Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

14. 10. 2004 11:10

Usnesení ze zasedání dne 5. dubna 2004

1. Návrh Střednědobé koncepce státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany:
I.   s c h v a l u j e
návrh Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením;
II.   u k l á d á
1) sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany zapracovat do návrhu Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením přijaté pozměňovací návrhy;
2) výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předložit vládě ČR k projednání návrh Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením;
III.   d o p o r u č u j e
vládě ČR přijmout usnesení ke Střednědobé koncepci státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením v tomto znění:

USNESENÍ
vlády České republiky
ze dne ........ čj.

V l á d a
I.    s c h v a l u j e
návrh Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením (dále jen koncepce);
II.   b e r e   n a   v ě d o m í
provázanost koncepce s realizací konkrétních opatření k jejímu naplnění a se zabezpečením potřebných finančních prostředků
III.  u k l á d á
1. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, ministru práce a sociálních věcí, dopravy a spojů, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, informatiky a místopředsedovi vlády a ministru financí, aby ve své legislativní, řídící, metodické a organizační činnosti dotýkající se zájmů občanů se zdravotním postižením vycházeli ze Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením a realizovali jednotlivá koncepční opatření;
2. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany  předložit vládě do 31. 12. 2006 zprávu o realizaci jednotlivých koncepčních opatření koncepce;
3. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany koncepci zveřejnit;
4. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v součinnosti s ostatními ministry předložit do 30. 6. 2005 nový národní plán pro podporu a integraci občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009, vycházející z cílů a úkolů Střednědobé koncepce.

Provedou:
místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, místopředseda vlády a ministr financí,ministr práce a sociálních věcí, dopravy a spojů, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, informatiky.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.


2. Návrh Principů vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany:
I.    b e r e   n a   v ě d o m í  
předložený návrh Principů vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny,
II.    u k l á d á  
výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany připravit návrh Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny a předložit jej vládě k projednání do 30. června 2004
Usnesení přijato deseti přítomnými členy.


3. Národní rozvojový program mobility pro všechny - Schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
s c h v a l u j e předložená znění Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny, upravená a doplněná ve smyslu přednesených návrhů.
Usnesení přijato deseti přítomnými členy.


4. Návrh na zřízení odborných skupin VVZPO pro regionální rozvoj vyrovnávání příležitostí a pro vzdělávání

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I.  z ř i z u j e  
podle čl. 7 statutu
a) Odbornou skupinu pro regionální rozvoj a vyrovnávání příležitostí,
b) Odbornou skupinu pro vzdělávání,
II.  u k l á d á
1. výkonnému místopředsedovi jmenovat podle čl. 5 statutu předsedy a členy těchto odborných skupin,
2. vedoucímu sekretariátu předložit na příštím zasedání zprávu o činnosti stávajících dvou odborných skupin VVZPO.
Usnesení bylo přijato deseti přítomnými členy.


5. Černá a bílá kniha bariér

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
s c h v a l u j e
předložený projekt Černá a bílá kniha bariér.
Usnesení bylo přijato deseti přítomnými členy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X