Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

2. 12. 2016 10:43

Zasedání 8. listopadu 2016

V prvním bodě programu Výbor zřídil Odbornou skupinu pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Tato skupina by měla sloužit k lepší koordinaci v oblasti governance accessibility, tedy mechanismů, díky kterým jsou veřejná správa a veřejné služby přístupné pro všechny občany se zvláštním zřetelem na lidi se zdravotním postižením. Členy této skupiny budou zástupci rezortů, v jejichž gesci jsou oblasti dotčené problematikou governance accessibility a zástupci organizací lidí se zdravotním postižením.

Další bod byl věnován přípravě a postupu prací na Směrnici Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. Cílem návrhu této směrnice je odstranit překážky pro volný pohyb výrobků a služeb z hlediska potřeb lidí se zdravotním postižením a dalších znevýhodněných skupin na úrovni Evropské unie a těmto překážkám předcházet. Tato směrnice řeší především implementaci některých ujednání Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Zabývat se jí bude i nově zřízená Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Ve třetím bodu jednání byli členové a členky Výboru seznámeni s průběhem realizace reformy psychiatrické péče. K tomuto bodu byli přizváni i zástupci organizací zastupujících lidi s duševním onemocněním. Opětovná zpráva o vývoji v této situace bude předložena do 31. srpna 2017.

Obsahem čtvrtého bodu programu byl návrh na úpravu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila návrh úpravy tohoto zákona s cílem odstranit restrikce a nedostatky, které byly do tohoto právního předpisu zapracovány během působení předchozí vlády. Tento návrh si osvojila skupina poslanců a je nyní předložen v Poslanecké sněmovně k projednání. Vláda tento poslanecký návrh projednala a zaujala k němu neutrální stanovisko. Vhledem k finančním dopadům bude o této úpravě ještě diskutováno.

Následující bod jednání se týkal metodiky mapování bezbariérovosti staveb. Úkol vypracovat metodiku mapování bezbariérových staveb vyplývá z opatření 3.2 Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 s termínem plnění do 30. června 2016. Výbor konstatoval, že opatření bylo splněno pouze částečně a požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, aby bylo toto opatření splněno nejpozději do 31. března 2017, a to z důvodu návaznosti dalších opatření v působnosti jiných resortů.

Šestý bod programu byl věnován informaci o postupu prací na přípravě právní úpravy zajišťující koordinaci rehabilitace. Nastavení podmínek a pravidel pro koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením je úkolem, který Ministerstvu práce a sociálních věcí ukládá Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015­–2020 s termínem plnění do 31. prosince 2016. Vzhledem k aktuálnímu stavu přípravy právní úpravy bude třeba termín tohoto úkolu posunout na pozdější dobu.

V následujícím bodu se Výbor věnoval důsledkům zvyšování minimální mzdy na výši náhrad za ztrátu na výdělcích z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo variantní řešení této problematiky a ta se nyní nacházejí v Poslanecké sněmovně k projednání v rámci novely zákoníku práce.

Tématem osmého bodu programu byly informace o kontaktním místu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jeho aktivitách. V souladu s článkem 33 této Úmluvy je povinností smluvních stran vytvořit v rámci státní správy jedno nebo několik kontaktních míst pro záležitosti týkající se provádění Úmluvy. V ČR je kontaktním místem Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je gestorem Úmluvy a odpovídá za její implementaci. Ministerstvo proto zveřejnilo všechny informace spojené s touto svou funkcí na internetových stránkách: http://www.mpsv.cz/cs/28419

V devátém bodu programu zazněla informace o situaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na krajských úřadech a magistrátu hlavního města Prahy. Z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 vyplývá pro Výbor povinnost monitorovat situaci v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve vybraných institucích veřejné správy. V letošním roce se šetření týkalo krajských úřadů, které si v této oblasti vedou lépe než ministerstva.

V dalším bodu byl Výbor informován o výsledcích dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2016.

Závěrečný bod programu byl věnován informaci o financování a realizaci záměrů bezbariérových tras předložených v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny za rok 2015, které byly schváleny Řídícím výborem tohoto programu. Celková částka vynaložená na odstraňování bariér z rozpočtu resortů a institucí zapojených do tohoto programu, zahrnující i projekty realizované mimo tento program, dosáhla v roce 2015 výše 95.044.124 Kč, což je velice pozitivní číslo a proti loňskému roku, kdy se vydalo cca 45 mil. Kč je to více než dvojnásobný nárůst.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty