Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Aktivity Dekády romské inkluze v roce 2006

Mezinárodní úroveň
Ve dnech 4. - 5. května 2006 se v Bukurešti uskutečnila konference na téma: Harmonizace národních politik týkajících se Romů, Sinti a Travelerů. Zástupce kanceláře Rady vlády ČR zde přednesl příspěvek na téma Bydlení v sociálně vyloučených lokalitách v ČR. Za romské neziskové organizace se zúčastnili konference Marta Hudečková (Slovo 21, vedoucí ženské skupiny Manuše), Lucie Horváthová (o.s. Athinganoi) a Ondřej Giňa (Rada rokycanských Romů).
Ve dnech 12. - 13. června 2006 se v Bruselu konalo 8. zasedání Mezinárodního řídícího výboru Dekády, jehož cílem bylo navázat spolupráci mezi Dekádou a Evropskou komisí. Za Evropskou komisi byl přítomen eurokomisař Vladimír Špidla. Setkání se zúčastnil ředitel kanceláře Mgr. Czeslaw Walek. K navázání konkrétní formy spolupráce zatím nedošlo.
V průběhu června 2006 Česká republika uhradila příspěvek 20 000 EUR do Svěřeneckého fondu více dárců na podporu Dekády romské inkluze. Příspěvek byl poskytnut na základě smlouvy mezi vládou ČR a Světovou bankou, kterou vláda schválila usnesením ze dne 8. března č. 243.

Národní úroveň
Usnesením ze dne 8. března č. 243 vzala vláda na vědomí Zprávu o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2005, schválila Pravidla Dekády a Smlouvu o správě svěřeneckého fondu mezi vládou České republiky a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní asociací pro rozvoj.
Ve dnech 31.3. - 2.4., 21.- 23.4, 5.- 7.5, 19.-21.5, 2.- 4. 6 a 16.-18.6 se v rámci Dekády romské inkluze realizovalo 6 tříděních seminářů s názvem: Politický výcvik romských žen. Cílem seminářů bylo motivovat manažerky romských neziskových organizací a romské aktivistky k rozvoji občanské společnosti a větší účasti na politickém dění na místní i národní úrovni. Cyklus bude pokračovat v září 2006.Ve dnech 14. - 15. června se v Olomouci konal dvoudenní seminář s názvem "Příklady dobré praxe v podporovaném zaměstnávání Romů a možnost jejich šíření a implementace na místní úrovni ve spolupráci veřejného, neziskového a privátního sektoru prostřednictvím programů ESF". Cílem semináře bylo představit úspěšně fungující projekty v oblasti zaměstnanosti Romů a motivovat neziskové organizace ve spolupráci s obcemi a úřady práce k předložení žádostí o finanční podporu z Evropského sociálního fondu na obdobné projekty (jak do konce roku 2006, tak i v dalším programovém období 2007 - 2013). V rámci semináře proběhl blok prezentací a celkem 6 pracovních skupin (dělených tématiky a teritoriálně). Očekává se, že výstupem semináře, kterého se zúčastnilo asi 80 expertů z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje bude asi 5 – 6 projektů v oblasti zaměstnanosti.
Ve dnech 18. července se v Pardubicích uskutečnil seminář "Jak získat peníze z EU na projekty romské integrace", další prakticky orientovaný seminář v rámci dekády romské inkluze 2005 - 2015, jehož cílem bylo představit tři modelové projekty zaměřené na sociální integraci Romů (sociální poradenství, podpora zaměstnanosti a doučování dětí), které uspěly v minulé výzvě Společného regionálního operačního programu SROP (Opatření 3.2: Podpora sociální integrace v regionech), a motivovat účastníky k podání grantových žádostí v dalším kole výzvy SROP.Semináře se zúčastnilo 35 zástupců neziskových organizací a místních samospráv. Obdobný seminář se bude konat ještě 31. srpna, rovněž v Pardubicích. SROP je financovaný ze strukturálních fondů EU, administrovaný Ministerstvem pro místní rozvoj a krajskými úřady. Konkrétní grantové výzvy vyhlašuje každý kraj samostatně.