Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Cíle Dekády romské inkluze 2005-2015 a jejich naplňování
Základním cílem Dekády je podstatné zlepšení životní situace Romů, a to především v oblasti vzdělání, bydlení, zdraví a zaměstnanosti. Účastnické státy se zavázaly k vytvoření a uplatňování politik a programů přispívajících ke zmenšení chudoby a sociálního vyloučení Romů.
Pro dosažení tohoto základního cíle státy vytvořily národní akční plány, jejichž naplňování bude pravidelně monitorováno. Akční plány shrnují cíle a ukazatele měřitelnosti, které si každý stát stanovil v jednotlivých oblastech: vzdělávání, bydlení, zdraví a zaměstnanost. Kromě čtyř prioritních oblastí jsou v každém akčním plánu zapracovány tři průřezová témata: diskriminace, diskriminace podle pohlaví a chudoba. Akční plány zahrnují obecnější cíle, konkrétní cíle, jichž jednotlivé země hodlají dosáhnout, a ukazatele měřitelnosti. Obecnější cíle mají širší perspektivu, konkrétní cíle jsou pak již vyjádřeny jako konkrétní opatření, která mají přispět k dosažení obecných cílů, ukazatele jsou kvantitativní opatření, která mapují pokrok při dosahování konkrétních cílů. Akční plány Desetiletí nenahrazují existující národní strategie pro integraci romských komunit, ale doplňují je a posilují.

Naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v České republice
Česká vláda rozhodla o přistoupení k Dekádě svým usnesením ze dne 26. ledna 2005 č. 136. Deklaraci Dekády podepsal dne 2. února 2005 místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec na slavnostním zahájení Dekády.
Zprávu o naplňování Dekády každoročně předkládá vládě člen vlády a předseda Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Za přípravu a naplňování Dekády v České republice je zodpovědný národní koordinátor, který je jmenován předsedou Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Faktickou koordinaci Dekády je pověřena kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. U Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity byl vytvořen Výbor pro Dekádu romské inkluze 2005-2015. Výbor je poradním a konzultativním orgánem při naplňování Dekády v České republice. Členy Výboru jsou: národní koordinátor Dekády, zástupci státní správy: zástupce ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, pro místí rozvoj a zdravotnictví; zástupci romské veřejnosti – členové Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, zástupci nevládních neziskových organizací a jiné osobnosti; jiní zástupci občanské a odborné veřejnosti. Členy Výboru jmenuje předseda Rady na návrh předsedy Výboru.
Od okamžiku přistoupení k Dekádě romské inkluze 2005-2015 se kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity snaží plně využít a zapojit Romy do celého procesu. Romští zástupci Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity a zástupci romských NNO jsou členy Výboru pro Dekádu romské inkluze 2005-2015 a jejich pracovních skupin. Zástupci romských NNO se podíleli na vytvoření českého akčního plánu a spolupracují s kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity při mapování jeho naplňování. Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pořádá četné konference, semináře a setkání se zástupci romských komunit na národní, regionální i lokální úrovni.
Český akční plán Dekády byl vytvořen kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské komunity ve spolupráci se zástupci ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, pro místí rozvoj a zdravotnictví a také ve spolupráci se zástupci občanské společnosti. Akční plán vychází z Koncepce romské integrace. V rámci akčního plánu v částí vzdělávání je kladen největší důraz na opatření směřující k plnému začlenění romských žáků do hlavního vzdělávacího proudu. V oblasti zaměstnanosti se akční plán zaměřuje na konkrétní opatření směřující k zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných Romů. V oblasti bydlení je obecným cílem akčního plánu vytvořit nástroje, které zabrání nové bytové segregaci, zlepší situaci v existujících segregovaných romských lokalitách (ghettech) a zlepší přístup k bydlení pro sociálně slabé Romy. V rámci priority zdraví se akční plán soustředí na zavedení zdravotně-sociálních pracovníků na krajích a obcích.

Naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 na mezinárodní úrovni
Řídícím orgánem Dekády na mezinárodní úrovni je Mezinárodní řídící výbor. Jeho členy jsou národní koordinátoři členských států, zástupci romských komunit jednotlivých států, zástupci mezinárodních organizací. Mezinárodní řídící výbor se setkává maximálně dvakrát ročně a jeho úkolem je koordinovat naplňování Dekády na mezinárodní úrovni a monitorovat naplňování akčních plánů na národních úrovních. Předsednictví Mezinárodního řídícího výboru je rotační. Česká republika bude předsedat Mezinárodnímu řídícímu výboru od 1. července 2010 do 30. června 2011.