Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

ASISTENT POLICIE

pro spolupráci policie ČR s romskou komunitou v chebu

 

 

 

 

 

i. úvod

 

      Dne 22. ledna 2003 usnesením č. 85 přijala vláda ČR návrh Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k etnickým a národnostním menšinám (dále jen „Strategie“, viz příloha). Strategie je základním koncepčním materiálem, který se dotýká problematiky vztahu minorit a Policie v ČR a prosazuje principy moderní policejní práce v multikulturní společnosti. Koncepce Strategie vychází na všech úrovních z priorizace preventivních mechanismů policejní práce a z proaktivního přístupu policie v předmětné oblasti.

 

Strategie je ve svých hodnotových předpokladech odpovědí na výzvy, jež etnicky a národnostně pestrá společnost klade na státní správu a práci policejních sborů. Strategie vytváří předpoklady, aby příslušníci Policie ČR v dostatečné míře disponovali dovednostmi pro policejní práci v multikulturní společnosti, navrhuje mechanismy a opatření pro komunikaci s minoritami, hledá cesty, jak do policejní práce příslušníky národnostních menšin zapojit.

 

Jedním ze záměrů Strategie je realizace pilotního projektu „Asistent Policie ČR pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách“. V rámci tohoto projektu byla do institucionální reality Policie ČR zavedena funkce tzv. „asistenta policie“, jehož hlavním úkolem je působit v komunitě jako reprezentant zájmů Policie ČR a informovat členy komunity o možnostech, které jim spolupráce s policií v problematice lichvy nabízí.

 

            Projekt je v současné době realizován při Policii ČR Správě Severomoravského kraje. Do budoucna uvažuje Ministerstvo vnitra ČR o jeho rozšíření do všech lokalit s významným zastoupením romské populace.

 


 

ii. zahraniční zkušenosti s modelem asistenta policie

 

            Návrh na zřízení funkce asistenta policie je inspirován francouzským projektem Police de Proximité (Police de Proximité = la police plus proche de la population = policie blíže lidem). Police de Proximité (dále jen PdP) je projekt, který je v rámci La Police Nationale realizován od roku 1999. PdP je hlavním pilířem nové orientace policejní práce a změn, které francouzské ministerstvo vnitra provádí v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.

Základem těchto změn je orientace policejní práce na schopnost předvídat konflikty a v co největší míře předcházet deliktům. PdP dokumentuje snahu ministerstva vnitra Francie změnit způsob fungování policie a povahu policejní intervence. V základech projektu PdP stojí požadavek dialogu a pozorného naslouchání ze strany policie: policie, která zná svou klientelu, která rozumí potřebám a problémům obyvatel, nejenže snadněji řeší konfliktní situace, ale dokáže včas eliminovat rizika, jež se v dané lokalitě vzhledem k veřejnému pořádku vyskytnou. Pozitivní vztah policie a místní komunity má také tu nespornou výhodu, že obyvatelé znají „svou“ policii, vědí na koho a kde se obracet. Policie naopak (dokáže-li v komunitě pracovat kvalitně) může pro svou práci využít nemalý potenciál, kterým je důvěra a spolupráce obyvatel.

 

            Jedním z fundamentálních mechanismů PdP je „adjoint de sécurité“ (pomocník bezpečnosti/asistent policie; dále jen AdS), který vykonává práci v tzv. „citlivých čtvrtích“ (quartiers sensibles), tedy v lokalitách, kde je koncentrováno větší množství příslušníků etnických menšin. PdP se snaží o zlepšení vztahu policie s minoritními komunitami a v této problematice více než jinde klade výrazný akcent na spolupráci policie, samosprávy a asociací, které v dané lokalitě působí.

 

            PdP je koncipován jako dvousměrný mechanismus, který je z jedné strany zajišťován policejní prací směrem ke komunitě, z druhé strany pak prací asistentů policie (AdS), pomáhajících navázat pozitivní kontakty komunity s policií.

 

            Záměr ministerstva vnitra Francouzské republiky vytvořit mechanismus asistenta policie vycházel ze dvou inspirací a potřeb:

 

Ø      potřeba zaměstnání pro mladé lidi (z řad špatně zaměstnatelných, defavorizovaných skupin obyvatel)

Ø      potřeba doplnit PdP o mechanismus, který by policii pomohl orientovat se adekvátněji v dané komunitě a jež by umožnil navázání kontaktů „zevnitř“ komunity.

 

            Podobné mechanismy jako AdS jsou známy i z dalších zemí. Asistenti policie s různým posláním fungují v rámci policejních sborů ve Velké Británii, Švédsku, Slovensku, Maďarsku ad. Ve většině případů jde o civilního zaměstnance policie, zaměřujícího se na prevenci materiální a násilné trestné činnosti, velký akcent je kladen na pomoc dopravní policii. Nejblíže francouzskému modelu se jeví model švédský, zdůrazňující problémově orientovanou policejní práci v komunitě či model švýcarský (bezpečnostní služba), který je založen na preventivní funkci výkonu pomocníků policie.


 

iii.      dosavadní zkušenosti s projektem „asistent policie“ v čr:

asistent policie pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách při městském ředitelství policie čr v ostravě

 

 

            Funkce (romského) asistenta policie byla v rámci Strategie navržena jako mechanismus, který by Policii ČR usnadnil mediaci kontaktu s minoritní komunitou. V institucionální realitě Policie ČR jde o opatření nové.

 

Pro zavedení mechanismu „asistenta policie“ byla zvolena cesta pilotního otestování v rámci ročního pilotního projektu. Pro pilotáž byla zvolena problematika lichvy v romských komunitách a to z několika důvodů:

 

Ø            V některých lokalitách (Ostrava, Karviná, Ústí nad Labem ad.) v posledním období lichva (a s ní spjaté sociální i bezpečnostní problémy kulminují), přičemž významně vzrůstá počet sociálně slabých rodin, které upadly do rukou lichvářů.

Ø            Výsledky terénního šetření Analýza důvodů migrace Romů z České republiky (realizovaného Ministerstvem vnitra ČR na základě plnění úkolu z usnesení vlády č. 761/2002) provedeného v  lokalitě dokladují, že lichva představuje jeden z důležitých motivů pro emigraci Romů z ČR.

 

            Realizace pilotního projektu probíhá od března 2003 při Správě Policie ČR Severomoravského kraje, resp. při městském ředitelství Policie ČR v Ostravě. Projekt je financován Úřadem vlády ČR (Radou vlády pro záležitosti romské komunity). K realizaci projektu zásadně přispěla nevládní organizace Vzájemné soužití, která se podílela na výběru, metodickém vedení asistentů a projekt ve vztahu k Policii ČR celkově zaštitovala.

 

Náplní práce asistenta policie je především:

 

ü      budovat atmosféru důvěry v práci Policie ČR

ü      zajistit ochranu oběti a svědka

ü      zlepšit informovanost občanů z romské komunity o rizicích spojených s lichvou

ü      systémově podporovat terénní práci v etnicky a sociálně vyloučených komunitách

 

Úkolem asistenta policie je naprosto transparentně působit v komunitě jako reprezentant zájmů Policie ČR a informovat její členy o možnostech, které jim spolupráce s policií v problematice lichvy nabízí. Tato transparentnost je nezbytná – již z počátku je tak eliminováno riziko, že asistenti policie budou označeni za donašeče, policejní udavače apod.

Úloha „asistenta policie“ spočívá ve funkci permanentní spojky mezi komunitou a Policií ČR pro ty, kteří nabídnutou spolupráci s Policií ČR přijmou.

 

Pozitiva činnosti asistenta policie pro potírání lichvy v romských komunitách:

 

ü      bezprostřední přístup do komunity, využívání znalosti prostředí

ü      pomoc při vytipování osob, ochotných přispět k objasňování lichvy v romské komunitě

ü      podpora osobám spolupracujícím s policií; spolupráce při zajišťování bezpečí rodin obětí lichvy

 

ü      navázání pozitivního vztahu Policie ČR s romskou komunitou

ü      zvyšování právního vědomí komunity

ü      podíl na eliminaci kriminogenních potenciálů v komunitě, která v důsledku může vést ke zmírnění stigmatizace komunity

ü      spoluvytváření pozitivního obrazu policie v romské komunitě

 

 

            Výběr asistentů proběhl za asistence Policie ČR, romské poradkyně Magistrátu města Ostravy, krajské koordinátorky pro národnostní menšiny a zástupců odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR.

 

Byly vybrány dvě romské asistentky policie. Organizace Vzájemné soužití uhradilo z peněz projektu pro asistentky policie ošacení (neformální uniformu s nápisem „asistent Policie ČR“, díky které byly snadno rozpoznatelné) a pořízení identifikačních průkazů, které asistentky nosí na viditelném místě (ekvivalent služebního čísla policisty).

 

            Asistentky prošly školením policejních specialistů (policejních trenérů pro problematiku menšin a lidských práv) a absolvovaly standardní několikaměsíční kurz pro terénní sociální pracovníky. Oběma asistentkám se podařilo úspěšně kurz zakončit a obdržely kvalifikační certifikát.

 

            Pro komunikaci s asistentkami policie byl v rámci městského ředitelství Policie ČR Ostrava vyčleněn tým 24 policistů, tzv. policejní skupina LICHVA, a to tak, aby na každý městský obvod připadli dva policisté. Tým policistů byl vybrán na dobrovolné bázi: policistům byla dána příležitost o danou problematiku projevit zájem, popř. účast v týmu odmítnout.

 

Tým 24 vybraných policistů prošel důkladným proškolením policejními trenéry a krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny. Školení byla úspěšná a příslušníci Policie ČR hodnotili přínos školení pro jejich práci velmi kladně. Posléze bylo školení rozšířeno na všechny vedoucí pracovníky při městském ředitelství Policie ČR Ostrava.

 

Vedoucí týmu LICHVA se pravidelně dvakrát týdně osobně schází s asistentkami policie, konzultuje a řeší aktuální problémy. V pracovních dnech asistentky doprovázejí policisty z týmu ve vybraných městských obvodech (vždy 4 hodiny denně). Zbytek pracovního času se věnují práci s vybranými obětmi lichvy.

 

 

            Dosavadní průběh pilotní projektu ukázal zásadní přínos projektu „asistenta policie“ v těchto oblastech:

 

ü      díky práci týmu LICHVA a asistentkám policie významně vzrostla objasněnost trestného činu lichvy

ü      díky práci týmu LICHVA a asistentkám policie se daří za spolupráce obětí lichvy vyhledávat tuto latentní trestnou činnost

ü      příslušníci Policie ČR získali širší povědomost o situaci v romské komunitě a jsou také schopni lépe porozumět jejím aktuálním problémům

 

 

 

ü      asistentky jsou v romské komunitě dobře známé a dostává se jim důvěry a vstřícného přijetí, jsou vnímány jako jednoznačně pozitivní signál Policie ČR ve vztahu romské komunitě

ü      asistentky sehrávají podstatnou roli zprostředkovatele, což příslušníci Policie ČR vyčlenění v rámci obvodních oddělení pro práci policejního týmu LICHVA považují za velmi cenné

ü      romská komunita v Ostravě vnímá projekt jako pozitivní změnu přístupu Policie ČR

ü      díky projektu byla nastartována bezprecedentní pravidelná komunikace mezi představiteli samosprávy, státní správy, Policie ČR, nevládními organizacemi a romskými aktivisty

ü      díky fungování týmu LICHVA a asistentkám policie se daří do práce policie úspěšně zavádět koncepci community policing. Tým LICHVA bude postupně transformován na tým pro problematiku národnostních a etnických menšin a jeho činnost bude rozšířena vietnamskou komunitu. Správou Policie ČR Severomoravského kraje bude vypracován projekt SPOLEČNÝ SVĚT, který bude veškeré aktivity ve vztahu k menšinám (včetně projektu asistenta policie) zastřešovat

 

 

Blízká budoucnost projektu:

 

Ø      ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů budou během prosince 2003 vybráni další dva asistenti policie

Ø      od ledna 2004 budou pracovat všichni asistenti policie pod hlavičkou Magistrátem města Ostravy

Ø      asistenti policie budou řízeni romskou poradkyní při Magistrátu města Ostravy a vedoucím policejní skupiny LICHVA

Ø      tým LICHVA bude postupně transformován na tým pro práci s komunitou

Ø      projekt „asistent policie“ bude i nadále financován Úřadem vlády ČR, nyní však již regulérně z financí na terénní sociální práci

Ø      „policejní asistence“ bude systematizována jako standardní modul terénní sociální práce (vedle školského asistenta, zdravotního asistenta ad.) a jako jeden z hlavních strategických mechanismů se stane součástí kapitoly „Bezpečnostní aspekty romské integrace“ v Koncepci romské integrace vlády ČR

 

 

Oficiální vyhodnocení projektu proběhne v prvním čtvrtletí roku 2004, kdy bude ministrem vnitra předložena vládě ČR zpráva o implementaci Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám.

 

Správa Policie ČR Severomoravského kraje však již nyní hodnotí projekt jako natolik úspěšný a výjimečný, že se rozhodla udělit organizaci Vzájemné soužití, která asistentky policie pracovně a metodicky zaštiťovala, čestnou medaili za zásluhy o Policii ČR. Vyznamenání bude zástupci organizace předáno 12. prosince 2003 za účasti vedoucích představitelů Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR.

 


 

iv.       asistent policie pro spolupráci s romskou komunitou v chebu -

            návrh projektu

 

 

V posledních několika týdnech se rozhořela mediální kampaň zaměřená na dětskou prostituci na Chebsku, kterou rozpoutala kniha K. Schauerové (nevládní organizace KARO) „Děti na chodníku - zpráva z česko-německé hranice“.

 

Přestože Ministerstvo vnitra ČR považuje informace obsažené ve zprávě KARO za nedůvěryhodné, nepodložené a zveličené, vnímá nicméně jako svou povinnost zintensivnit činnost v oblasti prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí a situaci na Chebsku detailně monitorovat.

 

Téma dětské prostituce však nelze oddělit od dalších rizikových problematik jakými jsou kuplířství, drogy, gamblerství atd., kterými je v podstatné míře zasažena romská komunita v česko – německém pohraničí.

 

V chebském regionu nejsou výše zmíněné sociálně-patologické jevy problémem novým. V některých lokalitách (Cheb, Aš, Sokolov ad.) však v posledních letech (mj. i díky migraci slovenských Romů) významně vzrůstá počet sociálně slabých rodin, které se s uvedenými problémy potýkají se stále zvyšující se intenzitou.

 

Ministerstvo vnitra ČR připravilo ve spolupráci s Okresním ředitelstvím Policie ČR Cheb rámcový záměr projektu asistenta policie, který by umožnil na základě všech dostupných zkušeností s daným mechanismem aplikovat toto policejní know-how v  Chebu.

 

 

Hlavní nedostatek současného stavu:

 

·         Absence systémového preventivního mechanismu, který by Policii ČR umožnil efektivnější řešení problematiky dětské prostituce, drog, kuplířství a dalších rizikových jevů v sociálně vyloučených romských komunitách

 

 

Možná řešení:

 

1.      Zavedení systému terénní sociální práce (TSP) při Městském úřadu v Chebu

2.      Využití mechanismu asistenta policie – zaměstnání dvou romských terénních pracovníků (jedná se o jeden z modulů TSP)

3.      Sestavení policejního týmu, který by se primárně zaměřoval na práci s romskou komunitou. Členové týmu by byli styčnými osobami pro každodenní komunikaci s asistenty policie a metodicky asistenty vedli a úkolovali. Pracovní náplní týmu by také byla systémová spolupráce s mimopolicejními experty zabývajícími se danou problematikou (manager prevence kriminality, romská poradkyně, nevládní organizace, zástupci romských rodinných klanů apod.).

 

 


 

Navrhovaný postup:

 

Ad 1) Zavedení systému terénní sociální práce (TSP) při Městském úřadu v Chebu. TSP je velmi úspěšný projekt, zavedený v mnohých městech ČR. Sociální terénní práce usiluje o zlepšení sociálních kompetencí sociálně vyloučených lidí v cílové komunitě tak, aby se zvýšila jejich schopnost účastnit se na aktivitách běžných pro ostatní občany a zabránilo se jejich sociálnímu vyloučení.

            Zavedení projektu TSP je odvislé od vůle a ochoty Městského úřadu v Chebu terénní sociální práci jako standardní součást sociální práce s romskými komunitami v budoucnosti využít. Prostředky na TSP jsou dostupné formou žádosti a předložení projektového záměru na Úřadu vlády ČR. Úřad vlády je též ochotný zprostředkovat zkušenosti s TSP v různých městech a lokalitách ČR a poskytnout novým zájemcům o TSP odborný servis.

 

 

Ad 2, 3) Využití mechanismu asistenta policie – zaměstnání dvou romských terénních

pracovníků

Sestavení policejního týmu, který by se primárně zaměřoval na práci s romskou komunitou

 

            Romský asistent policie v Chebu by měl být zaměřen především na navázání pozitivních kontaktů Policie ČR s romskou komunitou, a teprve v druhé linii jako doplněk problémově orientované policejní práce – v daném případě pro řešení problematiky (dětské) prostituce či dalších kriminogenních faktorů, rizikových a patologických jevů spojených s životem romské komunity v Chebu.

 

Hlavním posláním asistentů policie musí být v první fázi navázání kontaktu s komunitou a získání důvěry pro práci vybraných policistů ze speciálního týmu (viz dále v textu) v prostředí romské komunity. Asistenti policie musí reprezentovat své poslání jako vstřícný krok Policie ČR vůči romské komunitě v Chebu a alternativní způsob řešení problémů.

            Řešení kriminality v romské komunitě preventivními přístupy vyžaduje detailní znalost prostředí, kontakt s komunitou a schopnost taktického uvažování na základě místních podmínek. Je dále charakteristické tím, že je velmi dlouhodobé, výsledky se dostavují teprve s odstupem času a jsou jen stěží kvantifikovatelné. Výslednost preventivních aktivit totiž není možné vměstnat do kvantitativních hodnotících rámců, neboť se projevuje spíše kvalitativně – ve vzrůstajícím pocitu bezpečí komunity, v efektivnější spolupráci s komunitou či snazším přístupu k potřebným informacím, větší ochotě komunity s policií spolupracovat apod.

 

Posláním „asistenta policie“ je primárně zlepšovat vztahy mezi policií a komunitou v mnoha oblastech, systémově podporovat terénní práci v sociálně vyloučených komunitách a přispívat k vytváření podmínek, kdy Policie ČR může úspěšněji vstupovat do komunity a poskytovat své služby a pomoc těm, kteří o to prostřednictvím asistentů projeví zájem (např. oběti trestných činů, které by bez spolupráce s asistenty pomoc policie nevyhledaly).

 

            Teprve v druhé fázi lze očekávat plody problémově orientované preventivní policejní práce  - a to např. v efektivnějším vyhledávání a stíhání těch typů trestné činnosti, které jsou pro romskou komunitu nejcharakterističtější a které komunitu dlouhodobě stigmatizují.

 

Výhody romského asistenta policie:

 

ü            přímý vstup do romské komunity

ü            možnost rychlého zprostředkování potřebných informací pro Policii ČR či pro klienta, rychlá orientace v prostředí

ü            možnost adekvátnějšího vytipování osob (převážně obětí trestné činnosti), ochotných spolupracovat s Policií ČR

ü            možnost navázání pozitivního vztahu Policie ČR s romskou komunitou

ü            zvyšování právního vědomí příslušníků romské komunity v problematice prostituce a souvisejících trestných činech a přestupcích

 

 

Úkolem asistenta policie by mělo být především:

 

ü            transparentně působit v komunitě jako reprezentant zájmů Policie ČR

ü            fungovat v roli permanentní spojky mezi komunitou a Policií ČR

ü            budovat atmosféru důvěry v práci Policie ČR

ü            asistovat při zajištění ochrany oběti/svědka trestného činu; poskytovat podporu osobám spolupracujícím s policií; spolupracovat při zajišťování bezpečí rodin obětí/svědků

ü            pracovat na zlepšení informovanosti občanů z romské komunity o rizicích spojených s prostitucí, distribucí a užíváním drog, gamblerstvím atd.; zvyšování právního vědomí komunity

ü            asistovat při všech závažných kauzách spojených s romskou komunitou

 

 

Fundamentální podmínky úspěšnosti projektu:

 

 1. podpora projektu ze strany vedoucích funkcionářů Policie ČR
 2. podpora projektu ze strany samosprávy
 3. podpora projektu ze strany nevládních organizací a romských sdružení
 4. pečlivý výběr kvalitních osob pro funkci asistenta policie
 5. proškolení asistentů policie
 6. výběr a proškolení policistů, kteří by byli styčnými osobami pro asistenty policie
 7. team building – vytvoření dobrých pracovních vazeb mezi policejním týmem a asistenty policie

 

Pro implementaci mechanismu asistenta policie -především v první fázi – je naprosto klíčová podpora vedení Policie ČR, podpora představitelů samosprávy a všech zainteresovaných organizací. Podpora projektu ze strany ředitele OŘ Policie ČR Cheb je artikulována trvale, stejně jako podpora ze strany nevládních organizací a občanských romských iniciativ.

 

Kandidáti na asistenty policie musí být vybírání velmi pečlivě, s ohledem na všechna možná rizika. Výběr by měl proběhnout za asistence všech věcně zainteresovaných subjektů (Policie ČR, zástupci samosprávy, Městská policie, nevládní organizace, romští aktivisté ad.), jež by se na personálním obsazení asistentů policie měly jednoznačně shodnou. Ideální kandidát by měl splňovat následující podmínky:

 

 

 • trestní i občanská bezúhonnost
 • dokonalá znalost místní komunity
 • schopnost s danou komunitou (se všemi rodinnými klany) efektivně komunikovat
 • schopnost efektivně přispívat k řešení konkrétních úkolů Policie ČR a ke kooperativnímu vztahu policie s komunitou

 

Asistenti policie musí projít standardním školením pro terénní sociální pracovníky (organizovaném DROMem a Úřadem vlády ČR) a musí být proškoleni kompetentním policistou.

Stejně pečlivě musí být proveden výběr lidí, kteří budou kontaktními osobami pro asistenty policie. Musí jít o policisty otevřené novým způsobům policejní práce a ochotné pracovat intenzivněji s romskou komunitou.

 

 

      Náklady projektu, způsob financování:

 

            Náklady projektu jsou vyčísleny na 360 000, - Kč (resp. 2x 180 000,- Kč). Uvedená suma zahrnuje náklady na plat asistentů a hrazení sociálního a zdravotního pojištění.

            Ministerstvo vnitra ČR zahájilo jednání s Úřadem vlády ČR o poskytnutí prostředků z programu terénní sociální práce. Podmínkou je však je vypracování projektu, který se prostřednictvím Městského úřadu v Chebu (ve lhůtě co nejkratší) doručí na Úřad vlády ČR. Ministerstvo vnitra ČR je ochotno promptně zprostředkovat všechny potřebné kroky.

 

 

Logistické zabezpečení práce asistentů:

 

Školení a výcvik asistentů policie zajistí policejní trenéři pro problematiku menšin a lidských práv a styčný důstojník pro menšiny při Správě Policie ČR Západočeského kraje. Po schválení projektu budou asistenti zařazeni do regulérního programu školení terénních sociálních pracovníků.

Prostředky na úhradu jednorázových nákladů na ošacení a výrobu identifikačních karet asistenta policie bude nadále hledány.

 

 

Monitoring a kontrola efektivity práce asistentů:

 

Za kontrolu práce policejních asistentů bude primárně odpovědné OŘ Policie ČR Cheb, Městský úřad Cheb (např. romská poradkyně), Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR a Úřad vlády ČR.

 

·

 


 

            Speciální policejní tým:

 

Podmínkou úspěšnosti projektu asistenta policie je jasné a jednoznačné určení jeho partnerů v policii. Asistenti potřebují transparentní a srozumitelné vedení a každodenní koordinaci s týmiž určenými policisty v terénu.

 

Osvědčeným krokem je sestavení policejního týmu, který by se primárně zaměřoval na práci s romskou komunitou či na řešení konkrétního problému (lichvy, dětské prostituce apod.). Členové týmu budou reprezentovat styčné osoby pro každodenní komunikaci s asistenty policie a metodicky asistenty řídit a úkolovat.

 

Pracovní náplní týmu by dále měla být systémová spolupráce s mimopolicejními experty zabývajícími se danou problematikou (manager prevence kriminality, romská poradkyně, nevládní organizace, zástupci romských klanů apod.).

 

Tým musí být sestaven rozkazem ředitele, musí mít formální strukturu (vedoucí – podřízení). Tým je však nutné sestavovat s ohledem na schopnost a ochotu vybraných policistů pracovat intenzivně s romskou komunitou.

 

Tým musí být adekvátně proškolen. Tato podmínka je pro úspěšnost týmu klíčová. Proškolení týmu proběhne v případě realizace projektu pod vedením policejních expertů na problematiku menšin a styčného důstojníka pro menšiny na Správě Policie ČR Západočeského kraje.

 

Fungování týmu by mělo být sladěno s dalšími aktivitami v rámci implementace Strategie v západočeském regionu. V současnosti jsou v rámci Policie ČR Správy Západočeského kraje realizovány projekty (viz příloha):

 

 • Styčný důstojník pro problematiku menšin,
 • Plán činnosti Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám,

 

Pilotní projekty realizuje tým ve složení:

 

·        kpt. Jiří KRONYCH - styčný důstojník pro problematiku menšin

    (PČR SZK, vedoucí týmu)

Ø      por. Jolana ČÍHOVÁ (PČR SZK)

Ø      por. Štefan ČÁNI (OŘ PČR Domažlice)

Ø      por. Stanislava DLHOPOLČEKOVÁ (OŘ PČR Cheb)

Ø      prap. Petr KRÁGL (OŘ PČR Sokolov)

Ø      prap. Blanka ŘEŘICHOVÁ (OŘ PČR Karlovy Vary)

 

Je nezbytné, aby se činnost týmu při OŘ Policie ČR Cheb a týmu pro implementaci pilotních projektů harmonizovala a aby styčný důstojník pro menšiny byl do projektu vhodným způsobem zaangažován.