Aktuality

19. 10. 2021 11:10

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020 (dále jen „Zpráva“) je předkládána na základě usnesení vlády č. 1214 ze dne 23. listopadu 2020 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019. Součástí Zprávy je také Informace o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2020 a „Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2020“.

Zpráva, kterou vláda schválila 18. října 2021 usnesením č. 902, je zpracována na základě podkladů, které poskytly jednotlivé rezorty státní správy a především krajské úřady, potažmo krajští koordinátoři pro romské záležitosti. Všechny krajské úřady, včetně magistrátu hl. m Prahy, každoročně zpracovávají Zprávu o stavu romské menšiny v kraji, a to na základě osnovy, kterou připravuje Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR. Jednotlivé části textu jsou navíc doplněny výzkumy, statistikami a publikacemi, které byly v roce 2020 publikovány.

Obsah Zprávy je obdobný jako v předchozích letech. První kapitola je věnována tématu soužití Romů a většinové společnosti. Tato kapitola zároveň shrnuje nejdůležitější události roku 2020, které mohly ovlivnit vztahy romské menšiny a většinové společnosti. Ve druhé kapitole je představeno institucionální a finanční zabezpečení romské integrace. V této kapitole je souhrnně, a v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů, uveden přehled vyhodnocení využití dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin, v tomto případě na podporu aktivit romské menšiny.

Další kapitoly již popisují situaci v jednotlivých tematických oblastech, které respektují základní integrační témata. Postupně je tak představeno téma vzdělávání a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které byly v roce 2020 realizovány. Dále je otevřeno téma zaměstnanosti, a to včetně bližších informací o aktivní politice zaměstnanosti, sociálním podnikání a diskriminaci na trhu práce.

Následně jsou začleněny tematické kapitoly věnující se bydlení a zdraví. Zpráva je rovněž doplněna o téma romské kultury, dějin a jazyka, v rámci kterého se Zpráva věnuje romskému jazyku jakožto jazyku národnostní menšiny, dějinám Romů ve vztahu k pietním místům romského holocaustu včetně aktivit Muzea romské kultury. 

Informace o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2020 vyhodnocuje naplňování jednotlivých opatření a je zpracována v souladu s Metodikou pro sledování a vyhodnocování naplňování Strategie romské integrace do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády č. 941 ze dne 24. října 2016. Vzhledem k tomu, že vláda přijala v letošním roce novou Strategii rovnosti, začleňování a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021 -2030 je to také naposledy, kdy je tato Informace v této podobě vládě předkládána.

Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2020 informuje o plnění závazků, které dotčeným rezortům plynou z usnesení vlády. Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády je založena na usnesení vlády č. 416 ze dne 11. května 2016 k Revizi úkolů vyplývajících z usnesení vlády, týkajících se integrace romské menšiny.

Zprávu naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X