Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

ÚVOD

Základním koncepčním materiálem, který se dotýká problematiky vztahu minorit a Policie v ČR je Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k etnickým a národnostním menšinám (dále jen „Strategie“). Návrh Strategie přijala vláda ČR dne 22. ledna 2003 usnesením č. 85. Strategie prosazuje principy moderní policejní práce v multikulturní společnosti, vytváří institucionální rámec preventivních policejních aktivit, které by v dané problematice představovaly ekvivalent represivního pojetí policejní práce.

     

Strategie se soustřeďuje zejména na tyto oblasti:

 

Ø      oblast vzdělávání a formování kariéry policistů

Ø      potírání diskriminačního jednání příslušníků PČR

Ø      zvyšování zaměstnanosti příslušníků národnostních a etnických menšin v řadách Policie ČR

Ø      realizace reprezentativního sociologického šetření problematiky vztahu Policie ČR a národnostních menšin a cizinců v ČR

Ø      realizace pilotních projektů „Plán činnosti Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám“, „Styčný důstojník pro problematiku menšin“ a „Asistent Policie ČR pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách“

 

Některé úkoly stanovené Strategií byly již realizovány. V oblasti celoživotního vzdělávání policistů příslušníků a zaměstnanců Policie ČR v problematice národnostních a etnických menšin proběhly kursy pro příslušníky Služby pořádkové policie, Preventivně-informační skupiny  a příslušníky skupiny odhalování extremistické kriminality a dále pro střední i vyšší policejní management. V průběhu roku 2004 bude vypracován etický kodex policisty a v červnu roku 2004 budou k dispozici výsledky sociologického šetření problematiky vztahu Policie ČR a národnostních menšin a cizinců v ČR.

 

Realizován byl také pilotní projekt „Asistent Policie ČR pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách“. V rámci tohoto projektu byla do institucionální reality Policie ČR zavedena funkce tzv. „asistenta policie“, jehož hlavním úkolem je práce s oběťmi a svědky trestné činnosti a informování členů komunity o možnostech spolupráce s policií. Stručné hodnocení tohoto projektu obsahuje „Zpráva o výsledcích činnosti pracovního týmu pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách. Vzhledem k tomu, že projekt asistentů policie a činnost policejních pracovních skupin zaměřených na práci s romskou komunitou přinášejí konkrétní výsledky , uvažuje Ministerstvo vnitra ČR o jejich rozšíření do dalších lokalit s významným zastoupením romské populace, případně s výskytem sociálně vyloučených komunit (tedy nejen romských).

Na přelomu roku 2003/2004 připravilo MV ČR ve spolupráci s Okresním ředitelstvím Policie ČR Cheb projekt asistenta policie, který by Policii ČR nabídl efektivnější řešení problematiky dětské prostituce, drog, kuplířství a dalších rizikových jevů v sociálně vyloučených romských komunitách v regionu. Při OŘ PČR Cheb byl v únoru 2004 rozkazem okresního ředitele zřízen policejní tým pro práci s romskou komunitou. MÚ v Chebu zaměstnal od března 2004 dvě terénní sociální pracovnice, které budou zároveň vykonávat i funkci asistentek policie.

 

Oficiální vyhodnocení o průběžném naplňování záměrů Strategie předloží ministr vnitra vládě ČR do 31. července 2004.