Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

14. 10. 2004 11:11

Usnesení ze zasedání dne 17. května 2004

1.Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

I. s ch v a l u j e  návrh zprávy o plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením po zapracování výše uvedených připomínek;
II.  u k l á d á  výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předložit uvedenou zprávu vládě ČR k  projednání
III. d o p o r u č u j e vládě ČR přijmout usnesení k uvedené zprávě v tomto znění

USNESENÍ
vlády České republiky
ze dne ........2004 čj. .............

k Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Vláda
I.   b e r e   n a   v ě d o m í  zprávu Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2003
II. k o n s t a t u j e , že
1. z 83 opatření, která měla být splněna do 31. 12. 2003 nebo se mají plnit každoročně či průběžně, bylo splněno nebo se plní 80 opatření
2. nejsou plněna opatření č. 4.4 a) a
III. m ě n í Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením schválený usnesením vlády ze 14. dubna 1998 č. 256, ve znění usnesení vlády ze 3. července 2000 č. 667, usnesení vlády z 25. července 2001 č. 770 a usnesení vlády z 29. května 2002 č. 545 a usnesení vlády z 18. června 2003 č. 596
1. vypuštěním bodu 13.1 d
2. změnou termínu plnění bodu 19 g) z 31. 12. 2004 na 30. 6. 2005
IV. ukládá
1. ministrovi práce a sociálních věcí provést opatření vedoucí k urychlené realizaci uvedených úkolů a o provedených opatřeních informovat vládu do 30. 9. 2004
2.místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, předložit vládě do 31. 5. 2005 další zprávu o plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Provedou:
Místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a výkonný místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, ministr dopravy, ministr informatiky, ministr kultury, ministr práce a sociálních věcí, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, ministr vnitra, ministr zdravotnictví, ministr zemědělství, předseda Českého statistického úřadu.

Usnesení bylo přijato jednomyslně


2. Výroční zpráva VVZPO za rok 2003

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. schvaluje doplněný návrh Výroční zprávy VVZPO za rok 2003;
II. ukládá výkonnému místopředsedovi Výboru do 31. 5. 2004 předložit Výroční zprávu vládě ČR pro informaci ve smyslu usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 a usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 54
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy.


3. Cena VVZPO za publicistické práce propagující zdravotní postižní

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že bude navržen nový název Ceny VVZPO, a zařazuje jej na program červnového zasedání
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X