Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

5. 8. 2021 5:00

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2021 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2022, čj. 26890/2021-UVCR.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje na projekty, jejichž účelem je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.

Z programu lze podpořit projekty:

 1. využívající principy komunitní práce[1] v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovedností řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity mj. vedoucí ke zlepšení sousedských vztahů;
 2. jejichž aktivity doplňují terénní práci, sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel o poskytnutí dotace prokáže analýzou cílové skupiny a situace v komunitě/lokalitě[2], že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.

Doplňkovou součástí projektů může být vzdělávací a informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací, které se vztahují k potřebám cílové skupiny a příp. ke zlepšení sousedských vztahů.

Pouze ve výjimečných případech může být dotace poskytnuta na projekty, kde je dotace Úřadu vlády pouze doplňkovým zdrojem financování.

Předkládané projekty musí být v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030 schválená usnesením vlády ze dne 10. května 2021 a na ni navazujícími koncepčními, strategickými a dalšími veřejnými dokumenty, a komunitními plány nebo strategickými či koncepčními materiály obcí, na jejichž území se projekt realizuje, které se vztahují k integraci, resp. sociálnímu začleňování Romů.

Projekty by měly podporovat a vytvářet tzv. multidisciplinární přístupy, spolupráci různých institucí na formální i neformální úrovni či posilovat aktivní role obcí v prevenci sociálního vyloučení a zavádění a realizaci komunitní práce.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2021 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Lhůta pro podání žádosti

Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci www.dotace-lidskaprava.vlada.cz nejpozději do 20.09.2021.
Krycí list musí být doručen do 5 dnů od elektronického podání žádosti ve webové aplikaci.

Informace o programu podává Mgr. Denisa Černohousová, email: cernohousova.denisa@vlada.cz, tel. +420 296 153 125, mob. +420 602 541 320.


Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, čj. 26890/2021-UVCR.

Součástí této výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2022
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Formulář Přehledu výstupů projektu
 8. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu
 9. Jednací řád Komise
 10. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

 


[1] Komunitní práce je metoda participativního přístupu řešení společně definovaných problémů a participativního dosahování komunitou definovaných společných cílů v místech, kde lidé žijí. Komunitní přístup se zaměřuje na změnu vnitřních (intrapersonálních) limitů jako na odstranění vnějších (sociálních) bariér. V sociálně vyloučených lokalitách jde o navození sociální změny, která bude trvalá. Dosáhnout toho lze jedině tím, že se komunita od počátku zapojí do rozhodování, definuje své společné cíle a potřeby (komunita je expertem), plánuje a určuje priority, aktivně se podílí na jejich realizaci (komunita vlastní také proces a výsledky) a tím roste. Předpokladem úspěchu je budovat kapacity jednotlivců (motivace, aktivizace, vzdělávání, nácvik dovedností, atd.) i celé komunity (organizace, rozhodování, participace, atd.), ale také utvářet a posilovat sociální síť (vztahů, kontaktů, zdrojů), která přispívá ke stabilizaci komunity a jejích členů.

[2] Za cílovou skupinu jsou považováni především příslušníci romské menšiny obývající danou lokalitu.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X