Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
za rok 2003


Datum a způsob vzniku:          8. 5. 1991 
                                                usnesením vlády ČR č. 151 o zřízení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Poslední aktualizace statutu:  10. 12. 2001
                                                usnesením vlády ČR č. 1323 k návrhu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občanyI. PŘEDSEDA A ČLENOVÉ
funkce, doba členství, náplň činnosti
 


I.1   Předseda

PhDr. Vladimír ŠPIDLA
předseda vlády ČR

členem Výboru od 5. 8. 1998
předsedou od 12. 7. 2002

Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru vládě. Svolává a řídí zasedání Výboru.
Předseda Výboru dále zejména: a) jmenuje a odvolává členy Výboru;
                                                    
b) podepisuje mimořádně závažné dokumenty a předává Ceny Výboru.


I.2   Výkonný místopředseda

PhDr. Petr MAREŠ, CSc.
místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a lidské zdroje

členem Výboru od 15. 7. 2002

Výkonný místopředseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Výboru. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Výboru. Dále zejména
a] řídí operativně činnost Výboru;
b] podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Výboru;
c] předkládá materiály Výboru k projednání vládě;
d] předkládá členům Výboru ke schválení plán práce Výboru a k projednání návrhy materiálů Výboru;
e] rozhoduje o zřízení či zrušení odborné skupiny Výboru, jmenuje a odvolává jejího předsedu a členy;
f] řídí činnost sekretariátu Výboru.

I.3  Členové

Jméno a funkce v reprezentované organizaci:

Funkce ve Výboru:

          Členem od: (do:)

Ing. Zdeněk ŠKROMACH
ministr práce a sociálních věcí

místopředseda

           15. 7. 2002

JUDr. Petra BUZKOVÁ
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

místopředsedkyně

           15. 7. 2002

MUDr. Marie SOUČKOVÁ
ministryně zdravotnictví

místopředsedkyně

           15. 7. 2002

Václav KRÁSA
předseda Národní rady zdravotně postižených ČR

místopředseda

           30. 3. 1998
              místopředsedou
           od 17.11. 2002

Za nepřítomnosti předsedy a výkonného místopředsedy řídí zasedání některý z předsedů.

Otmar CVRKAL
místopředseda Národní rady  zdravotně postižených ČR 

                 

14. 2. 2003

Milan PEŠÁK
místopředseda Národní rady zdravotně postižených ČR

Michaela FRYCOVÁ
místopředsedkyně Národní rady zdravotně postižených ČR


od 7.11.1994
(do 14. 2. 2003)

14. 2. 2003

Mgr. Ivana HANAČÍKOVÁ
náměstkyně ministra pro místní rozvoj


29. 10. 2002

Doc. ing. Jaroslav HRUBÝ, CSc.
vedoucí oddělení sekretariátu


8. 5. 1991

Prof. PaedDr. Ján JESENSKÝ, CSc.
místopředseda Národní rady zdravotně postižených ČR


13. 6. 2001

Ing. Vojtěch KOCOUREK
náměstek ministra dopravy


21. 2. 2003

Mgr. Jiří MORÁVEK
místopředseda Národní rady zdravotně postižených ČR


13. 6. 2001

Ing. Ludmila MÜLLEROVÁ
náměstkyně ministra práce a sociálních věcí


29. 10. 2002

PhDr. Jana ŠVECOVÁ, CSc.
vrchní ředitelka, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

PaedDr. Jaroslav MÜLLNER
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy


18. 10. 2000
(do 11. 3. 2003)

11. 3. 2003

Ing. Zdeněk NOVÁK
náměstek ministra kultury


30. 5. 2001

Ing. Václav PETŘÍČEK
náměstek ministra průmyslu a obchodu


26. 9. 2002

Doc. ing. Jiří VOLF, CSc.
náměstek ministra financí


12. 4. 2000

PhDr. Ludmila VOSTŘÁKOVÁ
ředitelka odboru zdravotně sociální péče, Ministerstvo zdravotnictví


9. 8. 1995

Jan WIESNER
předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev


20. 8. 1991II. ZAMĚSTNANCI – SEKRETARIÁT

Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc.
funkce: vládní rada – vedoucí oddělení sekretariátu VVZPO
odpovědnosti: - zpracovává a posuzuje národní programy vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením;
                        - připravuje analytické a koncepční materiály z oblasti problematiky občanů se zdravotním postižením pro Vládní výbor 
                          pro zdravotně postižené občany a vládu ČR;
                        - koordinuje řešení meziresortních problémů občanů se zdravotním postižením;
                        - odpovídá za plnění úkolů sekretariátu Výboru a řídí jeho činnost.

Jaroslava Selicharová
funkce: ministerský rada – tajemnice Výboru – zástupce vedoucího oddělení
odpovědnosti: - v době nepřítomnosti zastupuje vedoucího oddělení;
                        - podílí se na kontrole plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a na jejich novelizaci;
                        - samostatně připravuje podklady pro jednání VVZPO;
                        - organizačně zajišťuje zasedání VVZPO a zpracovává výsledky jednání;
                        - organizačně zajišťuje Cenu VVZPO za publicistické práce propagující zdravotní postižení;
                        - vede zahraniční agendu VVZPO.

JUDr. Pavel Ptáčník
funkce: vládní rada – právník Výboru (ZPS s TZP)
odpovědnosti: - posuzuje a připomínkuje národní programy týkající se problematiky zdravotně postižených;
                        - spolupracuje s relevantními resorty na nových koncepcích specializované legislativy týkající se zdravotně
                          postižených a koordinuje přípravu návrhů legislativních opatření v této oblasti;
                        - připomínkuje nové i novelizované obecné právní předpisy z hlediska jejich dopadu na občany se zdravotním
                          postižením a účastní se vypořádání připomínek;
                        - spolupracuje s výbory pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny a Senátu PČR;
                        - poskytuje odborné konzultace z oblasti právní ochrany zdravotně postižených.

Bc. Petra Dominiková
funkce: rada – sekretářka
odpovědnosti: - samostatně vykonává specializované sociální a poradenské agendy
                        - samostatně vede tuzemskou agendu sekretariátu VVZPO
                        - vede jednání a vyřizuje podání v záležitostech zdravotně postižených občanů
                        - působí také jako asistentka nevidomého JUDr. Ptáčníka.III. PŘEHLED ČINNOSTI

III.1 Zasedání

3. března 2003:
1. Stanovení dalšího postupu při přípravě nové Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením;
2. Aktualizovaný Program zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace;
3. Informace o podpoře aktivit spojených s Evropským rokem osob se zdravotním postižením;
4. Informace o stavu přípravy zákona o ucelené rehabilitaci;
5. Různé:
    a) Příprava kontroly plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí;
    b) Informace o slavnostním zahájení EROZP v Athénách;
    c) Žádost občanského sdružení Rytmus o převzetí záštity nad akcí;
    d) Informace o práci Odborné komise pro sociální politiku;
    e) Informace o přípravě Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN.

22. května 2003:
1. Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením;
2. Zadání Střednědobé koncepce státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením;
3. Evropský rok ZP osob - jejich zaměstnanost a ekonomická aktivita – ustavení meziresortního konzultativního týmu
    pro komplexní řešení problematiky motivace a pracovního uplatnění OZPS s účastí zástupců tripartitních partnerů;
4. Cena VVZPO za publicistické práce propagující zdravotní postižení;
5. Výroční zpráva o činnosti VVZPO za rok 2002;
6. Různé:
    a) Informace o aktivitách spojených s Evropským rokem osob se zdravotním postižením;
    b) Informace o Národním rozvojovém programu mobility pro všechny;
    c) Návrh na složení české delegace na 2. zasedání Ad Hoc výboru pro přípravu Úmluvy OSN o právech občanů se zdravotním postižením.

31. července 2003:
1. Výběr zpracovatele Střednědobé koncepce státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením (dále jen „Střednědobá koncepce“)
    a návrh osnovy Střednědobé koncepce, návrh zadání
2. Střednědobé koncepce a návrh na výběr hodnotitelů Střednědobé koncepce;
3. Změny ve Statutu Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny;
4. Složení meziresortního konzultativního týmu pro komplexní řešení problematiky motivace a pracovního uplatnění OZPS s účastí zástupců tripartitních partnerů;
5. Různé:
    Informace o uznání velvyslance ČR při OSN PaedDr. Kmoníčka členům delegace ČR na zasedání Ad Hoc výboru
    pro přípravu úmluvy OSN na ochranu práv osob se zdravotním postižením.

14. listopadu 2003:
1. Teze návrhu Střednědobé koncepce státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením;
2. Informace o naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny;
3. Informace o práci meziresortního konzultativního týmu pro komplexní řešení problematiky motivace a pracovního
    uplatnění osob se změněnou pracovní schopností;
4. Informace o Ceně VVZPO za publicistické práce;
5. Různé:
    Černá a bílá kniha bariér.III.2 Pracovní skupiny

Odborná skupina VVZPO pro sociální politiku
vznikla usnesením VVZPO ze dne 1. 10. 2002. Předsedou byl jmenován Ing. Pavel Dušek.
Jejím úkolem je řešení opatření Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, která souvisejí s transformací systému sociálních služeb (součást programového prohlášení vlády), která se nedaří plnit. Proto jim byla dána priorita usnesením vlády č. 545/2002 v souvislosti s Evropským rokem osob se zdravotním postižením. Předpokládá se zapojení krajů.

Meziresortní konzultativní tým pro komplexní řešení problematiky motivace a pracovního uplatnění OZPS s účastí zástupců tripartitních partnerů
vznikl usnesením VVZPO dne 22. 5. 2003. Předsedou byl ustaven Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev.
Jeho programem a cílem je inspirovat, iniciovat, případně navrhovat a doporučovat kompetentním útvarům zodpovědných ministerstev okruh systémových změn, vzájemně provázaných.

Pracovní skupina pro průběžné hodnocení  návrhu Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením
byla ustavena usnesením VVZPO ze dne 31. 7. 2003. V průběhu přípravy návrhu hodnotila jednotlivé verze koncepce a doporučovala úpravy návrhu.

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny
byl ustaven usnesením VVZPO ze dne 16. 4.2002 pro administraci programu, do níž patří zejména schvalování prováděcích předpisů pro realizaci programu, vyhlašování termínů pro předkládání projektů, zřizování hodnotitelských komisí, řízení administrace programu, schvalování výsledku činnosti hodnotitelských komisí a rozhodování o postoupení doporučených projektů k financování. Předsedou řídícího výboru je místopředseda vlády ČR pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje PhDr. Petr Mareš, CSc.

Hodnotitelská komise Národního rozvojového programu mobility pro všechny
byla ustavena řídícím výborem programu. Předsedou je Ing. Josef Štěpánek, pracovník Ministerstva dopravy. Do působnosti hodnotitelské komise patří hodnocení předložených projektů na základě kritérií programu, písemné vyhotovení posudků předložených projektů a jejich předkládání ke schválení řídícímu výboru.

Porota pro posouzení prací přihlášených do soutěže o Cenu VVZPO za publicistické práce propagující zdravotní postižení.
Je ustavena vždy pro příslušný ročník. Je devítičlenná, předsedu nemá.
Posuzuje přihlášené práce a vybírá tři nejlepší v každé ze tří kategorií, event. navrhuje udělit ještě čestná uznání.


III.3 Aktivity

1.  V roce 2003 Výbor schválil způsob přípravy Střednědobé koncepce státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením a výběr zpracovatele. V průběhu přípravy se vyjadřoval k jednotlivým verzím koncepce. Kvůli počátečním problémům, zejména zpoždění zásadních politicko ekonomických rozhodnutí, nebyla Střednědobá koncepce dokončena podle plánu, termín pro předložení Střednědobé koncepce na jednání vlády byl posunut na 31. 3. 2004.

2.  Výbor aktualizoval Program zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pod názvem Národní rozvojový program mobility pro všechny. Tento Program byl usnesením vlády ze dne 29.5.2002 č. 545 doplněn do Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a jeho koordinátory se staly Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Národní rada zdravotně postižených ČR. Finanční krytí programu zajišťuje v rámci svého rozpočtu Státní fond dopravní infrastruktury. Cílem je postupné zlepšení infrastruktury zpřístupněním dopravních cest, objektů poskytujících služby uživatelům dopravních systémů, dopravních prostředků a informačních systémů.
Na jaře 2003 sekretariát VVZP0 přijímal projekty pro rok 2003 a hodnotitelská komise je posuzovala. V této etapě byly na VVZPO přihlášeny 4 projekty, další byly přijímány přímo Státní fondem dopravní infrastruktury. Celkově bylo hodnoceno 35 projektů, z nichž 11 v celkové částce 22 071 470 Kč bylo SFDI doporučeno k financování.
V listopadu byly přijímány projekty v prvním kole pro rok 2004. Na VVZPO jich došlo celkem 17. Další kolo pro uvedený rok bylo vyhlášeno na duben 2004.

3.  Sekretariát VVZPO se v souladu s usnesením Výboru aktivně podílí na přípravě Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN. Koordinoval přípravu materiálů a českých pozičních stanovisek k jednání našich zástupců v OSN. Výbor delegoval JUDr. Pavla Ptáčníka a Mgr. Stanislavu Makovcovou na jednání Ad hoc výboru pro přípravu Úmluvy, které se konalo v červnu 2003 v New Yorku. Aktivní přístup české delegace byl velmi vysoce hodnocen a velvyslanec ČR při OSN PaedDr. Kmoníček jí vyslovil uznání.

4.  Dne 2. 12. 2003 uspořádal Výbor v Paláci Žofín tradiční Slavnostní večer k mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, spojený s předáváním Cen VVZPO za publicistické práce propagující zdravotní postižení (X. ročník).

5. Sekretariát Výboru se podílí na legislativním procesu připomínkováním obecných právních předpisů z hlediska jejich možného dopadu na osoby se zdravotním postižením, a osobní účastí na připomínkových řízeních. Spolupracuje s relevantními resorty na nových koncepcích specializované legislativy týkající se občanů se zdravotním postižením a navrhuje právní úpravy věcí týkajících se těchto občanů, nejsou dosud zákony upraveny.

6. Poskytuje odborné konzultace z oblasti právní ochrany zdravotně postižených a informuje organizace o změnách v legislativě týkající se jejich problematiky.III.4 Spolupracující organizace

a) státní - ministerstva;
              -  zdravotní a sociální výbory Poslanecké sněmovny a Senátu PČR;
              -  Státní fond dopravní infrastruktury;
              -  Český statistický úřad;
              -  vysoké školy (především pedagogické fakulty a Filosofická fakulta UK);
              -  speciální školy;

b) nestátní  - Národní rada zdravotně postižených ČR (poradní orgán Výboru);
                  -  občanská sdružení zdravotně postižených;
                  -  Svaz českých a moravských výrobních družstev;
                  -  krajské úřady;
                  -  Svaz měst a obcí ČR.III.4 Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením všech typů - realita odpovídá záměru, o rozšíření se neuvažuje.

III. 5 Porovnání zamýšlených cílů s cíly dosaženými

Do konce roku 2003 měla být splněna (nebo se má plnit průběžně) naprostá většina úkolů stanovených Národním plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, což se – s výjimkou dvou opatření - daří. Pravidelná každoroční kontrola plnění NPVP proběhne do 31. 5. 2004 a zpráva bude předložena Vládě ČR k projednání.III.6 Zhodnocení činnosti

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany se v roce 2003 sešel čtyřikrát k projednání nejzávažnějších problémů, které spadají do působnosti více resortů. Hlavním tématem všech jednání byla příprava Návrhu Střednědobé koncepce státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením.

V roce 2003 předložil Výbor Vládě ČR

a)  k projednání:
     Zprávu Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, které vláda schválila usnesením ze dne 18. června 2003 č. 596;

b)  pro informaci:
Výroční zprávu o činnosti VVZPO za rok 2002.IV. VÝSTUPY

IV.1 Tisk a publikace

a) Ohlasy: Za rok 2003 bylo zaznamenáno 36 přímých ohlasů na činnost Výboru v médiích.

b) Články: - PTÁČNÍK, P.: Pravidelné příspěvky do právní rubriky časopisu ZORA

c) Koncepční materiály: - HRUBÝ, J.: Návrh Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. Praha; Vládní výbor
pro zdravotně postižené občany, 2003.

d) Přednášky:      - PTÁČNÍK, P.: Přednášky z oblasti zaměstnanosti a pracovního práva pro vzdělávací kursy NNO Agnes
- PTÁČNÍK, P.: Přednášky na kursech sociálních poradců SONS
- PTÁČNÍK, P.: Soubor přednášek k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením na seminářích Úřadů práce
- PTÁČNÍK, P.: Přednáška Nový zákon o zaměstnávání z pohledu osob se zdravotním postižením na konferenci Rehaprotex, Brno, 6. 11. 2003
- PTÁČNÍK, P.: Přednáška na téma Principy komplexního systému vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti
                       problematiky zdravotního postižení na semináři MV, Brno, 26. 11. 2003
- HRUBÝ, J.:    Aktuální otázky Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. In: Sborník
                       INSPO 2003 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Praha, 16. 3. 2003.


IV.2 Výstupy na internetu

Webové stránky Výboru jsou součástí stránek Úřadu vlády ČR a obsahují veškeré informace a dokumenty v českém jazyce a nejdůležitější kapitoly i v jazyce anglickém.Druh výstupu


Počet celkem

Vláda

vzala na vědomí

schválila usnesením

odmítla

Zpráva pro Vládu ČR

1

-

1

-

Zpráva pro mezinárodní instituce

-

-

-

-

Informace pro vládu

1

1

-

-

Návrh legislativních opatření

-

-

-

-

Návrh legislativních změn

-

-

-

-

Stanoviska pro vládu - připomínky k návrhu zákona

8
Stanoviska pro vládu - připomínky k dalším materiálům

5
Přímá účast na připomínkovém řízení:
- posouzeno legislativních návrhů
- uplatněno připomínek


173
44V. ROZDĚLENÍ DOTACÍ

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany nemá vlastní dotační program.

Pracovníci sekretariátu jsou členy odborných komisí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu při MK, MPSV a MZ.
VI. ZAHRANIČÍ


VI.1 Členství

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany nedelegoval do zahraničních organizací žádného svého zástupce.

Národní rada zdravotně postižených - poradní orgán Výboru - je členem Rehabilitation International (Federace národních a mezinárodních organizací a agentur) a Disabled People's International (mezinárodní organizace sdružující organizace řízené zdravotně postiženými) a v European Disability Forum (Evropské fórum zdravotně postižených) je zatím členem-pozorovatelem, řádnými členy mohou být jen organizace z členských zemí EU.VI.2 Účast na akcích

Konference a výstava HUMANOTECH 2003

Nitra – Slovensko, 10. – 13. 4. 2003
pořadatel: Asociace organizací zdravotně postižených občanů SR
témata akce: - Partnerství proti zbytečné smrti (otázky a úvahy na téma eutanazie, hospicové péče apod.);
                      - Mezinárodní klasifikace funkčnosti (aplikace klasifikace WHO v jednotlivých státech);
                      - Vývoj kompenzačních pomůcek a využití informačních a komunikačních technologií.
účast: 2 pracovníci sekretariátu


Mezinárodní konference INTO WORK 2003

Athény – Řecko, 15. – 17. 5. 2003
pořadatelé: SVB-Netjob a Proteas (v rámci řeckého předsednictví EU)
finanční podpora: Evropský sociální fond a Evropský program EQUAL
téma akce: zaměstnávání osob se zdravotním postižením (sociální dialog a začleňování, vliv technologií, nové přístupy) a přijetí
                   deklarace – Podpora zaměstnávání osob s pohybovým postižením.
účast: 1 pracovník sekretariátu


Úmluva o zajištění a prosazování práv osob se zdravotním postižením (dále jen Úmluva)

New York – USA, 16. – 26. 6. 2003
pořadatel: Ad hoc výbor při Organizací spojených národů
téma akce: typologie mezinárodních úmluv o možnosti přípravy Úmluvy, nedostatečná ochrana osob se zdravotním postižením
                  před diskriminací současnými instrumenty mezinárodního práva, definice zdravotního postižení, procedurální otázky
                  přípravy a konečná podoba Úmluvy; účast: 1 pracovník sekretariátu


Evropský parlament osob se zdravotním postižením

Brusel – Belgie, 9. – 11. 11. 2003
pořadatelé: Evropský parlament a Evropské forum zdravotně postižených
téma akce: hnutí zdravotně postižených na místní, národní i evropské úrovni, přijetí Rezoluce Evropského parlamentu osob se zdravotním
                  postižením a Manifestu Evropského parlamentu osob se zdravotním postižením (výzva k aktivizaci ve prospěch politiky osob
                  se zdravotním postižením);
účast: 1 pracovník sekretariátu

Členové Výboru se účastní zahraničních akcí v rámci svého působení v resortech resp. organizacích.VI.3. Aktivity

Kromě koordinace prací a vypracovávání stanovisek za ČR při přípravě zmíněné Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením spolupracuje sekretariát Výboru s orgány EU a zpracovává stanoviska podle jejich požadavků. Mapuje a vyhodnocuje normativní akty EU, vztahující se k problematice zdravotního postižení.VII. VÝDAJE V KČ ZA ROK 2003


Mzdy a platy zaměstnanců

1489520

Povinné pojistné

517 603

Výdaje na tuzemské služební cesty

*/ 23 529

Výdaje na zahraniční služební cesty

140 671

Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu)

---

Cestovné členů, případně expertů

4 036

Externí zakázky sledované podle PPOV celkem

50 500


z toho

OON - DPP

46 500

OON - DPČ

---

fakturované

4 000

Pohoštění celkem

6 516

z toho

limit pro sekretariát

5 993

mimo limit sekretariátu

523

Telefony

24 701

Školení a konferenční poplatky

5 620

Účelově přidělené prostředky (Cena Vládního výboru za publicistické práce)

91 650


Celkem


2 354 346

*/ Položka neobsahuje náklady na služby autoprovozu, které nejsou sledovány po jednotlivých odděleních.Počet zaměstnanců podle platových tříd

k 31. 12. 2003


z toho na částečný úvazek

Celkem

4

-

platová třída 7 - 9

1

-

platová třída 10

-

-

platová třída 11

1

-

platová třída 12

2

-
VIII. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2004


VIII.1 Upřesněný plán činnosti

Výbor bude především plnit funkci koordinačního a poradního orgánu Vlády ČR pro problematiku pomoci zdravotně postiženým občanům, tj. upozorňovat na závažné problémy zdravotně postižených, které spadají do působnosti několika resortů a ty problémy, které přesahují pravomoci jednotlivých členů výboru, doporučovat k projednání Vládě ČR. Bude zaujímat stanoviska a předkládat doporučení k materiálům předloženým Vládě ČR, dotýkajícím se zdravotně postižených.


Dále bude:

- sledovat plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, napomáhat jeho realizaci a vyhodnocovat účinnost.
   Výsledky plnění  předloží k projednání Vládě ČR;

- koordinovat přípravy návrhu Střednědobé koncepce státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením a konečné znění Střednědobé koncepce předloží vládě k projednání do 31. 3. 2004;

- koordinovat přípravu nového národní plánu pro podporu a integraci občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009, vycházející z cílů a úkolů Střednědobé koncepce;

- podílet se na realizaci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Vyhlásí 11. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

Sekretariát bude nadále připomínkovat návrhy legislativních norem z hlediska jejich možného dopadu na osoby se zdravotním postižením, spolupracovat s relevantními resorty na nových koncepcích specializované legislativy týkající se občanů se zdravotním postižením a poskytovat odborné konzultace z oblasti právní ochrany zdravotně postižených.

V souladu s usnesením Výboru se bude sekretariát aktivně podílet na přípravě Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN.

Sekretariát bude spolupracovat s Českým statistickým úřadem na zajištění validních dat o zdravotně postižených.

Sekretariát je připraven poskytovat metodickou pomoc krajským orgánům veřejné správy při přípravě krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

V oblasti zahraničních aktivit bude sekretariát spolupracovat na realizaci a monitorování Akčního plánu EU na podporu osob se zdravotním postižením. V plánu je i spolupráce s Poradním orgánem Evropské komise pro otázky zdravotního postižení a s Výborem pro rehabilitaci a integraci osob se zdravotním postižením při Radě Evropy na akčním plánu podpory osob se zdravotním postižením.

Výbor rozšíří činnost odborných skupin. Bude zřízena odborná skupina pro vzdělávání a odborná skupina pro regionální rozvoj.VIII.2 Rozpočet

předpokládané náklady budou přibližně odpovídat nákladům roku 2003.IX. DALŠÍ AKTIVITY VÝBORU A JEHO SEKRETARIÁTU

Výbor spolupracuje se všemi resorty, které nějakým způsobem ovlivňují řešení problematiky zdravotně postižených. Nejdůležitější z nich mají zastoupení přímo ve Výboru. Spolupráce je většinou velmi dobrá.

Hlavním partnerem Vládního výboru je Národní rada zdravotně postižených ČR (dále NRZP) – největší střechová organizace zdravotně postižených u nás. Zástupci NRZP tvoří 25 % členů VVZPO.

Sekretariát je ve styku i s jednotlivými organizacemi zdravotně postižených a rovněž státními, samosprávními i nestátními zařízeními poskytujícími sociální služby a vzdělávání zdravotně postiženým (ústavy sociální péče, speciální školy, speciálně pedagogická centra atd.).

Členové výboru a pracovníci sekretariátu informují o existenci a činnosti Výboru také na mezinárodních konferencích a setkáních odborníků. O činnost Výboru je velký zájem a ze setkání s odborníky z ostatních evropských států je zřejmé, že v problematice zdravotně postižených dosahujeme srovnatelných výsledků.

Česká republika jakožto kandidátská země EU se připojila k účasti na Evropském roku osob se zdravotním postižením (EROZP). Výbor přijal na svém zasedání dne 2. listopadu 2001 garanci za přípravu Evropského roku v ČR. Cílem EROZP 2003 bylo zvyšovat povědomí o právech osob se zdravotním postižením, podporovat prosazováni rovných příležitostí, podporovat výměnu informací o příkladech dobré praxe a účinných postupů, posilovat spolupráci mezi všemi zainteresovanými stranami, (vládami na všech úrovních, soukromým sektorem, komunitou, dobrovolnickými skupinami, osobami se zdravotním postižením a jejich rodinami), zdůrazňovat pozitivní přínos osob se zdravotním postižením pro společnost a zvýšit informovanost o různých formách diskriminace osob se zdravotním postižením. VVZPO se podílel na přípravě EROZP, jehož gestorem se stalo Ministerstvo zdravotnictví.

Sekretariát pravidelně sleduje prezentaci problematiky zdravotně postižených i ohlasy médií na činnost Výboru. U ohlasů jsou evidovány pouze ty články a pořady, ve kterých se vyskytuje název Výboru nebo je zmiňován národní plán. Za rok 2003 bylo zaznamenáno 36 přímých ohlasů.

Cena Vládního výboru udělovaná každoročně nejlepším dílům s tématikou zdravotního postižení rovněž napomáhá zvýšit zájem médií o tuto problematiku a zlepšit kvalitu informací.

Vyhlášení Ceny nám ukládá Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Za deset let prošlo soutěží více než 530 prací v kategorii televizních pořadů, rozhlasových pořadů a tisku. Ceny jsou udělovány těm dílům, která nejlépe propagují problematiku zdravotního postižení, tj. oslovují širokou veřejnost, seznamují ji s danou problematikou a pozitivně ovlivňují její přístup k lidem se zdravotním postižením.

Sekretariát organizačně zajišťuje přijímání prací do soutěže, podmínky pro činnost poroty i slavnostní udílení cen, které se koná u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených začátkem prosince.

Sekretariát dále nabízí možnost zapůjčit přihlášené práce. O tuto službu projevují velký zájem zejména studenti VŠ a SOŠ těch oborů, které se problematiky dotýkají.

Kromě stanovisek k materiálům pro vládu se sekretariát VVZPO také přímo účastní připomínkového řízení k veškerým návrhům legislativních norem, které připomínkuje z hlediska jejich možného dopadu na osoby se zdravotním postižením. Je proto v neustálém styku s organizacemi zdravotně postižených, které jsou schopny se k těmto návrhům vyjadřovat, a jejich případné připomínky zpracovává do formálně správné podoby. V roce 2003 se jednalo o 173 návrhů. Pracovníci sekretariátu VVZPO se také účastní projednávání připomínek.

Již v dřívějších letech se sekretariát VVZPO aktivně podílel na legislativním procesu. Připravil návrh na aktualizaci seznamu pomůcek v příloze vyhlášky 182/1991 Sb., na které je poskytován státní příspěvek, spolupracoval na legislativním zakotvení osvobození dovozu pomůcek pro zdravotně postižené od cla a na dořešení bezcelního dovozu automobilů pro zdravotně postižené, podílel se na přípravě zákona o znakové řeči, Národního plánu zaměstnanosti a Nařízení vlády o stanovení povinného podílu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Od počátku spolupracuje na přípravě Zákona o ucelené rehabilitaci a v roce 2003 se podílel na přípravě Návrhu zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací.

Za nejdůležitější materiály Výboru jsou považovány tři na sebe navazující plány: Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům (1992), Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení (1993) a Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (1998, aktualizovaný každoročně usnesením vlády).

Mimo to publikovali pracovníci sekretariátu v posledních letech řadu odborných a popularizačních článků týkajících se problematiky zdravotně postižených a přednášeli na seminářích, konferencích a dalších akcích na tuto problematiku zaměřených.

Pracovníci sekretariátu působí v řadě odborných komisí zabývajících se problematikou zdravotně postižených občanů (legislativa, vzdělávání, sociální věci, dotace, pomůcky a pod).

Sekretariát VVZPO
– je ve stálém kontaktu s občanskými sdruženími a nadacemi zdravotně postižených,
– navštěvuje státní i nestátní zařízení poskytující služby zdravotně postiženým občanům a konference a semináře o problematice zdravotního postižení,
– přijímá zahraniční zástupce vládních i nevládních organizací pracujících pro zdravotně postižené,
– dvakrát vypracoval materiály k nominaci České republiky na mezinárodní Cenu Franklina D. Roosevelta pro zemi, která dosáhla 
   největšího pokroku v péči o zdravotně postižené. Naše republika ani jednou oceněna nebyla, výsledky však byly vysoce hodnoceny.

Vládní výbor se za léta své existence stal přirozeným místem setkávání státní sféry s nestátní tj. organizacemi zdravotně postižených, které jsou prostřednictvím střechové organizace – Národní rady zdravotně postižených ČR ve Výboru zastoupeny a mohou se tak na činnosti Výboru přímo podílet.