Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny


Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti

Dokument obsahuje následující části:

I. Návrh usnesení vlády
III. Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti
IV. Zpráva zmocněnce vlády pro lidská práva o současné situaci romských komunit

      Dokument ke stažení ve formátu Acrobat PDF - 600kB

Předkládací zpráva

Vláda vyčlenila usnesením ze dne 13. listopadu 1999 č. 1179 k novému návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, ve výdajích kapitoly Všeobecná pokladní správa, položku Podpora projektů “Integrace romské komunity”. Návrh schválila Poslanecká sněmovna dne 3. března 2000. Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity (dále jen “Komise”) rozhodla dne 23. března 2000, že v souladu s čl. 3 písm. c) svého Statutu (schválen usnesením vlády ze dne 18. listopadu 1998 č. 756) navrhne vládě rozčlenění uvedené položky do těchto programů:

  1. 8 000 tisíc Kč program socio-integračního soužití
  2. 4 000 tisíc Kč program sociálně-výchovný pro romské děti a mládež
  3. 1 500 tisíc Kč program zaměřený na průzkum forem soužití romské menšiny s většinovou společností
  4. 2 800 tisíc Kč program podpory terénních sociálních pracovníků
  5. 2 925 tisíc Kč program podpory romských žáků
  6.    499 tisíc Kč na úpravu hrobů pro oběti tábora v Letech u Písku
  7. 1 776 tisíc Kč ponechat jako finanční rezervu, z níž bude uvolněno 250 tisíc Kč na světový romský festival Khamoro 2000

Komise při svém rozhodování vzala v úvahu potřeby finančního pokrytí aktivit okresního formátu, které obvykle neobstojí ve výběrových řízeních velkých nadačních fondů (program socio-integračního soužití) a ústředních orgánů státní správy. Stejné hledisko Komise zaujala při vypracování zásad programu podpory romských žáků a dalších programů.

Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2000 předcházelo její zasedání dne 6. března 2000, na němž pověřila svého výkonného místopředsedu Romana Krištofa sestavením odborné skupiny ze zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva financí, aby vypracovala “zásady pro použití účelových finančních prostředků na “integraci romské komunity v roce 2000”, s tím, že zásady “programu podpory romských žáků” budou vypracovány zvlášť, ve spolupráci s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Roupcem. Tato pracovní skupina předložila dne 23. března 2000 na zasedání Komise vypracované návrhy zásad, které Komise schválila a jež jsou uvedeny v příloze (včetně metodiky resortu školství) tohoto materiálu.

Vzhledem k aktivní účasti odborných pracovníků z uvedených ministerstev požádal předseda Komise jako předkladatel materiálu místopředsedu vlády a předsedu Legislativní rady vlády o upuštění od připomínkového řízení; žádosti bylo vyhověno.