování žádostí poskytuje:

 • Ing. Marie Kalábová, telefon 296 153 169, e-mail: kalabova.marie@vlada.cz.

XII.

Účinnost

1. Tento Metodický pokyn je platný pouze pro poskytování dotací na rok 2006.

2. Tento Metodický pokyn a jeho přílohy nabývají účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne………………..

JUDr. Pavel Němec

místopředseda vlády a ministr spravedlnosti

a předseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity

V Praze dne…………………..

vedoucí Úřadu vlády ČR

Přílohy:

 • Žádost o dotaci

 • Využití dotace z programu Podpora terénní práce za rok 2006

 • Metodika vedení a koordinace terénních pracovníků pracujících primárně v romských sociálně vyloučených komunitách

 • Vzor obálky

K odhadu finančního ohodnocení práce klienta se použije ustanovení Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

7

Připojené dokumenty