Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

29. 5. 2009 10:12

Usnesení ze zasedání dne 20. května 2009

1. Zpráva o plnění Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 v roce 2008

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. s ch v a l u j e návrh Zprávy o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 v roce 2008;
II. u k l á d á
a) vedoucímu sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany dopracovat materiál na základě závěrů připomínkového řízení;
b) výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany do 30. 6. 2009 předložit uvedenou zprávu vládě ČR k projednání;
III. d o p o r u č u j e vládě ČR přijmout usnesení k uvedené zprávě, které je součástí podkladů pro jednání vlády v části III. materiálu č.j. 06757/09-VVZ
Usnesení přijato jednomyslně.


2. Výroční zpráva VVZPO za rok 2008

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. s ch v a l u j e návrh Výroční zprávy VVZPO za rok 2008, upravený dle připomínky p. Jana Wiesnera;
II. u k l á d á výkonnému místopředsedovi Výboru do 31. 5. 2009 předložit Výroční zprávu vládě ČR pro informaci ve smyslu usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 a usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 545.
Usnesení přijato jednomyslně.


3. Vyhlášení XVI. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. b e r e   n a   v ě d o m í informaci Ceně VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení;
II. s ch v a l u j e
- propozice pro rok 2009;
- složení poroty;
III. v y h l a š u j e XVI. ročník soutěže;
IV. u k l á d á sekretariátu Výboru zveřejnit vyhlášení soutěže;
V. p o v ě ř u j e výkonného místopředsedu jmenováním členů poroty.
Usnesení přijato jednomyslně.


5. Informace o realizaci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených na rok 2009

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
b e r e   n a   v ě d o m í informaci o průběhu a výsledcích dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených na rok 2009
Usnesení přijato jednomyslně.


Další projednávané body:

4. Národní rozvojový program mobility pro všechny
Bod určen pro informaci, nebylo přijímáno usnesení.

7. Různé:
Informace o přípravě nového národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2010-2014.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X