Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Výzva k předkládání projektů v rámci Programu odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách


Účelové finanční prostředky poskytované formou dotace jsou určeny na krytí uznatelných výdajů spojených s realizací projektů zaměřených na řešení akutních havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách, především na zlepšení, udržení a v případech zvláštního zřetele na získání bydlení.Prioritu mají projekty směřující ke spolupráci státní správy, samosprávy a neziskového sektoru či samotných příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit na odstraňování havarijní situace.
Dotaci může získat pouze vlastník nemovitosti a to:
a) obec,
b) kraj,
c) občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
d) právnická osoba založená registrovanou církví a/nebo náboženskou společností a evidovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů, dále jen „církevní právnická osoba“),
e) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaci lze poskytnout na stavební akce tj. stavbu, vestavbu, přístavbu nebo stavební úpravu a na neinvestiční aktivity s tím související, za účelem odstranění havarijní situace v sociálně vyloučených romských lokalitách. Realizace projektu musí být zahájena v průběhu rozpočtového roku, pro který byla dotace poskytnuta.Žadatel předkládá 1 originál a 1 elektronickou verzi (CD) písemné žádosti na předepsaném formuláři, včetně všech požadovaných příloh českou poštou doporučeně na adresu: Úřad vlády ČR, kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1. Obálka musí být zalepená a musí na ní být uveden název programu.
Žádosti lze předkládat průběžně, nejpozději však do 1. listopadu 2006

Připojené dokumenty