Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

6. 6. 2007 16:13

Usnesení ze zasedání dne 21. května 2007

1. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 (dále Národní plán) v roce 2006

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. schvaluje návrh Zprávy o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 v roce 2006;
II. ukládá výkonné místopředsedkyni Vládního výboru pro zdravotně postižené občany do 30. 6. 2007 předložit uvedenou zprávu vládě ČR k projednání;
III. doporučuje vládě ČR přijmout usnesení k uvedené zprávě, které je součástí podkladů pro jednání vlády v části III. projednávaného materiálu, doplněné o předložený pozměňovací návrh.
Usnesení přijato jednomyslně.

3. Výroční zpráva VVZPO za rok 2006

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. schvaluje návrh Výroční zprávy VVZPO za rok 2006;
II. ukládá výkonné místopředsedkyni Výboru do 31. 5. 2007 předložit Výroční zprávu vládě ČR pro informaci ve smyslu usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 a usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 545.
Usnesení přijato jednomyslně.

6. Vyhlášení XIV. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení;

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. bere na vědomí informaci o Ceně VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení;
II. schvaluje
- propozice pro rok 2007;
- složení poroty;
III. vyhlašuje XIV. ročník soutěže;
IV. ukládá sekretariátu Výboru zveřejnit vyhlášení soutěže;
V. pověřuje výkonnou místopředsedkyni jmenováním členů poroty.
Usnesení přijato jednomyslně.

7. Návrh na změnu názvu odborné skupiny a pracovní skupiny VVZPO

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
schvaluje:
a) změnu názvu odborné skupiny VVZPO Meziresortní konzultativní tým pro komplexní řešení problematiky motivace a pracovního uplatnění osob se změněnou pracovní schopností s účastí zástupců tripartitních partnerů na Odbornou skupinu VVZPO pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
b) změnu názvu Pracovní skupiny VVZPO pro přípravu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením na Pracovní skupinu VVZPO pro implementaci a ratifikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
Usnesení přijato jednomyslně.

Další projednávané body:

2. Veřejně účelné aktivity občanských sdružení osob se zdravotním postižením
Po diskusi předkládající tento bod z projednávání stáhl.

4. Informace o podpisu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a postup dalších prací na její implementaci a ratifikaci
pro informaci - bez usnesení.

5. Informace o realizaci Národního rozvojového programu mobility pro všechny
pro informaci - bez usnesení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X