Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

7. 1. 2015 10:51

Zasedání 28. listopadu 2014

Program:
1. Informace o změně Statutu VVZPO a schválení změn Jednacího řádu VVZPO a Jednacího řádu Poradního orgánu Podpora spolků ZP;
2. Návrh na zavedení pravidelných jednání předsednictva VVZPO;
3. Podnět spolku Za sklem týkající se problematiky rodin s dětmi postiženými poruchami autistického spektra;
4. Podnět Spolku pomoci duševně nemocným ČR týkající se požadavku na zajištění právní ochrany duševně nemocných prostřednictvím specifické právní úpravy (zákon o duševním zdraví);
5. Neexistence prováděcích předpisů k zákonu č. 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů;
6. Informace MPSV o přípravě projednávání Zprávy ČR o naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením před výborem OSN (ústní informace);
7. Situace v oblasti přípravy a naplňování Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v jednotlivých krajích;
8. Zpráva o výzkumu NRZP ČR o zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve státní správě;
9. Informace o financování podpořených záměrů bezbariérových tras v roce 2013 v rámci Programu mobility pro všechny;
10. Různé.

Na programu zasedání byla informace o změně Statutu VVZPO a schválení změn Jednacího řádu VVZPO a Jednacího řádu Poradního orgánu pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených. Díky schválení druhého bodu se začnou konat zasedání předsednictva VVZPO, která budou sloužit k diskusi o přípravě dokumentů legislativní a nelegislativní povahy a dalších závažných témat, která vyžadují součinnost více rezortů.

Následující tři body programu vzešly z podnětů spolků osob se zdravotním postižením. První z nich se týkal problematiky rodin s dětmi postiženými poruchou autistického spektra. Na základě přijatého usnesení vznikne Odborná skupina VVZPO pro koncepční řešení problematiky osob s PAS. Další bod se týkal zajištění právní ochrany duševně nemocných prostřednictvím specifické právní úpravy. Schváleno bylo usnesení, kterým se doporučuje Ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti provést analýzu možností specifické právní úpravy postavení osob s duševním onemocněním a analýzu vytvoření systému ambulantní podpory osob s duševním onemocněním a také zařadit do nového Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením tuto analýzu. Poslední bod tohoto bloku byl věnován neexistenci prováděcích předpisů k zákonu č. 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. Na základě přijatého usnesení proběhnout jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možnostI vydání prováděcích právních předpisů a s Ministerstvem práce a sociálních věcí o možnosti zajišťování tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením.

V šestém bodu zazněla informace od Ministerstva práce a sociálních věcí o přípravě projednávání Zprávy ČR o naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením před výborem OSN. Sedmý bod byl věnován situaci v oblasti přípravy a naplňování Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v jednotlivých krajích. V osmém bodu byli členové VVZPO seznámeni s výzkumem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR o zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve státní správě. Poslední bod se týkal informace o financování podpořených záměrů bezbariérových tras v roce 2013 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty