Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

6. 9. 2005 13:36

Usnesení ze zasedání dne 21. července 2005

1. Návrh zprávy Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2004

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I.  s ch v a l u j e   návrh zprávy o plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2004;
II.  u k l á d á   výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předložit uvedenou zprávu vládě ČR k projednání;
III.  d o p o r u č u j e   vládě ČR přijmout usnesení k uvedené zprávě, které je součástí podkladů pro jednání vlády v části III. materiálu.
Usnesení přijato jednomyslně.


2. Návrh Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I.   s ch v a l u j e  návrh Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 s rozporem v bodě 8.1.;
II.  u k l á d á   místopředsedovi vlády, ministru spravedlnosti a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany po zapracování technických připomínek, vznesených na dnešním zasedání VVZPO, předložit vládě návrh Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 k projednání;
III.  d o p o r u č u j e   vládě ČR přijmout usnesení k tomuto materiálu, které je součástí podkladů pro jednání vlády v části III. materiálu.
Usnesení přijato jednomyslně.


3. Výroční zpráva VVZPO za rok 2004

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. s c h v a l u j e   návrh Výroční zprávy VVZPO za rok 2004;
II. u k l á d á   výkonnému místopředsedovi Výboru předložit Výroční zprávu vládě ČR pro informaci ve smyslu usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 a usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 545.
Usnesení přijato jednomyslně.


4. Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I.   b e r e   n a   v ě d o m í   informaci o Ceně VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení;
II.  s ch v a l u j e
1. propozice pro rok 2005;
2. složení poroty pro posuzování přihlášených prací;
III.  v y h l a š u j e   XII. ročník soutěže;
IV.  u k l á d á   sekretariátu Výboru zveřejnit vyhlášení soutěže;
V.  p o v ě ř u j e   výkonného místopředsedu jmenováním členů poroty.
Usnesení přijato jednomyslně.


5. Národní rozvojový program mobility pro všechny Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I.  s ch v a l u j e   Statut a Jednací řád Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny;
II.  b e r e   n a   v ě d o m í  informaci o naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny v roce 2005.
Usnesení přijato jednomyslně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X