Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

9. 6. 2006 16:05

Usnesení ze zasedání dne 10. května 2006

1. Návrh na změnu vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
doporučuje ministrovi práce a sociálních věcí, zahájit kroky k posouzení možnosti zařadit do vyhlášky č. 182/1991 Sb., v příloze č. 2 vztahující se k Mimořádným výhodám I. stupně, také osoby se senzoriálně-motorickým postižením.
Usnesení přijato většinou hlasů (nikdo proti, 1 se zdržel hlasování).

2. Závěrečná zpráva o splnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. s c h v a l u j e návrh Závěrečné zprávy o splnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, včetně zprávy o plnění opatření v roce 2005;
II. u k l á d á výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předložit uvedenou zprávu vládě ČR k projednání;
III. d o p o r u č u j e vládě ČR přijmout usnesení k uvedené zprávě, které je součástí podkladů pro jednání vlády v části III. materiálu pro jednání VVZPO.
Usnesení přijato jednomyslně.

3. Návrh Výroční zprávy VVZPO za rok 2005
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. s c h v a l u j e návrh Výroční zprávy VVZPO za rok 2005;
II. u k l á d á výkonnému místopředsedovi Výboru do 31. 5. 2006 předložit Výroční zprávu vládě ČR pro informaci ve smyslu usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 a usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 545.
Usnesení přijato jednomyslně.

4. Informace o situaci v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. b e r e  n a   v ě d o m í předloženou informaci;
II. u k l á d á
a) ministrovi práce a sociálních věcí řešit příčiny nežádoucí aplikace ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v praxi, prostřednictvím legislativní změny nebo účinného kontrolního postupu tak, aby toto opatření nabylo účinnosti od 1. 1. 2007;
b) sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany iniciovat jednání s Ministerstvem financí s cílem navrhnout a podpořit zvýšení slev na daních z příjmů právnických i fyzických osob ve smyslu ustanovení § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, za zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením na částky více motivující zaměstnavatele k trvalému přizpůsobení pracovních míst a zaměstnávání těchto osob;
c) sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, aby ve spolupráci se Svazem českých a moravských výrobních družstev inicioval jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, jehož cílem bude urychlené vypracování prováděcího předpisu k provedení ustanovení § 101 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jehož obsahem bude stanovení seznamu zboží, u kterého je veřejný zadavatel povinen využít zvýhodnění pro specializované zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením;
III. ž á d á ministra práce a sociálních věcí, aby ve spolupráci s Ministerstvem informatiky, Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a Národní radou zdravotně postižených ČR zajistil profesionální, moderní a současným komunikačním možnostem odpovídající soustavnou osvětu a propagaci schopností a možností ekonomického začlenění osob se zdravotní postižením, formou příkladů a návodů postupu vůči podnikatelské i laické veřejnosti např. využitím národního projektu nebo grantu v rámci ESF.
Usnesení přijato jednomyslně.


5. Návrh na vyhlášení XIII. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
I. b e r e n a v ě d o m í informaci o Ceně VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení;
II. s c h v a l u j e
- propozice pro rok 2006
- složení poroty;
III. v y h l a š u j e XIII. ročník soutěže;
IV. u k l á d á sekretariátu Výboru zveřejnit vyhlášení soutěže;
V. p o v ě ř u j e výkonného místopředsedu jmenováním členů poroty.
Usnesení přijato jednomyslně.

Další projednávaný bod:

Informace o plnění Národního rozvojového programu mobility pro všechny – dílčí projekty záměrů bezbariérových tras podpořené v roce 2005
pro informaci - bez usnesení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X