Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

14. 10. 2004 11:12

Usnesení ze zasedání dne 28. června 2004

1. Okruhy činností označované jako veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I.  s c h v a l u j e
okruhy činností označované jako veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, uvedené v části III. materiálu pro jednání,
II.  b e r e  n a  v ě d o m í 
informaci, že projekty, které neodpovídají nové definici veřejně účelných aktivit mohou být přihlášeny do jiných dotačních programů MZ,
III. u k l á d á
výkonnému místopředsedovi VVZPO komunikovat s krajskými zastupitelstvy o vytvoření dotačního titulu na veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.


2. Cena VVZPO za publicistické práce – XI. ročník


Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

I.   b e r e  n a   v ě d o m í
informaci o průběhu předchozích ročníků Ceny VVZPO za publicistické práce propagující problematiku zdravotního postižení,
II.  v y h l a š u j e
XI. ročník soutěže pod názvem Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení,
III. u k l á d á
sekretariátu Výboru zveřejnit vyhlášení soutěže a navrhnout výkonnému místopředsedovi složení nezávislé poroty,
IV. p o v ě ř u j e
výkonného místopředsedu jmenováním členů poroty.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.


3. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny


Vládní výbor pro zdravotně postižené občany:
I. s c h v a l u j e
- předložený návrh Národního rozvojového programu mobility pro všechny,
- předložený návrh Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny,
II. u k l á d á
    výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předložit vládě k projednání Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Usnesení přijato deseti přítomnými členy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X