Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

3. 8. 2020 12:00

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 3. srpna 2020 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2021, čj. 23261/2020-UVCR.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti se poskytuje na zabezpečení druhu vykonávané práce krajský koordinátor pro romské záležitosti (dále jen „koordinátor“) v organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje.

Koordinátor vykonává následující okruhy činností:

 1. metodická činnost (spolupráce s poradními orgány vlády, zejména s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, dále s Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Úřadu vlády České republiky, ministerstvy, odbory krajského úřadu, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, obcemi a dalšími orgány veřejné správy a institucemi ve věci romských záležitostí) a metodické vedení romských poradců či zaměstnancům obcí a dalších institucí zabývajících se integrací Romů (dále jen „romští poradci“), tj. předávání informací, zkušeností, příkladů dobré praxe apod.;
 2. koordinační činnost (koordinuje romské poradce, aktivity v kraji, vytváří podmínky pro dobrou komunikaci a spolupráci všech zainteresovaných aktérů, vytváří a vede databázi institucí a relevantních partnerů z nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) zabývajících se integrací Romů, zapojuje se do komunitního plánování apod.);
 3. analytická činnost (zajišťuje zpracování analýz týkající se dané problematiky pro účely souborných zpráv a strategických dokumentů, mapuje a vyhodnocuje potřeby romské menšiny v kraji, spolupracuje s dalšími orgány veřejné správy na vykonávání jejich analytické činnosti související s integrací Romů, např. spolupráce na dotačním řízení v oblasti romské integrace, vyhodnocování naplňování koncepčních, strategických a dalších dokumentů v oblasti romské integrace apod.);
 4. koncepční a iniciační činnost (podílí se na koncepčních a strategických materiálech kraje, v rámci své působnosti zpracovává Strategii romské integrace v kraji a podklady pro koncepční a strategické materiály pro ústřední orgány státní správy z pohledu agendy romských záležitostí, zejména pro Radu vlády pro záležitosti romské menšiny);
 5. poradenství a informační činnost (tuto službu poskytuje zejména romským poradcům, terénním pracovníkům, školám a dalším institucím);
 6. vzdělávací činnost (zjišťuje vzdělávací potřeby romských poradců a zprostředkovává jim aktuální nabídku, reaguje na dotazy, organizuje pravidelné porady s romskými poradci, podílí se na vzdělávání v rozsahu své působnosti);
 7. monitorování integračních projektů v kraji na pomoc romské menšině s důrazem na jejich funkčnost a efektivitu;
 8. monitoring situace romské menšiny v kraji;
 9. kontrolní činnost (v rámci příslušné kontrolní skupiny krajského úřadu provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících z ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Předkládané projekty musí být v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020 a na ni navazujícími koncepčními, strategickými a dalšími veřejnými dokumenty.

Žadatelem může být pouze kraj, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dotace není určena pro hlavní město Prahu.

Maximální výše dotace, o kterou je možné požádat na zabezpečení druhu vykonávané práce koordinátora v programu, je 500.000 Kč. Tuto částku může žadateli poskytovatel přiznat při zaměstnání koordinátora na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok (bez kumulací s dalšími činnostmi pro krajský úřad, které nemají přímý vztah k náplni jeho práce). V případě zkráceného pracovního úvazku koordinátora nebo v případě, kdy koordinátor na část úvazku vykonává jinou pozici, odečte příjemce dotace částku v poměrné výši.  

Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 100 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2021 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

 

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 21. září 2020.
Krycí list musí být doručen do 5 dnů od elektronického podání žádosti ve webové aplikaci.

Informace o programu podává Tadeáš Mertlík, Master, email: mertlik.tadeas@vlada.cz; tel. +420 296 153 573.

 

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2021, čj. 23261/2020-UVCR.

 

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Návod k registraci do webové aplikace
 3. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 4. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 5. Formulář Přehledu výstupů projektu
 6. Vzor vyplněného formuláře Přehledu výstupů projektu
 7. Jednací řád Komise
 8. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 13/2020 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X