Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotací

11. 1. 2012 12:30

Finanční vypořádání dotací dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.

Dle Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu na rok 2011 (dále jen "Rozhodnutí") jsou povinni
všichni příjemci dotace provést řádné vyúčtování poskytnuté
dotace (dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb.) k 31. prosinci 2011.

V souladu s ustanovením § 75 zákona č. 218/2000 Sb. je příjemce
dotace povinen zaslat poskytovateli Finanční vypořádání dotací.
(vyhláška MF č. 52/2008 Sb.)

V případě, že nastane povinnost vratky, převede ji příjemce na
depozitní účet Úřadu vlády ČR. Číslo účtu a variabilní symbol
jsou uvedeny v Rozhodnutí.

Zde přikládáme FORMULÁŘE k finančnímu vypořádání pro
nestátní neziskové organizace, obce i kraje.

Pokud nebude dodržen termín pro převedení případných
vratek na depozitní účet Úřadu vlády ČR, jedná se
o porušení rozpočtové kázně formou zadržení prostředků
státního rozpočtu příjemcem. Úřad vlády ČR takovéto
porušení rozpočtové kázně oznámí místně příslušnému
finančnímu úřadu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X