Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Dekáda romské inkluze je mezinárodní iniciativa osmi států (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Černá Hora), která probíhá od roku 2005 do roku 2015. Iniciativa vznikla na podnět Světové banky a Open Society Institute, nevládní instituce založené filantropem Georgem Sorosem. Jde o politický závazek zúčastněných států, jež dává jedinečnou možnost řešit chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci romských komunit v regionálním měřítku. Při naplňování programu je podstatné plné využití a zapojení Romů samotných. Dekáda není novou institucí, nepřináší další byrokracii ani nové finanční prostředky. Aktivity realizované v rámci Dekády budou financovány ze státních rozpočtů zúčastněných států.
Kromě základních cílů v oblasti vzdělání, zaměstnání, bydlení zdravotní péče iniciativa řeší průřezová témata diskriminace, diskriminace podle pohlaví a chudoby. Akční plány v jednotlivých státech nenahrazují existující národní strategie pro integraci romských komunit, spíše je vhodným způsobem doplňují a posilují. Česká vláda rozhodla o přistoupení k Dekádě svým usnesením ze dne 26. ledna 2005 č. 136. Deklaraci Dekády podepsal dne 2. února 2005 místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec na mezinárodním slavnostním zahájení Dekády v Sofii.
V přípravní fázi Dekády každý ze zúčastněných států identifikoval specifické cíle a úkoly, které je třeba plnit. Pokrok při naplňování těchto cílů je měřen pomocí předem definovaných indikátorů měřitelnosti, které jsou součástí Akčního plánu. UNDP (United Nations Development Program) významně přispělo k monitoringu dopadu iniciativy provedením výchozího šetření o situaci romských komunit v zemích zapojených do Dekády.
Svou účastí v Dekádě česká vláda vyjádřila jasnou politickou deklaraci řešit problematiku postavení romských komunit nejen na národní úrovni, ale i v širším mezinárodním měřítku. Společně s jinými zúčastněnými státy máme v rámci Dekády možnost vytvořit platformu pro lepší využití finanční pomoci z EU vůči romským komunitám. Máme možnost porovnat situaci romských komunit v regionálním měřítku, a zároveň využít zkušenosti a osvědčené postupy při řešení integrace romského etnika ze zahraničí. Pro Romy je zásadní změnou fakt, že v rámci českého akčního plánu nejsou určeny pouze cíle, kterých chce vláda dosáhnou, ale také jsou jasně stanoveny způsoby jak chce vláda naplňování těchto cílů měřit.

Kromě jednotlivých států, Světové banky a OSI jsou do iniciativy zapojeny také významné mezinárodní instituce, mezi nimi Evropská komise, Rozvojový program OSN (UNDP), Rada Evropy, Rozvojová banka Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE/ODIHR), mezinárodní Romské organizace jako Eruropean Roma Information Office (ERIO) a další.