Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Informace o programu Podpora romských žáků středních škol

 

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity na základě vládního usnesení ze dne 19. dubna 2000 č. 386 opět uvolnila finanční prostředky na program Podpora romských žáků středních škol. Tyto prostředky jsou určeny školám, aby jimi usnadnily studium těm romským žákům, jejichž rodinám zvýšené náklady středoškolského studia žáka činí potíže. Program se týká všech škol zařazených v síti středních škol, a to maturitních i nematuritních oborů (učilišť a praktických škol), včetně vyšších odborných škol.

Prostředky jsou určeny na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků v těchto položkách:

  •          školné
  •          stravné
  •          ubytování
  •          školní potřeby
  •          ochranné pomůcky

Školné

Položka je určena k úhradě školného na soukromých školách, event. doplňkového kurzu (povinného a nehrazeného školou) za měsíce září - prosinec 2002.

Stravné

Příspěvek lze použít pouze na úhradu stravy poskytované či zajišťované školou. Není možno hradit nákup potravin, stravování v restauracích, stravovací poukázky apod.

Ubytování

Příspěvek na úhradu ubytování poskytovaného či zajišťovaného školou v internátě, je-li nezbytné, aby v něm žák bydlel. Není možno hradit žádný typ ubytování, které není zajišťováno přímo školou.

Školní potřeby

Příspěvek je určen na úhradu učebnic, sešitů a dalších učebních pomůcek a materiálů, ve výjimečných případech také příspěvek na úhradu dalších potřeb (psací stroj, šicí stroj apod.), potvrdí-li škola jejich nezbytnost ke studiu či k domácí přípravě.

Ochranné pomůcky

Příspěvek na úhradu ochranných pomůcek požadovaných školou.

V rámci programu není možno hradit studium na vysokých školách, na školách, které nejsou zařazeny v síti středních škol, studium v zahraničí, rekvalifikační kurzy, lyžařské kurzy a letní aktivity žáků. Oproti předchozím ročníkům programu v tomto roce není možná úhrada cestovného, na něž může rodina žáka obdržet příspěvek od státu jinou formou. Na podporu není právní nárok.

 Pravidla nakládání s dotací

Výběrová komise rozhodne o přidělení dotací do tří týdnů od uzávěrky přihlášek. Výběrová komise si vyhrazuje právo nesdělit důvody svého rozhodnutí. O rozhodnutí komise budou písemně informovány zúčastněné subjekty, tj. poskytovatel, škola a jednotliví žáci.

Finanční prostředky budou po rozhodnutí výběrové komise uvolněny ze státního rozpočtu (kapitola VPS, položka Podpora projektů romské integrace) a převedeny na poskytovatele dotace, jímž jsou příslušné kraje a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (pro školy přímo řízené MŠMT a církevní).

Od poskytovatele obdrží dotaci škola, která z těchto prostředků uhradí náklady žáka v souladu s rozhodnutím výběrové komise. Pokud žák uhradil z vlastních zdrojů některé náklady, které mu mají být dle rozhodnutí komise hrazeny z prostředků dotace, škola mu tyto náklady proplatí zpětně na základě předložení účetních dokladů.

Dotace je vázána účelově a jmenovitě na konkrétní žáky, položky a období. Poskytnuté prostředky není možno využít jiným způsobem, než je uvedeno v rozhodnutí výběrové komise. Nevyčerpané prostředky budou s celkovým vyúčtováním dotace vráceny prostřednictvím poskytovatele do státního rozpočtu. Finanční prostředky jednotlivých položek nelze přesouvat (z položky do položky, z období do období apod.).

Dotace podléhá zúčtování se státním rozpočtem. Celkové vyúčtování dotace (za obě období roku 2002) škola předloží poskytovateli, tj. příslušnému krajskému úřadu či MŠMT.

Případné dotazy zodpoví telefonicky na číslech 02/96153301 Mgr. Martina Vančáková, 02/96153126 Zdeněk Duna, případně elektronickou poštou na adrese: vancakova.martina@vlada.cz.