Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

22. 1. 2007 12:53

Usnesení ze zasedání dne 19. prosince 2006


1. Zpráva o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. s c h v a l u j e návrh Zprávy o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením;
II. u k l á d á výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předložit uvedenou zprávu vládě ČR k projednání;
III. d o p o r u č u j e vládě ČR přijmout usnesení k uvedené zprávě, které je součástí podkladů pro jednání vlády v části III. materiálu pro jednání vlády

USNESENÍ
vlády České republiky
ze dne ………..... čj. .........
ke Zprávě o realizaci jednotlivých koncepčních opatření
Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením

V l á d a
I. bere na vědomí Zprávu o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením (dále jen Střednědobé koncepce), obsaženou v části III. tohoto materiálu;
II. u k l á d á
1. místopředsedovi vlády, ministru práce a sociálních věcí a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, ministrům dopravy, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, kultury, vnitra a informatiky, aby ve své legislativní, řídící, metodické a organizační činnosti dotýkající se potřeb občanů se zdravotním postižením vycházeli ze Střednědobé koncepce a pokračovali v realizaci jednotlivých koncepčních opatření s tím, že finanční zabezpečení realizace jednotlivých opatření budou zajišťovat v rámci možností státního rozpočtu daných výdajovými rámci jejich rozpočtových kapitol;
2. místopředsedovi vlády, ministru práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem zdravotnictví a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy urychleně vypracovat a předložit právní úpravu systému ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením;
3. ministrovi pro místní rozvoj zanalyzovat příčiny nedodržování právních předpisů ukládajících bezbariérové užívání staveb a do 31. 12. 2007 navrhnout účinná opatření, která jednoznačně stanoví institucionální zajištění odpovědnosti za dodržování požadavku na bezbariérové užívání staveb;
4. místopředsedovi vlády, ministru práce a sociálních věcí a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předložit vládě do 31. 12. 2008 zprávu o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce, realizovaných v letech 2007 - 2008.
Usnesení přijato jednomyslně.

3. Úprava právních předpisů vztahujících se k zaměstnávání osob se zdravotním postižením za účelem zabránění zneužívání existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
d o p o r u č u j e ministrovi práce a sociálních věcí
1) ve spolupráci s odbornou skupinou VVZPO pro zaměstnávání a Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených zanalyzovat příčiny nežádoucího chování zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
2) na základě zjištěných závěrů urychleně realizovat účinná opatření, jejichž cílem bude zamezit spekulativnímu chování zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením při realizaci „náhradních plnění“ (§ 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti) a při poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78 zákona o zaměstnanosti).
Usnesení přijato jednomyslně.

Další projednávané body:

2. Informace o plnění Národního rozvojového programu mobility pro všechny
pro informaci - bez usnesení.

4. Informace o Ceně VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení
pro informaci - bez usnesení.

5. Informace o přípravě Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením
pro informaci - bez usnesení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X