Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národní rozvojový program mobility pro všechny

30. 6. 2002 0:00

Program zvyšování bezpečnosti dopravy

a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace


Vyhlášení programu

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Národní rada zdravotně postižených ČR vyhlašují Program zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen Program).

 1. Východiska Programu

Předložený Program je systémovým naplňováním:

 • Zelené knihy EU o rozvoji občanské sítě z roku 1998 se zaměřením na intermodální osobní dopravu;
 • Charty o přístupu k dopravním službám a infrastruktuře, přijaté na Konferenci evropských ministrů dopravy (ECMT) v květnu 1999 ve Varšavě;
 • rezoluce ECMT 2001/3 “Přístupná doprava”, přijaté v květnu 2001 v Lisabonu;
 • European Parliament and Council directive relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver's seat, and amending Directives 70/156/EEC and 97/27/EC (C5-0278/2001 – 1997/0176(COD)).
 • zákona č. 43/1994 Sb., kterým byl novelizován stavební zákon
 • zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury ze dne 4. dubna 2000 (§2, písmeno g);
 • usnesení Vlády ČR ze dne 29. června 1992 č. 466 o Národním plánu pomoci pro zdravotně postižené občany;
 • usnesení Vlády ČR ze dne 8. září 1993 č. 49 o schválení dokumentu “Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení”;
 • usnesení Vlády ČR ze dne 14. dubna 1998 č. 256 o schválení Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Program vychází z následujících obecných tézí:

 1. Jedním z předpokladů integrace osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace
  do života společnosti je možnost volného a bezpečného pohybu;
 2. atraktivní (ekologická a přístupná) místní a regionální osobní doprava je podstatnou součástí evropského dopravního systému;
 3. místní a regionální doprava je prvořadou úlohou obecních a krajských úřadů,
  které spolupracují s uživateli a provozovateli dopravy a správci komunikací;
 4. úřadům, uživatelům a provozovatelům je třeba zajistit odbornou pomoc a přiměřenou politickou a ekonomickou podporu pro naplňování programu.

II) Obsah a zaměření Programu

Obsahem programu je především:

 1. zvyšování bezpečnosti dopravy zpřístupňováním dopravní infrastruktury z hlediska dopravní cesty, dopravních prostředků a aktivních informačních systémů;
 2. zpřístupňování dopravní infrastruktury na úrovni místních dopravních systémů, regionálních dopravních systémů a jejich napojení na transevropskou dopravní síť (TEN) odstraňováním bariér architektonických, orientačních a informačních.

Program je zaměřen na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kterými se rozumí

 • starší spoluobčané;
 • občané se zdravotním postižením;
 • občané s kočárky;
 • těhotné ženy.

III) Cíle a principy Programu

Podle principu koncentrace je globálním cílem Programu integrace lidí s omezenými schopnostmi pohybu a orientace do společnosti, vyrovnávání jejich příležitostí prostřednictvím přístupných dopravních systémů, a tím i celkové zvýšení zaměstnanosti v regionech.

Podle principu programování chápe svobodu pohybu jako dosažitelnou možnost cestování pro všechny skupiny obyvatel.

Aby Program splňoval kriteria relevance, efektivity a udržitelnosti, je od začátku svého vzniku rozpracováván z hlediska principu subsidiarity, tzn. od nejnižší možné úrovně řešení k nejvyšší.

Na rozdíl od jiných rozvojových, restrukturalizačních a podpůrných programů není tento Program zaměřen na přímou podporu tvorby nových pracovních míst, nýbrž na vytváření podmínek pro jejich tvorbu. Snížení nezaměstnanosti chce napomoci prostřednictvím přístupných dopravních systémů, konkrétně:

 • přístupnou dopravou do zaměstnání pro všechny skupiny občanů bez ohledu na jejich případné omezené schopnosti pohybu a orientace;
 • zvýšením mobility obyvatelstva vedoucí ke snížení lokálních disproporcí mezi počtem nezaměstnaných a počtem volných pracovních míst;
 • zvýšením atraktivity regionu pro vytváření nových pracovních míst novou kvalitou dopravních systému.

Cílový stav představuje vyrovnávání příležitostí a zvýšení zaměstnanosti v konkrétních regionech naplněním specifického cíle, a to prostřednictvím atraktivních, bezbariérových dopravních systémů. K dosažení cílového stavu vedou dva operační cíle, které budou předmětem jednotlivých pilotních projektů:

 1. Vytvoření bezbariérových řetězců tras, které umožní všem skupinám obyvatelstva svobodný a bezpečný pohyb v rámci regionu způsobem, který je pro ně vyhovující (pěšky, využitím místních dopravních systémů, individuální automobilovou dopravou), a které dále umožní i přístup k regionálním dopravním systémům, spojujícím určitý region s dalšími lokalitami a koridory.
 2. Stanovení pravidel, které v rámci regionu zajistí, aby všechny nově budované stavby a dopravní systémy včetně oprav a rekonstrukcí naplňovaly požadavky pro svobodný a bezpečný pohyb všech osob.

IV) Časový rámec Programu

Krátkodobý horizont

Rok 2002:

 • dokončení metodické příručky pro naplňování Programu;
 • dokončení pravidel pro poskytování příspěvků pro naplňování Programu z rozpočtu SFDI;
 • realizace prvních investičních akcí regionálních pilotních projektů;
 • monitorování a vyhodnocování regionů, které hraničí s členskou zemí EU;
 • vypracování žádosti o finanční příspěvek z předvstupních fondů EU.

Rok 2003 – Evropský rok osob se zdravotním postižením:

 • předložení žádosti předvstupním fondům EU a získání příslibu spolufinancování;
 • zpracování metodické příručky pro zpřístupňování regionálních dopravních systémů
  a jejich napojení na transevropskou dopravní síť (TEN);

- propojení financování z rozpočtu SFDI s rozpočty SFŽP, MDS, MMR a MŽP;

 • realizace investičních akcí pilotních projektů v rámci propojení místního dopravního systému na regionální.

Střednědobý horizont

Rok 2004 – předpokládaný vstup ČR do EU:

 • vypracování žádosti o finanční příspěvek z kohezních fondů EU;
 • vypracování regionálních pilotních projektů v rámci přeshraniční spolupráce;
 • aplikace směrnice EU Busses and Coaches.

Rok 2005:

 • projekty na modernizaci dopravní infrastruktury (přístupné a ekologické dopravní prostředky, nové technologie, např. nové stavební hmoty, kombinování dopravních cest a telematiky).

Dlouhodobý horizont

Do roku 2010:

 • dosažení 70% obnovy vozových parků měst s elektrickou trakcí přístupnými
  ekologickými dopravními prostředky.

V) Zásady monitorování a hodnocení Programu

Vstupy a výstupy Programu jsou postupně rozpracovány v členění odpovídajícím požadavkům EU.

Finanční vstupy

 • SFDI;
 • místní rozpočty;
 • soukromé zdroje;
 • fondy EU.

Metodické vstupy

Tvorba Programu vychází z obecných zásad uvedených v metodické příručce Programu.

Operační vstupy

Operační vstupy jsou tvořeny pilotními projekty, obsahujícími analýzu stávajícího stavu, dílčí cíle dané etapy, popis existujících bariér a návrh na jejich odstranění, doplněný o finanční vyjádření nákladů dané etapy.

Výstupy Programu

I. fáze Programu – vybudování přístupných pěších tras a jejich napojení na místní a regionální dopravní systémy (počet kilometrů bez bariér, stanovení nákladů);

II. a III. fáze Programu – postupné zpřístupňování místních a regionálních dopravních systémů z hlediska rozvoje aktivních informačních systémů i z hlediska dopravních prostředků (počet vozidel vybavených vně i uvnitř akustickými, optickými a hmatnými informačními systémy, počet přístupných zastávek a dopravních prostředků, stanovení nákladů).

Výsledky Programu

 • zvýšení bezpečnosti dopravy zpřístupňováním dopravní infrastruktury jak z hlediska dopravní cesty a informačních systémů, tak z hlediska dopravních prostředků;
 • s tím související snížení nehodovosti v dopravě;
 • zvýšení mobility osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace;
 • změna přístupu obyvatel k problematice volného a bezpečného pohybu;
 • zvýšený tlak na realizaci obdobných opatření ve všech sférách lidské činnosti.

Účinky Programu

Specifické

 • zvýšení zaměstnanosti lidí s omezenou schopností pohybu a orientace;
 • zvýšení atraktivity regionu pro investice do vytváření nových pracovních míst;
 • rozvoj sektoru služeb a turistického ruchu.

Globální

 • flexibilita pracovní síly v rámci regionu i mimo něj;
 • růst vzdělanosti;
 • ekonomický růst regionu.

Hodnocení Programu

Nová nařízení pro strukturální fondy specifikují tři typy hodnocení:

Ex ante hodnocení (předběžné) posuzuje:

 • vazby mezi globálními, specifickými a operačními cíli a zajišťování jejich shody;
 • relevanci ukazatelů výstupů, výsledků a účinků;
 • spolehlivost úrovně kvantifikace cílů.

Interim hodnocení (prováděné uprostřed období) zkoumá zda je postup řešení v souladu s plánem a průběžně dosaženou míru účinnosti;

Hodnocení ex-post (následné) porovnává plánované a skutečně dosažené cíle.

VI) Řízení Programu

Realizaci Programu včetně podprogramů koordinuje a vyhodnocuje řídící výbor složený ze zástupců vyhlašovatelů Programu. Řídící výbor má k dispozici sekretariát zajišťující zejména následující agendy:

 • organizace výzkumu a průzkumu;
 • zpracování posudků, studií, hodnocení a zpráv;
 • poradenství a metodické vedení realizátorů projektů;
 • spolupráce s řídícími orgány jednotlivých předvstupních programů (Phare – MMR, ISPA – MDS a MŽP), s řídícím orgánem všech předvstupních programů (MF) a Národním programovým výborem;
 • publicistika a prezentace Programu doma a v zahraničí.

Podpůrné programy k naplnění cílů hlavního Programu jsou např.:

 • zaškolování projektantů pro zpřístupňování dopravní infrastruktury;
 • legislativní práce a výstupy vztahující se k Programu;
 • cílené oživování poptávky po nových standardech v dopravních systémech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X