Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

II.

 

Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých v těchto usneseních

 

ke dni 30. listopadu 2000

 

 

Zpráva informuje o plnění těchto usnesení vlády :

-         usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě,

-         usnesení vlády ze dne 14. července 1999 č. 720 ke Zprávě o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998,

-         usnesení vlády ze dne 28. července 1999 č. 789 k Návrhu usnesení o opatřeních proti hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod občanů,

-         usnesení vlády ze dne 14. června 2000 č. 599 Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti,

-         usnesení vlády ze dne 11. října 2000 č. 994 k Návrhu opatření vlády, vedoucích k uspořádání celospolečenské a parlamentní debaty o dosažení nápravy vztahů mezi většinovou společností a romskou menšinou.

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Usnesením č. 686/97 bylo ministru školství, mládeže a tělovýchovy uloženo:

 

a) rozšiřovat síť přípravných tříd v systém základního vzdělání pro žáky z jazykově a soicokulturně znevýhodněného prostředí, termín – průběžně

 

Pokusné ověřování přípravných tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí se realizuje od 1. 9. 1997 do 30. 6. 2000. MŠMT vydalo Statut pokusného ověřování přípravných tříd (čj.: 12 748/97-20). Statut byl dne 3. března 1998 ještě upraven pokynem (čj.: 14 169/98-22). Cílem činnosti přípravných tříd bez ohledu na typ školy, při které jsou zřízeny, je předcházet neúspěchům romských a ostatních dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v počátcích vzdělávání. Vysoké procento absolventů přípravných tříd je v začátcích školní docházky do základní školy úspěšné (Zpráva ČŠI 1998).

            V prvním čtvrtletí roku 2000 bylo provedeno komplexní zhodnocení pedagogického experimentu. Mgr. Marie Rokosová, pracovnice VÚP, předložila od školního roku 1997/98 MŠMT zhodnocující zprávy ze 17 základních škol s 22 přípravnými třídami. Ministerstvo školství stanovilo podmínky pro jejich zřizování a umožnilo začleňovat do nich nejen romské děti, ale i ostatní děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a vymezilo obsah výchovně vzdělávací činnosti. Vyhodnocení pokusného ověřování přípravných tříd se uskutečnilo následujícím způsobem. Dne 17. dubna 2000 jednala ustanovená Komise z řad odborně zainteresovaných pracovníků o pokusném ověřování přípravných tříd. Názory mnoha učitelů a psychologů o přípravných třídách jsou jednoznačně kladné. Přípravné třídy se uvedly jako nutnost v přípravě dětí na základní školu. Ze závěrů jednání komise vzešly podklady pro vypracování metodického pokynu k přípravným třídám. Pokyn prošel vnitřním připomínkovým řízením a bude předložen poradě vedení MŠMT. V návrhu školského zákona jsou pedagogičtí asistenti uvedeni jako výchovní pracovníci.

Ve školním roce 1996/97 bylo zřízeno 36 přípravných tříd.

Ve školním roce 1997/98 bylo 69 přípravných tříd s počtem 658 dětí.

Ve školním roce 1998/99 bylo 100 přípravných tříd s počtem 1237 dětí.

Ve školním roce 1999/2000 bylo 114 přípravných tříd s počtem 1425 dětí.

Informaci o počtu přípravných tříd ve školním roce 2000/2001 poskytne ministerstvu školství Ústav informací ve vzdělávání v Praze, který zpracuje v měsíci prosinci podle zahajovacích výkazů údaje o přípravných třídách ve školním roce 2000/2001.

¨    průběžně plněno

 

b) zajistit posílení informačních toků do všech stupňů škol ohledně dostupné odborné literatury k otázkám multikulturní společnosti a výchovy k toleranci, termín – průběžně

 

Ministerstvo školství distribuovalo základním a speciálním školám v letech 1997 – 1999 knihy o romské kultuře a o dějinách Romů - 17 titulů. Aktivně spolupracuje s redakcemi romského tisku, kterým jsou zasílány příspěvky z oblasti výchovy a vzdělávání. Vybraným školám (viz. romské etnikum) jsou zasílána romská periodika: Kereka, Romano Kurko, Amaro Gendalos, Romano Hangos.

Do vybraných škol a školských zařízení byla v měsíci červenci rozeslána kniha „Romské osobnosti“ autora Jaroslava Balvína. V knize je prezentace romských osobností, které se prosadily v různých oblastech: kultura, sport, politika, podnikání. Smyslem knihy je utváření pozitivních vzorů pro romské děti, ale i pro ostatní příslušníky majoritní společnosti.

V měsíci září byly učiněny objednávky těchto knih: „Vzdělávání Romů“ autorky Evy Šotolové.

V měsíci říjnu byl vydán „Manuál pro pedagogické asistenty“ kol. autorů. Soubor textů přednášejících lektorů z pedagogického minima pro romské pedagogické asistenty

V měsíci listopadu je rozesílána kniha „Romský zpěvník“ s audionahrávkou autorky Mileny Hübschmannové.

V měsíci listopadu bude připravena k distribuci kniha „Já + Ty = kamarádi“ autorky Taťány Šiškové. Kniha je metodicky zpracována pro multikulturní výchovu žáků na prvním stupni základních škol.

Knihy o romské kultuře a historii budou rozesílány do Krajských pedagogických center v rámci přípravy seminářů a školení pro učitele. Do konce tohoto roku se připravuje k vydání kniha „Nejen romská kuchařka“ autorky Lubomíry Oláhové. Sborníky ze 3 seminářů pro učitele a romské pedagogické asistenty organizované ministerstvem školství jsou připraveny k vydání (Romové a university, Romové a pedagogika, Romové a alternativní pedagogiky).

Přehled vynaložených finančních nákladů na romské tituly:

rok

počet vydaných titulů

Finanční prostředky

1997

2

 500 tis. Kč

1998

6

2 100 tis. Kč

1999

 12

3 180 tis. Kč

2000

2

 320 tis. Kč

¨      průběžně plněno

 

c) postupovat při udělování výjimek pro minimální počet žáků ve třídě i v případech tříd s dětmi z romských rodiny stejně jako v případě národnostních tříd, termín – průběžně,

 

O uvedenou výjimku k dnešnímu dni požádala Základní škola v Chánově a Fakultní základní škola, Havlíčkovo nám. v Praze 3. Důvod, proč o výjimku školy nežádají je, že se 13 základních škol přihlásilo k pokusnému ověřování projektu „Romské děti v českých školách“, jeho součástí je i snížení počtu žáků ve třídách. Problematické je financování škol „komunitních“, které vznikají sestěhováním romských rodin do neatraktivních městských částí tak, že zde vznikají „romská ghetta“ (např. CZŠ Přemysla Pittra v Ostravě, ZŠ, Grafická Praha 5, ZŠ, Školní nám. 100 v Ústí nad Labem a mnoho jiných). Do škol ve spádové oblasti pak dochází mnoho romských žáků, ostatní žáci se odhlašují a škola se stává „romskou“. Romští žáci potřebují k překonávání vzdělávacích obtíží snížení počtu žáků ve třídách, individuální přístup ve výuce a pomoc romského pedagogického asistenta. Takové podmínky pro vzdělávání romských dětí mají většinou jen zvláštní školy. Ve zvláštních školách je vyšší finanční normativ na žáka. Jestliže se převedou finanční výhody speciálního školství do těchto základních škol, nebudou se tyto školy potýkat s finančními problémy, které v souvislosti s celodenními programy pro romské děti školám nastávají. Komunitní školy realizují zpravidla i sociálně výchovné programy pro rodiče žáků. Na financování těchto programů se sdružují prostředky z nestátních zdrojů, do budoucna však je třeba zajistit i účast státu, krajů a obcí na financování těchto programů.

¨      průběžně plněno

 

e) analýza výsledku změny testovacích podkladů, na jejichž základě se zařazují děti do zvláštních škol,

Stav plnění úkolů ke dni 31. 10. 2000

1.   Test WISC - III - UK

Úprava testu, včetně statistického zpracování výsledků, byla dokončena. Nyní je metodická příručka připravena k vytisknutí. S výsledky zpracování a úpravami testu byli již seznámeni psychologové, kteří se ve své odbornosti specializují na šetření dětí z multikulturního prostředí. Konečný termín: prosinec 2000.

2.   Průprava odborné skupiny psychologů zaměřených na šetření dětí z multikulturního prostředí

Skupina absolvovala pět seminářů, poslední ve dnech 23.- 24. 10. 2000. Tímto byl první cyklus zaměřený na šetření romských dětí uzavřen. Do budoucna IPPP počítá s pokračováním s obsahovým zaměřením na děti dalších národností žijící v České republice.

3.   Semináře pro učitele a další pedagogické pracovníky

K posuzování školní zralosti a připravenosti romských dětí na školu jsou průběžně zařazovány do nabídky vzdělávacích programů IPPP. V tomto školním roce se uskutečnily již dva semináře.

4.   Program Mosty

·      byl vytvořen lektorský tým

·      byli požádáni ředitelé Určených školských úřadů o vytipování pedagogických pracovníků, kteří se budou na multikulturní problematiku specializovat ve svých krajích

Ve dnech 24.- 26. listopadu 2000 se uskuteční úvodní seminář ve Sloupu v Čechách.

Realizace celého projektu zaměřeného na soužití všech dětí bude pokračovat v roce 2001 za předpokladu finančního zajištění.

 

g) stanovit kvalifikační předpoklady pro funkci „romský pedagogický asistent“, ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí

Na školách pracuje 175 asistentů, kteří jsou finačně zajištěni školskými úřady. Na školách pracuje 25 asistentů placených z prostředků úřadů práce a nebo Společenstvím Romů na Moravě. Žádosti o zřízení funkce romského asistenta od roku 2001 budou dále schvalovány ministerstvem školství. Škola zažádá prostřednictvím školského úřadu o schválení žádosti. Po schválení obdrží školský úřad úpravou rozpočtu finanční prostředky na plat asistenta do konce kalendářního roku. Finanční prostředky na mzdu asistenta si dále nárokuje škola v rámci finančních požadavků na kalendářní rok 2002.

V měsíci říjnu probíhalo školení asistentů v pedagogickém minimu v délce 10 pracovních dnů na Střední škole policejní v Hrdlořezích, Praha 9. Ředitel odboru PaedDr. Karel Tomek s Bc. AlbínouTancošovou byli přítomni při obhajobách a na slavnostním závěru kurzu. Albína Tancošová kurz pedagogického minima obvykle zahajuje a je přítomna po dobu trvání kurzu.

Ministerstvo školství připravuje vydání metodického pokynu k romským asistentům. Návrh metodického pokynu byl projednán na gremiální poradě a po zapracování připomínek bude předložen na poradě vedení.

¨      průběžně plněno

i) zajistit nabídku dalšího vzdělávání v problematice národnostních a etnických menšin, a to v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

 

Zajišťuje v jistém rozsahu Institut pedagogicko psychologického poradenství, který v této oblasti školí pracovníky pedagogicko psychologických škol, výchovné poradce škol a vybrané učitele škol s vyšším počtem romských žáků.

¨    průběžně plněno

 

k) ve spolupráci s představiteli romské komunity zajistit, aby hudebně, pohybově i jinak umělecky talentované romské děti byly zařazovány do základních uměleckých škol a měly tak možnost rozvíjet svůj talent a předpoklady pro přijetí ke studiu na konzervatořích, termín průběžně,

 

Problematika studia dětí v základních uměleckých školách je sledována soustavněji teprve druhým rokem. Ze zpráv odborných inspektorů České školní inspekce, Výzkumného ústavu odborného školství, Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR a Asociace pedagogů ZUŠ vyplývá několik nejčastějších jevů.

Největší zájem romských dětí je o studium v hudebním a tanečním oboru, menší zájem je o studium výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ. V hudebním oboru jsou atraktivní především předměty: kytara, housle, akordeon, el. klávesy, basová kytara a cimbál. Typickým je velký zájem na začátku studia, v dalším průběhu studia však tento zájem často opadá z důvodu nezvládání hudební teorie a především hry z not. Pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí uplatňují ředitelé škol slevy ze školného, často jsou romské děti od placení školného osvobozeny zcela. Navrhujeme, aby rodiče talentovaných romských žáků mohli požádat o finanční podporu při placení školného nebo na zakoupení hudebního nástroje, stejně jako studenti středních škol.

V roce 1998 probíhalo jednání se Střední romskou uměleckou školou v Košicích, jejíž vedení nabízelo české straně možnost recipročního studia českých žáků. V současné době (v roce 2000) tuto možnost využili pouze dva studenti z Brna.

Na podzim roku 1999 se uskutečnil veřejný seminář k problematice romské hudby a romského hudebního školství, který zorganizovala Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze. Jednání se zúčastnili zástupci romských hudebníků a pracovníci MŠMT a VÚOŠ.

Od druhého pololetí školního roku 2000/2001 bude zřízena v Praze 6 pod záštitou Československé církve husitské Základní umělecká škola pro romské žáky. Škola není zařazena do sítě škol, tudíž nebude finančně podpořena ministerstvem školství. Hudební škola bude pro 40 žáků, personálně zajištěna 5 pedagogy, 1 pedagog romské národnosti a romský asistent.

¨      průběžně plněno

 

Usnesením č. 599/00 bylo ministru školství, mládeže a tělovýchovy uloženo:

 

a) průběžně ve spolupráci se zmocněncem vlády pro lidská práva zajišťovat při transformaci školství vzájemnou prostupnost zvláštních a základních škol,

 

MŠMT vydalo Metodický pokyn k přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol do základních škol (č.j. 28 498/99-24). Dle pokynu mohou být žáci zařazeni do zvláštních škol pouze na základě odborného vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a s písemným souhlasem rodičů.

K zajištění plynulého přechodu úspěšných žáků ze zvláštní školy do školy základní byl všem školským úřadům v ČR zaslán dopis (č.j. 10 433/99-24), ve kterém bylo školám doporučeno, aby při zařazování nových šestiletých žáků romského etnika do zvláštních škol postupovaly uvážlivě s akcentem na specifika především v oblasti testů školní zralosti. Bylo doporučeno do zvláštních škol zařazovat pouze ty děti romské komunity, které mají odborně prokázané mentální postižení, a umožnit rodičům mimořádně úspěšných romských žáků ve zvláštní škole s výborným prospěchem (průměru 1-1,5) požádat o rediagnostiku jejich dětí k přeřazení do základní školy, podmíněného vykonáním rozdílových zkoušek ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) vyhlášky MŠMT č.127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. Přestupy žáků jsou sledovány školskými úřady jsou předkládány ministerstvu školství v integračních zprávách.

¨    průběžně plněno

 

b) průběžně zřizovat pro mateřské školy v oblastech vyšší koncentrace Romů místa romského koordinátora (asistenta), který bude provádět nábor a zajišťovat docházku dětí do těchto škol,

 

Funkce romských asistentů bude zřizována ve školách a školských zařízeních (návrh metodického pokynu), tedy i v mateřských školách. V současné době je zřízeno 9 přípravných tříd při mateřských školách a ve všech pracují romští pedagogičtí asistenti.

¨    průběžně plněno

 

c) vytvořit předpoklady pro zřízení odborného pracoviště pro multikulturní výchovu (ústav, katedru, oddělení některého ústavu),  termín plnění: 31.12.2000,

 

Koncepci multikulturní výchovy komplexně pro oblast základního a středního vzdělávání zabezpečuje resortní pracoviště MŠMT - Výzkumný ústav pedagogický. V návaznosti na nový školský zákon a navazující restrukturalizaci úkolů je výše uvedená problematika trvalou součástí všech koncepčních záměrů a realizací resortu školství.

¨    průběžně plněno

 

d) ve spolupráci s prvním místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí posoudit programy tzv. „otevřených škol“, programy s účastí rodičů na práci školy, společné programy školy pro rodiče a děti, včetně zapojení předškolních dětí, které se zkušebně realizují v některých školách v České republice a srovnání těchto programů s obdobnými programy realizovanými v zahraničí, termín plnění: 31. 10. 2000,

 

V měsíci červnu se konal na Technické universitě seminář pro učitele a romské pedagogické asistenty „Romové a alternativní pedagogika“. Z tohoto semináře bude vydán sborník. Alternativní vzdělávací programy (škola Montessoriové, Waldorfská škola, Obecná škola, projekt Začít spolu ap.) budou v tomto sborníku publikovány. Srovnání bude provedeno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

¨      průběžně plněno

 

e) průběžně zařazovat výzkum romské problematiky mezi významné výzkumy resortu, zajišťovat systematický výzkum soužití etnik,

 

V návrzích programů a témat, které by mohly být řešeny v rámci výzkumu pro státní správu, podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb., je zařazeno téma:

„Názory pedagogů a žáků škol na Romy a možnosti tyto názory ovlivňovat prostřednictvím aktivit realizovaných školami a školskými zařízeními“.

V návrzích programů a témat, které by mohly být řešeny podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje č. 300/1992 Sb., je zařazeno téma:

„Výzkum specifik vzdělávání dětí pocházejících z minoritních skupin populace na českém území - se zvláštním zřetelem na děti romské“.

¨      průběžně plněno

 

f) jako součást úkolu uloženého v bodě II/3 usnesení vlády ze dne 7. dubna 1999 č. 279, o koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity napomáhající jejich integraci do společnosti, zajistit vydání metodického pokynu pro ředitele středních pedagogických škol, pedagogických center zřizovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalších vzdělávacích zařízení zřizovanými školskými úřady a vydání metodických publikací pro učitelky mateřských škol a vychovatele s cílem podpory vzdělávaní v učitelských studijních oborech a dalšího vzdělávání učitelek mateřských škol a vychovatelů, a to se zaměřením na multikulturní výchovu a práci učitelek mateřských škol a vychovatelů s dětmi z etnických skupin, termín plnění: 31. 12. 2000

 

·      Vydání metodického pokynu je připravováno odborem předškolního, základního a zájmového vzdělávání ve spolupráci s odborem středních škol a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

·      Další vzdělávání učitelek mateřských škol:

Ve školním roce 1999/2000 a 2000/2001 zařadilo Pedagogické centrum Praha, předškolní oddělení do své nabídky vzdělávacích akcí semináře pro učitelky a ředitelky mateřských škol a základních škol na téma: „K problematice dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí – romské dítě přicházející do MŠ“. Semináře vede Mgr. Viktor Sekyt z Meziresortní komise vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Obsahem seminářů jsou témata: romské dítě ve školském systému, specifika romského dítěte na počátku školní docházky, přípravné třídy a další aktuální otázky. Semináře se setkávají s velkým ohlasem pedagogických pracovnic.

·      Metodická příručka pro učitelky MŠ a vychovatelky

Do konce roku 2000 bude mít MŠMT k dispozici metodickou příručku „Multikulturní výchova“ (překlad z angličtiny), kterou v rámci podpory aktivit romských sdružení zaměřených na činnost s dětmi a mládeží (projekt č. 34) připravuje VOŠ pedagogická a sociální, SPgŠ a G Evropská 33, Praha 6. Příručka byla autory poskytnuta VOŠ, SPgŠ a G k využití. V současné době jedná PhDr. Jaroslav Sekot o autorských právech.

Vzhledem k dokončování návrhů rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání, které budou obsahovat mj. i multikulturní výchovu dětí a žáků, považujeme za vhodné postupovat systematicky a vydat metodickou příručku, která by navazovala na již zmíněné rámcové programy a pomohla učitelům vytvářet školní vzdělávací programy zaměřené např. na vzdělávání dětí a žáků romského etnika, v souvislosti a návaznosti s těmito rámcovými programy.

¨      průběžně plněno

 

 

Usnesením č. 789/99 bylo ministru školství, mládeže a tělovýchovy uloženo, aby:

 

 b) do Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice zařadil a do 31. prosince 2000 rozpracoval pro základní a střední školy problematiku všech etnik, která žila nebo žijí na českém území, problematiku dodržování lidských práv s důrazem na aplikaci v praxi,

 

Ministerstvo školství

·      připravuje rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání, ve kterých jsou výše uvedená témata zpracována v kapitolách:

 Právo a spravedlnost

 Řízení společnosti

 Mezinárodní vztahy

První pracovní verze bude po vnitřním připomínkovém řízení zveřejněna během ledna 2001 na internetových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz)

·      Připravuje novou koncepci maturitních zkoušek, kde je multikulturalita zohledněna.

·      Podpořilo projekt specifických interaktivních výukových metod zaměřených na lidská práva a na multikulturalitu.

Projekt Občan (koordinuje Sdružení pro výchovu k občanství),

Kde končí Evropa a Ostrovy a křižovatky ( Tereza - Sdružení pro ekologickou výchovu)

Zmizelí sousedé

·      Zřídilo příkazem ministra školství č. 20 /1999 Poradní skupinu ministra pro národnostní školství. V pracovní skupině jsou zástupci menšin žijících v ČR, zástupci státní správy a zástupci iniciativ - Sdružení obcí s azylovými zařízeními (ředitel ŽM dr. Leo Pavlát za židovskou komunitu).

·      Vyžaduje při udělování akreditací na vzdělávací programy, aby pedagogická centra zařazovala problematiku novodobých dějin, národností a etnik do programů dalšího vzdělávání učitelů.

·      Podporuje (i finančně) další vzdělávání učitelů dějepisu. Například 11. Letní škola historie byla zaměřena na evropskou integraci v souvislosti s českými dějinami (organizuje PhDr. Jana Khonová z Ústavu rozvoje školství při pedagogické fakultě UK v Praze), semináře pro učitele z vysokých škol připravuje Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (doc. PhDr. Zdeněk Beneš). V regionech organizují pro učitele semináře zaměřené na evropské dějiny například Pedagogické centrum v Třebíči (Mgr. Karel Vošmera) a Pedagogické centrum v Plzni (PhDr. Dana Hudecová), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Občanským sdružením pro výchovu k demokracii (PaedDr. Marie Hrachovcová), Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (doc. PhDr. Bohumil Klíma). Velmi aktivní v oblasti vzdělávání učitelů je Asociace učitelů dějepisu (PaedDr. Helena Mandelová).

·      Při udělování schvalovací doložky vyžaduje, aby v učebnicích byla zohledněna problematika národností a etnik (učebnice dějepisu, občanské výchovy a literární výchovy jsou posuzovány zejména odborníky z Muzea romské kultury a z Židovského muzea).

·      Vydalo informační materiál pro učitele Téma: Holocaustu (a následně v září 2000 distribuovalo do všech základních a středních škol)

·      Vyhlásilo ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky literární soutěž „Holocaust - svědomí lidstva“ (soutěžní práce zaslalo 300 žáků, nejlepší práce budou vydány ve sborníku)

·      Vybavuje školy publikacemi, videokazetami a dalšími materiály (viz uvedeno výše příloha č.1)

¨    průběžně plněno

 

c) trvale zabezpečoval pro pedagogy pracující v lokalitách s výskytem rasismu a etnických konfliktů speciální výcvikové kurzy v komunikačních technikách orientované na prevenci řešení konfliktů,

 

·        Prostřednictvím vzdělávací Společnosti pro řešení konfliktů zabezpečuje výcvikové kurzy v lokalitách, kde je předpoklad xenofobie a rasismu. Dle finančního rozpočtu resortu školství bude spolupráce pokračovat i dále.

·        MŠMT vyzvalo autory publikace „Konflikt, koření života - průvodce řešení konfliktů“, aby praktickou příručku pro učitele dopracovalo a připravilo k vydání. Pokud bude titul splňovat požadované náležitosti pro udělení schvalovací doložky, bude publikace zařazena do Seznamu učebnic s doložkou ministerstva školství.

¨      průběžně plněno

 

d) přijal opatření, aby v pregraduální přípravě učitelů byla zařazena tematika multikulturní výchovy, výchovy k toleranci a proti rasismu,

 

Pedagogickým a filozofickým fakultám bylo dopisem (č.j. 11 918/2000-300) doporučeno zařazovat výše uvedenou tematiku do společného základu vzdělávacích programů fakult. V dopise byl též přiložen Metodický pokyn MŠMT k výchově k toleranci a proti projevům rasismu (č.j. 14 423/99 - 22).

¨      průběžně plněno

 

Usnesením č. 994/00 bylo ministru školství, mládeže a tělovýchovy uloženo:

 

a) aby shromáždil ve vybraných lokalitách poznatky učitelů základních, speciálních a středních škol, zvláště učitelů občanské výchovy a základů společenských věd, o dosavadních besedách a jiných akcích na téma soužití s Romy, o názorech žáků na toto soužití a představách učitelů o tom, jak je možno názory žáků ovlivnit, jakož i poznatky organizátorů uvedených besed a akcí a tyto poznatky ve spolupráci se zmocněncem vlády pro lidská práva do 31. března 2001 vyhodnotit,

 

Úkol bude plněn v rámci resortního výzkumu viz vládní usnesení č. 599/2000 bod e).

 

¨      průběžně plněno

 

b) aby vycházeje z vyhodnocení uvedeného v bodě III/1a tohoto usnesení – připravil do 31. května 2001 ve spolupráci se zmocněncem vlády pro lidská práva metodický materiál pro učitele k pořádání besed a dalších akcí s žáky o vztazích mezi většinovou společností a romskou menšinou a o možnostech jejich nápravy,

 

Metodický materiál pro učitele - úkol lze akceptovat, pokud bude v časovém termínu ukončen resortní výzkum. Předpokládáme nesplnitelnost zadaného termínu do 31. 5. 2001 a budeme žádat vládu o změnu termínu.

¨      průběžně plněno, žádost o změnu termínu je třeba zaslat vládě.

 

c) podporovat semináře, besedy a obdobné akce, týkající se soužití s romskou menšinou, pořádané ve školách,

 

Úkol je plněn krajskými pedagogickými centry. Pedagogické centrum v Českých Budějovicích s finanční podporou ministerstva školství a ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, připravilo celostátní seminář pro učitele ve dnech 8.- 10. 11. 2000. Mezi přednášejícími je PhDr. Eva Davidová,CSc., Ladislav Goral a Bc. Albína Tancošová.

¨      průběžně plněno

 

d) zajistit do 30. června 2001 školení nebo jinou formu předávání informací z oboru romistika, učitelům mateřských, základních, speciálních a středních škol,

 

Ministerstvo připravuje Strategii vydělávání romských žáků, jejíž součástí bude i návrh forem předávání informací z oboru romistika, učitelům mateřských, základních, speciálních a středních škol,

 

¨      průběžně plněno

 

e) uložit pedagogickým centrům (přednostně v lokalitách s větším počtem Romů) do vzdělávacích programů pro učitele trvale a aktuálně zařazovat vzdělávací semináře o Romech nejen z hlediska kulturního, ale i zdravotního a sociálního a tato centra vybavit odpovídajícími romskými periodiky, literaturou, filmy a videokazetami, které budou trvale k dispozici školám a současně doporučit pedagogickým centrům, aby navázaly spolupráci s místními romskými sdruženími a dalšími představiteli Romů,

 

Úkol je plněn. Krajská pedagogická centra jsou zásobována publikacemi, které jsou distribuovány do škol např. Romský zpěvník s audionahrávkou autorky Mileny Hübschmannové, Vzdělávání Romů autorky Evy Šotolové. Odbor předškolního, základního a zájmového vzdělávání připraví pro ředitele krajských pedagogických center balíčky knih, které MŠMT odkoupilo a distribuovalo do škol od roku 1998.

 

¨      průběžně plněno

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Usnesením č.686/97 bylo ministru práce a sociálních věcí uloženo:

 

a) spolupracovat při stanovení kvalifikačních předpokladů pro pracovní funkci „romský pedagogický asistent“ s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, termín 31.12.1997,

 

Gestorem úkolu bylo MŠMT (úkol 1/g), MPSV mělo při jeho plnění spolupracovat. Zastáváme názor, že spolupracovat lze s gestorem, který o spolupráci požádá. To se v tomto případě nestalo. Z neoficiálně poskytnutých informací bylo zřetelné, že gestor s žádnou spoluprací MPSV nepočítá. MŠMT oslovilo jiný subjekt, a to filozofickou fakultu UK.

O těchto okolnostech MPSV již informovalo v předcházejících informacích o plnění tohoto usnesení. Na úkolu termínovaném k 31. 12. 1997 se od té doby nic nezměnilo.

¨      splněno ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 

b) kodifikovat práci romského asistenta a romského poradce v katalogu činností a katalogu povolání, termín 31. 12. 1997,

Z iniciativy náměstkyně ministra práce a sociálních věcí PhDr. Běly Hejné zpracovalo MPSV v r. 1997 vzorové pracovní náplně obou uvedených funkcí a také návrh na jejich zařazení do organizační struktury OkÚ. Byly zpracovány příklady prací, podle kterých se zařazují zaměstnanci, kteří vykonávají práce romských poradců a romských asistentů, do platových tříd. Tyto příklady prací tvoří přílohu č. III Metodického návodu pro okresní úřady a magistráty měst Brna, Ostravy, Plzně a hl. m. Prahy k postupu při plnění usnesení vlády č. 686/97. Tím byl stanoven postup odměňování těchto zaměstnanců ve smyslu nařízení vlády č. 253/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

Dále se počítalo, že práce romského asistenta a romského poradce budou při nejbližší novelizaci katalogu prací, který je přílohou k uvedenému nařízení vlády, doplněny. Poté však bylo rozhodnuto, že změny a doplňování tohoto katalogu prací se již v návaznosti na připravovaný nový katalog činností v rámci zákona o státní službě a novelizaci zákona č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, provádět nebudou (katalog prací v nařízení vlády č. 253/1992 Sb. se od té doby nenovelizoval). Do katalogu činností, podle kterého se budou práce vykonávané v orgánech státní správy zařazovat do platových tříd, se uvedou příklady prací v rámci nových 12 platových tříd a úřednických titulů. V katalogu prací, podle kterého se budou zařazovat zaměstnanci územních samosprávných celků do platových tříd, se počítá s uvedením příkladů prací v rámci 16 platových tříd a v členění do povolání romského asistenta a romského poradce. Účinnost obou předpisů se předpokládá od 1. 1. 2002.

¨      nesplněno z objektivních důvodů

 

c) spolupracovat průběžně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem vnitra na projektu stupňovitého vzdělávání romských poradců

 

I zde jde o případ uložení spolupráce s rezortem, který o ni neprojevil zájem. Podle našich informací byl projekt schválen na MŠMT v dubnu 1998. Projektu předcházela vlastní aktivita MPSV - kurz organizovaný Nadací Rajko Djuriče byl financován jako státní rekvalifikační program.

V současné době je do připomínkového řízení předáván věcný záměr zákona o sociálních službách a předpokládá se, že romští poradci a romští asistenti OkÚ, i výhledově v návaznosti na probíhající reformu veřejné správy, budou podléhat režimu tohoto zákona. Podle věcného záměru bude zákon obsahovat i pasáže týkající se kvalifikačních předpokladů, registrace, akreditace a dalšího vzdělávání funkcí, které budou pod tento zákon spadat. Účinnost zákona se předpokládá od 1. 1. 2003.

Problematiku profesního vzdělávání OkÚ řeší rovněž návrh koncepce metodického vedení romských poradců a romských asistentů OkÚ, zpracovaný MPSV, který je v současné době na základě připomínek dopracováván a bude předložen vládě do 28. 2. 2001 (viz úkol č. 3/a z přílohy k usnesení vlády č. 599/2000).

¨      průběžně plněno

 

d) dlouhodobě finančně zajišťovat rekvalifikační kurs sociálně právní akademie pro pracovní funkce romský asistent a romský poradce podle projektu řešitele, termín průběžně,

 

Od roku 1998 zabezpečuje Správa služeb zaměstnanosti ve spolupráci s úřady práce v rámci státních rekvalifikačních programů kurzy pro funkci romský asistent.

V letošním roce byl ukončen již třetí rekvalifikační kurz „Sociální pracovník pro práci s romským obyvatelstvem“. Tyto tři kurzy absolvovalo 44 uchazečů o zaměstnání, kteří působí na MěÚ a OkÚ, Školských úřadech a školách, v protidrogových a poradenských centrech, dětských domovech, apod.

V posledním roce se projevuje pokles zájmu o rekvalifikaci s následným zaměstnáním u výše jmenovaných organizací, zejména z důvodů:

- relativně uspokojené společenské poptávky prezentované vládním usnesením;

- trvalé nabídky absolventů těchto kurzů zabezpečené různými romskými a proromskými organizacemi, často z rozdílných zdrojů EU, nebo jednotlivých států;

- zvyšujícího se počtu absolventů středních škol sociálního zaměření, kteří jsou často příslušníky romské komunity; na rozdíl od absolventů rekvalifikačních kurzů si nemusí doplňovat požadovaný stupeň vzdělání studiem při zaměstnání;

- obavy z pracovního uplatnění po roce 2004 vyplývající ze zrušení orgánů okresní administrativy.

Správa služeb zaměstnanosti počítá do budoucnosti s finančním zabezpečením dalších rekvalifikačních kurzů se zřetelem na potřeby (požadavky) trhu práce, tj. ve shodě s budoucími zaměstnavateli.

¨      průběžně plněno

 

e) vypracovat systém motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání a obtížně zaměstnavatelných osob a osob romského původu, termín 31.12.1997,

 

Systém motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce lze pojmout velmi široce a není to pouze záležitost služeb zaměstnanosti.

Na zvýšení motivace zaměstnavatelů pro zaměstnávání osob obtížně umístitelných na trhu práce je zaměřena aktivní politika zaměstnanosti, a to jak v oblasti preventivní, tak v oblasti dočasného vyřazení z trhu práce. Pro uchazeče o zaměstnání ve smyslu § 9 zákona č. 1/1991 Sb., v platném znění, se jedná zejména o tyto základní nástroje aktivní politiky, kterým často předcházejí, a které doprovázejí poradenské služby:

- rekvalifikace

- odborná praxe absolventů škol a kvalifikace mladistvých - společensky účelná pracovní místa

- veřejně prospěšné práce

- chráněné dílny a pracoviště.

Pro zvýšení uplatnitelnosti obtížně umístitelných osob na trhu práce připravily služby zaměstnanosti ve smyslu opatření Národního plánu zaměstnanosti a z nich vycházející usnesení vlády č. 640/1999 a následující opatření ke zvýšení motivace zaměstnavatelů:

1. V oblasti zvýšení kvalifikační struktury:

- kurzy praktické rekvalifikace, zejména pro mladistvé a mladé bez kvalifikace

- resocializačně-rekvalifikační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání s žádnou nebo nízkou úrovní kvalifikace, spojené často s dalšími handicapy

- kurzy pro přípravu k práci pro osoby zdravotně postižené

- podpora zaměstnanecké rekvalifikace pro udržení nebo změnu pracovního uplatnění v zaměstnavatelské organizaci

2. V oblasti vytvoření předpokladů k pracovnímu uplatnění nebo obnovení pracovních dovedností

- společensky účelná pracovní místa - veřejně prospěšné práce

- chráněné dílny a pracoviště.

Služby zaměstnanosti pro pracovní uplatnění této skupiny občanů často kombinují několik nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro jednotlivé uchazeče o zaměstnání.

Všechny úřady práce zabezpečují a vyhodnocují každoročně tyto aktivity, které se orientují na potřeby trhu práce, vycházející z monitoringu bez ohledu na to, jedná-li se o příslušníky romské komunity nebo ne.

Systém motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání této skupiny a jeho efektivita závisí především na míře:

a) rozvoje ekonomiky,

b) ochoty potenciální pracovní síly pracovat a současně si zvyšovat nezbytnou kvalifikaci,

c) napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva.

Tento úkol, i ve smyslu zprávy o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 686/1999 o situaci romské komunity v České republice ze září 1998, považujeme za splněný.

¨      průběžně plněno

 

f) vytvářet podmínky na úrovni působnosti okresních úřadů v regionech s vyšší koncentrací nezaměstnaných osob romského původu pro přijímání pracovníků do funkce sociálních asistentů z řad romské komunity, který by pomáhal řešit danou problematiku, termín průběžně,

 

Úkol v tomto znění nebyl s MPSV nijak konzultován, v připomínkovém řízení byl zcela jinak formulován. V tomto znění není splnitelný, neboť spojuje několik nesouvisejících aktivit; na tuto skutečnost MPSV při každé příležitosti upozorňovalo.

Úřady práce spolupracují s představiteli okresních úřadů ve všech okresech, v některých ve vzájemné spolupráci zabezpečovaly i výběr a přípravu sociálních pracovníků z řad nezaměstnaných příslušníků romské komunity, v některých případech se vytvářela i dotovaná místa.

¨      nesplněno, o změnu zadání úkolu, případně jeho zrušení nutno požádat vládu

 

Usnesením č. 720/99 bylo ministru práce a sociálních věcí uloženo:

 

2) ve spolupráci s ministrem vnitra a 1. místopředsedou vlády do 31. 3. 2000 zpracovat a předložit vládě analýzu regionů (lokalit) nejvíce zatížených trestnou činností s extremistickým podtextem a uvést v ní všechny faktory a okolnosti působící na tento nepříznivý stav

 

Nositelem úkolu bylo MV, MPSV při její přípravě spolupracovalo především poskytnutím potřebných údajů. Zpráva byla předložena vládě ve stanoveném termínu jako informační a neobsahovala žádné konkrétní úkoly.

Závěr materiálu obsahuje přesvědčení předkladatelů, že „bezesporu hlavní role přináleží Ministerstvu práce a sociálních věcí“. MPSV se domnívá, že jakkoli je trestná činnost jakéhokoli druhu jedním ze sociálně patologických jevů, jejichž prevenci MPSV věnuje speciální pozornost a extremismus a jeho dopad na chování mládeže tvoří tradičně součást agendy sociální prevence, přece jen nelze na MPSV přenést odpovědnost za charakter celorepublikového klimatu v této oblasti. K tomu nemá resort prostředky ani kompetence (může - a také to dělá - metodicky vést zejména sociální asistenty, ale i další druhy sociálních pracovníků v jejich každodenní praxi směrem k toleranci a výchově klientů, zejména nezletilých, k toleranci a úctě k lidským právům). MPSV se v současné době podílí na metodickém vedení také romských poradců a romských asistentů a angažuje se v přípravě modelů spolupráce s probační službou - konkrétní programy lze využít pro mladé pachatele trestné činnosti s extremistickým podtextem.

¨      splněno

 

Usnesením č. 599/00 bylo ministru práce a sociálních věcí uloženo:

 

a) ve spolupráci s ministrem vnitra a se zmocněncem vlády pro lidská práva zpracovat systém metodického vedení romských poradců okresních úřadů a asistentů při okresních úřadech, včetně koncepce jejich vzdělávání v oblasti veřejné správy a sociální práce, termín plnění: 30. 9. 2000,

 

MPSV zpracovalo materiál a předalo k připomínkám MV a zmocněnci vlády pro lidská práva v termínu. Učinilo tak s vědomím, že nejsou vyřešeny dvě podstatné otázky, totiž kdo bude garantovat praktickou realizaci výsledné koncepce a jakým způsobem bude celý systém metodického vedení financován. K vyřešení těchto otázek proto navrhlo a následně svolalo jednání na úrovni ředitelů odborů MPSV a MV a zástupce zmocněnce vlády pro lidská práva.

Toto jednání se uskutečnilo 16. 10. 2000 a byl zde dohodnut další postup při řešení těchto otázek a způsob dopracování materiálu. Bylo dohodnuto, že práce budou dokončeny tak, aby výsledný materiál byl předložen vládě do 28. 2. 2001.

¨      průběžně plněno

 

b) průběžně nadále zařazovat výzkum romské problematiky mezi významné výzkumné úkoly resortů o jednotlivých výzkumech informovat Meziresortní komisi pro záležitosti romské komunity,

 

V rámci připravovaného rozšíření Výzkumného záměru VÚPSV na léta 1999 - ­2003 bude VÚPSV realizovat následující výzkumné projekty zabývající se romskou problematikou:

- Analýza faktorů ovlivňujících společenskou integraci a sociální vzestup romských obyvatel s návrhy na opatření v oblasti sociální politiky;

- Analýza sociálně ekonomické situace romské populace v České republice s návrhy na opatření;

- Analýza a prognóza demografického vývoje romských obyvatel v České republice do roku 2000;

- Analýza příčin a mechanismu vzniku soustředění romských obyvatel (ghet) ve městech, problémů s tím souvisejících a návrhy na opatření.

Uvedené projekty zajistí VÚPSV v rámci plánu práce ústavu, budou tedy financovány z institucionálních prostředků. Z toho důvodu se nepředpokládá, že by MPSV na tyto projekty vyhlašovalo granty.

¨      průběžně plněno

 

c) průběžně postupně upřesňovat, vymezovat a zveřejňovat pojem osob obtížně umístitelných na trhu práce, se zřetelem na příslušníky romské komunity ve smyslu usnesení vlády ze dne 23. června 1999 č. 640, o opatřeních na podporu zaměstnanosti osob obtížně umístitelných na trhu práce (se zřetelem na příslušníky romské komunity), tak, aby definice této skupiny byla obecně známá,

 

Návrh přepracované definice „obtížně umístitelní občané na trhu práce“ ve smyslu usnesení vlády č. 640/1999 byl v pracovní verzi předán členům tzv. romské komise ministra práce a sociálních věcí k připomínkování. Jejich připomínky byly zapracovány.

V nejbližší době bude definice předána k vyjádření příslušným útvarům ministerstva pro konečnou podobu do širší diskuse.

¨      průběžně plněno

 

d) ve spolupráci s Asociací občanských poraden posoudit, zda by součástí budoucí akreditace občanských poraden neměla být i schopnost účinně komunikovat s klienty, kteří jsou příslušníky minorit, zvláště romské, a navrhnout vhodný způsob zajištění této potřeby i s využitím romských asistentů, termín plnění: 31. 8. 2000,

 

Problém byl předmětem jednání MPSV a AOP v polovině srpna 2000. Následně zaslala ředitelka koordinačního centra AOP k této věci písemné stanovisko projednané s předsedou AOP a těmi OP, které mají „romský projekt“ (Děčín a Plzeň).

Ze stanoviska vyplývá vědomí, že OP musí umět jednat se všemi svými klienty, tedy i s romskými. AOP vydalo interní metodický pokyn poradnám, aby se ve zvýšené míře zabývaly činností vůči příslušníkům romské menšiny. Kromě toho v současné době probíhají ve dvou uvedených poradnách pilotní projekty zaměřené na spolupráci s romskou menšinou. Projekty jsou součástí hledání optimálního způsobu spolupráce s romskou menšinou. Rozvoj tohoto směru činnosti je však spojen i s otázkou budoucího financování. Proto se AOP rozhodla nechat konečné rozhodnutí o zařazení tohoto kriteria do akreditace na jednotlivých poradnách a jejich posouzení rozsahu potřeby této „specializace“.

Toto rozhodnutí pak bude záviset na konkrétní podobě budoucího zákona o sociálních službách.

Popsaný postoj AOP neznamená omezení rozvoje činností vůči příslušníkům romské minority a protože ve věcném záměru uvedeného zákona se počítá s akreditací jednotlivých organizací, je svým způsobem přípravou na zařazení práce s Romy mezi akreditační kriteria. Přitom zohledňuje míru faktické potřeby v tom kterém místě.

Z uvedeného vyplývá, že AOP se nebrání možnosti, aby se zaměření na romskou klientelu stalo v budoucnu součástí akreditace jednotlivých poraden v závislosti na řešení způsobu financování, na míře místní potřeby a na základě posouzení těchto skutečností samotnými poradnami. Využití romských asistentů je jednou z možností, jak toto zaměření realizovat.

MPSV tento postoj AOP považuje za odpovídající.

¨      průběžně plněno

 

e) průběžně informovat zmocněnce vlády pro lidská práva o zřizování a situaci „domů na půl cesty“ jako sociální služby určené mladým lidem propuštěným ze školských zařízení po dosažení zletilosti

 

Úkol je plněn. Vládnímu zmocněnci pro lidská práva jsou průběžně v závislosti na vývoji situace v této oblasti zasílány aktualizované adresáře „domů na půl cesty“

¨      průběžně plněno .

 

f) ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj vydat pro obce metodický postup řešení problémů spojených s bydlením občanů, kteří nedodržují závazky vyplývající z nájemního vztahu řešení volit tak, aby nedocházelo k prohlubování sociálního vyloučení těchto občanů, respektive k vytváření jejich nežádoucí koncentrace, termín plnění: 31. 10. 2000,

 

Úkol je splněn. MPSV zpracovalo Komentář č. 5/2000 „Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií)“. Jde o doporučený postup zabývající se jednak prevencí vzniku problému neplatičů a jednak postup řešení tohoto sociálního problému v případech, kdy již nastal.

Materiál byl rozeslán regionálním pracovištím MPSV a Magistrátům měst s žádostí o předání okresním úřadům a jejich prostřednictvím dalším úřadům, které by jej mohly využít, tzn. včetně městských a obecních úřadů. Současně byl tento komentář publikován ve Zpravodaji MPSV č. 3/2000.

¨      splněno

 

g) předložit vládě informaci o možnostech zajištění poskytování obědů, případně svačin dětem ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí v přípravných ročnících základních škol, zdarma nebo se slevou, diferencovanou podle sociální situace rodiny, termín plnění: 30. 9. 2000

 

Úkol byl splněn. Příslušnou informační zprávu MPSV předalo 26. 9. 2000. Ze zprávy plyne, že podle zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti lze dětem z rodin, žijících ve znevýhodňujícím sociokulturním prostředí, které zároveň splňují podmínku sociální potřebnosti, hradit plně, popř. částečně náklady na jejich školní stravování, a to na základě posouzení celkové sociální a majetkové situace rodiny.

¨      průběžně plněno

 

Ministerstvo vnitra

Usnesením č.686/97 bylo ministru vnitra uloženo:

 

b)  vytvářet podmínky ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem práce a sociálních věcí pro realizaci projektu stupňovitého vzdělání romských poradců, termín průběžně,

 

Vypracování koncepce stupňovitého vzdělávání romských asistentů a romských poradců je především ve společné kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vzdělávání kontinuálně pokračuje, do jeho realizace byly zapojeny např. tyto instituce: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní, střední sociální škola Praha, Univerzita Palackého Olomouc, střední pedagogická škola Krnov, střední škola sociálně právní Kolín, Institut pro místní správu MV a další.

Ministerstvo vnitra vytváří průběžně podmínky pro vzdělávání tím, že informuje romské poradce o možnostech vzdělávání a umožňuje jim účast na vzdělávacích kurzech.

¨      průběžně plněno

 

d) v přijímacím řízení uchazečů o práci v Policii České republiky důsledně zjišťovat sklony k předsudkům, zejména rasovým a uchazeče s náklonností k rasistickým projevům odmítat, termín průběžně,

 

Přijímací řízení, které podstupují uchazeči o práci v Policii ČR, je kromě dosud používaných psychologických testů zaměřených na zjištění osobnostního profilu uchazeče a vyloučení uchazečů se sklony k rasismu, rozšířeno:

- o zkoumání charakterových vlastností, styků s kriminálním prostředím, možnosti výskytu nežádoucích projevů rasismu či xenofobie v místě bydliště uchazeče

- a o korelaci vnějších znaků (oblečení, účes apod.) a odpovědí při psychologickém zkoumání osobnosti, tendencí a motivací.

Tento posun a rozšíření ověřování osobnostního profilu uchazeče o práci v Policii ČR je v souladu s trendem zemí Evropské unie, které akcentují zkoumání nežádoucích projevů v dosavadním životě uchazeče (realizace twinningového projektu PHARE CZ 98/IB/JH/02 „Komplexní systém řízení lidských zdrojů v rámci České policie, program profesního výcviku pro příslušníky policie a pracovníky MV“). V případě prokázání tendencí k rasismu není uchazeč o práci v policii přijat.

Postoje, chování i jednání policistů jsou průběžně sledovány při studiu na policejních školách všech stupňů i v průběhu výkonu služby. Policisté jsou hodnoceni podle řešení konfliktů, zvládání krizových situací a davového násilí, používání zbraní a donucovacích prostředků, při demonstracích, koncertech, setkáních extremistických skupin, fotbalových utkáních apod.

Odborná připravenost a informovanost policistů o rasistických tendencích a extremistických projevech probíhá formou zobecnění zkušeností, které vyplývají ze služebních zákroků policie při postihu trestné činnosti motivované rasismem a xenofobií nebo páchané příslušníky extremistických skupin.

¨      průběžně plněno

 

e) zajistit maximální přístup romským uchazečům ke studiu na středních policejních školách, při splnění podmínek přijímacího řízení k Policii České republiky, pro tyto uchazeče zajisti kurs ke studiu na těchto školách, termín průběžně

 

Ministerstvo vnitra nemůže ustoupit z požadovaného stupně vzdělání pro příslušníky policie, ale je schopno poskytnout romským uchazečům o práci v policii maximální pomoc pro splnění předepsaných požadavků.

Ministerstvo vnitra vytvořilo specifický systém studia, který je možno rozdělit na 1) nadstandardní (určen pro uchazeče z řad národnostních menšin) a 2) navazující standardní. Takto koncipovaný program je realizován ve Střední policejní škole MV v Brně.

Ad 1)

- Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru k Policii ČR (přípravný kurz v délce jednoho měsíce). Program je zaměřen na zlepšení tělesné zdatnosti (pohybová dovednost, plavání apod.), psychické odolnosti, ověření znalostí učiva základní a střední školy (matematika, český jazyk a literatura) ověření schopnosti logického myšlení a všeobecný kulturně historický přehled apod. V zájmu nalezení pracovního uplatnění budou údaje o neúspěšných uchazečích o práci v Policii ČR s jejich souhlasem předány cestou Kanceláře MV obecní a městské policii podle místa bydliště, vězeňské službě ČR a Ministerstvu obrany ČR.

- Přípravný pětiměsíční kurz pro občany národnostních menšin - pro již přijaté policisty z řad národnostních menšin, kteří nedosáhli úplného středního vzdělání. V tomto kurzu si žáci prohlubují dříve nabyté vědomosti a připravují se na studium dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou (frekventanti jsou nejčastěji absolventy tříletých učebních oborů bez maturitní zkoušky).

Ad 2)

- Základní odborná příprava (v délce 12 měsíců pro policisty, kteří dosáhli úplného středního vzdělání).

- Dvouleté nástavbové studium oboru „Policejní činnost“ pro policisty, kteří nedosáhli úplného středního vzdělání.

Takto nově koncipováný vzdělávací modul byl zahájen v únoru 2000. Do přípravného měsíčního kurzu nastoupilo 24 zájemců o práci v Policii ČR. Podmínkám pro přijetí do služebního poměru vyhověli 4 uchazeči.

Další přípravný kurz v délce jednoho měsíce proběhl v červnu a srpnu 2000 (uspěli také 4 uchazeči), další je naplánován na leden 2001. Protože většina z přijatých uchazečů nemá úplné středoškolské vzdělání, nastupují do pětiměsíčního přípravného kurzu. První kurz proběhl v období od března do srpna 2000 a druhý byl zahájen v září 2000 a bude ukončen v lednu 2001. Po ukončení těchto kurzů mohou zájemci nastoupit ke studiu na jakékoli střední policejní škole (např. co nejblíže místu jejich trvalého bydliště). Jeden z uchazečů má středoškolské vzdělání a nastoupí ke klasické základní odborné přípravě.

¨    průběžně plněno

 

 

f) provádět kontrolu, zda občanská sdružení nevyvíjejí činnost propagující rasovou nesnášenlivost, fašismus a národnostní nesnášenlivost, v kladném případě je vyzvat, aby od takovéto činnosti upustila, jestliže sdružení v takovéto činnosti pokračují, rozpustit je, termín průběžně,

 

Jedná se o úkol trvalého charakteru, který je průběžně plněn a začíná již ve fázi registrace občanských sdružení. Plnění úkolu je zabezpečeno opatřením Ministerstva vnitra stanovujícím povinnost Policie ČR průběžně poskytovat odboru všeobecné správy MV veškeré řádně zadokumentované poznatky o rozporu činnosti občanských sdružení se zákonem a dále v rámci pokynu ministra vnitra č. 33/1999, který stanoví povinnost Úřadu vyšetřování pro ČR oznamovat průběžně odboru všeobecné správy MV zahájení a ukončení přípravného řízení ve věcech, kde se trestná činnost s prvky extremismu prokazovaná obviněným váže na jejich aktivity ve sdruženích registrovaných u Ministerstva vnitra.

V r. 1999 bylo vyvíjení nedovolené činnosti shledáno v případě registrovaných občanských sdružení Vlastenecká fronta a Národní aliance. Ministerstvo vnitra uplatnilo postup podle § 12 odst. 3 pístu. c) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a vyzvalo je, aby od uvedené činnosti upustila. Vzhledem k tomu, že obě občanská sdružení reagovala na výzvu Ministerstva vnitra pozitivně (upustila od své činnosti), nebyly dány důvody pro uplatnění dalšího postupu ve smyslu § 12 odst. 3 citovaného zákona.

Poté, co byl v únoru 2000 Policií ČR zadržen a obviněn z podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů zemský vedoucí Národní aliance V. Skoupý, který tímto dle názoru Ministerstva vnitra prezentoval ideová východiska Národní aliance, jež byla v rozporu s Ústavou ČR a platnými zákony, rozhodlo Ministerstvo vnitra dne 31. března 2000 o rozpuštění Národní aliance. Národní aliance podala proti rozhodnutí opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, který ve věci dosud pravomocně nerozhodl.

Pro další informaci lze dodat, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala v únoru 2000 v prvním čtení vládní návrh zákona o spolcích a o změně některých dalších zákonů. Návrh předpokládá možnost rozpustit spolek bez předchozí výzvy k upuštění od činnosti. Tato možnost přichází v úvahu, jestliže spolek podněcuje k popírání osobních, politických nebo jiných práv fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení, veřejně podněcuje nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů nebo uvedená práva násilím omezuje. V druhém čtení dne 18. května 2000 však byl vládní návrh zákona o spolcích zamítnut.

¨       průběžně plněno

 

g) uvolnit z Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a prevence drogových závislostí na místní úrovni podle aktuálních potřeb finanční prostředky na doplňkové programy pro romskou komunitu, termín průběžně,

 

V rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni (dále Komplexní program) jsou podporovány projekty, jejichž prostřednictvím je možné systémovým způsobem přistoupit ke zlepšení interetnických vztahů, ke zlepšení nepříznivé sociální situace některých romských komunit a k pozitivní emancipaci jednotlivých Romů na lokální úrovni.

V rozmezí let 1996 až 2000 bylo podáno se žádostí o dotaci 318 projektů podporujících romskou komunitu. Z tohoto počtu bylo podpořeno 266 projektů ve výši 25 900 000 korun. Tyto prostředky jsou uvolňovány na základě usnesení vlády z kapitoly Všeobecná pokladní správa, nejedná se o rozpočet Ministerstva vnitra.

Podmínkou podpoření projektu v rámci KSP je finanční spoluúčast obce a aktivní participace Romů na realizaci projektů. Nejvíce projektů v letech 1996 - 2000 realizovaly nestátní organizace - 39 %, školy - 28 % a samospráva 18 %. Méně se již podílejí charity, státní správa, městská policie a sportovní kluby. Jedním procentem se podílejí na realizaci projektů pro romské etnikum domy dětí a mládeže.

Obsah projektů lze rozdělit následovně (podpořené projekty a dotace jsou součtem z let 1996 - 2000):

- podpora zaměstnanosti zahrnující rekvalifikaci a personální poradenství, podpora vzdělávání dětí a mládeže = podpořeno 45 projektů částkou 6 724 000,- Kč;

V oblasti vzdělávání jsou projekty zaměřeny v prvé řadě na přípravu romských dětí pro školní docházku, což zahrnuje podporu speciálních tříd mateřských škol, nultých ročníků, sociální práci s rodinami a podporu aktivit školských zařízení (školy, DDM), která realizují speciální metody výuky a školního režimu přizpůsobené potřebám romských dětí. Cílem projektů zaměřených na zvýšení zaměstnanosti Romů je motivovat především romskou mládež k získávání profesních dovedností a schopností, jež jim umožní uplatnit se na trhu práce. Nedílnou součástí je nácvik sociálních dovedností, které jim usnadní orientaci v pracovním prostředí a ve styku se správními institucemi.

- podpora krizových a poradenských zařízení zahrnující i komunitní práci a prevenci závislostí = podpořeno 36 projektů částkou 4 564 000,- Kč;

Komunitní práce uvnitř romského etnika je zaměřena na zvýšení kvality neformální sociální kontroly, zainteresování širšího společenství na řešení problémů dané komunity, organizování kulturních a společenských akcí, které přímo reagují na potřeby a požadavky komunity. Komunitní centra jsou nízkoprahová zařízení, která zaměřují svou činnost na vzdělávací, socioterapeutickou, kulturně společenskou, na zájmové a klubové aktivity, ale také na sociální práci v terénu.

- podpora zájmových volnočasových aktivit včetně sportovních = podpořeno 182 projektů částkou 14 323 000,- Kč;

Zájmové a volnočasové aktivity jsou organizovány jednak jako samostatné projekty, ale zároveň jsou také realizovány v rámci činnosti školských zařízení, komunitních center, charitativních organizací apod. Jsou koncipovány tak, aby svou náplní uspokojovaly požadavky dětí a mládeže, zároveň je však nutné klást důraz na výchovu a vzdělávání. Jedná se o kulturně umělecké kroužky, technické kroužky, sportovní kluby a vybavení sportovišť; krátkodobé i dlouhodobé pobyty s různým obsahovým zaměřením apod. Zainteresování romských dětí a mládeže do smysluplného využití volného času je jedním ze základních pilířů další práce a spolupráce s romským etnikem.

- podpora vyšší informovanosti = podpořeny 2 projekty částkou 235 000,- Kč;

Tyto projekty prostřednictvím různých médií - regionální tisk, letáky, plakáty, regionální a kabelové televize, rozhlas informují občany města o možné ochraně před trestnou činností, o existenci krizových a poradenských zařízení, o nabídce sociálních služeb, o možnosti trávení volného času apod.

Ministerstvo vnitra zpracovalo „Metodiku realizace projektů podporujících sociálně deprivované romské komunity a vytváření pozitivních interetnických vztahů“. Metodická příručka obsahuje doporučení budoucím realizátorům tohoto typu projektů. Vychází z předpokladu, že překonání předsudků, omezení xenofobie, zvýšení tolerance a trpělivosti na straně majority a emancipace, vzdělání, nalezení svého místa ve společnosti na straně Romů povedou k omezení páchání rasisticky orientovaných trestných činů a k bezkonfliktnímu společnému soužití.

Tato metodika navazuje na publikaci, kterou ministerstvo vnitra zpracovalo pod názvem „Na okraji - Romové jako objekt státní politiky“. Pro velký zájem odborníků i veřejnosti byla v roce 1999 vydána reedice této publikace.

¨      průběžně plněno

 

Usnesením č.720/99 bylo ministru vnitra uloženo:

 

 1) Do 31.března 2000 předložit vládě souhrnnou informaci o poznatcích k občanským sdružením, politickým stranám a hnutím, registrovaným u Ministerstva vnitra , jejichž činnost je v rozporu se zákony podle nichž Ministerstvo vnitra registruje občanská sdružení, politické strany a politická hnutí.

 

Úkol byl v termínu splněn a vláda ČR vzala informaci na vědomí usnesením č. 384 ze dne 19. dubna 2000 (pod č.j.: V89/2000).

¨      splněno

 

2) Do 31.3.2000 zpracovat a předložit vládě analýzu regionů (lokalit) nejvíce zatížených trestnou činností s extremistickým podtextem a uvést v ní všechny faktory a okolnosti působící na tento nepříznivý stav.

 

Úkol byl v termínu splněn. Vláda ČR vzala dne 19. dubna 2000 na vědomí materiál pro informaci členů vlády (pod č.j.: 453/00 - nepřijala k němu usnesení.

¨      splněno

 

3) Ve spolupráci s Ministrem zahraničních věcí do 30.dubna 2000 připravit a vznést na mezinárodním fóru iniciativu, která by se stala základem pro hledání společných postupů proti extremismu.

 

Úkol byl splněn v rámci mezinárodního sympozia „Role policejních složek v boji proti rasismu a xenofobii“, které se konalo pod záštitou ministra vnitra, ministra zahraničních věcí a velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 18. - 22. 10. 1999.

Závěrečné komuniké (tzv. Štiřínská iniciativa) ze dne 22. října 1999 položilo základ ke vzniku fóra, na němž si mohou pracovníci bezpečnostních složek vyměňovat zkušenosti v mezinárodním měřítku.

Na toto sympozium navázal v roce 2000 pilotní česko - britský seminář, konaný ve dnech 2. - 6. října, na , jeho uskutečnění se podílelo britské velvyslanectví a , jeho odborné zázemí zajistili britští lektoři. Z české strany se jej účastnili zástupci policejních složek a představitelů romské komunity. Seminář byl zaměřen na výměnu zkušenostní v oblasti práce policie s etnickými a národnostními minoritami. Na tento pilotní seminář budou navazovat další vzdělávací akce určené pro vybrané okruhy účastníků - specialisté na extremismus z kriminální policie, členové pořádkové policie, učitelé středních policejních škol apod.

¨      splněno

 

4) Průběžně sledovat situaci a trendy vývoje extremismu v České republice a ve světě se zvýšeným důrazem na státy sousedící s Českou republikou.

 

Úkol má trvalý charakter. Zmíněné subjekty průběžně shromažďují materiály k vyhodnocování situace v oblasti extremismu, což se pozitivním způsobem projevilo i při přípravách na zasedání MMF ISB v září tohoto roku v Praze.

Podrobné údaje o extremistických trendech za rok 1999 a o opatřeních bezpečnostních složek včetně zahraniční spolupráce je možné získat ze „Zprávy o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999“, kterou vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 12. července 2000 č. 684.

¨      průběžně plněno

 

6) Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v rámci jednání na mezinárodní úrovni zajišťovat dostatečnou informovanost zahraničních partnerů o opatřeních přijímaných vládou, Ministerstvem vnitra, Policií České republiky k postihu rasově, národnostně či jinak extremisticky motivované trestné činnosti a o snaze eliminovat veškeré projevy rasové diskriminace ve společnosti.

 

Úkol má trvalý charakter. K zajištění optimální informovanosti zahraničních partnerů Ministerstvo zahraničních věcí vypracovalo materiály, sloužící jako základní informační zdroj o opatřeních přijímaných vládou, Ministerstvem vnitra a Policií ČR k postihu rasově, národnostně či jinak extremisticky motivované trestné činnosti a o snaze eliminovat projevy rasové diskriminace.

Ministerstvo vnitra každoročně zabezpečuje prezentaci Zprávy o problematice extremismu na území ČR. Zpráva je v české a anglické verzi dostupná na Internetu (www.mvcr.cz) a zároveň je anglická verze v tištěné podobě distribuována zahraničním partnerům. Anglická verze Zprávy za rok 1999 bude vydána v termínu do konce listopadu 2000.

Ministerstvo vnitra dále vydalo a distribuovalo v roce 2000 v české a anglické verzi Sborník přednášek a příspěvků z mezinárodního sympozia konaného ve Štiříně „Role policie v boji proti rasismu a xenofobii“.

¨      průběžně plněno

 

Usnesením č. 789/99 bylo ministru vnitra uloženo, aby:

 

c) zabezpečil, aby Policie České republiky formou metodických zaměstnání a seminářů zvyšovala odbornost svých příslušníků, s důrazem na příslušníky pořádkové policie, a jejich schopnost rozpoznávat trestné činy a přestupky spáchané ke škodě jiného pro jeho národnost, rasu, původ, politické smýšlení nebo náboženské vyznání, a snižovala tak možnou bagatelizaci této kriminality při prvním kontaktu oběti s policií, a aby o plnění tohoto úkolu podal zprávu do 31. března 2000

 

Ministerstvo vnitra zpracovalo zprávu s názvem „Informace o konkrétních vzdělávacích akcích policistů za účelem odstraňování jejich rasistických a xenofobních předsudků“, kterou vláda vzala na vědomí na svém 23. zasedání dne 7. června 2000 (pod č. j. 672/00).

Problematika rasismu a xenofobie je zařazena do učebních osnov policejních škol všech stupňů od základní odborné přípravy až po vysokoškolské studium tak, aby frekventanti přicházeli do praxe vybaveni nejen dostatečnými teoretickými znalostmi, ale i jasnými postoji v této oblasti, vyznačujícími se odolností vůči rasistickým, národnostním a jiným předsudkům. Výuka dané problematiky je soustředěna zejména v předmětech právo, policejní deontologie a aplikovaná psychologie. Výuka prolíná v rámci mezipředmětových vztahů všemi odbornými předměty podle druhů policejní služby, ve zvýšené míře je včleněna i do všeobecně vzdělávacích předmětů podle druhu studia. Daná problematika je zařazována i do závěrečných zkoušek a bakalářských prací.

Praktickou realizaci tohoto úkolu je možné rozdělit na několik částí:

· Podrobnější rozpracování témat pro potřeby resortního školství, která se vztahují k problematice rasismu, xenofobie, intolerance, etiky policejní práce, prevence kriminality apod. - nová učebnice Lidská práva a policie, překlad výukového materiálu Rady Evropy, využívání videozáznamů televizních pořadů o národnostních menšinách;

- akce na zvýšení odbornosti učitelů resortních škol - mezinárodní seminář o toleranci a lidských právech, přednášky Helsinského výboru apod.;

- akce pro žáky resortních škol - besedy na téma lidská práva, besedy s pracovníky OSN, návštěva Státního židovského muzea apod.;

· práce na projektech zaměřených na řešení problematiky rasismu a xenofobie ­spolupráce mezi Romy a policií (Roma Rights And Acces to Justice in Evrope zastřešovaný britskou organizací European Dialogue), projekt Helsinského výboru „Sousedé“ (tolerance k národnostním menšinám), program Phare ENFOPOL 118;

- úkoly policejního presidenta pro ředitele služeb policie s celostátní působností, vedoucí organizačního článku Policejního presidia a ředitele krajských správ Policie ČR

- zabezpečit prokazatelné školení v závazných pokynech policejního presidenta, které upravují vztah policie k extremisticky orientovaným trestným činům a ochrana občanů před projevy takto motivované trestné činnosti,

- zařadit problematiku extremismu do procesu zvyšování právního vědomí příslušníků Policie Č'R,

- spolupracovat s Úřadem vyšetřování Policie ČR při tvorbě metodických a výukových zaměstnání,

- zajistit implementaci požadavků z policejní praxe do osnov policejních škol,

-       vést aktualizovanou databázi mezinárodních vzdělávacích aktivit a zajišťovat na nich účast odpovědných policistů.

-       průběžně plněno

 

 

Usnesením č. 599/00 bylo ministru vnitra uloženo:

 

a) ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí vypracovat a vládě předložit zprávu o dosavadních výsledcích působení romských poradců na okresních úřadech i z hlediska jejich případného posílení, včetně návrhu jejich metodického řízení a systému dalšího profesního růstu, termín plnění: 30. 9. 2000,

                                                                               

Zpráva o působení romských poradců byla vypracována a v řádném termínu předložena vládě. Prošla vnitroresortním i meziresortním připomínkovým řízením a na její podobě se podílela i Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. Vláda tuto zprávu vzala na vědomí svým usnesením ze dne 23. října 2000 č. 1052 ke Zprávě o působení romských poradců na okresních úřadech“.

¨      splněno

 

b) informovat vládu o vyhodnocení trestních věcí, v nichž byl veden útok na národ, národnost nebo rasu či pro příslušnost k nim anebo hlásáním národnostní nebo rasové zášti od 1. ledna 1996, včetně informace o vyhodnocení všech věcí, kdy obětí či pachatelem takového útoku měl být podle zjištěných skutečností Rom, pokud tento etnický údaj byl sledován, termín plnění: 31. 10. 2000,

 

Ministerstvo vnitra zpracovalo materiál pro informaci členů vlády, který byl vládě předložen v termínu do 31. 10. 2000. Tato informace je podle druhu statistických podkladů rozčleněna do tří částí

- Evidenčně statistický systém kriminality Policejního prezídia (ESSK),

- interní databáze Ministerstva vnitra ,

-         Statistiky Nejvyššího státního zastupitelství a statistiky soudů.

¨      splněno

 

c) ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí zpracovat návrh na zřízení funkce koordinátora romských poradců při vyšších územně samosprávních celcích, termín plnění: 31. 12. 2000,

 

Tento úkol je průběžně plněn a návrh bude vládě v předepsaném termínu předán. Byla ustavena pracovní skupina, kterou tvoří odpovědné resorty a Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. Ze strany ministerstva vnitra se na práci podílí úsek náměstka pro legislativu a místní správu a úsek pro reformu veřejné správy.

¨      průběžně plněno

 

d) průběžně zařazovat výzkum romské problematiky mezi významné výzkumy resortu

 

Tento úkol je splněn - romská problematika je zařazena do priorit výzkumné činnosti ­a bude průběžně vyhodnocován. Bohužel usnesení vlády bylo přijato v době, kdy se vyhlašovala témata výzkumných grantů na rok 2001 a romská problematika mezi nimi nebyla zařazena. Uzávěrka zaslaných grantů již proběhla a žádný projekt na výzkum romské problematiky se mezi zaslanými neobjevil.

Další výběrové kolo grantů bude probíhat v roce 2001 s termínem faktické realizace projektu v roce 2002. Určitou nadějí na realizaci výzkumu romské problematiky v bližším období by bylo vyhlášení doplňkového kola. To je však podmíněno uvolněním finančních prostředků, o kterém se v současné době jedná.

¨      průběžně plněno

 

Ministerstvo kultury

Usnesením č. 686/97 bylo ministru kultury uloženo:

 

a) zohledňovat průběžně v rámci dotační politiky resortu vůči občanským sdružením příslušníků národnostních menšin specifické potřeby romských aktivit v oblasti osvětové, kulturní a kulturně vzdělávací, periodických i neperiodických publikací, přijímání a šíření informací ve veřejnoprávních médiích, termín průběžně,

 

V roce 2000 bylo v rámci konkurzu poskytnuto romským a proromským občanským sdružením 1 755 000,- Kč. Číslo není konečné a bude do konce roku zvýšeno. V příloze č. 1 je přehled všech předložených projektů a výše poskytnuté dotace. Pro úplnost posíláme projekty všech národnostních menšin (romské projekty jsou na str. 4 - 6).

Kromě dotací, které jsou poskytovány z konkurzu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR, získávají podporu romské projekty i z dalších grantových programů. (V letošním roce bylo např. poskytnuto: Společnosti přátel časopisu Romano džaniben 20 000,- Kč na novelu Hildy Pášové: O dživipen džal dureder /A život jde dál - novela získala 2. cenu v mezinárodní literární soutěži romských autorů v Lancianu /Itálie 1999, je psána v maďarské romštině, přeložena do olašské a slovenské romštiny a češtiny; na festivalech zvl. alternativní a etnické hudby, které získávají státní dotace, pravidelně vystupují romské hudební skupiny; Správa českých center získala finanční příspěvek na vystoupení romských hudebních skupin v Holandsku /soubor Gypsy Bohemians - 25 000,- Kč/, Švédsku / E. Bikárová + P. Rajmic - 30 000,-Kč/, Rumunsku /Ida Kellarová + doprovod - 30 000,-Kč.)

¨      průběžně plněno

 

b) zajistit odbornou spolupráci při budování Muzea romské kultury v Brně a dle rozpočtových možností se průběžně podílet na finančním zajištění jeho činnosti, termín průběžně,

 

V roce 2000 byla Muzeu romské kultury dosud poskytnuta dotace ve výši 1 100 000,­Kč. Odborná spolupráce muzeí zřizovaných MK ČR při budování Muzea romské kultury již delší čas probíhá. Zejména se jedná o spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně. Projevila se např. instalací vynikající výstavy v MZM „Hledání domova“ v roce 1999 (v dubnu 2000 převezena do Ústí nad Labem, v současné době je zpřístupněna v Plzni), která především pomohla zviditelnit MRK na veřejnosti.

MZM také obdrželo finanční příspěvek na nákup obrazů malířky Doležalové s tím, že tyto obrazy - až k tomu budou vytvořeny podmínky - budou zapůjčeny MRK pro instalaci. Ředitel MZM dr. Petr Šuleř je členem Správní rady MRK.

Spolupráce se rýsuje také mezi MRK a Technickým muzeem v Brně, zejména na poli konzervace a restaurování sbírek.

 

Aktuální informace o činnosti Muzea romské kultury

 

Výstavní činnost:

Putovní výstavy - „E luma romane iakhenca“ - „Svět očima Romů“:

Říjen 1999 - leden 2000 - National Czech Muzeum at Library v Cedar Rapids /Iowa ­USA/

Červen - srpen 2000 - České centrurm Stockholm - Švédsko

Září - říjen 2000 - Kapp Milkefabrik - výstavu organizovalo Velvyslanectví v Oslo - České centrum

Listopad - prosinec 2000 - České centrum Kodaň Dánsko

Další varianta (větší) - této výstavy je od dubna 2000 prezentována v Ústavu lidové kultury ve Strážnici, kde ji mohou shlédnout návštěvníci až do konce sezóny. Zde ji bylo možno doplnit obrazy Míly Doleželové.

Menší kolekci pak viděli návštěvníci v Textilním muzeu v České Skalici.

Rozsahem největší byla etnograficky pojatá výstava konaná ve spolupráce s MZM v Pavilonu Anthropos „Hledání domova - Rhodas amaro than“ - Romové, tradice a současnost (duben až listopad 1999, cca 30 000 návštěvníků).

Důležité je to, že výstava byla téměř celá přenesena do Městského muzea v Ústí na Labem (pořadatel romské sdružení Romano jasnica, kde měla svoji vernisáž květen - září 2000 a po jejím ukončení byla přenesena na výstaviště do Plzně - vernisáž 18.10., kde bude do konce listopadu, případně do konce roku 2000. Výstava tak má možnost oslovit velmi široký okruh lidí. Nepodařilo se ji umístit do Ostravy - pro nezájem pořadatelů z místa.

V roce 2000 zpracovalo Muzeum romské kultury podklady pro organizaci VUDUD /Nadace Nová škola/, které z nich vytvořilo putovní výstavu pod názvem „7 dní romské historie“ a s texty propagujícími interetnickou výchovu a porozumění lidí různých národností putuje tato výstava Českou republikou (Praha, Brno, Písek, a další místa, t.č. Uherské Hradiště).

Muzeum romské kultury je zapojeno do „Strategického plánu řešení interetnických vztahů mezi majoritní společností a romskou minoritou v městě Brně“, kde má jeho činnost významné místo.

Na posledním zasedání CEE Cities v Brně v červnu 2000 bylo MRK požádáno, aby svoji činnost a také činnost města Brna v rámci tohoto strategického plánu prezentovalo na dalším zasedání v Bruselu v říjnu 2000. Tato poměrně rozsáhlá fotovýstava byla zpracována a instalována pracovníky muzea přímo v místě jednání a setkala se s velkým ohlasem a už o ni projevilo zájem České centrum v Bruselu a místostarosta města Utrechtu, pan Hans Vernesel, který bude pořádat Dny romské kultury (březen 2001 ) právě ve spolupráci s MRK.

Akce se zúčastnila i paní velvyslankyně ČR. Zástupkyně muzea - ředitelka a Irena Raichová, kurátorka výstavy, měly možnost také referovat o činnosti muzea a jeho problémech.

Práce s dětmi a mládeží:

MRK si také uvědomuje, že si musí vychovávat svoje budoucí návštěvníky a spolupracovníky v romské komunitě, a proto se zaměřilo na práci s romskými dětmi a mládeží. Pilotní projekt „Odpoledne v muzeu“ se zaměřil na děti dvou věkových skupin ze ZŠ a ZvŠ v okolí muzea. MRK pro ně připravilo zajímavé volnočasové aktivity, které je nenásilnou formou poučí, co to je muzeum? Jak se v něm pracuje ? jak my můžeme pomoci v jeho budování ? co bychom chtěli najít ve svém muzeu ? atd. Doplňkovým projektem je „Muzeum dokořán“ , který t.č. žádá o grant na OSF Praha.

 

Publikační činnost

- Bulletin Muzea romské kultury 1-8, 1992-1999 - Romové, tradice a současnost. Brno, 1999

- Z Brna do Auschwitz - Birkenau. První transport moravských Romů do koncentračního tábora Auschwitz - Birkenau. Edice: Historie Romů, s v.l, Brno 2000

Výchovně vzdělávací činnost:

Muzeum romské kultury je zapojeno do projektu MŠMT „Jak učit o holocaustu“, který v rámci projektu Fenomén holocaustu organizuje Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a dalšími partnery. Výstupem je systém třídenních seminářů pro učitele, kteří mají možnost získat informace a materiály o:

a/ holocaustu Židů za 2. světové války (garantuje Židovské muzeum v Praze) b/ holocaustu Romů za 2. světové války (garantuje Muzeum romské kultury).

Konkrétní činnost v oblasti prezentace holocaustu:

1998 - realizace a odhalení památníku obětem cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu, 1999 - realizace a odhalení pamětní desky na hřbitově v Černovicích

Výchovně vzdělávací poslání plní muzeum nejen svým cyklem přednášek: „Kdo jsou Romové ?“, který organizuje nepřetržitě od května 1993, ale také spolupořádáním různých konferencí - například:

Fenomén holocaust - Praha, Terezín říjen 1999

Romové - národ bez budoucnosti ? - Právnická fakulta MU 1998

21. 11. 2000 koncert „Gilav“ - podpora NROS, vystoupí Ida Kelarová, Romano Rat, Cimbálová muzika Stanislava Gabriela, Terne Čhave a další.

12. 12. 2000 - „Den otevřených dveří“ - programy pro děti i dospělé cca od 11.00 - do 20.00 hodin v nové budově muzea.

¨   průběžně plněno

 

c) zapracovat do návrhu státního rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury na rok 1999 finanční prostředky ve výši 15 000 tis.Kč na realizaci druhé etapy rekonstrukce objektu určeného pro umístění Muzea romské kultury v Brně, termín plnění: průběžně

 

Úkol byl splněn. Rekonstrukce objektu byla dokončena. Dne 17. 10. 2000 proběhla kolaudace. Koncem měsíce listopadu dojde ke stěhování do nových prostor.

 

¨      splněno

 

Usnesením č. 599/00 bylo ministru kultury uloženo:

 

 průběžně informovat vládu o postupech v souvislosti s plněním úkolu podle bodu II/4 usnesení vlády ze dne 7. dubna 1999 č. 279, o koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti, a které dále činí k podpoře a popularizaci romské kultury, termín plnění: průběžně

 

 

POŘADY ČT a ČRo S ROMSKOU TEMATIKOU V ROCE 2000

 

Česká televize

Romské menšině je věnován půlhodinový týdeník s názvem Velký vůz, vysílaný na ČT 2 nyní v pátek v 12.00. Šestnáctidílný cyklus Amare Roma o romském jazyku, kultuře a tradicích již skončil. Do tohoto roku přesáhl cyklus Děti okamžiku, přinášející krátké reportáže ze života Romů.

Nepravidelně se romské tematice věnují další publicistické pořady jako Fakta, ostravská Klekánice, Na hraně, multikulturní ~ měsíčník Svět bez hranic, dokumentární Prology, Kulturní týdeník, brněnský magazín Za dveřmi je A.G., Sněží, Pěna dní, televizní poradny věnované problémům rodiny a rodičovství Čas pro rodinu, cyklus Tykadlo o problémech vztahů dětí a dospělých aj. Události spojené s romskou menšinou zachycují pravidelné cykly a zpravodajské relace - Křesťanský magazín, regionální zpravodajství Report, Tady a teď, cyklus Intolerance. Mimořádná pozornost byla věnována kauzám jako byla „Matiční“, otázka romské emigrace a některé kriminální případy s rasistickým pozadím.

Romové a jejich život jsou námětem samostatných dokumentů jako Romové a jejich hudba, Romská kultura v Čechách, Černobílá v barvě (o romské zpěvačce Věře Bílé a její kapele Kale), šestidílný cyklus Obrázky z historie Romů. Patřičné pozornosti se v ČT dostalo záznamu z mezinárodního hudebního festivalu Khamoro, z festivalu etnické hudby s romským zastoupením Respect a dalším.

Česká televize se podílela na realizaci celovečerního hraného filmu režisérky Drahomíry Vihanové Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba, zpracovávajícím problematiku postavení Romů v našem světě zákonů a norem. Tento film zastupoval domácí kinematografii v hlavní soutěži karlovarského MFF.

Romové nevystupují na obrazovce ČT pouze v reportážích, ale také jako její představitelé ­televizní hlasatelka Kováčová, a nyní i dramaturgyně a moderátorka pořadů Tykadlo a Pěna dní Jarmila Balážová. Moderátor zpravodajství Ondřej Giňa byl kvůli obvinění z neoprávněného pobírání sociálních dávek odvolán z obrazovky.

Český rozhlas

Český rozhlas vysílá jednou týdně půlhodinový pořad pro romskou menšinu O Roma vakeren na nejsledovanější stanici ČRo 1 Radiožurnál, a to v pátek od 20 hodin. Romská problematika se jinak objevuje aktuálně ve zpravodajských a publicistických pořadech na všech stanicích a ve všech studiích ČRo. Z pravidelných publicistických pořadů to jsou hlavně na ČRo 1 Radiožurnálu Radiofórum a K věci, na ČRo 2 Praze Občanské otazníky, Host do domu, Rodičovské rébusy, A nebo jinak, na ČRo 3 Vltavě Studio Vltava, Naše téma, Sympozion, Metamorfózy - tradice, na ČRo 6 Svobodné Evropě Studio Stop, Otázky naší doby a odpolední živé vysílání.

Z krajských studií pak v Brně vysílání pro romskou menšinu, Pulzy, Rendez-vous, v Olomouci kulaté stoly v pořadu Aktuality, v Ostravě pořady Apetýt, Kulturní týdeník, v Plzni vysílání pro romské spoluobčany, Radioproud - Sondy, v Českých Budějovicích rovněž průběžné publicistické pořady a cyklus Jihočeští Romové hrají a zpívají vydávaný i na kazetách, v Hradci Králové pořady Návštěva a Kolik stojí život, v Ústí nad Labem publicistické cykly Na tapetě a drobná publicistika v Odpoledním proudu a na Regině Praha Klub dorozumění.

¨      průběžně plněno

 

 

Usnesením č. 994/00 bylo ministru kultury uloženo:

 

2)  průběžně podporovat tvorbu o romské menšině a její kultuře, jazyce a minulosti a podílet se na kulturních aktivitách vyplývajících z této tvorby,

 

Vzhledem k tomu, že usnesení přijala vláda teprve před třemi týdny, nelze pro krátkost termínu podat zprávu o jeho plnění. Ze dvou předchozích zpráv je však zřejmé, že úkol byl fakticky plněn již před přijetím výše uvedeného usnesení.

Pro informaci sdělujeme, že ministr kultury připravuje pro schůzi vlády Návrh na převedení nedočerpaných finančních prostředků poskytnutých účelově na kampaň proti rasismu do kapitoly 334 - Ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury ČR by pak nedočerpané finančních prostředky ve výši 449 tis. Kč použilo na podporu takových akcí, na jejichž realizaci má vláda zájem a jsou v souladu se zaměřením kampaně proti rasismu a zároveň by napomohly k plnění výše uvedeného usnesení. Podpořeny by byly:

1.      jeden díl televizního cyklu AMARE ROMA 230 tis. Kč. Dosud bylo natočeno a v České televizi odvysíláno 16 dílů televizního cyklu AMARE ROMA. Cyklus, , jeho každý díl je věnován historii Romů, kurzu romského jazyka, ukázkám z romské kultury a představuje jednu romskou osobnost, se setkal s velmi příznivým ohlasem jak u Romů, tak u majoritní společnosti. Tvůrci pořadu mají připraveny k natáčení další díly, na které se nedostávají finanční prostředky (na dva díly byly uvolněny finanční prostředky ze státní dotace ve výši 21 mil. Kč, určené na program integrace Romů).

2.      Muzeum romské kultury 219 tis. Kč. V letošním roce bude ukončena rekonstrukce objektu v Brně, který se stane sídlem Muzea romské kultury. Na jeho rekonstrukci bylo použito téměř 35 mil. Kč ze státního rozpočtu. Muzeum se potýká s nedostatkem finančních prostředků na vybavení objektu i na vlastní činnost.

¨       průběžně plněno

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Usnesením č.686/97 bylo ministru průmyslu a obchodu uloženo:

 

a) ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí důsledně dbát na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, zejména § 6 s využitím možnosti ukládání pokut pro ty podnikatele, kteří odmítají obsluhovat občany jen kvůli jejich příslušnosti k romské menšině, termín průběžně,

Rovněž v roce 2000 je problematika rasové diskriminace průběžně sledována a důsledně, i když s maximálním ohledem na citlivost problematiky, řešena. S cílem zvýšit efektivnost kontrol Česká obchodní inspekce využívá činnosti inspektorů ­Romů v působnosti čtyř regionálních inspektorátů. Celkem bylo provedeno romskými inspektory 870 kontrol různého zaměření. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny projevy rasové diskriminace vůči spotřebiteli.

V níže uvedeném textu je seznam jednotlivých podání, která Česká obchodní inspekce do 30. září 2000 obdržela, spolu s výsledky šetření:

1. Čj. 10/280/2000 a 40/159/2000 ze dne 18. 5. 2000, od Demokratické aliance Romů, Pospíšilova 70, Valašské Meziříčí, na restauraci Kahanec, nám. Budovatelů, Karviná. Jednalo se o upozornění, že na provozovně je umístěn nápis o zákazu vstupu Romů. Následně byla na provozovně provedena kontrola za účasti ostravské romské inspektorky, při níž se předmět podání nepotvrdil.

2. Čj. 10/376/2000 a 26/77/2000 ze dne 28. 6. 2000, od Ondreje Jana z Pardubic. Obsahem podání byla pivnice Zlatá štika, Husova ulice, Pardubice. Kontrola provedená 21.7. 2000 diskriminaci nepotvrdila, provozovatel však byl sankcionován za nepoctivost při prodeji.

3. Čj. 10/437/2000 ze dne 1. 8. 2000, od Zdeňka Duny z Úřadu vlády, Praha l, na Club SAMARITÁN ve Spálené ulici 31, Praha 1. Kontrola byla provedena za účasti pražské romské inspektorky, která však neshledala projevy rasové diskriminace. Při kontrole byly zjištěny vážnější nedostatky v účtování, což vedlo k zahájení správního řízení.

4. Čj.10/456/2000 a 31/124/2000 ze dne 11. 8. 2000, od Josefa Baláže, tajemníka za lidská práva, Praha 8, na restauraci Disko Standard v Krnově, která měla odmítat romské návštěvníky. Kontrola byla provedena 29. 8. 2000. Při kontrole již působil v provozovně nový majitel a hosté byli vpouštěni bez jakéhokoliv omezování.

5. Čj. 10/496/2000 a 30/1274/2000 ze dne 4. 9. 2000, od Poradny pro občanství, Senovážné nám. 24, Praha 1, na restauraci Slávie v Třebíči na Karlově nám. Kontrola byla provedena 19. 9. 2000 za přítomnosti romské inspektorky, ale předmět podání se nepotvrdil.

6. Čj. 22/8/2000 ze dne 4. 1. 2000, od Evy Harčárové z Loun na Disko Aréna Plzeň, Lidická 33. Kontrola byla provedena dne 27. 1. 2000 za účasti romské inspektorky z Inspektorátu Karlovy Vary, ale předmět podání se nepotvrdil.

7. Čj. 26/54/2000 ze dne 21. 4. 2000, podání Policie ČR na základě podnětu pana Milana Malíka z Pardubic na FAMILY bar v Semtínské ulici v Pardubicích. Jednalo se o údajné odmítnutí prodeje alkoholických nápojů Romům. Na základě tohoto podnětu byla provedena kontrola dne 12. 5. 2000 bez zjištění projevů rasové diskriminace, shodně se závěry šetření Policie ČR ze dne 12. 4. 2000.

8. Čj. 27/189/2000 ze dne 23. 2. 2000, od Eriky Červeňákové z Českého Meziříčí, na restauraci Dobré časy z Českého Meziříčí. Kontrola byla provedena 10. 3. 2000 a předmět podání neprokázala.

9. Čj. 32/113/2000 ze dne 1. 9. 2000, od Kolomana Gádžora ze Vsetína na restauraci Besední dům ve Vsetíně, kam podle podání nebyli vpouštěni Romové na diskotéku. Případ byl odložen. Při kontrole bylo zjištěno, že podnik mezitím změnil majitele a je v rekonstrukci.

10. Čj. 40/94/2000 ze dne 14. 3. 2000, od Josefa Baláže z Ostravy, na TONY-dům hudby, Ostrava, Dlouhá ulice. Jednalo se o případ, kdy si stěžovatel chtěl poslechnout ukázku z hudební nahrávky na CD, přičemž nejen že byl odmítnut, ale byl i rasově urážen. Svoji stížnost však 28. 3. 2000 stáhnul s tím, že od prodejny se mu dostalo přímé omluvy.

 

Tabulka č. 1 - Celkový počet kontrol provedených romskými inspektory ČOI v roce 2000

 

Inspektorát                                            L-IX. 2000

Praha                                                            398

Karlovy Vary                                                   81

Ústí nad Labem                                            207

Ostrava                                                         184

Celkem                                                         870

 

Tabulka č. 2 - Podání v oblasti rasové diskriminace v roce 2000 a srovnání s předchozími roky

 

Rok                                                        1996       1997     1998     1999     L-IX. 2000

Počet podání na rasovou                         11           11          16         21                10          

diskriminaci                                                                                                                             

Potvrzeno jako částečně                           0              0             1            0                 0           

oprávněné                                                                                                                                

 Potvrzeno jako oprávněné             1             0             3            1                 0

 

 

b) rozšířit podporu projektů zaměřených na zaměstnávání obtížně zaměstnavatelných osob v rámci Podpory malého a středního podnikání z dosavadní formy omezené na doplňkový program Speciál, termín průběžně,

Program Speciál, určený pro obtížně zaměstnavatelné občany a koncipovaný jako doplňkový program k ostatním programům podpory malého a středního podnikání (např. Záruka, Kredit, Trh, Kapitál, Pojízdná prodejna, Kooperace, Region, Vesnice), byl v průběhu roku 2000 i minulých let poměrně málo využíván. K 30. 9. 2000 bylo poskytnuto v rámci tohoto programu 18 podpor v celkové výši 13,9 mil. Kč.

V rámci podpory malého a středního podnikání jsou v současné době předkládány vládě ke schválení Programy podpor malého a středního podnikání spolu s Politikou podpory malého a středního podnikání. Programy reagují na aktuální potřeby rozvoje této sféry v České republice, a to na období roků 2001 - 2004. Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá ke schválení 9 programů podpory s platností pro celé území České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj 5 regionálních programů podpory s působností pro strukturálně postižené a hospodářsky slabé regiony.

Všechny tyto programy podpor malého a středního podnikání na období let 2001 - 2004 mohou být využity též příslušníky romské komunity.

¨      průběžně plněno

 

Ministerstvo zemědělství

Usnesením č. 686/97 bylo ministru zemědělství uloženo:

 

 ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí, s představiteli romských organizací nacházet možnosti pro využití firem zaměstnávajících romské občany při zadávání zakázek v rámci působnosti jejich resortů (týkajících se např. údržby vodních toků v rámci Státní meliorační správy a Lesů České republiky), termín plnění: průběžně

 

Ministerstvo zemědělství průběžně plní dle svých možností limitovaných zákonem č.148/1996 Sb. o zadávání zakázek s finanční účastí státního rozpočtu toto usnesení.

Úsek vodního hospodářství

Zde je spolupráce s firmami zaměstnávajícími romské občany nejčastější. Úsek je v pracovním kontaktu s panem Ladislavem Bodym, který působí jako poradce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky je současně i předsedou Komise pro řešení romské problematiky. Na základě společných jednání došlo již k zapojení romských stavebních firem na výstavbě vodovodů, které MZe spolufinancuje, např. vodovod Cehnice či vodovod Olbramovice.

V rámci zabezpečování vodohospodářských činností na vodních tocích se na odbor vodních toků a meliorací úseku vodního hospodářství obracejí kromě pana Bodyho také zástupci romských sdružení a romských stavebních firem se žádostí o pomoc při spolupráci s investory, zejména s a.s. Povodí, Lesy ČR, s.p. a Státní meliorační správou. V letošním roce to byl např. pan Gejza Javorský, předseda Sdružení soukromě podnikajících Rómů Jižních Čech z Pelhřimova.

Je však třeba konstatovat, že objem prací spojený s rozsáhlejšími akcemi realizovanými v rámci odstraňování povodňových škod z let 1997 a 1998, respektive v rámci výstavby protipovodňových opatření, je příliš velký na kapacity, technické a personální možnosti těchto firem.

Dále uvedení investoři spolupracují v rámci projektu ”Rovné šance” s romskými firmami.

- Povodí Labe, a.s. kupříkladu s firmou TERMA v Hradci Králové a dále spolupracuje s poradcem pro romské otázky při Okresním úřadě v Hradci Králové. Na základě této spolupráce již pro a.s. Povodí Labe uskutečnily rómské firmy dodavatelsky následující akce:

1)       Dívčí lávky ve Špindlerově Mlýně

2)       Stěnava v Broumově

3)       Harta ve Vrchlabí.

- Povodí Ohře, a.s. jako investor v letošním roce v rámci výběrových řízení vybrala tři romské nebo Romy zaměstnávající firmy, jež měly zhotovit práce o celkovém objemu 400 tis. Kč. V jednom případě však firma po podepsání smlouvy na sjednané práce nenastoupila a ve zbývajících dvou musely být smlouvy zrušeny pro nevyhovující kvalitu prací a neplnění časového harmonogramu.

Další zakázky na zhotovení prací uzavřené a.s. Povodí Ohře jako investorem v souladu se zákonem bez výběrového řízení představuje objem prací 100 tis. Kč. na drobných akcích (čištění koryt toků, údržba břehových porostů).

- Povodí Moravy, a.s. obeslalo v letošním roce v rámci výběrových řízení 8 romských firem u 5-ti staveb o celkovém objemu prací ve výši 22,970 mil. Kč, z toho dvě akce o celkovém objemu prací ve výši 6,221 mil. Kč získaly romské firmy.

- Povodí Vltavy, a.s. obeslalo u 5-ti akcí 6 romských firem, z nichž dvě realizovaly práce za 130 tis.Kč.

- Povodí Odry, a.s. zadalo práce 4 romským firmám v celkové hodnotě 681 tis.Kč.

Státní meliorační správa obeslala romské firmy u 338 akcí, z nich získaly tyto firmy 137 zakázek. Převážně se jednalo o práce spojené s údržbou drobných vodních toků, celkový objem prací byl ve výši 4,225 mil. Kč.

Přes tato jednání a přístup, vyplývající z výše uvedeného usnesení vlády, zůstává problémem, že romské firmy zpravidla nesplňují požadavky na technické a odborné předpoklady, které jsou vyžadovány pro zadávání zakázek s finanční účastí státního rozpočtu zákonem č.148/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto firmy většinou postrádají živnostenské oprávnění a autorizované techniky pro provádění vodohospodářských staveb. Nemohou proto být nositeli náročnějších zakázek a stávají se ve valné většině subdodavateli technicky méně náročných či nenáročných prací.

Úsek lesního hospodářství

Při uzavírání smluv na poskytnutí prací a služeb ve prospěch Ústředního pozemkového úřadu, kde jde zejména o stavby polních cest vyvolané pozemkovými úpravami realizují tyto práce stavební firmy, které velmi často zaměstnávají romské spoluobčany.

Státní podnik Lesy ČR

K 31.5.1999 zaměstnávaly Lesy ČR v kategorii „D“ na přímo řízených závodech 16 občanů romské národnosti, tj. 1,26% z počtu „D“ celkem a na lesních správách 3 „TH“ zaměstnance romské národnosti, tj. 0,2% z počtu „TH“ zaměstnanců na oblastních inspektorátech, lesních správách a ředitelství celkem.

V návaznosti na změny v počtech zaměstnanců celkem i dle kategorií v průběhu letošního roku se podíl zaměstnanců romské národnosti změnil takto:

- v počtu „D“ celkem - 1,31%

- v počtu „TH“ na oblastních inspektorátech, lesních správách a ředitelství - 0,21%

 

Podobně jako v letech předcházejících se zúčastňují subjekty zaměstnávající romské občany výběrových řízení na zakázky v oblasti správy toků, vykonávané podnikem Lesy ČR. Z dlouhodobějšího hlediska lze konstatovat, že v rámci 6 oblastních správ toků se jedná průběžně o 3-5 subjektů, které uspějí. Zaměstnávání občanů romské národnosti je také jedním z kriterií pro přidělení zakázek.

Stav je průběžně vyhodnocován a další hodnocení bude součástí materiálu pro jednání vedení podniku „Informace o stavech, struktuře a využití personálu“ v únoru 2001.

¨      průběžně plněno

 

 

Ministerstvo životního prostředí

Usnesením č. 686/97 bylo ministru životního prostředí uloženo:

 

 ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí, s představiteli romských organizací nacházet možnosti pro využití firem zaměstnávajících romské občany při zadávání zakázek v rámci působnosti jejich resortů (týkajících se např. údržby vodních toků v rámci Státní meliorační správy a Lesů České republiky), termín plnění: průběžně

 

Ministerstvo životního prostředí při vypisování výběrových řízení dává stejné možnosti k realizaci přihlášených projektů všem účastníkům. Údaje, pomocí kterých by bylo možné dělit projekty na romské a neromské, Ministerstvo životního prostředí nemá.

Všechny firmy mohou, stejně tak jako ostatní dodavatelské subjekty, vstupovat do výběrových řízení podle zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci realizace opatření v oblasti krajinotvorných programů MŽP (výstavba vodních ploch, výsadby zeleně, údržbové činnosti).

¨      neplněno, i při dodržování zák.č.199/1994 Sb. lze dosáhnout toho, aby došlo ke zvýšení zaměstnanosti Romů.

 

 

Ministerstvo obrany

Usnesením č.686/97 bylo ministru obrany uloženo:

 

b)  v rámci základní prezenční služby přispívat ke získání/zvýšení profesní kvalifikace příslušníků romské komunity, termín průběžně,

 

Ze statistických údajů vyplývá, že v Armádě ČR slouží poměrně málo příslušníků romské komunity. Např. k odvodnímu řízení na jaře v letošním roce se dostavilo 21 osob, které uvedly romskou národnost, a pouze sedm z nich bylo uznáno schopnými k nástupu základní služby. Vojáci v základní službě - příslušníci romské komunity jsou zařazováni do funkcí odpovídajících jejich schopnostem, zejména zdravotní způsobilosti, a velitelé jim poskytují pří výkonu těchto funkcí specifickou pomoc.

Další způsoby získávání nebo zvyšování profesní kvalifikace (např. doplnění základního vzdělání, rozšiřování vzdělání nebo rekvalifikační kurzy) nepatří do kompetence Ministerstva obrany a nejsou v personálních ani finančních možnostech jednotlivých vojenských útvarů.

Příslušníci romské komunity mají možnost po splnění hlavního předpokladu, jímž je ukončené základní vzdělání, hlásit se ke studiu ve vojenských středních školách. V tomto školním roce zahájil studium ve vojenské střední škole Vyškov jeden student hlásící se k romské národnosti.

¨      průběžně plněno

 

 

Usnesením č. 599/00 ministru obrany bylo uloženo:

 

 při provádění náboru do Armády České republiky věnovat zvýšenou pozornost náboru mladých romských mužů a žen, termín průběžně,

V rámci činnosti nově zřízených rekrutačních středisek (Praha, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín) je věnována zvýšená pozornost zájemcům o vojenské povolání z řad příslušníků romské komunity.

V Armádě ČR pracují někteří Romové jako vojáci z povolání. Těm, kteří se obracejí na své nadřízené se žádostí o prošetření jimi pociťovaných problémů, je poskytována příslušná pomoc. Každý případ tohoto druhu byl doposud řádně projednán se zřetelem na respektování práv národnostních menšin. Této problematice věnuje zvláštní pozornost i Inspekce ministra obrany, včetně potřebné právní prevence.

 

¨    průběžně plněno

 

Ministerstvo spravedlnosti

 

Usnesením č.686/97 bylo ministru spravedlnosti uloženo:

 

 sledovat stav trestné činnosti s rasovým kontextem a pravidelně informovat vládu o vývoji této trestné činnosti, termín průběžně

 

Ministerstvo spravedlnosti pravidelně, po uplynutí každého roku, informovalo vládu České republiky o plnění bodu 8 usnesení vlády č. 686/1997, o počtech a složení stíhaných a pravomocně odsouzených osob za trestné činy s rasovým kontextem, o rychlosti a plynulostí vyřizování věcí z tohoto okruhu kriminality a o stavu přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí v pravomocně skončených věcech. Poslední informace za rok 1999 byla spolu se statistickým přehledem vládě poskytnuta dne 28. 1. 2000.

 

¨      průběžně plněno

 

 

Usnesením č. 720/99 bylo ministru spravedlnosti uloženo:

 

7)  průběžně sledovat vyřizování trestních věcí s extrémistickým podtextem soudy z hlediska rychlosti a plynulosti trestního řízení a pokud bude v rámci prověrky zjištěno závažnější pochybení v rozhodování soudů, posoudit návrh na využití práva podat mimořádný opravný prostředek – stížnost pro porušení zákona

 

Průběžně je plněn úkol uložený ministru spravedlnosti v bodě III./2 usnesení vlády č. 720/1999 Sb, a Opatření směřujících k posílení postihu a prevence trestné činnosti s extremistickým podtextem. Za I. pololetí roku 2000, byla dne 14. 9. 2000 zaslána vládě Informace o počtech a složení pravomocně odsouzených osob za trestné činy s rasovým kontextem.

V červenci roku 2000 byla podána ministrem spravedlnosti stížnost pro porušení zákona, zákona v neprospěch obžalovaných Jaroslava Hynara a tří spoluobžalo-vaných v trestní věci vedené u Okresního soudu v Jeseníku, sp.zn. 2 T 320/99, kteří byli rozsudkem ze dne 24. 1. 2000 zproštěni obžaloby pro trestné činy ublížení na zdraví podle § 221 odst.1,2 písm.b) tr.zák., výtržnictví podle § 202 odst.1 tr.zák. a trestného činu hanobení národa, rasy a přesvědčení podle § 198 odst.1, 2 tr. zák.

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 29. 8. 2000 vyhověl stížnosti pro porušení zákona, rozhodnutí okresního soudu a Krajského soudu v Ostravě zrušil a přikázal okresnímu soudu, aby trestní věc znovu projednal a rozhodl.

Pokud bylo citovaným usnesením vlády v bodě III./1 uloženo ministru vnitra předkládat ve spolupráci s ministrem spravedlnosti vždy do 30. června každého kalendářního roku Zprávu o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky, uvedený bod usnesení vlády byl z naší strany rovněž splněn, neboť byly zaslány ministru vnitra podklady z působnosti Ministerstva spravedlnosti a připomínky ke Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999.

 

¨      průběžně plněno

 

Usnesením č. 789/99 bylo ministru spravedlnosti uloženo:

 

 a) aby zabezpečil součinnost probačních pracovníků na přípravě resocializačního programu uvedeného v bodě 4 tohoto usnesení, a aby po vypracování tohoto programu s ním seznámil soudce prostřednictvím předsedů a místopředsedů soudů jako orgánů státní správy a všechny probační pracovníky cestou metodického pokynu,

 

Návrh koncepce obecného pilotního resocializačního programu pro pachatele rasisticky motivovaných trestných činů byl dopisem ministra spravedlnosti ze dne 29. 3. 2000 zaslán místopředsedovi vlády pro legislativu a byl vzat se souhlasem na vědomí. Zatím nebyli s programem seznámeni soudci a probační pracovníci cestou metodického pokynu jak ukládá usnesení vlády, neboť požadovaná použitelnost programu nastane teprve se vznikem probační a mediační služby dnem 1. 1. 2001.

 

¨    průběžně plněno

 

 c) aby státní zastupitelství v případech osob obžalovaných z trestných činů motivovaných rasovou, národnostní, politickou nebo náboženskou nesnášenlivostí důkladně zkoumalo možnost podání podnětu ke stížnosti pro porušení zákona, pokud soud pravomocně nevyhoví obžalobě, a využívalo poznatků ze znaleckých posudků, případně zadávalo nové znalecké posudky a odborná vyjádření, v trestních věcech s těmi obviněnými, kteří mohou být na základě důkazů považováni za příslušníky hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů,

 

Znalecké posudky v označených trestních věcech jsou vyžadovány z oborů či odvětví historie, politologie, socio­logie a lingvistiky.

 

¨      průběžně plněno

 

 

Usnesením č. 599/00 bylo ministru spravedlnosti uloženo:

 

 a) v součinnosti s ministrem vnitra a zmocněncem vlády pro lidská vypracovat a vládě předložit analýzu právního stavu trestněprávní a přestupkové ochrany fyzických a právnických osob před rasisticky motivovanými útoky, včetně projevů rasové diskriminace všech forem, termín plnění: 31. 12. 2001

 

Úkoly a) a c) se týkají problematiky analýzy trestního práva hmotného, která se připravuje v rámci práce na rekodifikaci trestního práva.

 

¨      průběžně plněno

 

b) ve spolupráci se zmocněncem vlády pro lidská práva připravit interaktivní semináře pro vybrané soudce a státní zástupce s tématikou postihu rasisticky motivovaných trestných činů, včetně možností využití alternativních trestů ve spolupráci s probačními úředníky, termín plnění: 31. 8. 2000

 

K odborné přípravě soudců a státních zástupců uspořádal Institut pro další vzdělávání soudců a státních zástupců Ministerstva spravedlnosti v II. pololetí roku 1999 a I. pololetí roku 2000 na dané téma celkem 12 akcí. Celoplošná probační a mediační služba a s tím i plnění úkolů z toho vyplývajících vznikne ze zákona o probační a mediační službě, který nabude účinnosti dnem 1. 1. 2001.

Úkol byl splněn. Ostatní úkoly vyplývající z celoplošné probační a mediační služby stanovené zákonem o probační a mediační službě budou průběžně plněny.

¨      splněno částečně, spolupráce se zmocněncem pro lidská práva se neuskutečnila

 

 

c) ministři spravedlnosti a vnitra v součinnosti se zmocněncem vlády pro lidská práva a ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí vypracovat a vládě předložit analýzu trestního práva a přestupkového práva, včetně metodických pokynů, a analýzu postupů při zajišťování odstranění rasové diskriminace a zajišťování integrace Romů a dalších menšin a etnických skupin do společnosti, včetně pravomocí jednotlivých institucí a vyhodnocení účinnosti práce těchto institucí, termín plnění: 31. 12. 2001

 

K splnění tohoto úkolu byla vyžádána zpráva Nejvyššího státního zastupitelství, z níž je patrno, že nesoulad mezi závěrečným návrhem státního zástupce a rozhodnutím soudu byl registrován spíše výjimečně a povinnost státních zástupců v uvedené oblasti je zdůrazněna v čl. 5 odst. 2 platného Pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 3/1995, který se touto problematikou speciálně zabývá.

 

¨      průběžně plněno

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Usnesením č. 686/97 bylo ministru pro místní rozvoj uloženo:

 

a) ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí, s představiteli romských organizací nacházet možnosti pro využití firem zaměstnávajících romské občany při zadávání zakázek v rámci působnosti jejich resortů (týkajících se např. údržby vodních toků v rámci Státních meliorační správy a Lesů České republiky), termín plnění: průběžně,

 

¨      Ministerstvo pro místní rozvoj nepodalo informace o plnění tohoto úkolu

 

b) podporovat projekty programů bydlení, na uskutečňování těchto projektů a na rozhodování o přidělení postavených bytů se mají podílet místní romské organizace a firmy, termín plnění: průběžně

Finanční pomoc na nové projekty bydlení pro romskou komunitu od poslední zprávy o plnění tohoto usnesení z června r. 2000 zatím nebyla v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury poskytnuta. Přesto došlo v některých projektech k určitým změnám, o kterých poskytuji následující informace:

·        Obci Straškov (okres Litoměřice) byla poskytnuta dotace na rekonstrukci 10 bytů na okraji obce v bývalém zemědělském objektu, určených pro romské rodiny. V současné době v dokončeném objektu romské rodiny bydlí a od ukončení stavby jej stačili zdevastovat takovým způsobem, že obec letos zažádala o další dotaci na další rekonstrukci. Tuto dotaci však v žádném případě nemůže dostat, nejen proto, že nový projekt nesplňuje podmínky žádného z dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj, ale také proto, že účel dotace již přiznané a poskytnuté (objekt musí podle podmínek programu být po dobu 20 let od kolaudace užíván k trvalému nájemnímu bydlení) je v současné situaci, kdy se byty opět stávají neobyvatelnými, zpochybněn.

·        V září 1999 vláda usnesením č. 978/1999 podpořila projekt „Vesnička Soužití“­Ostrava Muglinov, na , jeho realizaci vyhradila ze státního rozpočtu 16,5 mil. Jedná se o výstavbu 30 bytových jednotek, z nichž polovina bude obsazena romskými rodinami. Investorem projektu je Diecézní charita Ostravsko-opavská. Ministr pro místní rozvoj má o realizaci projektu informovat vládu do 31. ledna 2001. Protože investorem a žadatelem o dotaci není obec, nelze ji tedy podle rozpočtových pravidel ČR poskytnout běžným způsobem. Předpokládáme, že úhrada této dotace proběhne začátkem r. 2001 z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

·        Projekt Integrované bydlení a zaměstnání - Brno, Bratislavská a Cejl. Jedná se o rekonstrukci stávajících 117 nájemních bytů a vybudování 11 nových nájemních bytů celkem v obou objektech obývaných romskými rodinami s jejich částečnou pracovní účastí a zapojením do komunitní práce. Přiznána dotace ve výši 32,5 mil. Kč z kapitoly MMR a to 12,5 mil. Kč z kapitoly roku 2000 a 20 mil. Kč z kapitoly roku 2001, vládním usnesením č. 387 ze dne 19. dubna 2000. Investorem projektu je město Brno, které se spolupodílí na realizaci projektu 20 mil. Kč., a které žádá na realizaci projektu půjčku z Rozvojové banky Rady Evropy ve výši 32,5 mil. Kč. V současné době jedná město s odborem podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj o opatřeních, která by umožnila poskytnutí části dotace v letošním roce ve výši 10 mil. Kč, přestože projekt neodpovídá podmínkám dotačních programů ministerstva.

·        Odbor koncepce bytové politiky dále připravuje projekty tzv. sociálního bydlení pro žádost o půjčku z Rozvojové banky Rady Evropy. Využití těchto finančních prostředků ve formě půjčky se státní garancí předpokládáme mimo jiné také pro výstavbu nebo rekonstrukci nájemních bytů pro romskou komunitu. Žadatelem o úvěr z Rozvojové banky Rady Evropy bude Českomoravská záruční a rozvojová banka, která byla z tohoto titulu pověřena zajištěním komplexní koordinace finančních aspektů a podmínek čerpání a splácení půjčky. Z věcného hlediska jsou projekty k realizaci připraveny a byly již v červenci tohoto roku postoupeny k posouzení ve správní radě Rozvojové banky Rady Evropy. V současné době je svolán řídící výbor, , jeho členem jsou pracovníci Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj a Českomoravské záruční a rozvojové banky.

¨      průběžně plněno

 

 

Usnesením č. 599/00 bylo ministru pro místní rozvoj uloženo:

 

a) průběžně ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí zpracovat v souladu s Koncepcí bytové politiky s využitím zahraničních zkušeností Koncepci podpory levného bydlení pro rodiny ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí,

 

V červenci 2000 byl vládě ČR předložen návrh Konceptu podporovaného bydlení, vypracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. V současné době začala pracovat meziresortní skupina pro podporované bydlení, jejímiž členy jsou: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupci neziskových organizací. Cílem pracovní skupiny je rozpracování Konceptu podporovaného bydlení do Zásad, na jejichž základě bude připraveno nařízení vlády.

¨      průběžně plněno

 

b) zajistit vyhodnocení celookresních šetření bydlení sociálně slabých Romů, ve kterém přednostové okresních úřadů označí místa vysoké koncentrace Romů se sociálními, bytovými a dalšími problémy,včetně popisu vzniku těchto koncentrací, a to na základě metodiky zpracované zmocněncem vlády pro lidská práva a ministry vnitra, pro místní rozvoj a 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, termín plnění: 31. 12. 2000,

 

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke shodě zúčastněných ministerstev při přípravě metodiky šetření, ani po opakovaném doporučení zadat jeho přípravu, provedení i vyhodnocení profesionální organizaci, byla dohodnuta změna původního záměru šetření. Po zvážení všech připomínaných problémů při provádění šetření se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Komise pro záležitosti romské komunity shodli na tom, že cílem šetření bude výběr lokalit pro budoucí hloubkový výzkum provedený profesionální organizací, jenž by ověřoval vhodnost připravovaných programů pro řešení dané problematiky. V době přípravy této informace metodika ještě stále nebyla připravena; bude tedy nutné požádat vládu o prodloužení termínu pro všechny zúčastněné na tomto šetření a to tak, aby Ministerstvo pro místní rozvoj mělo na zpracování výsledků o dva měsíce.

¨      termín úkolu změněn, MMR se podílelo na přípravě metodiky

                                              

c) průběžně podporovat v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury projekty bydlení pro Romy v případě řešení potřeb bydlení romských rodin doporučit při výběrovém řízení jako jednu z podmínek, že firma zaměstná před zahájením výstavby romské nezaměstnané, a to přednostně budoucí uživatele bytů,

Úkol souvisí s usnesením č. 686/97, , jeho plnění je uvedeno výše.

¨      úkol je nově formulován, zatím plněno ojediněle, většinou z iniciativy zahraničních sponzorů.

 

d) průběžně spolupracovat s 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity při metodickém vedení romských poradců za účelem napomoci minimalizovat dopady znevýhodňujícího sociokulturního prostředí v otázkách bydlení,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá semináře pro romské poradce, zaměřené na bydlení romské komunity, programy podpory bydlení a právní poradnu v oblasti bydlení. Kromě toho se zástupci odboru koncepce bytové politiky účastnili - a budou účastnit ­každoročního celostátního setkání romských poradců ve Velkých Karlovicích, „kulatých stolů“ Mezinárodní organizace pro migraci, napomáhající při dobrovolných návratech neúspěšných romských žadatelů o azyl, školení romských poradců v Benešově.

¨      průběžně plněno

e) průběžně zařazovat výzkum romské problematiky mezi významné výzkumy resortu.

 

V současné době je úkol plněn pouze v rámci přípravy konceptu podporovaného bydlení. Ministerstvem pro místní rozvoj byly zadány výzkumné úkoly zaměřené na cílové skupiny podporovaného bydlení a jejich potřeby v oblasti bydlení. Mezi cílové skupiny jsou zařazeny i příslušníci menšin a osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

¨      průběžně plněno

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí

 

Usnesením č. 720/99 bylo ministru zahraničních věcí uloženo:

 

3) Do 30. dubna2000 připravit a vznést na mezinárodním fóru iniciativu, která by se stala základem pro hledání společných postupů proti extremismu

 

V této souvislosti MZV připomíná mezinárodní sympozium „Role policejních složek při potírání rasismu a xenofobie“, které se ve dnech 18. - 22. října 1999 uskutečnilo v Konferenčním centru Štiřín pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, ministra vnitra a velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Sympozium položilo základy k mezinárodní spolupráci bezpečnostních složek při řešení problematiky extremismu. Účastníci sympozia (zástupci většiny evropských zemí, Kanady a USA) v závěrečném komuniké (tzv. Štiřínská iniciativa) mj. navrhli, aby na toto sympozium v budoucnu navázaly „akce podobného zaměření a charakteru“ s cílem vytvořit mezinárodní fórum, na kterém by docházelo k výměně zkušeností s potlačováním projevů extremismu, rasismu a xenofobie v účastnických zemích. Roli koordinačního střediska bude do určení příští pořadatelské země vykonávat MV ČR. Další akce spolupořádané Radou Evropy či EU se uskuteční zejména v rámci aktivit MV, do , jeho gesce problematika extremismu náleží.

Vzhledem k tomu, že MZV doposud od zahraničních partnerů nezískalo jakoukoli informaci o chystaném sympoziu, jež by navázalo na sympozium ve Štiříně, MZV v této souvislosti zvažuje oslovit zastupitelské úřady ČR se žádostí o zajištění stanovisek příslušných resortů, do jejichž působnosti spadá problematika extremismu, jednotlivých zemí k uspořádání obdobné akce.

¨      splněno

 

4) Průběžně sledovat situaci a trendy vývoje extremismu v České republice a ve světě se zvýšeným důrazem na státy sousedící s Českou republikou

.

Jednou z forem realizace požadované spolupráce mezi resorty vnitra a zahraničních věcí je výše uvedené mezinárodní sympozium (viz bod 3), , jeho gestorem byl vedle místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí také ministr vnitra. V rámci své činnosti MZV prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR průběžně monitoruje problematiku a trendy vývoje extremismu, rasismu a intolerance v jednotlivých státech, zejména státech sousedních.

 

Sledování situace a trendů vývoje extremismu ve státech sousedících s Českou republikou

Rakousko

V levé části politického spektra vyvíjejí činnost různé anarchokomunisticky a sociálně-ekologicky orientované skupiny, napadající globalizační tendence v rakouském hospodářství, údajné pokrytectví spolkové vlády v přístupu k problematice životního prostředí, ultrakon­zervatismus a projevující se zbytky nacistické mentality v rakouské společnosti. V posledním desetiletí byl zaznamenán ojedinělý pumový útok na sít' vysokého napětí, který skončil smrtí jednoho z atentátníků. Tradice násilných akcí „chaotů“ proti plesu v Opeře byla opuštěna. Akce německonacionální pravice, zvláště akademické mládeže sdružené v tzv. burschenschaftech, jsou doprovázeny bouřlivými protesty mladých levičáků (Antifa), při nichž dochází občas k násilnostem.

Pravicový extremismus v Rakousku spojuje cizina v přehnané míře a zjednodušujícím způsobem s populistou Haiderem, i když vazby „Freiheitlichen“ k německonacionální pravici samozřejmě existují. Ve volbách 3. října 1999 získala Haiderova strana 27,2% všech odevzdaných hlasů, ve srovnání s rokem 1995 zaznamenala přírůstek 160.000 hlasů (t.j. 5,3%). Podle průzkumů hlasovali pro Haiderovu stranu zejména mladí voliči ze sociálně slabších vrstev, z nichž mnozí „přeběhli“ od SPI. Ačkoli jejich hlavním motivem byla obava o sociální jistoty, dali ve volbách najevo odmítnutí současného systému sociálního partnerství (na základě obecné kritiky proporčního obsazování důležitých postů v hospodářských a dělnických komorách, Sdružení podnikatelů a odborech), nedůvěru ve funkční schopnost odborů (ilustrativní je nedávný příklon zaměstnanců koncernu Magna k modelu zastoupení navrhovanému podnikatelem a odmítanému odborovou federací öGB) a především sociálnědemokratické strany, jež se údajně vzdálila představě spravedlivé a solidární společnosti.

Trochu pro objasnění historických souvislostí: FPö (Freiheitliche Partei österreichs) vznikla r. 1955 po rozpadu Sdružení nezávislých (VdU) - ve skutečnosti strany těch, kteří se kompromitovali spoluprací s nacistickým režimem a v obnoveném Rakousku se dostali na okraj politické scény. SPö a öVP se průběžně o toto nahnědlé seskupení zajímaly a využívaly je více než dvacet let pro vyrovnávání asymetrií ve vzájemném vztahu. Spor o úspěšného leadera FPö Friedricha Petera, bývalého člena NSDAP a příslušníka Waffen-SS, byl jednou z příčin prudkého konfliktu mezi kancléřem Kreiskym a „lovcem nacistických zločinců“ Simonem Wiesenthalem. Vedle komunistů a krátce i pravicových extremistů ze zaniklé NDP byla FPö v parlamentu jakýmsi povinně opozičním činitelem, doplňujícím kabinetní konsensus lidovců a sociálních demokratů. Před volbami v roce 1979 bylo poprvé uvažováno o malé „černomodré“ koalici lidovců a Freiheitlichen, jenomže sociální demokraté tenkrát dosáhli drtivého vítězství a vytvořili většinovou vládu. FPö se nicméně v následujícím volebním období po roce 1983 ocitla v koalici se sociálními demokraty, hlavně díky liberálnímu profilu svého tehdejšího předsedy Norberta Stegera. Parlamentní scéna se však proměnila a dynamizovala díky přítomnosti nové strany Zelených a v této situaci se mladá generace v FPö postavila proti loajálnímu svazku se silnějším partnerem. Na zasedání strany v Innsbrucku v roce 1986 se Jirgu Haiderovi podařilo za pomoci německých nacionálů dosáhnout odchodu Stegera a strhnout na sebe moc. Na radikalizaci FPö odpověděl tehdejší sociálnědemokratický kancléř Vranitzky vypovězením koaliční dohody a obnovením spolupráce s lidovci.

Následující léta byla poznamenána trvalým vytěsňováním stále obtížnějšího Haidera z rakouské politické scény. Nová koalice SPI-öVP si určila reformní cíle - reprivatizaci státního sektoru, deregulaci, zpružnění a odbyrokratizování politického systému -, to však nebránilo tomu, aby ji Haider neobviňoval, že si přivlastnila stát, že brání řešení problémů, znevýhodňuje Rakušany vůči cizincům a nechrání je před negativními důsledky evropské integrace. Vranitzkého taktika spočívala v zásadním odmítání Haidera a v poukazování na jeho ideologické spojitosti s krajní pravicí (nejdříve s německými nacionály, později s katolickými fundamentalisty, např. dolnorakouským biskupem Krennem). Haider odpovídal spektakulárními útoky, případně i žalobami na různé veřejné činitele z koaličních stran, přičemž spoléhal na velkou mediální pozornost. Jakkoli šlo o pozornost vesměs negativní (Haider se pak samozřejmě soudil i s novináři), popularita obávaného opozičníka rychle stoupala. V posledních letech neminul měsíc, aby se neobjevil alespoň jednou na obálce zpravodajského týdeníku News. Byl po právu obviňován z relativizování nacistického bezpráví, z autoritativních praktik ve své straně, z „odstřelování“ nepohodlných zemských funkcionářů, ale i nespravedlivě z „duchovního otcovství“ známých atentátů s explodujícími dopisy. Probírány byly i jeho možné majetkové a daňové delikty, všechny pokusy ho znemožnit však vyšly naprázdno. Haider se projevil jako vychytralý manipulátor, který dokázal každou ztrátu proměnit ve výhodu. Tajemství jeho úspěchu tkví v neustálém posilování vlastní pozice neztrestanou odvahou. Znamená to jít až do krajnosti: vydržím-li a nepadnu, budu silnější. V tomto smyslu chápejme všechny Haiderovy skandální výroky jako takticky zaměřené provokace, jimiž si získává obdiv těch, kteří se v politice moc nevyznají, avšak vůči společnosti mají ostře kritický vztah.

Po nepříliš úspěšných volbách v roce 1995 se Haider distancoval od německých nacionálů ve své straně (aniž by se s nimi natrvalo rozešel), odmítl „německé vlastenčení“ (Deutschtiimelei) a začal operovat se sociálními problémy ve snaze přetáhnout k sobě kmenové voliče SPI. Viníky dramaticky zveličované nezaměstnanosti viděl samozřejmě ve vládní koalici a v údajně neregulovaném přistěhovalectví. Křídlo německých nacionálů v FPö, jež drží také ochrannou ruku nad rakouským landsmanšaftem sudetských Němců, zaujalo vůči Haiderovi kritický postoj. Obviňuje ho, že narušil původní orientaci strany, obsahově ji vyprázdnil ve prospěch aktuálně přitažlivých témat, nicméně tato kritika nepřechází do polemiky a rozhodně není zaměřena na oslabení Haiderovy pozice. Němečtí nacionálové mohou počítat s tím, že Haider na ně nezapomněl a rád se na ně ve vhodné chvíli obrátí. Bude-li Haider chtít vytvářet napětí v bilaterálních vztazích s Českou republikou a se Slovinskem, má po ruce známá témata: tzv. Benešovy dekrety a majetkoprávní nároky odsunutých „Starorakušanů“, rozhodnutí AVNOJ z r. 1944 a právní postavení zbytků německojazyčného obyvatelstva v bývalém Kraňsku a Dolním Štýrsku. Zajímavá je personální unie mezi zemskými funkcionáři FPö a protislovinsky orientovanou organizací „Kárntner Heimatdienst“ v Korutanech, i když vedení strany hovoří pouze o náhodných spojitostech.

Tyto vazby nelze podceňovat, nicméně bylo by chybou označovat FPö za pravicově extremistickou stranu, ne-li dokonce za stranu neonacistickou. Haider se pečlivě distancuje od radikálů, jako jsou Le Pen nebo Frey. S italskými neofašisty nekomunikuje, zato má velmi čilé styky se se secesionistickou Lega Nord, vedenou Umbertem Bossim. Nejméně pět let je v kontaktu s moravskými nacionály z Hnutí pro samosprávnou demokracii - Sdružení pro Moravu a Slezsko (SSD-SMS), kteří ostatně jeho poslední úspěch veřejně uvítali. Českému „republikánu“ Sládkovi odmítl setkání. Úhrnem můžeme FPö označit za pravicově populistickou stranu těkající mezi pravicovou a levicovou rétorikou a udržující vazby k rakouské německonacionální a katolické reakci.

Existenci spolků, v nichž jsou „německy smýšlející“ Rakušané, kteří mají přinejmenším problematický vztah k nacistickému dědictví, nelze Rakousku oficiálně vytýkat, pokud nechceme sklouznout na pozice někdejších komunistických vyjednávačů. Je známo, že rakouské burschenschafty ve Vídni jsou poplatnější staré velkoněmecké ideologii než podobné spolky v Berlíně nebo v Hamburku, a že celá řada veřejně činných lidí spřízněných s Haiderovou FPö se hlásí k hodnotám, jež vyznávali i nacisté. Na druhé straně je známo, že 83% Rakušanů se považuje za samostatný národ (koncem let šedesátých nedosahoval tento podíl ani 70%) a odmítá velkoněmeckou ideologii. Pozdě, ale přece byl opuštěn mýtus o Rakousku jako první oběti Hitlerovy rozpínavosti, spolkový kancléř Vranitzky se roku 1991 v Izraeli omluvil za zločiny a příkoří, jež Rakušané způsobili Židům a nyní pracuje komise historiků a právníků na přípravě odškodnění tzv. arizací. Výuka ve školách je orientována humanisticky a protifašisticky.

Všechny aktivity, jež lze právně označit za „NS-Wiederbetátigung“ jsou v Rakousku tvrdě stíhány: zde připomínáme, že teprve nyní se vrací z dlouhodobého trestu neonacista Küssel (komentováno s obavami v médiích) a že mladý neonacista Schimanek, jenž poskytoval v Dolních Rakousích paramilitární výcvik nedospělým chlapcům, byl odsouzen na 15 let odnětí svobody, výměr mu byl později snížen na 8 let. V této souvislosti nutno uvést, že až na známý případ atentátníka Fuchse nedochází v Rakousku k rasisticky motivovanému násilí - aktivity skinheads jsou ve srovnání s Německem nebo naší republikou ojedinělé. Znepokojivé jsou však spiklenecké aktivity neonacistických skupin, jednoznačně zaměřené na politické rozvrácení Rakouska a jeho připojení k Německu. K těmto aktivitám patří vedle rozšiřování nepovolených tiskovin i zmíněný paramilitární výcvik. Koncem října t.r. pozatýkala rakouská policie jednu takovou skupinu v Horních Rakousích, jež si dokonce chtěla zřídit výcvikové středisko na opuštěném statku v českém pohraničí. Podle tiskových zpráv je v poslední době patrný zvýšený zájem mladých rakouských ultrapravičáků o členství v německé NPD.

 

Spolková republika Německo

Pojem „extremismus“ je v SRN definován jako souhrn jevů, aktivit a úsilí jednotlivců nebo organizací zcela nebo částečně odstranit demokratické společenské zřízení, konkrétně základní principy německého ústavního pořádku. Mezi tyto základní principy patří lidská práva, suverenita lidu, nezávislost soudů, princip stranické plurality, rovnost šancí politických stran, právo na výkon opozice v rámci Ústavy, zákonné principy exekutivy a princip odpovědnosti vlády za výkon moci.

Vývoj v roce 1998/99

Spolkový úřad na ochranu ústavy (Bundesamt für Verfassungsschutz), který je v SRN odpovědný z hlediska ústavního pořádku za sledování extremismu, registroval v uvedeném období nárůst počtu osob, které jsou potenciálně připraveny aktivně se podílet na extremistických činech. Na druhé straně registrovaný počet těchto činů oproti období 1996/97 poklesl. Z hlediska regionálního zůstávají nadále centrem extremisticky motivovaných akcí nové spolkové země. Spácháno zde bylo 46% ze všech zločinů s extremistickým pozadím (na 100.000 obyvatel v nových spolkových zemí připadají 2,4 činů; pro srovnání: na území bývalého západního Německa je to jen 0,7 činu na 100.000 obyvatel). Tento podíl má na svědomí v nových spolkových zemích velmi dobře etablovaná scéna hnutí skinheads.

Pravicový extremismus

Pravicový extremismus vykazuje v měřitelných veličinách nárůst, neonacistická scéna stagnuje. Pravicový extremismus, především hnutí skinheads, zvýšilo svoji aktivitu kvantitativně - růst počtu nahrávek, koncertů a jiných akcí s pravicově extrémní tematikou - i kvalitativně ­internacionalizace v distribuci nosičů a propagačních předmětů. Neonacistická scéna však vykazuje stagnaci. Úřad na ochranu ústavy vyhodnotil propojení a koordinaci jednotlivých skupin jako slabou.

Politicky se v uplynulém období profilovala DVU (Deutsche Volksunion) a Republikáni. DVU se však nepodařilo zopakovat úspěch z voleb v Sasku-Anhaltsku   (1998:12,9%) v žádných dalších volbách. Naopak, z celkových 3,3% odevzdaných hlasů ve volbách do Spolkového sněmu všem stranám pravicového extremismu připadl nejvyšší podíl Republikánům. Těžiště agitace pravicového extremismu je především ideologická debata o německé „vině“ a zpochybňování míry zločinů nacismu. I nadále využívají extremisté aktuální politická témata - paušální stigmatizace cizinců a žadatelů o azyl, diskuse o výstavě ke zločinům Wehrmachtu ve II. světové válce. I témata jako přechod na společnou evropskou měnu EURO chápou tato hnutí jako „zřeknutí se části národní suverenity“. Důležitým komunikačním prostředkem je internet (přibližně 200 homepage). Rozšíření EU zatím, kromě šíření strachu z invaze levné pracovní síly, netematizují. Ideologická propast v pohledu na II. světovou válku je nadále přirozenou bariérou v kontaktech s pravicovými extremisty v ČR.

Levicový extremismus

Levicový extremismus v Německu se vyznačuje rozličně definovaným odporem k demokratickému zřízení. Obecně Německo považuje za kapitalistické, imperialistické a rasistické a zaměřuje se na „revoluční“ odstranění základů ústavního uspořádání. Násilí přitom považují za jednu z možných forem sociální revoluce. Konkrétním projevem jsou militantní akce proti státu a jeho atributům. Scéna vykazuje v uplynulém období stagnaci. Z nových jevů lze uvést organizované útoky proti železniční dopravě a obecně růst brutality při akcích. V dubnu 1998 zveřejnila v podzemí operující RAF (Frakce Rudé armády) dopis, kterým oznámila svoje vlastní rozpuštění. Reakce ostatních skupin by se dala shrnout do jedné věty: „Boj je třeba vést dál, dokud srdce bestie produkuje kapitalistické barbarství. Prostředky boje si našimi nepřáteli nenecháme diktovat.“ Těžiště agitace se soustřed'uje proti skutečnému i proti domnělému pravicovému extremismu, proti využívání jaderné energie, proti genetickým pokusům a liberalizaci světového obchodu. Scéna reaguje pružně na aktuální události a tak např. se na tento rok plánuje řada akcí odporu výstavy EXPO 2000 v Hannoveru.

Nositelem levicových politických aktivit je DKP (Deutsche Kommunistiche Partei) a PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus). PDS je ovšem při definici levicového extremismu problémem, o němž se vede v Německu řadu let diskuse. Pohled na tuto stranu zůstává nadále ambivalentní.

Na jedné straně se PDS prezentuje jako etablovaná a do jisté míry i vlivná frakce poslanců ve Spolkovém sněmu, tvoří koaliční vládu jedné spolkové země (Meklenbursko-Přední Pomořansko) a poskytuje tichou podporu menšinové vládě SPD v Sasku-Anhaltsku. Silné pozice má rovněž v komunální politice nových spolkových zemí. Na druhé straně PDS umožňuje, aby pod její hlavičkou působily levicové extremistické organizace. Program strany si stanovil jako jeden z cílů „překonání stávajícího společenského pořádku v Německu“. V mezinárodním měřítku si německá levicová scéna osobuje roli metodickou i v transferu „zkušeností“ z reality v rozvinutém imperiálním kapitalismu.

Slovenská republika

Celkově lze zhodnotit situaci na Slovensku jako uspokojivou s tím, že extremismus se výrazněji neprosazuje na politické scéně a jeho konkrétní projevy jsou spíše sporadické. Pokud budeme posuzovat tuto otázku z politického hlediska lze mezi subjekty s extremistickým programem, vystupováním nebo sklony zařadit:

Hnutí „Skinheads“ - jeho organizovanost je poměrně nízká, aktivity nepříliš výrazné a podpora ze strany ostatního obyvatelstva mizivá. K rasově motivovaným útokům ze strany skinheadů dochází ve srovnání s ČR daleko méně častěji a mnohé trestné činy, které byly původně považované za rasově motivované, jsou v průběhu vyšetřování překvalifikovány na trestné činy bez rasového podtextu.

Komunistická strana Slovenska (KSS) - levicově extremistický politický subjekt (opětovně je třeba zdůraznit, že v daném případě můžeme hovořit pouze o extremismu z politického hlediska, z právního je však komunistická strana řádně zaregistrována u MV SR) s marginální voličskou podporou.

Slovenská národní strana (SNS) - výroky některých představitelů této strany lze považovat za nacionálně extremistické, reálně prováděnou politiku této strany však nelze charakterizovat jako extremistickou.

Co se týče trendů v této oblasti, zatím neexistují žádné indicie, které by nás opravňovaly k očekáváním zvýšených extremistických nálad ve společnosti nebo výrazné aktivizaci extremistických subjektů.

Polsko

Pojem extrémní organizace v Polsku naplňuje pouze Národní Fronta (Front Narodowy) jejíž předsedou je dlouhodobě Boleslaw Tejkowski. Tato organizace není zaregistrovaná a její stanovy nesplňují kritéria potřebná pro registraci politické strany. Je jakýmsi volným hnutím. Extrémní výklad slova „národní“ symbolizuje program této strany. Národní = polské, přičemž ne vždy to, co je polské považují stoupenci Tejkowského za národní. „Čisté Polsko“ je programem Národní Fronty. Prvky fašismu, rasismu a především antisemitismu jsou v její činnosti všudypřítomné.

Mezi stoupence a obdivovatele Tejkowského patří především velmi mladí představitelé hnutí skinheads. Jejich „pobyt u Tejkowského“ však většinou netrvá dlouho. Nelze v žádném případě hovořit o širokém kruhu stoupenců NF. „Věrnost Tejkowskému“ zachovává jen malý počet osob, které tvoří jádro Fronty. Organizace disponuje letáky a novinami, které kolportuje vlastními silami vymezenému okruhu adresátů, mezi které patří někdy i ambasády. Obsah takových písemností bývá většinou antisemitský. Celá organizace má politicky marginální význam. Vůči ČR a Čechům se doposud nikdy nevymezovala.

Mezi řádně zaregistrovanými politickými stranami, odborovými svazy a politickými hnutími není žádný subjekt vysloveně extremistický. Extrémní občas bývají rétorické výstupy některých jednotlivců, kteří se na politické scéně řadí do velkého počtu národně-katolických subjektů. V parlamentu však nemají politickou reprezentaci a jejich význam je pro polskou vnitřní politiku minimální. Jejich extremismus se projevuje především antisemitskými „žvásty“.

Antisemitismus bez Židů je v polské společnosti přítomný. S touto formulací však rozhodně nejde pracovat způsobem, který by polský antisemitismus generalizoval. Jeho forma tkví spíše v „nedůvěře“ a vychází z negativní historické zkušenosti. S celým problémem se sama snaží vyrovnat polská kultura i katolická církev. Se střídavými úspěchy se jim to daří.

Za pozornost stojí řádně zaregistrovaný zemědělský odborový svaz „Sebeobrana“. Jeho předsedou je Andrzej Lepper. Tento odborový svaz není extremistickou organizací, ale některé jeho projevy jsou velmi agresivní a za hranicí práva. Sebeobrana proslula „radikální obranou“ drobných - spíše neúspěšných - rolníků. Používá antiunijní rétoriku, je vždy připravena k dlouhodobé blokaci cest a ve jménu ochrany domácích producentů i k ničení importovaných zemědělských výrobků. V této souvislosti se protesty Sebeobrany dotkly i ČR resp. českého zboží vyváženého do Polska. Používání radikálních metod protestu a existence Sebeobrany jako takové představuje pro polskou vládu problém a to politický. Vláda si je vědoma toho, že ho musí nutně a v souvislosti s polskou kandidaturou do EU i rychle řešit.

Mezi extremistické proudy v Polsku lze pochopitelně zařadit tradiční „rowdies“ sportovních klubů. V Polsku jsou sportovní „fans“ velmi agresivní, tvoří je především stoupenci „skinheads“, ale nelze hovořit o jejich dobré organizovanosti ani o provázanosti na podobná hnutí v Evropě. Z hlediska bezpečnosti jsou pouze polským interním problémem.

ČR se v kontextu „extremismu“ bezprostředně dotkla pouze jedna akce, kterou byla demonstrace anarchistů před velvyslanectvím za propuštění Michala Patery z vazby. Tato demonstrace byla ukončena předáním petice. Z politického hlediska se ČR dotýká občasné oživování nostalgie za Zaolší, která bývá příležitostně medializovaná v regionálním tisku (Těšínsko) nebo má „komorní“ podobu historických seminářů.

¨      průběžně plněno

 

6) V rámci jednání na mezinárodní úrovni zajišťovat dostatečnou informovanost zahraničních partnerů o opatřeních přijímaných vládou, Ministerstvem vnitra a Policií České republiky k postihu rasově, národnostně či jinak extremisticky motivované trestné činnosti a o snaze eliminovat veškeré projevy rasové diskriminace ve společnosti.

 

Ministr zahraničních věcí průběžně informoval o výše uvedených opatřeních v rámci bilaterálních návštěv v zahraničí a zahraničních partnerů v ČR a rovněž na multilaterálních fórech, v rámci mezinárodních organizací, zejména v rámci OSN, OBSE a Rady Evropy. Požadované informace poskytovaly v průběhu r. 1999 a 2000 rovněž zástupci MZV a zastupitelské úřady ČR. Potřeba informovat o relevantních opatřeních vlády vyvstala mj. i v souvislosti s nárůstem počtu romských žadatelů o azyl v rozvinutých demokraciích (Kanada, Velká Británie), s výskytem rasově motivovaných útoků či v souvislosti s výstavbou plotu v Matiční ulici ve městě Ústí nad Labem, které byly v zahraničí vnímány jako důsledek projevů rasismu, nesnášelivosti a intolerance v české společnosti.

Relevantní informace obdrželi zahraniční partneři rovněž v rámci bilaterálních návštěv dalších ústavních činitelů či v rámci jejich účasti na mezinárodních fórech. Podkladové materiály pro tyto účely zpracovávalo MZV.

MZV pro účely zajištění dostatečné informovanosti zahraničních partnerů vypracovalo materiály, které posloužily jako základní informační zdroj pro zahraniční partnery. Materiál „Chronologie aktivit orgánů zákonodárné a výkonné moci - romská problematika“, obsahuje mj. informaci o opatřeních vlády přijatých za účelem eliminace projevů rasismu, intolerance a nesnášenlivosti. Materiál explicitně zmiňuje a informuje o obsahu usnesení č. 720 ze dne 14. července 1999 ke zprávě o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických skupin na území ČR v roce 1998 a usnesení č. 789 ze dne 28. července 1999 o opatřeních proti hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod občanů. Tento materiál byl společně s dalšími materiály distribuován zahraničním partnerům přímo či prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR.

Relevantní informace byly zahraničním partnerům poskytnuty také v rámci mezinárodních organizací:

- Ve dnech 20. - 22. září 1999 navštívil Českou republiku Zvláštní zpravodaj Komise OSN pro lidská práva pro otázky rasismu p. Maurice Glélé-Ahanhanzo. Návštěvu v ČR organizačně zajišt'ovalo MZV. Zpravodaj se v průběhu své návštěvy detailně seznámil s problematikou rasismu, intolerance a nesnášenlivosti, zvláštní pozornost zaměřil na postavení romské menšiny. Byl informován o konkrétních opatřeních, které vláda ČR v rámci své působnosti učinila v oblasti eliminace projevů rasismu, intolerance a nesnášenlivosti a v oblasti integrace Romů do většinové společnosti.

- Ve dnech 7. - 8. srpna 2000 se konala obhajoba 3. a 4. periodické zprávy ČR o plnění závazků ČR z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace OSN (ICERD). V rámci tohoto jednání delegace ČR informovala o aktuálním přístupu ČR k problematice rasismu a extremismu (ukončení sporu ohledně zdi v Matiční ulici, o koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti, o průběhu některých medializovaných kauz útoků na romské spoluobčany, rozpuštění Národní alince - není pravomocné atd.)

- Další iniciativa ČR v rámci OSN se týkala romské problematiky a byla prezentována v rámci přípravy pracovního materiálu „Lidskoprávní problémy a ochrana Romů“, , jeho vypracováním byl pověřen expert Podkomise na podporu a ochranu lidských práv p. Sik Yuen na jejím 51. zasedání v loňském roce. ČR jak před zadáním pracovního materiálu, tak i po jeho dokončení, prezentovala svoje stanovisko ohledně mezinárodního pojetí materiálu, který by mohl nabídnout srovnání jednotlivých opatření přijatých k překonání problematického soužití. Na 52. zasedání Podkomise byl expert p. Sik Yuen pověřen zpracováním studie na toto téma.

- Významným krokem k odstraňování rasové diskriminace v ČR je učinění prohlášení dle čl. 14 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace OSN, jímž se uznává příslušnost Výboru pro odstranění rasové diskriminace přijímat oznámení jednotlivců či jejich skupin ohledně porušení práv obsažených v Úmluvě smluvní stranou.

K dalším aktivitám MZV lze přiřadit návrh na doplnění bodů návrhu Deklarace a Akčního plánu světové konference OSN proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související intoleranci, jež se uskuteční v roce 2001.

V rámci OBSE se informacemi, které souvisejí s problematikou extremismu, rasismu, nesnášenlivosti a intolerance zabývá především Vysoký komisař pro národnostní menšiny a tzv. Kontaktní místo pro záležitosti Romů a Sinti. S oběma mechanismy ČR úzce spolupracuje a podílí se na jejich aktivitách. Činnost Kontaktního místa v r. 1999 podpořila ČR finančním příspěvkem ve výši 10 tisíc USD, uskutečnila se řada schůzek a konzultací, zejména k problematice europeizace romské problematiky. Vysoký komisař v dubnu 2000 publikoval Zprávu o situaci Romů v oblasti členských států OBSE, která se zabývá rovněž problematikou extremismu, rasismu a intolerance, zvláště v jejích doporučeních. MZV na expertním semináři konaném k této Zprávě v Bratislavě ve dnech 14. - 15. června 2000 prezentovalo nejnovější postupy vlády ČR za účelem zmírnění problematiky rasismu a extremismu, jež v určitých případech odpovídají doporučením obsaženým ve Zprávě. Zástupce MZV na tomto jednání vyzval k pořádání expertních seminářů ke konkrétním oblastem zájmu (rasová diskriminace, bydlení, školství, politická participace). Dílčím výsledkem nejen této iniciativy je pořádání semináře „Politická participace Romů“, který se uskuteční ve spolupráci ODIHR/OBSE a MZV ČR na přelomu roku 2000/2001 v Praze.

- V rámci implementační schůzky OBSE k lidské dimenzi konané dne 17. - 27. října 2000 ve Varšavě zástupce MZV upozornil na problematiku rasismu a extremismu jako na jednu z priorit vlády, což demonstroval např. přijetím koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity za účelem dosažení jejich integrace do společnosti či na opatřeních vedoucích k uspořádání celospolečenské a parlamentní debaty o dosažení nápravy vztahů mezi společenskou většinou a romskou menšinou.

- V rámci Rady Evropy jsou informace týkající se projevů extremismu především předmětem zájmu Evropské komise proti rasismu a intoleranci (ECRI), specializovaného orgánu Rady Evropy, který se projevy extremismu, rasismu a intolerance zabývá v rámci svého mechanismu vypracování zpráv o situaci v jednotlivých členských státech Rady Evropy (konečnou zprávu o situaci v ČR přijala ECRI na svém 20. plenárním zasedání dne 9. prosince 1999), v rámci vypracovávání tzv. „dobrých praktik“ či obecných doporučení.

- Ve dnech 11.-13. října 2000 se uskutečnila Evropská konference proti rasismu jako jedna z regionálních konferencí předcházejících konferenci světové, která se bude zabývat rovněž problematikou extremismu. Na přípravě Evropské konference se ČR podílela v rámci tzv. Technické pracovní skupiny, jež vypracovala návrh politické deklarace posléze postoupený Výboru zpravodajů pro lidská práva. Politická deklarace, obsahující taktéž závazky týkající se boje proti rasismu a extremismu, byla přijata závěrem Evropské konference proti rasismu, jako evropského příspěvku ke konferenci světové. ČR v projevu vedoucího delegace na této konferenci informovala o přístupu vlády ČR k problematice rasismu a extremismu a vyzvala k zaměření pozornosti na výchovu k multikulturalitě a na úlohu sdělovacích prostředků při této výchově, na důslednější aplikaci trestních sankcí za výraznější projevy rasové nesnášenlivosti a na důslednější aplikaci ustanovení národního práva, jež upravují postup proti legálně existujícím politickým stranám a sdružením fakticky propagujícím rasismus a extremismus.

Poskytování dalších informací na mezinárodním fóru ohledně boje proti rasismu a extremismu zajišťuje poslankyně Monika Horáková, která je členkou Výboru expertů pro záležitosti Romů RE. Další informace ohledně postihu rasově, národnostně či jinak extremisticky motivované trestné činnosti a o snaze eliminovat veškeré projevy rasové diskriminace poskytuje MZV taktéž v průběhu návštěv monitorovacích orgánů Rady Evropy, jako např. Poradního výboru k Rámcové úmluvě na ochranu menšin RE uskutečněné ve dnech 16. - 18. října 2000.

¨      průběžně plněno

 

Bezpečnostní informační služba

 

Usnesením č.720/99 bylo řediteli Bezpečnostní informační služby uloženo:

 

1) Do 31.března 2000 předložit vládě souhrnnou informaci o poznatcích k občanským sdružením, politickým stranám a politickým hnutím, registrovaným u Ministerstva vnitra, jejichž činnost je v rozporu se zákony podle nichž Ministerstvo vnitra registruje občanská sdružení, politické strany a politická hnutí.

 

Zprávu Bezpečnostní informační služby o poznatcích k občanským sdružením, politickým stranám a politickým hnutím registrovaným u Ministerstva vnitra, jejichž činnost je v rozporu se zákony, podle nichž Ministerstvo vnitra registruje občanská sdružení, politické strany a politická hnutí postoupila BIS v únoru 2000 Ministerstvu vnitra jako podkladový materiál pro zpracování souhrnné informace, která pak byla předložena vládě.

¨      splněno

 

 

4) Průběžně sledovat situaci a trendy vývoje extremismu v České republice a ve světě se zvýšeným důrazem na státy sousedící s Českou republikou

 

Situaci a trendy vývoje extremismu v České republice a ve světě s důrazem na státy sousedící s Českou republikou sleduje BIS v souladu s ustanoveními §5, odst. 1) a § 10 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

Tyto informace postupuje BIS v souladu s ustanoveními §8 zákona č. 153/1994 Sb. oprávněným subjektům.

¨      průběžně plněno

 

5) Průběžně vytvářet aktualizovaný přehled jednotlivých extremistických uskupení působících na území České republiky, včetně odhadu počtu jejich členů a příznivců a sledovat provázanost české extremistické scény se zahraničními subjekty

 

Výsledkem těchto činností jsou mj. informace o jednotlivých uskupeních, která vykazují znaky extremistických aktivit, o přibližném počtu jejich členů a sympatizantů a o vazbách těchto uskupení na stejně orientované skupiny v zahraničí. Tyto informace postupuje BIS v souladu s ustanoveními §8 zákona č. 153/1994 Sb. oprávněným subjektům. O aktuální situaci v oblasti extremismu informuje BIS průběžně 1. místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí PhDr. Vladimíra Špidlu.

¨       průběžně plněno

 

 

Okresní úřady

Usnesením č. 599/2000 bylo přednostům okresních úřadů uloženo:

 

a) vytvořit v okrese poradní sbor pro integraci romské menšiny a dalších etnických skupin. Termín: 30. 9. 2000.

 

Beroun

Poradní sbor pro integraci romské menšiny a dalších etnických skupin byl ustaven od 1. září 2000, jeho předsedou je přednosta, tajemníkem poradce pro etnické menšiny, dalšími členy jsou: vedoucí referátu sociálních věcí, zástupce Policie ČR Beroun, Města Beroun, ŠU Berou, organizace pro využití volného času dětí a 4 zástupci romských občanů.

¨      splněno

 

Benešov

V okrese byl ke dni 1.10. 2000 vytvořen poradní sbor pro integraci romské menšiny a dalších etnických skupin, za romskou komunitu jsou členy: podnikatel, zaměstnanec, žena v domácnosti, a asistentka ZvŠ,  za vietnamskou komunitu podnikatel, a ostatní – bývalá romská poradkyně, vedoucí referátu sociálních věcí, zástupci referátu kultury OkÚ, školského úřadu a Policie ČR.

¨      splněno

 

Blansko

Poradní sbor ustanoven 12. 9. 2000, jeho členy jsou: vedoucí kanceláře přednosty Okresního úřadu Blansko, vedoucí  referátu finančního OkÚ Blansko, romský poradce OkÚ Blansko, vedoucí oddělení sociální prevence referátu sociálních věcí  OkÚ Blansko, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Blansko, příslušnice Police ČR a příslušník Městské policie Blansko.

¨      splněno

Brno – venkov

Poradní sbor byl ustanoven 27. 7. 2000, jeho členy jsou: právník organizačního, právního a kontrolního oddělení kanceláře přednosty, poradce pro národnostní menšiny OkÚ Brno – venkov, pracovník referátu regionálního  rozvoje OkÚ, vedoucí sociálních odborů 6 pověřených měst okresu Brno – venkov.

¨      splněno

Bruntál

Poradní sbor byl ustanoven 14. 6.  2000. Poradní sbor tvoří 13 členů – zástupců státní správy, samosprávy a nestátních organizací angažovaných v romské problematice působících v okrese Bruntál.

¨      splněno

Břeclav

Poradní sbor byl ustanoven ke dni 30. 8. 2000, jeho členy jsou: zástupce Police ČR, předsedkyně senátu Okresního soudu Břeclav, státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství Břeclav, zástupce Školského úřadu Břeclav, zástupce starosty  Městského úřadu Břeclav, zástupce úřadu práce, zástupce Nemocnice Břeclav, zástupce Městské police Břeclav, tajemník Městského úřadu Břeclav, zástupce romské menšiny Mikulov, předsedkyně Svazu Romů v Břeclavi, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ Břeclav, romský poradce OkÚ Břeclav.

¨      splněno

Česká Lípa

Poradní sbor pro integraci romské menšiny a dalších etnických skupin byl zřízen dnem 30. 9. 2000, členy tohoto sboru jsou soukromý romský podnikatel, vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy městského úřadu, nezaměstnaná Romka, odborný referent v oblasti mateřských škol školského úřadu, vedoucí oddělení trhu práce  úřadu práce, romská poradkyně okresního úřadu a speciálních škol.

¨      splněno

České Budějovice

Poradní sbor byl ustanoven 26. 9. 2000, jeho členy jsou: zástupci Okresního úřadu České Budějovice, zástupkyně úřadu práce, školského úřadu, Policie ČR, zástupce Městské charity v Českých Budějovicích, asistentka poslance, zástupkyně Magistrátu České Budějovice, zástupce Správy domů s. r. o., podnikatel.

¨      splněno

Česky Krumlov

Poradní sbor byl ustanoven 18. 9. 2000, jeho členy jsou: zástupce přednosty OkÚ Český Krumlov,  romský poradce OkÚ Český Krumlov, vedoucí kontrolního oddělení finančního referátu OkÚ, protidrogový koordinátor referátu sociálních věcí a zdravotnictví OkÚ, předseda o. s. Drom-Cesta Český Krumlov,  místopředseda o. s. Romů-Soužití Český Krumlov, předseda o. s. Naděje Větřní, zástupce Policie ČR,  Městské policie Český Krumlov, zástupkyně školského úřadu, úřadu práce, Městského úřadu Český Krumlov,  přední česká romistka.

¨      splněno

Děčín

Poradní sbor byl ustanoven ke dni 30. 9. 2000, jeho členy jsou: romský poradce OkÚ Děčín, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín, pracovnice školského úřadu, zástupce úřadu práce, zástupce Policie ČR, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Rumburk, pracovnice Farní charity Rumburk, vedoucí Farní charity Děčín, právník OkÚ Děčín, předseda Romského sdružení Šluknov, předsedkyně Romského sdružení Česká Kamenice.

¨      splněno

Domažlice

Poradní sbor pro integraci romské menšiny a ostatních etnických skupin jmenován ke dni 30. září 2000, jeho členy jsou: romský poradce OkÚ, pracovník referátu zdravotnictví a sociálních věcí OkÚ, předseda romského sdružení z okresu Domažlice, pracovník Školského úřadu Domažlice, pracovník Policie ČR, Okresního ředitelství,

¨      splněno

Frýdek Místek

Poradní sbor byl ustanoven 25. 9. 2000, jeho členy jsou: vedoucí právního, kontrolního a organizačního oddělní OkÚ, romský poradce OkÚ, zástupce ředitele školského úřadu, zástupce ředitele OŘ Policie ČR ve Frýdku – Místku, vedoucí odboru poradenství úřadu práce, vedoucí odboru sociální péče MěÚ Frýdek – Místek, vedoucí odboru sociální péče MěÚ Třinec, tajemník MěÚ Jablunkov, tajemník MěÚ Frýdlant n. O., tajemník MěÚ Vratimov.

¨      splněno

Havlíčků Brod

Poradní sbor byl ustanoven ke dni 30. 9. 2000, jeho členy jsou: za Okresní úřad Havlíčkův Brod – vedoucí referátu sociálních věcí, romský poradce, odborní referenti za finanční referát a referát regionálního rozvoje, vedoucí oddělení evidence občanů, OP a cestovních dokladů, členové bez pracovního poměru k Okresnímu úřadu Havlíčkův Brod – vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Chotěboř, vedoucí odboru školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Havlíčkův Brod, vedoucí zprostředkování Úřadu práce Havlíčkův Brod, odborný referent  Školského úřadu Havlíčkův Brod, zástupce Policie ČR, zástupce romské menšiny, zástupce etnických skupin.

¨      splněno

Hodonín

Poradní sbor byl ustanoven 29. 9. 2000, jeho členy jsou: přednostka OkÚ Hodnín, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ Hodonín, romský poradce OkÚ, ředitel OŘ Police ČR, ředitel Školského úřadu Hodonín, ředitel Úřadu práce Hodonín, okresní hygienik , ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín, ředitel Okresní nemocnice Kyjov, ředitel Nemocnice TGM Hodonín, starosta MěÚ Hodonín, starosta MěÚ Veselí nad Moravou, starosta MěÚ Kyjov, zástupce o. s. Romů Kyjov, o. s. Romů Hodonín, o. s. Romů Veselí nad Moravou.

¨      splněno

Hradec Králové

Poradní sbor byl ustanoven 30. 9. 2000, jeho členy jsou:  vedoucí referátu sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí oddělení sociální prevence, romský poradce OkÚ, romský podnikatel z Hradce Králové, romský aktivista dlouhodobě spolupracující se státní správou i samosprávou, romský občan v současné době zakládající občanské sdružení, zástupce ÚM zabývající se problémy s mládeží, zástupce školského úřadu, zástupce úřadu práce, zástupce Policie ČR, zástupce Městské policie Hradec Králové.

¨      splněno

Cheb

Poradní sbor byl ustanoven ke 30. 9. 2000, jeho členy jsou: zástupce OkÚ, vedoucí referátu sociálních věcí, romský poradce OkÚ, zástupce Romského občanského sdružení, výchovný poradce – Školský úřad Cheb, zástupce Police ČR, zástupce MěÚ Cheb, zástupce MěÚ Mariánské Lázně, zástupce MěÚ AŠ.

¨      splněno

Chomutov

Poradní sbor byl ustanoven 1. 10. 2000, jeho členy jsou: vedoucí oddělení poradenství úřadu práce, pracovník kriminální policie, strážník městské policie, hlavní sestra nemocnice, pracovnice školského úřadu, pracovnice sociálního odboru městského úřadu, zástupci romských podnikatelů a romských občanských sdružení, pracovnice ubytovny pro nepřizpůsobivé občany, právník referátu sociálních věcí a romský poradce okresního úřadu.

¨      splněno

Chrudim

Poradní sbor byl ustanoven 29. 9. 2000, jeho členy jsou: romský poradce, vedoucí oddělení sociální prevence OkÚ, zástupci školského úřadu a úřadu práce a zástupci romských občanských sdružení Jekhetano a Asandos Chrudim.

¨      splněno

Jablonec nad Nisou

Poradní sbor byl ustanoven 24. 10. 2000, jeho členy jsou: vedoucí kanceláře přednosty OkÚ, členka komise péče o dítě,  vedoucí odboru sociálních dávek MěÚ Jablonec nad Nisou, starostka obce Plavy, zástupkyně charity Rychnov, místostarosta MěÚ Tanvald,  zástupce o. s. Pro podporu a rozvoj romské mládeže, zástupce Policie ČR, zástupce Městské policie Jablonec nad Nisou, protidrogový koordinátor OkÚ, romská poradkyně OkÚ, pracovnice oddělení péče o dítě referátu sociálních věcí OkÚ, tajemník PS problematika národnostních menšin, azylantů, mládeže a tělovýchovy, pracovnice odboru sociální péče MěÚ Velké Hamry, místopředseda ROI, zástupce ředitele školského úřadu, členka obecního zastupitelstva Janov nad Nisou, starosta obce Lučany nad Nisou.

¨      splněno

Jeseník

Poradní sbor byl ustanoven 1. 11. 2000, jeho členy jsou: poradkyně pro národnostní menšiny, přednosta OkÚ, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, ředitel ÚP Jeseník, zástupce školského úřadu, zástupci všech pověřených městských úřadů v okrese, předseda o. s. Za lidská práva romských občanů, předseda ROI Jeseník, zástupce Řecké obce Jeseník, zástupce Sdružení Němců v Jeseníku.

¨      splněno

Jičín

Poradní sbor byl ustanoven ke dni 30. 9. 2000, jeho členy jsou: ředitelka úřadu práce, ředitel školského úřadu, ředitel OŘ Police ČR, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, vedoucí oddělení sociální prevence referátu sociálních věcí OkÚ, romský poradce OkÚ, zdravotní rada OkÚ, 3 zástupci romského etnika tří nejvýznamnějších regionů okresu Jičín,  místostarostové pověřených MěÚ Hořice a Jičín.

¨      splněno

Jihlava

Poradní sbor byl ustanoven 1. 11. 2000, jeho členy jsou: zástupce Policie ČR, zástupce školského úřadu, zástupce úřadu práce, zástupce starosty města Jihlava, zástupce starosty města Třešť, vedoucí sociálního odboru MěÚ Telč, předseda sociální komise Městské rady města Polná, kurátor pro mládež a romský poradce OkÚ Jihlava.

¨      splněno

Jindřichův Hradec

Poradní sbor byl ustanoven 29. 8. 2000, jeho členy jsou: asistent přednosty a tiskový mluvčí OkÚ, romský poradce OkÚ, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, právní poradce přednosty OkÚ, zástupce finančního referátu OkÚ, zástupce Romů města Jindřichův Hradec, ředitelka školského úřadu, zástupce OŘ Policie ČR, zástupce Městské policie Jindřichův Hradec, zástupce MěÚ Jindřichův Hradec, zástupce úřadu práce.

¨      splněno

Karlovy Vary

Poradní sbor byl ustanoven. Jeho členy jsou: předsedové romských sdružení v okrese, zástupci menšin (slovenská, německá, vietnamská, ruská a ukrajinská), 1. náměstek primátora Úřadu města Karlovy Vary, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, vedoucí referátu státní sociální podpory OkÚ, vedoucí referátu kultury OkÚ, zástupkyně Policie ČR, probační pracovnice okresního soudu, ředitel České obchodní inspekce Karlovy Vary, zástupce úřadu práce, zástupce školského úřadu, zástupce finančního úřadu, zástupce Okresní správy sociálního zabezpečení.

¨      splněno

Karviná

Poradní sbor byl ustanoven. Jeho členy jsou: přednosta OkÚ, romská poradkyně OkÚ, vedoucí kanceláře přednosty, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, zástupce Policie ČR, zástupce školského úřadu, zástupce romských organizací, zástupce města Karviná, zástupce města Bohumín, zástupce města Český Těšín, zástupce města Orlová.

¨      splněno

Kladno

Poradní sbor byl ustanoven. Jeho členy jsou: přednosta OkÚ, zástupce úřadu práce, tajemník MěÚ Slaný, romský asistent OkÚ a předseda Sdružení Romů ČR, zástupkyně Policie ČR, vedoucí odboru sociálních věcí, kultury a zdravotnictví MěÚ Kladno, ředitelka Speciální školy Kladno, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ.

¨      splněno

Klatovy

Poradní sbor byl ustanoven 14. 8. 2000, jeho členy jsou: romská poradkyně OkÚ, vedoucí oddělení sociální prevence a zástupkyně vedoucí referátu sociálních věcí, vedoucí referátu zdravotnictví,  pracovník referátu regionálního rozvoje rozvoje, právník okresního úřadu, zástupce referátu vnitřních věcí, zástupce školského úřadu. Dle potřeby budou na jednání přizváni i zástupci jiných organizací.

¨      splněno

Kolín

Poradní sbor byl ustanoven. Jeho členy jsou: přednosta OkÚ, vedoucí kanceláře přednosty, romský poradce OkÚ, romští aktivisté, zástupce Policie ČR, ředitelé školského úřadu a úřadu práce, starostové pověřených obcí, velitelé obecní policie v jednotlivých obcích.

¨      splněno

Kroměříž

Poradní sbor byl ustanoven 30. 8. 2000, jeho členy jsou: romská aktivistka, ředitel školského úřadu, zástupce Policie ČR, romský poradce Oblastní charity Kroměříž, vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi Kroměříž, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ Kroměříž a kurátor pro dospělé/romský poradce OkÚ.

¨      splněno

Kutná Hora

Poradní sbor byl ustanoven. Jeho členy jsou:  vedoucí oddělení péče o děti OkÚ, romský poradce OkÚ, zástupce školského úřadu, středoškolský pedagog, romský podnikatel, zástupce Charity a zástupce OHS.

¨      splněno

Litoměřice

Poradní sbor byl ustanoven 27. 9. 2000, jeho členy jsou: vedoucí kanceláře přednosty, vedoucí referátu zdravotnictví a sociálních věcí OkÚ, vedoucí finančního referátu OkÚ, romská poradkyně OkÚ, právník kanceláře přednosty OkÚ, protidrogový koordinátor OkÚ, zástupce školského úřadu,  předseda sdružení SRČR Litoměřice, zástupce úřadu práce, manažer prevence kriminality MěÚ Litoměřice, zástupce Městské policie Roudnice nad Labem, zástupce Policie ČR.

¨      splněno

Louny

Poradní sbor byl ustanoven. Jeho členy jsou: romský poradce OkÚ, romská asistentka OkÚ, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany OkÚ, vedoucí referátu zdravotnictví OkÚ, právník OkÚ, pracovník organizačně-správního oddělení školského úřadu, zástupce úřadu práce, zástupce Policie ČR, zástupce ředitele Městské police Louny a Žatec, místopředseda Romského občanského sdružení mládeže Louny, zástupce Romského sdružení Archa Lenešice, zástupce romské komunity ze Žatce.

¨      splněno

Mělník

Poradní sbor byl ustanoven 14. 6. 2000, jeho členy jsou: přednosta OkÚ, starostové měst Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice, představitelé sdružení obcí, ředitel úřadu práce, ředitel školského úřadu, vedoucí pracovníci referátu sociálních věcí, romský poradce a zástupci Romů z řad ROI a romských podnikatelů.

¨      splněno

Mladá Boleslav

Poradní sbor byl ustanoven. Jeho členy jsou:  vedoucí kanceláře přednosty, romský poradce OkÚ, vedoucí oddělení péče o dítě referátu sociálních věcí OkÚ, vedoucí oddělení prevence a sociální ochrany referátu sociálních věcí, zástupce MěÚ Mladá Boleslav, zástupce školského úřadu, zástupce úřadu práce, 3 zástupci romské menšiny.

¨      splněno

Most

Poradní sbor byl ustanoven 29. 9. 2000, jeho členy jsou: přednosta okresního úřadu, vedoucí kanceláře přednosty, romská poradkyně OkÚ, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, ředitel školského úřadu, protidrogová koordinátorka OkÚ, zástupce Policie ČR, zástupkyně starosty MěÚ Most, romský asistent MěÚ Litvínov, zvolený zástupce romských sdružení okresu Most.

¨      splněno

Nový Jičín

Poradní sbor byl ustanoven 31. 10. 2000, jeho členy jsou: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Studénka, předseda m. o. Společenství Romů na Moravě v Novém Jičíně, zástupce ředitele úřadu práce, vedoucí oddělení péče o rodinu a mládež MěÚ Nový Jičín, romský poradce OkÚ, předseda o s. Romano jilo – romské srdce Studénka, vedoucí sociálního oddělení MěÚ Bílovec, vedoucí oddělení rozpočtů a řízených organizací finančního referátu OkÚ, vedoucí sociálního odboru MěÚ Odry, zástupce Policie ČR, zástupce školského úřadu, vedoucí oddělení sociálních věcí MěÚ Fulnek, referát sociálních věcí OkÚ, zástupce Romů Odersko – Fulnecko.

¨      splněno

Nymburk

Poradní sbor byl ustanoven. Jeho členy jsou:  zástupce romského občanského sdružení, romský poradce OkÚ, vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální prevence referátu sociálních věcí OkÚ, ředitel školského úřadu.

¨      splněno

Opava

Poradní sbor byl ustanoven 14. 6. 2000, jeho členy jsou: vedoucí oddělení sociální prevence OkÚ, romský poradce a protidrogový koordinátor OkÚ, zástupci úřadu práce, školského úřadu, Policie ČR, Městské policie Opava a Vítkov, zástupci měst Opavy a Vítkova, představitelé opavských romských a proromských sdružení a romské komunity.

¨      splněno

Pardubice

Poradní sbor byl vytvořen 29. 9. 2000, jeho členy jsou: vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, pracovník referátu sociálních věcí OkÚ – oddělení sociální péče, pracovník referátu sociálních věcí oddělení sociálně právní ochrany dětí OkÚ,  romský poradce OkÚ, vedoucí správního odboru MěÚ, pracovníci hospodářského odboru MěÚ a tři zástupci Romů.

¨      splněno

Pelhřimov

Poradní sbor byl ustanoven, jeho členy jsou: za Úřad práce vedoucí oddělení zprostředkování, za školský úřad ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny, předseda okresní rady ROI, příslušník Okresního ředitelství Policie ČR, romská poradkyně.

¨      splněno

Písek

Poradní sbor byl vytvořen, je složený ze zástupců školského úřadu, úřadu práce, Policie ČR, Městské policie Písek, Milevsko, Městského úřadu Písek, Milevsko, státního zastupitelství, protidrogového koordinátora OkÚ, romského poradce.

¨      splněno

Plzeň - Sever

Poradní sbor byl vytvořen 1. 10. 2000, má sedm členů, je zastoupen romským asistentem, vedoucím oddělení sociální prevence, sociálním asistentem, právníkem OkÚ, odborným referentem OkÚ, sociálním pracovníkem a ředitelem ZvŠ.

¨      splněno

Plzeň - Jih

Poradní sbor byl vytvořen, jeho členy jsou: romská poradkyně OkÚ PJ, vedoucí referátu sociálních věcí a zdravotnictví, sociální kurátor, právnička z kanceláře přednosty a občanka okresu Plzeň-jih.

¨      splněno

Praha-Východ

Poradní sbor byl vytvořen 20. 9. 2000, má šest členů, je zastoupen romským poradcem, kurátorem pro mládež-referát sociálních věcí OkÚ, protidrogovým koordinátorem-referát zdravotnictví OkÚ, zástupcem OŘ Policie ČR, zástupcem Školského úřadu Praha-východ a Úřadu práce Praha-východ.

¨      splněno

Praha-Západ

Poradní sbor byl vytvořen 29. 9. 2000, má 17 členů, je zastoupen vedoucím oddělení sociální prevence, vedoucím oddělení sociálně právní ochrany dětí, romským poradcem, po jednom zástupci referátu regionálního rozvoje a referátu zdravotnictví, dalšími členy jsou: ředitelé Základních škol v Libčicích nad Vltavou, ZvŠ v Hostivici, zástupci PČR, úřadu práce, školského úřadu, dva zástupci samosprávy, starostka města a člen městské rady, čtyři zástupci romského a jeden zástupce vietnamského etnika. Jeden Rom, člen poradního sboru, je úspěšný podnikatel ve stavebnictví.

¨      splněno

Prachatice

Poradní sbor byl vytvořen 1. 7. 2000, jeho členy jsou: romská poradkyně OkÚ, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství úřadu práce, zástupce ředitele pro I. stupeň ZŠ Volary, pracovník odboru hospodářského a bytového města Vimperk, zástupce Romů (Vimperk), pracovnice odboru vnitřních věcí města Prachatice, ředitelka Zvláštní školy Vimperk, pracovník Policie ČR.

¨      splněno

Prostějov

Poradní sbor byl vytvořen 29. září 2000, jeho členy jsou: místostarostka Městského úřadu Prostějov, zástupce kriminální policie, vedoucí odboru zprostředkování zaměstnání úřadu práce, pracovník pro základní školy a výchovné poradenství školského úřadu, předseda ZO Demokratické aliance Romů v Prostějově – zástupce slovenských Romů, vedoucí oddělení péče o dítě a romská poradkyně OkÚ.

¨      splněno

Přerov

Poradní sbor byl vytvořen dne 18. 9. 2000, jeho členy jsou: zástupce starosty města Přerova, sociální pracovnice Městského úřadu Hranice, vedoucí odboru SZV Městského úřadu Lipník n.B., sociální pracovnice Městského úřadu Kojetín, odborný referent Školského úřadu Přerov, zástupce Oblastní charity Přerov (romský asistent), zástupce Armády spásy, vedoucí oddělení sociální prevence OkÚ, romská poradkyně OkÚ.

¨      splněno

Příbram

Poradní sbor byl vytvořen dne 29. září 2000, jeho členy jsou: romská poradkyně OkÚ, právník-právní a kontrolní oddělení kanceláře přednosty, pracovnice oddělení účetnictví finančního referátu OkÚ, ředitel Waldorfské školy v Příbrami, romská asistentka ze školského úřadu.

¨      splněno

Rakovník

Zřízena Komise pro integraci romské menšiny dne 26. 9. 2000, má pět členů, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí referátu sociálních věcí OkÚ, romská poradkyně OkÚ, zástupci úřadu práce, školského úřadu a Policie ČR odd.služby kriminální policie.

¨      splněno

 

Rokycany

Poradní sbor byl vytvořen dne 25. 9. 2000, jeho členy jsou: romský poradce, právník OkÚ, člen Městské policie Rokycany, protidrogový koordinátor, zástupce občanského sdružení Vize Romů, ředitel školského úřadu a pracovnice referátu regionálního rozvoje.

¨      splněno

Rychnov nad Kněžnou

Poradní sbor byl vytvořen 1. 10. 2000, jeho členy jsou: vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, romská poradkyně-oddělení soc.prevence ref. soc. věcí OkÚ, terénní soc. pracovnice oddělení péče o rodinu a děti referátu soc. věcí, zástupce MěÚ RK-ředitel ZŠ v Rychnově nad Kněžnou, vedoucí oddělení zprostředkování práce Úřadu práce,

zástupce ředitele Okresního ředitelství policie v Rychnově nad Kněžnou, zástupce starosty MěÚ v Kostelci nad Orlicí, zástupkyně romské komunity z Rychnova nad Kněžnou.

¨      splněno

Semily

Poradní sbor byl vytvořen dne 1. 10. 2000, jeho členy jsou: vedoucí oddělení sociální prevence referátu sociálních věcí a zdravotnictví OkÚ, poradce pro národnostní menšiny OkÚ, předseda Romského sdružení v Turnově – střediska pro lidská práva, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Turnov, předsedkyně občanského sdružení R-Klub Semily, zástupce Komise pro romské záležitosti MěÚ Semily.

¨      splněno

Sokolov

Poradní sbor byl vytvořen dne 29. 9. 2000 v počtu 15 členů, jeho členy jsou: za OkÚ přednostka, vedoucí RSVZ, vedoucí KP, vedoucí RSSP, romská poradkyně, za romskou komunitu asistentka zvláštní školy, předseda občanského sdružení, za ukrajinskou komunitu učitelka, za vietnamskou komunitu manager, za místní samosprávu 3 zástupci starostů, za OŘ PČR preventivně informační skupina, vedoucí oddělení cizinecké policie, za Úřad práce vedoucí odd. poradenství.

¨      splněno

Strakonice

Poradní sbor byl ustaven, jeho členové jsou předseda bytové komise MěÚ Vodňany, vedoucí oddělení poradenství úřadu práce, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí OkÚ, ředitel Dětského domova a Speciální školy Volyně, okresní státní zástupkyně, romský poradce OkÚ, ředitelka Speciální školy Strakonice, předseda bytové komise MěÚ Strakonice, zástupce ze Školského úřadu Strakonice.

¨      splněno

Svitavy

Poradní sbor byl vytvořen, jeho členy jsou: vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, romský poradce OkÚ, zástupce okresního ředitele Policie ČR, zástupkyně ředitele úřadu práce, Koordinátor programu „Zdravé město“ z MěÚ Moravská Třebová, podnikatel – zástupce Romů.

¨      splněno

Šumperk

Dne 1. srpna 2000 byla zřízena komise pro integraci romské menšiny a dalších etnických skupin, členy komise jsou přednosta OkÚ, vedoucí referátu sociálních věcí, předseda občanského romského sdružení, romský poradce, protidrogový koordinátor, ředitel školského úřadu, zástupce ředitele školského úřadu, vedoucí referátu zdravotnictví, ekonom, okresní ředitel policie ČR, komisař kriminální policie.

¨      splněno

Tábor

 

Poradní sbor byl vytvořen v září 2000, jeho členy jsou: místostarostka města Tábora, vedoucí oddělení zprostředkování Úřadu práce v Táboře, vedoucí organizačně správního oddělení Školského úřadu v Táboře, podnikatel – zástupce romské komunity, inspektor kriminální policie v problematice dětí a mládeže z Okresního ředitelství policie Tábor, romská poradkyně okresního úřadu.

¨    splněno

Tachov

Dne 25. 9. 2000 byl předložen návrh složení poradního sboru – romský poradce, romský aktivista, zástupce Městské policie Tachov, Městské policie Planá, Policie ČR, zástupce školského úřadu, zástupce RSV a zástupce „BACHTALE ROMA“, dále je zvažován návrh členství zástupce úřadu práce, konečné složení bude navrženo přednostovi ke schválení do 16. 11. 2000.

¨      splněno

Teplice

Poradní sbor byl vytvořen dne 18. září 2000, jeho členy jsou: vedoucí oddělení sociální prevence RzaSV OkÚ, romská poradkyně přednosty OkÚ, pracovník finančního referátu OkÚ, pracovník Školského úřadu Teplice, pracovnice kriminální policie PČR Teplice a právník OkÚ.

¨      splněno

Trutnov

Poradní sbor byl vytvořen dne 6. 9. 2000, jeho členové jsou romští aktivisté z okresu Trutnov, tiskový mluvčí OkÚ, vedoucí referátu sociálních věcí, vedoucí oddělení úřadu práce, vedoucí referátu státní sociální podpory, zástupce ŠU, zástupce sociálního odboru MěU Trutnov.

¨      splněno

Třebíč

Poradní sbor byl vytvořen dne 1. 10. 2000, má deset členů, jeho členy jsou: právník a pracovní terapeut Romského centra, romský poradce OkÚ, dva členové romské komunity v Zámostí z Třebíče, vedoucí vychovatelka Romského centra, učitelka zvláštní školy, pracovník kriminální policie, místostarosta MěÚ, sociální kurátor pro dospělé OkÚ, speciální pedagog, psycholog.

¨      splněno

Uherské Hradiště

Poradní sbor byl vytvořen dne 4. 9. 2000, má 9 členů, jeho členy jsou: pracovník městské policie, učitel, romská asistentka při školském úřadě, uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce, vedoucí referátu sociálních věcí, romský poradce OkÚ, pracovnice finančního referátu, za samosprávu pracovnice ze dvou měst, ve kterých je romská komunita v okrese nejpočetněji zastoupena.

¨      splněno

Ústí nad Labem

Poradní sbor byl vytvořen, jeho členy jsou: zástupci městské i státní policie, zástupci romských a proromských sdružení, romská poradkyně, zástupce školského úřadu, právník OkÚ a vedoucí oddělení sociální péče.

¨      splněno

Ústí nad Orlicí

Poradní sbor byl vytvořen, jeho členy jsou: přednosta OkÚ, vedoucí referátu sociálních věcí, zástupkyně vedoucího referátu regionálního rozvoje, vedoucí sociálního odboru MěÚ Ústí nad Orlicí, místostarosta MěÚ Vysoké Mýto, předseda romského občanského sdružení, romská poradkyně.

¨      splněno

Vsetín

 Komise pro národnostní menšiny, kterou je možné považovat v intencích vládního usnesení č. 599/00 za poradní sbor, byla ustavena již v roce 1992. Jejími členy jsou: podnikatel, administrativní pracovnice RSV, vedoucí RSV, romská poradkyně, romský asistent, předseda DAR Vsetín, předseda DAR Rožnov pod Radhoštěm, zástupce starosty MěÚ Vsetín, zástupce starosty MěÚ Valašské Meziříčí, Školský úřad Vsetín, policie ČR, ředitel Domu dětí a mládeže Valašské Meziříčí, Úřad práce Vsetín.

¨      splněno

Vyškov

Poradní sbor byl vytvořen, jeho členy jsou: vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ, vedoucí oddělení sociální prevence RSV OkÚ, romská asistentka OkÚ, ředitelka Domu dětí a mládeže, komisař kriminální policie, vedoucí oddělení sociální pomoci a sociálních služeb RSV OkÚ, právník RSV OkÚ, vedoucí sociálního odboru MěÚ.

¨      splněno

Zlín

Poradní sbor byl vytvořen dne 30. 9. 2000, jeho členy jsou: vedoucí OPK OkÚ, romská poradkyně OkÚ, náměstek primátora města Zlín, psycholog úřadu práce, metodik školského úřadu, vedoucí odd. cizinecké policie, předseda romského sdružení Nevodrom.

¨      splněno

Znojmo

Poradní sbor byl vytvořen, jeho členy jsou: vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ Znojmo, romský poradce OkÚ Znojmo, sociální pracovník Znojmo, vedoucí org. správního odd. ŠÚ Znojmo, vyšetřovatel OÚV Policie ČR Znojmo, referent organizačního odd. MěÚ Znojmo.

¨      splněno

Žďár nad Sázavou

Poradní sbor byl vytvořen dne 13. 9. 2000, jeho členy jsou: přednosta OkÚ, vedoucí kanceláře přednosty, vedoucí referátu sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí oddělení sociální prevence, romský poradce, zástupce školského úřadu, zástupce Okresního ředitelství Policie ČR, velitel Městské policie Žďár nad Sázavou, ředitel úřadu práce, zástupce Diecézní charity, zástupce odboru Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

splněno

 

b) zajistit na základě metodiky zpracované podle bodu 9/e této přílohy celookresní šetření podmínek bydlení sociálně slabých Romů, ve kterém budou označena místa vysoké koncentrace Romů se sociálními, bytovými a dalšími problémy, včetně popisu vzniku těchto koncentrací, a výsledky šetření zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj k vyhodnocení. Termín: 31. 10. 2000.

 

Termín úkolu byl změněn na 31. 12. 2000, v současné době romští poradci okresních úřadů provádí šetření

 

Zmocněnec pro lidská práva

 

Usnesením č. 599/2000 bylo zmocněnci pro lidská práva uloženo:

 

a) v součinnosti s členy vlády předložit návrh věcného záměru právní úpravy vyrovnávacích postupů, směřujících k odstranění znevýhodnění romské menšiny, jež vzniklo odlišným historickým vývojem,  termín plnění: 31. 3. 2001

 

Na plnění úkolu pracuje zatím kancelář Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. Ve spolupráci s romskými členy komise a s romskými aktivisty jsou katalogizovány oblasti, ve kterých jsou Romové v důsledku odlišného historického vývoje znevýhodněni.

 

¨      průběžně plněno

 

b) předložit vládě návrh opatření vlády, vedoucí k uspořádání celospolečenské a parlamentní debaty o dosažení nápravy vztahů mezi většinou a romskou menšinou,  termín plnění: 30. 9. 2000

 

Návrh opatření vlády, vedoucích k uspořádání celospolečenské a parlamentní debaty o dosažení nápravy vztahů mezi většinovou společností a romskou menšinou byl vládě předložen v termínu. Vláda návrh opatření projednala a přijala usnesení z 11. října 2000 č. 994, ve kterém pověřuje předsedu vlády, aby do 30. listopadu 2000 Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti (usnesení vlády ze 14. června 2000 č. 599, ke Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti, ve znění usnesení vlády z 26. června 2000 č. 658) předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedkyni Senátu Parlamentu České republiky k projednání s tím, aby se Parlament České republiky a jeho orgány obrátily na vládu a orgány veřejné správy s doporučeními legislativních a exekutivních kroků, které by přispěly k nápravě negativních vlivů v soužití s romskou komunitou a aby Parlament České republiky podnítil celospolečenskou diskusi o těchto záležitostech. Dále vláda uložila konkrétní úkoly ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, ministru kultura a zmocněnci pro lidská práva a doporučila všem ministrům, aby zpracovatelé materiálů předkládaných v rámci resortu i vnějšího připomínkového řízení hodnotili tyto materiály i z hlediska jejich dopadů na vztahy mezi většinovou společností a romskou menšinou,

¨      splněno

 

c) ustavit pracovní skupinu složenou ze zástupců zainteresovaných složek společnosti včetně zástupců obcí, a ve spolupráci s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity navrhnout změny a doplňky Koncepce tak, aby řešila současnou situaci koexistence obou komunit ve smyslu předpokládaného vývoje směřujícího k evropské integraci,  termín plnění: 31. 12. 2000

 

Výkonný místopředseda Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity oslovil dopisem ze dne … členy komise, odborné pracovníky ministerstev, romské organizace a významné romisty a představitele měst a obcí k podání návrhů na doplnění a změny Koncepce. Ti z oslovených, kteří se aktivně zapojí do přetváření koncepce, budou tvořit jádro pracovní skupiny, která do června 2001 zpracuje návrh změn Koncepce.

¨      průběžně plněno

 

d) průběžně evidovat výzkumné úkoly resortů, i ostatních institucí v oblasti romské problematiky, včetně jejich anotací tak, aby nedocházelo k duplicitě zadávaných úkolů, ale naopak k využívání a přehledu již získaných výsledků,

 

Zmocněnec pro lidská práva oslovil dopisem z 17. října 2000 ministry se žádostí, aby ho informovali o plnění usnesení 559/2000, tedy i úkolů ve kterých jim vláda uložila zařazovat výzkum romské problematiky mezi významné výzkumy resortu a zajišťovat systematický výzkum soužití etnik. Na základě odpovědí, které jsou obsaženy v této informaci založil zmocněnec pro lidská práva evidenci výzkumných úkolů, která bude dále doplněna o výzkumy vysokých škol, muzeí a výzkumných pracovišť.

 

¨      průběžně plněno

 

e) zpracovat s ministry vnitra, pro místní rozvoj a 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí metodiku pro realizaci bodu 4/b a 10/b této přílohy. termín plnění: 31. 8. 2000

 

V srpnu zpracovala kancelář Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity na základě podkladů ministerstva vnitra, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva práce a sociálních věcí návrh metodiky pro provedení šetření bydlení sociálně slabých Romů. Návrh byl všemi zúčastněnými resorty rozsáhle připomínkován a metodika musela být na základě těchto připomínek výrazně přepracována. Z toho důvodu požádal zmocněnec pro lidská práva vládu o změnu termínu tohoto úkolu na 31.10.2000 a změnu termínu navazujících úkolů 10/b na 31.12.2000 a úkolu 4/b na 28. 2. 2000. Na základě konzultací s odbornými pracovníky zúčastněných resortů byla zpracována nová metodika a rozeslána okresním úřadům 31. října 2000.

¨      splněno

 

 

Usnesením č.789/99 bylo zmocněnci pro lidská práva uloženo:

 

  v součinnosti s ministrem spravedlnosti a 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí vypracoval do 31. prosince 1999 koncepci pilotního resocializačního programu použitelného v trestním řízení pro případné podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem podle ustanovení § 60a trestního zákona nebo podmíněné upuštění od potrestání s dohledem podle ustanovení § 26 odst. 4 písm. b) a d) trestního zákona u osob, které se dopustí méně závažných trestných činů s rasistickou motivací,

 

O tomto nic nevím, snad Jan Jařab

 

Usnesením č.994/99 bylo zmocněnci pro lidská práva uloženo:

 

a) zajišťovat ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy distribuci státem subvencovaných romských časopisů do veřejných knihoven, krajských pedagogických center a škol s větším počtem romských žáků a studentů tak, aby byly přístupné širokému okruhu zájemců o tuto tematiku,

 

Úkol je průběžně plněn, viz. zpráva MŠMT na straně 2 – 3 této informace. Zmocněnec pro lidská práva a předseda Rady pro národnosti se podílí na tomto úkolu především zpracováním návrhu na státní podporu romského tisku.

 

¨      průběžně plněno

 

b) aby do programu integrace Romů zahrnul i podporu diskuse o postavení romské menšiny a o Romech prostřednictvím internetu

 

Základem internetové diskuse o postavení romské menšiny a o Romech je internatová stránka Úřadu vlády (www.vláda.cz) a Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity podpořená stránka Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky (romove.osf.cz). Na těchto stránkách je mnoho informací týkajících se Romů a politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti, a jsou zde i kontaktní elektronické adresy, kam je možno zasílat dotazy a připomínky.

 

¨      průběžně plněno

 

 

Meziresortní komise

 

Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity v roce 2000 zasedala celkem sedmkrát. Hlavními tématy zasedání komise byla Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti a příprava Menšinového zákona. Mnoho diskusí se týkalo změny statutu komise a rozdělování 21 milionů korun z položky „podpora projektů integrace romské komunity“ z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Jednotlivá zasedání komise měla dále na programu :

 

Dne 7. ledna 2000:

-         hodnocení činnosti komise v roce 1999

-         seznámení s novými členy

-         koncepce integrace Romů

-         potvrzení, respektive ustavení pracovních dvojic

 

Dne 6. března 2000:

-         diskuse k přerozdělení k 21 milionů korun

-         reintegrace žadatelů o azyl

                       

Dne 23. března 2000:

-         návrh metodiky uvolňování a čerpání 21 mil. z položky „podpora projektů integrace romské komunity“, kapitoly Všeobecná pokladní správa

-         návrh změn statutu Komise

-         obnovení činnosti pracovní skupiny Komise zajišťující reintegraci neúspěšných žadatelů o azyl v cizích zemích

 

Dne 23. května 2000:

-    návrh změn statutu komise

 

Dne 29. června 2000:

-    návrh na změnu statutu komise

                       

Dne 20. září 2000:

-         výsledky připomínkového řízení k návrhu změny statutu

-         výsledky práce pracovní skupiny pro resort vnitra

-         dosavadní výsledky projektů mezivládní organizace IOM (International Organisation for Migration - Mezinárodní organizace pro migraci)

-         akční plán místního rozvoje romských komunit řídícího výboru při Radě Evropy (Jeff Helmer),

 

Dne 19. října 2000:

-         stav využití položky podpora projektů integrace romské komunity kapitoly Všeobecná pokladní správa zákona č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2000,

-         žádosti o čerpání podle průběžně zasílaných projektů k informaci