Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Krajští koordinátoři

31. 8. 2020 11:27

Krajští koordinátoři pro romské záležitosti

Krajské úřady zřizují pozici koordinátora pro romské záležitosti (dále jen „krajský koordinátor“) podle §67 zákona 129/2000 Sb. o krajích. Dle §6 zákona 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Krajský koordinátor se řídí Metodikou k zabezpečení výkonu agendy integrace příslušníků romské komunity do společnosti. Tuto metodiku vypracovala Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR v souvislosti s plněním strategických cílů Strategie romské integrace do roku 2020.

Krajský koordinátor spolupracuje a poskytuje nebo zprostředkovává metodické vedení romským poradcům nebo pracovníkům pověřeným agendou romských záležitostí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.


Systémové schéma a vymezení metodického vedení

Na celostátní úrovni je zabezpečováno metodické vedení prostřednictvím Pracovní skupiny krajských koordinátorů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Úřadem vlády ČR, resp. Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Metodické vedení se soustřeďuje na podporu krajských romských koordinátorů a koordinátorek pracujících na krajských úřadech a magistrátu hlavního města Prahy.

Krajští koordinátoři pro romské záležitosti v souladu s platnými právními předpisy zabezpečují koordinaci výkonu agendy integrace příslušníků romské komunity do společnosti v rámci kraje a poskytují mj. metodickou podporu romským poradcům a poradkyním při výkonu jejich agendy. Za tímto účelem koordinátoři mj. zejména:

  • vedou nezbytnou dokumentaci spojenou s metodickým vedením, která obsahuje záznamy o jednání, zprávy z místního šetření, zprávy či zápisy ze seminářů, relevantní korespondenci;
  • pořádají pravidelné porady (nejméně 4x za rok) s romskými poradci a poradkyněmi, relevantními zástupci nevládních neziskových organizací a zástupci dalších institucí zejména Policie ČR, městské policie, Úřadu práce ČR …;
  • pravidelně se účastní jednání relevantních pracovních skupin Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, porad pořádaných Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a případně na půdě ústředních orgánů státní správy dalších jednání tematicky souvisejících s výkonem agendy;
  • pořádá školení a semináře pro romské poradce a příp. i terénní pracovníky obcí a nevládních neziskových organizací pracujících s Romy;
  • poskytuje odborné konzultace dle aktuální potřeby;
  • navštěvuje v rámci metodické činnosti pracoviště romských poradců a v případě pověření ředitelem krajského úřadu kontroluje výkon přenesené působnosti ve vztahu k dodržování § 6 odst. 8 menšinového zákona;
  • předává relevantní informace získané zejména od ústředních orgánů státní správy, které jsou nezbytně nutné ke kompetentnímu výkonu agendy integrace příslušníků romské komunity na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností;
  • facilituje výměnu zkušeností a vzájemnou pomoc mezi jednotlivými subjekty, využívá příkladů dobré praxe a kasuistiky;
  • seznamuje účastníky s novými právními předpisy a dalšími aktuálními informacemi, zejména o činnosti krajské samosprávy v oblasti integrace romské komunity a jejího možného vlivu na situaci v obcích na území kraje;
  • zprostředkovává nabídku vzdělávání.

 

jméno, titul kraj  e-mail
Bartů Lumír, Mgr. Vysočina e-mail
Gába Karel, Mgr. Zlínský e-mail
Dužda Jan, Bc. Hl.m.Praha e-mail
Fišer Ondřej, Mgr. Jihomoravský e-mail
Hančin Peter, Bc. Moravskoslezský e-mail
Mrázková Magdaléna, Mgr. Pardubický e-mail
Koky Cyril, Mgr. MPA Středočeský e-mail
Köttnerová Renáta, PhDr.  Olomoucký e-mail
Jordanov Pavlína, Bc. Ústecký e-mail
Kopsová Lenka, Bc. Jihočeský e-mail
Kršíková Hana, Mgr. Jihočeský e-mail
Strouhal Václav, Dis. Liberecký e-mail
Svěrák Jiří, Bc. Královehradecký e-mail
Panzerová Renata Plzeňský e-mail
Vaculík Pavel, Mgr. Karlovarský e-mail

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X