Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Informace o azylové proceduře v Norsku

Zastupitelský úřad České republiky v Norsku informoval Ministerstvo vnitra ČR o množících se počtech českých Romů žádajících v Norsku o azyl. Vzhledem k předchozí situaci, kdy Norsko zaznamenalo silnou vlnu žádostí o azyl slovenských Romů a Bulharů, zavedlo pro tyto země tzv. z k r á c e n o u a z y l o v o u p r o c e d u r u. Zastupitelský úřad požádal kompetentní orgány v ČR o zprostředkování informace vztahující se k zavedení zkrácené azylové procedury také pro žadatele z České republiky. Rozšíření této informace by zamezilo zbytečnému cestování a vytváření protičeských nebo protinorských postojů.

Příliv českých emigrantů do Norska gradoval v roce 2001. Zatímco v roce 2000 požádalo o azyl 24 žadatelů z České republiky, tak do konce října 2001 to již bylo 393 osob.

Norské království, na základě svých interních zákonů, může v případě nadměrně zvýšeného počtu žadatelů o azyl z určité země urychlit azylové řízení, které je poté zkráceno na maximálně 14 dní. Zkrácené azylové řízení je uplatněno u zemí, které jsou považovány za demokratické a není v nich veden žádný válečný konflikt.

Klasická azylová procedura probíhá následovně:

* Žadatele eviduje norská policie, která přezkoumává jeho totožnost, trasu příjezdu, odebírá otisky prstů a vystavuje registrační potvrzení a identifikační průkaz. Poté je žadatel umístěn v tranzitním táboře.

* V tranzitním táboře obdrží žadatel jídlo, šatstvo a lékařskou péči. Je mu přidělen advokát, poskytnuty informace o dalším postupu a nezletilým osobám je určen zástupce. Žadatelé starší 15 let pak samostatně vyplňují v rodném jazyce (nebo v jazyce, který dobře ovládají) prohlášení, ve kterém uvedou důvody své žádosti o azyl.

* Dále provádí se žadatelem rozhovor Imigrační úřad, který zjišťuje nutnost poskytnutí ochrany a zvažuje důvody uvedené v prohlášení. Imigrační úřad využívá všech zákonných možností k ověření důvodů uvedených v prohlášení.

* Žadatel je poté přemístěn do běžného uprchlického tábora, kdy čeká na výsledek své žádosti.

 

Zkrácená procedura je založena na:

- upuštění od výslechu, který vede policie;

- upuštění od písemného prohlášení žadatele;

- upuštění od přezkoumávání důvodů pro azyl.

  

Žadatel je v co nejkratším možném termínu poslán zpět do země původu. Proti zamítnutí své žádosti o azyl může podat odvolání Imigrační komisi. Odvolání však nemá odkladný účinek. Žadatel je ihned poslán zpět do země původu, kde čeká na výsledek svého odvolání.

Norské imigrační orgány* přezkoumávají pečlivě a individuálně oprávněnost každé žádosti o azyl. Podle dosavadních výsledků i na základě informací z vedení imigračních orgánů je velmi nepravděpodobné udělení azylu občanům České republiky. Norské orgány se nedomnívají, že by žadatelé o azyl z ČR měli oprávněné důvody pro svoji žádost, a proto je pro ně zavedeno tzv. zkrácené řízení.

*

UDI - Imigrační úřad (rozhoduje o udělení azylu) a UNE - Imigrační komise (rozhoduje o odvolání a stížnostech na azylovou proceduru). Imigrační úřad je podřízen Ministerstvu pro regionální rozvoj.

Zpracoval: Odbor prevence kriminality MV ČR, únor 2002