Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

13. 3. 2009 14:37

Usnesení ze zasedání dne 18. února 2009

1. Zpráva o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením v letech 2007 a 2008

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I.   s c h v a l u j e   návrh Zprávy o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením v letech 2007 a 2008;
II.   u k l á d á výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany do 28. 2. 2009 předložit uvedenou zprávu vládě ČR k projednání;
III.   d o p o r u č u j e vládě ČR přijmout usnesení k uvedené zprávě, které je součástí podkladů pro jednání vlády v části II. materiálu pro jednání VVZPO.
Usnesení přijato jednomyslně.


2.   Návrh na novelizaci Listiny základních práv a svobod

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

I.     s c h v a l u j e   návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.;
II.   u k l á d á výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany do 28. 2. 2009 předložit návrh ústavního zákona vládě ČR k projednání;
III.  d o p o r u č u j e vládě ČR přijmout usnesení k návrhu ústavního zákona, které je součástí podkladů pro jednání vlády v části II. materiálu pro jednání VVZPO.
Usnesení přijato 9 hlasy, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.


3. Postup přípravy ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a jejího Opčního protokolu v ČR

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
b e r e   n a   v ě d o m í  informaci o postupu ratifikace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jejího Opčního protokolu v ČR.
Usnesení přijato jednomyslně.


8. Různé
Nastupující krize se projevuje naplno již i u zaměstnavatelů zdravotně postižených a výrobních družstev invalidů

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I.     b e r e   n a   v ě d o m í   podanou informaci Svazu českých a moravských výrobních družstev a Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených;
II. d o p o r u č u j e ministru práce a sociálních věcí zabývat se konkrétními návrhy obsaženými v předloženém dokumentu, zejména návrhy krátkodobě stabilizujícími situaci zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, ohrožených krizí.
Usnesení přijato jednomyslně.


Další projednávané body:

4. Evropský systém parkovacích karet pro osoby se zdravotním postižením

5. Informace o realizaci Národního rozvojového programu mobility pro všechny

6. Informace o dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených

7.  Informace o Ceně VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X