Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národní rozvojový program mobility pro všechny

6. 3. 2017 11:24

Dokumenty a podklady pro zpracování záměru bezbariérové trasy

Vládní plán financování NRPM na období 2016–2025byl přijat usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, tímto usnesením byl novelizován také samotný Národní rozvojový program mobility pro všechny. Vládní plán financování navazuje na předešlý plán, který zajišťoval finanční podporu programu v období 2005–2015.

Manuál pro předkladatele záměrů bezbariérových tras

Formulář pro předložení záměru bezbariérové trasy - povinná přiloha předloženého záměru, je třeba vyplnit všechny kolonky

Obecná doporučení:

- Jednotlivé projekty je nutné předem konzultovat na příslušných rezortech či institucích. Kontakty na zástupce jednotlivých resortů.

- Veškeré předkládané projekty musí odpovídat platným stavebním předpisům vztahujícím se na bezbariérové užívání staveb.

- Elektronická podoba záměru musí obsahovat veškeré informace uvedené v písemné podobě a měla by být v obecně "čitelném" formátu. Hodnotitelská komise pracuje při posuzování se záměry v elektronické podobě.

- Při zpracování projektové dokumentace je možné využít publikaci od Renaty Zdařilové Bezbariérové užívání staveb. Také je možné konzultovat bezbariérové řešení staveb v poradnách ČKAIT pro bezbariérové řešení staveb v Praze a Ostravě. Informace o kontaktech a temínech konzultací jsou dostupné na internetových strákách ČKAIT.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X