Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

14. 10. 2004 11:13

Usnesení ze zasedání dne 4. října 2004

1. Zabezpečení přípravy národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I.   z ř i z u j e pracovní skupinu pro přípravu národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009;
II.   p o v ě ř u j e ředitele Sekce pro rovné příležitosti a lidská práva Úřadu vlády PhDr. Františka Kozla řízením pracovní skupiny;
III.  d e l e g u j e vedoucího sekretariátu Vládního výboru JUDr. Pavla Ptáčníka do pracovní skupiny;
IV.  v y z ý v á
1)   ministryni zdravotnictví, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministry práce a sociálních věcí, kultury, pro místní rozvoj, dopravy, informatiky, zahraničních věcí, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, předsedu Národní rady zdravotně postižených ČR a předsedu Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, aby do 31. října 2004 delegovali své zástupce do pracovní skupiny;
2)   členy ustavené pracovní skupiny, aby zpracovali a do 31. 12. 2004 zaslali na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany návrhy cílů a opatření národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením spadající do jejich působnosti, a to včetně vyčíslení ekonomických dopadů navrhovaných cílů a opatření;
V.  u k l á d á pracovní skupině předložit Vládnímu výboru do 30. 4. 2005 k projednání návrh národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.


2. Návrh na zřízení odborné pracovní skupiny pro přípravu Úmluvy OSN na ochranu práv osob se zdravotním postižením

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I.   z ř i z u j e   podle čl. 7 statutu odbornou skupinu pro přípravu úmluvy OSN na ochranu práv osob se zdravotním postižením;
II.   v y z ý v á   ministryni zdravotnictví, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministry práce a sociálních věcí, kultury, pro místní rozvoj, dopravy, vnitra, informatiky, zahraničních věcí, předsedu Národní rady zdravotně postižených ČR a předsedu Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, aby do 31. října 2004 delegovali své zástupce do této odborné skupiny;
III.  s o u h l a s í, aby MPSV ČR bylo spolugestorem přípravy úmluvy OSN na ochranu práv osob se zdravotním postižením;
IV. u k l á d á výkonnému místopředsedovi
1)  jmenovat podle čl. 5 statutu předsedu a členy odborné skupiny;
2)  učinit příslušné formální kroky k naplnění souhlasu VVZPO se spolugescí MPSV.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.


3. Návrh na změnu složení Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
s c h v a l u j e složení Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny, uvedené v části III. materiálu k jednání.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X