Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Projekt Kontakt Bohumín – metodika komunitního centra a sociálního poradenství romské minoritě
Výchozí stav:
Prvotní impuls vzešel z MěÚ Bohumín, který za symbolickou cenu pronajal Slezské diakonii prostory ve velmi problémové lokalitě Bohumín – Pudlov, kde převažuje nezaměstnané a převážně romské obyvatelstvo žijící pod hranicí chudoby. Největšími problémy cílové skupiny je její nízká vzdělanost a minimální přístup k informacím z čehož plyne neschopnost jejich členů orientovat se i ve zdánlivě jednoduchých situacích a jejich soustavné vzdalování se ostatní průměrně situované majoritě. Hlavním důvodem k této aktivitě je neúnosná sociální situace v této lokalitě a stále se zvyšující hladina kriminality a dalších sociopatologických jevů.Cíle projektu, celkový záměr:
- rozvoj kapacit služeb podporujících sociální integraci
- rozvoj kapacit v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti
- růst kvality života obyvatel regionu
- postupné vytvoření komplexní nabídky služeb sociálně slabým rodinám
- posílení respektu a tolerance vůči Romům v dané lokalitě
- vypracování a ověření metodiky sociální práce s touto problémovou klientelou

Specifické cíle:
- zlepšit životní podmínky obyvatel v dané lokalitě
- zvýšit jejich participaci na celoživotním učení
- integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a pracovního procesu
- podpořit uživatele při řešení akutních problémů týkajících se zejména bydlení, zaměstnání, vzdělání apod.
- zlepšit schopnosti klientů v oblasti hospodaření s vlastními finančními prostředky
- zlepšit schopnosti a orientaci klientů v oblasti administrativních záležitostí (uzavírání dohod, psaní a vyplňování žádostí, atd.)
- rozvinutí spolupráce s Apoštolskou církví – zejména při získávání dobrovolníků

Očekávaný dopad:
- po skončení projektu bude naše činnost pokračovat obdobným způsobem při realizaci projektu Kontakt II.
- bude testována a zdokonalována již vytvořená metodika komunitního centra a sociálního poradenství romské minoritě
- bude využíváno poznatků získaných v terénní práci

- očekáváme zlepšení v oblasti:
§ bydlení, hospodaření s vlastními finančními prostředky
§ zlepšení komunikace s úředníky, firmami
§ zvýšení zaměstnanosti, zlepšení komunikačních dovedností pro přijetí do zaměstnání
§ zlepšení školní úspěšnosti dětí, zlepšení schopnosti rodičů při přípravě jejich dětí do školy
§ zlepšení dovedností týkajících se nových informačních technologií Fáze projektu:
- v těchto dnech spěje projekt do svého závěru – končí 30.6.2006
- 1.7.2006 navazuje projekt Kontakt II. – Bohumín, Karviná, který je rozšířen o středisko Kanaan Bohumín a Pohoda Karviná - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Konkrétní výstup:
Základním smyslem a přínosem celého projektu je vytvoření metodiky komunitního centra a sociálního poradenství romské minoritě, která vzniká na základě těchto aktivit:
- minikurzy sociální integrace
- terénní program V rámci minikurzů sociální integrace nabízíme praktické poradenství formou minikurzů (pro maximální počet 6 osob v kurzu) zaměřených na získávání a udržení základních pracovních návyků a dovedností
Nabízíme tyto minikurzy:
Ø posilování kompetencí – sociální poradenství – formou individuálního nebo skupinového rozhovoru se sociálním pracovníkem, zástupci městského úřadu, jinými hosty
Ø vaření, pečení a stolování
Ø estetické a dekorační práce
Ø základy práce na PC
Ø šití
Ø a další dle zájmů uživatelů
V rámci terénního programu nabízíme prostřednictvím streetworkra tyto terénní služby:
Ø monitoring základních životních potřeb a osobních cílů uživatelů – písemnou formou – dotazníkem
Ø základní poradenství formou individuálního rozhovoru při řešení problémů v oblasti bydlení, vzdělání, zaměstnání, konfliktů se zákonem, mezilidských vtahů, sousedských vztahů apod.
Ø poskytnutí běžných informací – ústně, písemně
Ø poskytnutí informací o návazných službách – o službě sociálních pracovníků, právníka, pracovníků Úřadů práce, psychologů, školských pracovníků
Ø situační intervence – při řešení problematických, konfliktních, emočně vypjatých situací
Ø jednání s institucemi ve prospěch uživatele – ústně, písemně, telefonicky, e-mailem
Ø možnost doprovodu uživatele při jednáních na úřadech, v institucích, školách

Statistika:
K dnešnímu dni bylo kontaktováno 102 osob, z nichž69 je aktivními uživateli služby, tzn. že využívají minikurzů sociální integrace, a to především minikurzu posilování kompetencí (poradenství)33 osob bylo zkontaktováno v terénu - dozvěděli se o našich službách, vyplnili Dotazník pro zjišťování potřeb místní komunity, ale nejsou zatím aktivními uživateli služeb projektu. V březnu 2006 započal svou činnost Program podpory bezpečnosti obyvatel, jehož náplní je ve spolupráci s Policií ČR, MěÚ Bohumín, Občanskou poradnou Karviná apod. pořádat besedy a semináře na aktuální témata (lichva, zneužívání dávek státní sociální podpory, exekuce majetku, neplacení výživného apod.). Účastníci těchto besed jsou informováni o svých právech a povinnostech, o nebezpečí, které jim hrozí při nedodržování zákonů apod. K dnešnímu dni proběhlo 5 besed.

Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově
Projekt sociální integrace s názvem Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově realizuje na svém území Město Nový Bydžov, obec Královéhradeckého kraje o velikosti cca 7 000 obyvatel, s průměrnou roční mírou nezaměstnanosti v roce 2005 10%.Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Bydžově zpracovalo analýzu životní úrovně Romů ve městě, zjistil procentuelní zastoupení Romů v obecné populaci 4,48%,míru romské nezaměstnanosti 67%, závislost na dávkách sociální péče u 67% romských rodin, nízkou úroveň vzdělání( v komunitě je pouze jeden člen, který dosáhl maturity, žádný vysokoškolák), třetinový podíl na kriminalitě ve městě, pětinový podíl výchovných problémů a deviantního chování mládeže, atd. Předpokládá se progresivní vývoje romské populace ve městě.Projekt se zaměřuje na konkrétní politiku zaměstnanosti, která je realizovatelná pouze na místní úrovni, za pomoci místní podnikatelské a veřejné sféry. Cílem projektu je vytvoření pracovních návyků u skupiny 12 Romů , zorientovat je v pracovním světě a získat akreditovanou rekvalifikaci v oboru. Dalším cílem je snížení negativních postojů místních zaměstnavatelů vůči Romům. Za účelem realizace projektu byla vytvořena nová partnerství mezi místní veřejnou správou a místní podnikatelskou sférou. Na spolupráci v oblasti sociální integrace přistoupilo pět firem z města a nejbližšího okolí, kde byla pro Romy předjednána práce v oborech stavebnictví, pěstitelství a služeb. Cílem projektu není vytvoření nových pracovních míst a partnerské firmy nemají povinnost po ukončení projektu Romy nadále zaměstnávat.Celkové náklady projektu činí 2 773 000,- KčRealizace projektu potrvá 17 měsíců, přičemž první čtyři měsíce probíhá vzdělávání Romů v rekvalifikačních kurzech přímo v Novém Bydžově, se zaměřením na obor ve kterém jsou projektem zaměstnáni. Praktická část výuky a zároveň zaměstnání je realizováno u partnerských firem, které Romy zaměstnaly na dobu určitou na 15 měsíců s tím, že 50% mzdových nákladů fakturují projektu. V rámci projektu je i zajištění ochranných osobních a pracovních pomůcek pro účastníky projektu.Ve vztahu k partnerským firmám jsme kladli velký důraz na výběr účastníků projektu. Možnost dostali všichni nezaměstnaní Romové, dále byla zjištěna data z předchozích zaměstnání( míra nemocnosti a absencí), kdo měl jedinou absenci v předchozím zaměstnání, byl vyřazen v prvním kole. V druhém kole posuzoval přihlášky tým tří lidí s místní znalostí a vybral 18 do užšího výběru. Konečné výběr byl proveden na základě profesní diagnostiky, kterou provedla na zakázku odborná firma. Ve vnitřní organizaci firem se v průběhu projektu osvědčilo zařadit Romy po jednom do pracovní skupiny mezi běžné pracovníky.

Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně

Projekt:Smysl a zaměření
Bezprostředním cílem projektu „Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně“ je pomoci romským dětem při přípravě do školy a při osvojování učební látky základní školy. Tato pomoc bude realizována v těšné spolupráci s rodiči a školou (v případě potřeby i s odborníky z řad logopedů, psychologů, speciálních pedagogů atp.). S jejich pomocí budou vyhodnoceny individuální potřeby jednotlivých uživatelů služby a na jejich základě jim bude poskytnuta pomoc.

Pomoc při přípravě do školy a při osvojování učební látky umožní:
· zvýšit pravděpodobnost úspěšného absolvování základní školy,
· snížit počet opakování školních ročníků,
· zvýšit možnost dalšího vzdělávání, seberealizace a uplatnění ve společnosti, a tím i nepřímo (v dlouhodobějším horizontu) zlepšit sociální a ekonomickou situace jedince,
· celkový rozvoj osobnosti,
· formování a rozvoj psychických, sociálních, duševních a duchovních hodnot, norem a návyků, schopností a dovedností,
· rozvoj komunikačních schopností a dovedností (lepší zvládnutí českého jazyka, rozvoj práce s informacemi, budování počítačové gramotnosti...),
· rozvoj pracovně-volních vlastností, schopností a dovedností,
· budování vztahů, důvěry a porozumění mezi Romy a členy majoritní společnosti (a to jednak prostřednictvím vlastní práce zaměstnanců Diakonie ČCE – střediska ve Vsetíně, jednak prostřednictvím práce dobrovolníků, kteří se na realizaci projektu budou podílet, jednak díky tomu, že romské děti budou chodit do základní školy, kde se, narozdíl od škol se zvláštním vyučovacím programem, budou intenzivně setkávat se členy majoritní společnosti),
· prevence kriminality a sociálně patologických jevů.
Výchozí stav a připravenost projektu
Analýza stávající situace a popis stávajících aktivit organizace
Ve Vsetíně v současné době žije cca 600 příslušníků romského etnika, což představuje největší komunitu Romů na území Zlínského kraje. Převážná většina těchto Romů žije v pavlačovém domě (ulice Smetanova 1336), který je situován v centru města.Členové vsetínské romské komunity trpí exkluzí. Lze mluvit o prostorové exkluzi, protože život Romů se odehrává jen ve velmi blízkém okolí pavlačového domu. Rovněž jsou vystaveni exkluzi sociálně-kulturní, která přímo souvisí s exkluzí ekonomickou a exkluzí na trhu práce. Romové ve valné většině absolvují pouze školu se zvláštním vyučovacím programem (v minulosti zvláštní školu), tím je silně omezen rozsah jejich vědomostí, sociálních a kulturních návyků, schopností a dovedností. Získávají tak handicap pro případné další následné vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Ocitají se tak i v obtížné ekonomické situaci.
Podrobná analýza cílových skupin
Projekt „Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně“ je zaměřen na skupinu romských školou povinných dětí ve věku od 6ti do 15ti let, které žijí v pavlačovém domě a jeho blízkém okolí (tzn. přímo v centru města Vsetína). Tato skupina čítá odhadem 100 jedinců. Zastoupení chlapců a dívek je zhruba stejné. Jsou členy multidimenzionálně exkludované komunity. Jejich rodiny zpravidla mají nejnižší socioekonomický status.Předpokládáme, že služeb poskytovaných v rámci projektu bude využívat cca 40 dětí. Sekundární cílovou skupinou pak budou rodiny dětí, které budou služeb využívat pravidelně. Děti tak budou moci zprostředkovaně působit na členy vlastní rodiny a předávat získané schopnosti, dovednosti, návyky, normy, hodnoty.
Hlavní cílová skupina
· národnostní a etnické menšiny (konkrétně příslušníci romského etnika)
- děti a mládež ohrožení delikvencí
- osoby ohrožené prostitucí
Výstupy projektu
Předpokládaný počet osob, které využijí služeb realizovaného projektu, je cca 25, předpokládaný počet osob, u nichž bude alespoň částečně realizován vytčený cíl je dalších 15.Realizace projektu umožní vytvoření tří nových pracovních míst (přepočteno: 2,5 úvazku): dva pedagogičtí pracovníci, jeden romský asistent.
Kvantitativně měřitelným výstupem předkládaného projektu je zlepšení prospěchu uživatelů služby poskytované v rámci projektu a snížení jejich absence ve vyučování.
Materiálními výstupy projektu jsou:
· počítačové vybavení (5x počítačová sestava, laserová tiskárna, softwarové vybavení, internetové připojení),
· multifunkční kopírovací stroj, a další vybavení
Nemateriálními výstupy jsou také:
· know-how pro oblast vzdělávání romských dětí,
· zvýšení kvalifikace v rámci projektu působících pedagogů a romského asistenta,
· zkušenosti dobrovolníků s prací s Romy,
· zlepšení komunikace mezi skupinou Romů a většinovou společností.
Aktivity projektu
1. Materiální vybavení prostor pro potřeby výukového a motivačního centra pro romské děti.
2. Soustředěná terénní práce s cílem motivovat a získat romské rodiče a děti pro systematickou práci ve vzdělávání s nabídkou pomoci a podpory při vzdělávání a studiu.
3. „Propagace“ nově nabízených služeb (směrem k cílové skupině) během programů Komunitního centra a při aktivitách ROMAKlubu i ve školách, kde studují potenciální uživatelé našich služeb.
4. Nákup pracovních a učebních pomůcek a vybavení, odborné literatury, učebnic, počítačové výbavy atd.
5. Podpis pracovních smluv s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky a smluv s dobrovolníky. (Při získávání dobrovolníků chceme také oslovit Univerzitu T. Bati ve Zlíně, kde chceme získat dobrovolníky především z řad studentů sociální edagogiky.)
6. Navázání a rozvoj spolupráce se školami, pedagogickými pracovníky a odborníky ze souvisejících oblastí (psychology, speciálními pedagogy, logopedy…) za účelem konzultace, a případně podpory a pomoci při naplňování potřeb uživatelů našich služeb.
7. Propagace projektu v médiích.
8. Provoz výukového a motivačního centra pro romské děti.
9. Zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků pracujících ve výukovém a motivačním centru pro romské děti.
10. Průběžné vyhodnocování činnosti a výsledků práce centra a v závislosti na tom korekce, úpravy a zkvalitňování poskytovaných služeb.
Očekávané přínosy projektu
Přidaná hodnota
Členové cílové skupiny, kteří využívají služeb nabízených v rámci projektu, mají možnost širokého osobnostního, psychického, duchovního, kulturního, sociálního a v konečném důsledku i ekonomického rozvoje.Členům cílové skupiny je umožněno:
· rozvíjet psychomotoriku,· rozvíjet myšlení,
· rozvíjet český jazyk, konkrétně slovní zásobu, gramatiku, ovládání jazyka slovem i písmem, rozvíjet slovní a písemný projev,
· zlepšit komunikační schopnosti a dovednosti,
· zlepšit práci s informacemi, schopnost informace vyhledávat, analyzovat, vyhodnocovat, zpracovávat a používat,
· rozvinout a zvýšit počítačovou gramotnosti,
· zvýšit všeobecný rozhled a množství osvojených informací a vědomostí,
· zlepšit schopnost samostatně se učit,
· zlepšit schopnost samostatně řešit úkoly a problémy,
· získat motivaci k sebevzdělávání, docenit hodnotu vzdělání v dnešní společnosti, získat potřebné vzory,
· zvýšit sebedůvěru a sebevědomí,
· rozvíjet pracovní a volní vlastnosti a návyky.

Vazba projektu na jiné aktivity
Projekt Diakonie ČCE – střediska ve Vsetíně „Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně“ navazuje na již úspěšně probíhající projekty:
1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ROMAKlub,
2. Komunitní centrum - předškolní příprava romských dětí ve Vsetíně,
3. Volnočasové vzdělávání romských dětí a mládeže ve Vsetíně,
4. 8 + 8 (přednáškový cyklus pro romskou i „neromskou“ veřejnost).
Diakonie ČCE – středisko ve Vsetíně se soustředí na dvě základní oblasti sociální práce. Jednak je to práce zaměřená na seniory: středisko zajišťuje domácí péči seniorům, zejména osobám s poruchami paměti a problémy s orientací, dále pak práce zaměřená na členy romské komunity ve Vsetíně (která je ve Zlínském kraji nejpočetnější, cca 600 lidí). V současné době Diakonie ČCE - středisko ve Vsetíně provozuje nízkoprahové zařízení pro romské děti a mládež, ROMAKlub, které je určeno pro děti a mládež ve věku 6 až 18 let (přičemž ROMAKlub je otevřen dvě a půl odpoledne v týdnu pro skupinu mladších dětí ve věku 6 až 12 let a dvě a půl odpoledne pro starší děti a mládež ve věku 12 až 18 let). Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, ROMAKlubu je navazování kontaktů s mladými členy romské komunity, poskytování možnosti smysluplného trávení volného času (který zpravidla tito lidé tráví na ulici), pomoc při řešení krizových a problémových životních situací, formování a osvojování základních sociálních návyků a pravidel, které jsou nezbytné pro vytváření bezkonfliktního soužití romské minority a většinové společnosti.