Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Příloha č. 3

Přehled připomínkovaných legislativních norem

 • Návrh nařízení o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností.
 • Návrh zákona o sociální potřebnosti.
 • Návrh novelizace vyhlášky o hospodaření s léky.
 • Návrh statutu chráněné dílny.
 • Vládní návrh novelizace občanského zákoníku.
 • Návrh zásad zákona ČNR o léčivech a prostředcích zdravotnické techniky.
 • Návrh vyhlášky o pracovní pohotovosti.
 • Návrh zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
 • Projekt střednědobé strategie obnovy a podpory zdraví.
 • Návrh nařízení vlády ČR o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením.
 • Návrh zásad zákona , kterým se mění a doplňuje zákon o rodině.
 • Návrh zásad zákona o nestátních veřejně prospěšných zařízeních.
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR o provádění pracovní rehabilitace občanů se ZPS.
 • Návrh novelizace zákona č. 382/1991 Sb., o rodičovském příspěvku.
 • Návrh novelizace celního zákona.
 • Návrh zákona o podnikání ve vztahu k zahraničí a vývozu a dovozu věcí.
 • Návrh novelizace zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a změny vztahující se ke státnímu vyrovnávacímu příspěvku.
 • Poslanecký návrh na změnu § 71 odst. 5 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.
 • Návrh zásad zákona o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
 • Zásady státní rodinné politiky.
 • Rovnoprávné postavení žen.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o materiálním, technickém, personálním vybavení zdravotnických zařízení ve státních zdravotnických organizacích.
 • Návrh novelizace vyhlášky MZ ČR č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a prostředky zdravotnické techniky.
 • Návrh zákona o organizaci zdravotnictví.
 • Návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění.
 • Návrh zákona o daních z příjmů.
 • Návrh zákona o dani z přidané hodnoty.
 • Návrh zásad zákona o sociálním pojištění.
 • Návrh směrnice MZ ČR o náplni středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků.
 • Návrh zásad prevence pracovních rizik.
 • Návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích.
 • Návrh novelizace vyhlášky MZ ČR č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných akcích pro děti a dorost.
 • Návrh zákona o správních poplatcích.
 • Návrh zákona o správě daní a poplatků.
 • Návrh zásad zákona o stížnostech.
 • Návrh zákona o dani silniční.
 • Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o postavení, organizaci a činnosti zdravotních ústavů.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o hrazení léčiv a prostředků zdravotnické techniky.
 • Návrh zákona o dani z nemovitostí.
 • Návrh zákona o dani dědické, darovací a dani z převodů nemovitostí.
 • Poslanecký návrh zásad zákona o obecně prospěšných bytových družstvech.
 • Návrh zásad zákona o státním informačním systému.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Návrh zákona o příspěvku v nemoci a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.
 • Návrh zásad zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Návrh zásad zákona o náhradě nákladů vzniklým obcím v souvislosti s výkonem státní správy.
 • Návrh zákona o státním fondu kultury ČR.
 • Poslanecký návrh zákona o informačních systémech a ochraně informací, se kterými tyto systémy nakládají.
 • Návrh zákona o stanovení výše pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, poplatku z prodlení a způsobu jeho placení.
 • Návrh zákona o silniční dopravě.
 • Návrh zákona o humánních, veterinárních léčivech a prostředcích zdravotnické techniky (vč. prováděcích předpisů).
 • Návrh tezí k vyhlášce MZ ČR o provádění léčebné rehabilitace a zajištění její návaznosti na rehabilitaci pracovní, sociální a pedagogicko-výchovnou v Centrech léčebné rehabilitace.
 • Návrh zásad pro posuzování zdravotní způsobilosti žadatelů pro vydání zbrojního pasu k používání střelné zbraně.
 • Návrh zákona o zdravotní péči.
 • Návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení a změny některých dalších předpisů.
 • Návrh zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
 • Návrh zákona o některých změnách v předpisech o sociální péči.
 • Návrh novelizace vyhlášky MF ČR č. 393/1991 Sb., o cenách stavebních pozemků a porostů.
 • Návrh zásad zákona o ochraně před ionizujícím zářením.
 • Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Návrh novelizace vyhlášky MZ ČR č. 208/1992 Sb., o technickém a věcném vybavení zdravotnických zařízení.
 • Návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče.
 • Návrh zákona o nadacích.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádí některá ustanovení zákona č. 550/1991 Sb.
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se mění vyhláška MF č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní sídla a působnost Finančních ředitelství.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci.
 • Návrh zákona o zvýšení důchodů v roce 1993.
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR o změnách předpisů v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení.
 • Návrh zákona o změnách předpisů v nemocenském pojištění a v pracovně-právních předpisech.
 • Návrh zásad zákona o doplňkových důchodových systémech.
 • Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o provádění léčebné rehabilitace.
 • Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1993.
 • Návrh zásad pro poskytování dotací občanským sdružením ze státního rozpočtu ČR.
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR o posuzování dočasné pracovní neschopnosti.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 442/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby.
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí opatření FS o státním vyrovnávacím příspěvku.
 • Návrh novelizace vyhlášky č. 182/1991 Sb.
 • Návrh výnosu MZ ČR, kterým se ruší stávající výnos o hospodaření s drahými kovy.
 • Návrh smlouvy mezi ČR a SR v oblasti sociálního zabezpečení.
 • Návrh novelizace vyhlášek MZ ČR č. 426/1992 Sb. a č. 427/1992 Sb., o úhradách léků a prostředků zdravotnické techniky a hospodaření s nimi.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Návrh zásad zákona o neziskových právnických osobách.
 • Návrh možností řešení výplaty dávek státní sociální podpory a sociální péče.
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.
 • Návrh zásad dlouhodobé strategie Národního programu zdraví.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění vyhláška č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu.
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima.
 • Návrh novelizace vyhlášky MPSV ČR o stravování v zařízeních sociální péče.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o umělém přerušení těhotenství.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se provádí zákon o umělém ukončení těhotenství.
 • Návrh zákona, kterým se zřizuje Národní park České Švýcarsko.
 • Návrh novelizace vyhlášky MH č. 101/1988 Sb., o Úřadu normalizace a měření.
 • Návrh na doplnění vyhlášky MZ ČR č. 49/1993 Sb., o technickém a věcném vybavení zdravotnických zařízení.
 • Návrh novelizace vyhlášky MH ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MŠMT č.315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků střed. odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných škol a učilišť.
 • Návrh novelizace zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
 • Návrh novelizace zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Návrh zákona o státním informačním systému ČR.
 • Návrh vyhlášky MH ČR o postupu při vyhledávání a průzkumu vybraných ložisek.
 • Návrh vyhlášky MŠMT, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách.
 • Návrh zásad zákona o vzdělávání dospělých.
 • Návrh zásad zákona o zdravotnickém zařízení a působnosti obcí a orgánů státní správy ve zdravotnictví.
 • Návrh novelizace zákona o sociální potřebnosti.
 • Návrh zásad zákona o střelných zbraních a střelivu.
 • Návrh zásad zákona o majetkové restituci církví, náboženských a charitativních organizací.
 • Návrh zásad zákona o orgánech veřejné správy a některých organizacích v oblasti ochrany spotřebitele.
 • Návrh dílčí novelizace vyhlášky č. 91/19084 Sb. a vyhlášky č. 48/1990 Sb., o očkování při cestách do ciziny.
 • Návrh novelizace zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích.
 • Návrh vyhlášky MZe ČR, kterou se provádí zákon o myslivosti.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o léčivech pro poskytování neodkladné pomoci.
 • Návrh zásad zákona o poště.
 • Návrh novelizace zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích.
 • Návrh zákona , kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Návrh nového seznamu výkonů a bodového hodnocení (MZ ČR).
 • Návrh zásad zákona o pravidlech hospodaření (rozpočtová pravidla).
 • Návrh zásad zákona o poskytování zdravotní péče.
 • Návrh zásad zákona o zadávání veřejných zakázek formou soutěží.
 • Návrh novelizace autorského zákona.
 • Návrh zásad zákona o příspěvku na hrubé nájemné.
 • Návrh dílčí novelizace vyhlášky MPSV ČR č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.
 • Návrh vyhlášky MF ČR o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.
 • Návrh novelizace vyhlášky MF ČR o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor.
 • Návrh zásad zákona o vnitrozemské plavbě.
 • Návrh zásad zákona o právní ochraně lázní a zřídel.
 • Návrh usnesení vlády ke komplexní péči orgánů státu o sportovní reprezentaci státu.
 • Návrh na novelizaci Zákoníku práce.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se provádí Zákoník práce.
 • Návrh zásad zákona o přípravě učňů na povolání.
 • Návrh zásad zákona, kterým se mění a doplňuje Občanský zákoník.
 • Návrh zákona o léčivech a prostředcích zdravotnické techniky.
 • Návrh novelizace zákona o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost.
 • Návrh zásad zákona o drahách.
 • Návrh zásad zákona o majetku ČR.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích.
 • Návrh zákona, kterým se stanovují podmínky pro vývoz předmětů kulturní hodnoty.
 • Návrh zákona, kterým se stanoví podmínky uživatelů volných děl literárních, vědeckých a uměleckých.
 • Návrh zásad zákona o základním důchodovém pojištění.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o příplatcích za hospitalizaci.
 • Návrh vyhlášky MZe ČR o správné výrobní praxi.
 • Návrh zásad zákona o pohřebnictví.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o vodách.
 • Návrh střednědobého plánu prevence HIV/AIDS.
 • Návrh koncepce úrazového pojištění.
 • Návrh zákona o majetku ČR.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené a o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů a změny zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.
 • Návrh programu na podporu rozvoje výroby technických pomůcek a služeb pro zdravotně postižené občany.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o činnosti zařízení transfúzní služby.
 • Návrh zásad živnostenského zákona.
 • Návrh dílčí novelizace vyhlášek č. 91/1984 Sb. a vyhl. č. 48/1991 Sb., o očkování do ciziny.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 49/1990 Sb., o uprchlících.
 • Návrh zásad zákona o státní sociální podpoře.
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se provádí zákon o daních z příjmů.
 • Návrh zásad zákona o podpoře exportu.
 • Návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu.
 • Návrh zákona o působnosti správních orgánů v oblasti cen.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o zdravotnické dokumentaci a návrh vyhlášky o národním zdravotnickém informačním systému a veřejných informačních službách.
 • Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1994.
 • Návrh novelizace zákonů v oblasti nemocenského pojištění.
 • Návrh novelizace zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 582/1991 Sb. a zákona č. 100/1988 Sb. (změny v pojistném na sociální zabezpečení).
 • Návrh novelizace vyhlášky MPSV č. 165/1979 Sb.
 • Návrh novelizace vyhlášky MPSV č. 149/1988 Sb. a vyhlášky č. 95/1968 Sb.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.
 • Návrh zásad zákona o výhradním oprávnění ke kolektivní správě práv autorského zákona.
 • Návrh zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem.
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MPSV č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejněm prospěšné práce.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb. a zákon č. 114/1988 Sb., a zákon č. 20/1966 Sb. (sociální hospitalizace).
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o léčivech a prostředcích zdravotnické techniky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
 • Návrh zásad zákona o lihu.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se stanoví tvorba a použití technických rezerv a fondu zábrany, způsob umístění prostředků rezerv a lhůty a způsob vykazování solventnosti pojišťoven.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
 • Návrh zásad zákona o pracovnících ve zdravotnictví a jejich vzdělávání.
 • Návrh zákona o příspěvku na nájemné.
 • Téze návrhu zásad zákona o neziskových právnických osobách.
 • Návrh zásad zákona o některých evidencích provozovaných Policií ČR.
 • Návrh zásad zákona o evidencích Ministerstva vnitra obsahujících osobní údaje.
 • Návrh zákona, kterým se mění doplňuje zákon o Policii ČR a zákon o služebním poměru příslušníků Policie ČR.
 • Návrh zásad zákona o tělesné výchově a sportu.
 • Návrh zásad zákona o ochraně dětí a mládeže a jejich podpoře.
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
 • Návrh zásad zákona o zdravotnickém zařízení v působnosti obcí a orgánů státní správy ve zdravotnictví.
 • Návrh zásad zákona o systému státní podpory studentů vysokoškolského studia a školném.
 • Návrh Národního plánu činnosti k provádění deklarace o přežití, ochraně a rozvoji dětí v ČR.
 • Návrh zásad zákona o vypouštění odpadních vod.
 • Návrh zásad zákona o pohřebnictví.
 • Návrh vyhlášky MF ČR o formě provádění daní a o převodu daní jejich příjemcům.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu země a výrobků takové látky obsahujících.
 • Návrh vyhlášky MH ČR, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím a zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a zákon o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za znečišťování ovzduší.
 • Návrh zásad zákona o hnojivech.
 • Návrh zásad zákona o vodovodech a kanalizacích.
 • Návrh zásad zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Návrh zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu a sociálních důchodů.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima.
 • Návrh zásad ústavního zákona o národní bezpečnosti.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích.
 • Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Návrh zásad zákona o sdružování do zájmových sdružení (komor).
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví výše některých sociálních dávek.
 • Návrh nařízení vlády o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů a některých osob účastných soudní rehabilitace.
 • Návrh zásad zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Návrh zásad zákona o neperiodických publikacích.
 • Návrh zásad Horního zákona.
 • Návrh datového standardu státního informačního systému ČR.
 • Návrh novelizace vyhlášky MZ ČR č. 49/1991 Sb., o požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.
 • Návrh zásad zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče.
 • Návrh zásad zákona o předškolním, základním, středním a vyšším vzdělávání.
 • Návrh zásad zákona o sociální pomoci.
 • Návrh zásad zákona o státní statistice.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o mikrobiologických požadavcích na potraviny a jejich obaly.
 • Návrh zásad zákona o dodatečném uspořádání majetkových vztahů fyzických osob k pozemkům zastavěných státem.
 • Návrh novelizace vyhlášky č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o předepisování, výdeji, zacházení, úhradách léčiv a prostředků zdravotnické techniky a návrh nového seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní správě a samosprávě ve školství.
 • Návrh zásad zákona o českých normách.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník.
 • Návrh zásad zákona o hromadné správě práv podle autorského zákona.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Návrh zásad zákona o oceňování.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje živnostenský zákon a předpisy související.
 • Návrh zákona o správě majetku státu a návrh prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
 • Návrh zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR.
 • Návrh zásad zákona o rostlinolékařské péči.
 • Návrh vyhlášky MF ČR o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.
 • Návrh zákona o ochraně ozónové vrstvy země.
 • Návrh zákona o drahách.
 • Návrh zásad zákona o potravinách.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o státní památkové péči.
 • Návrh nařízení vlády o použití vojáků v činné službě k záchranným pracím při pohromách.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1991 Sb.
 • Návrh vyhlášky MPSV, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních soc. péče a vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních soc. péče.
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte.
 • Návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznaných v r. 1994 a v r. 1995.
 • Návrh zákona, kterým se zvyšují přídavky na děti, státní vyrovnávací příspěvek a některé další sociální dávky.
 • Návrh zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
 • Návrh zásad zákona o neziskových právnických osobách.
 • Návrh zásad zákona o zaměstnanosti.
 • Návrh zákona o důchodovém pojištění.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Návrh vyhlášek, kterými se provádí zákon o důchodovém pojištění.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu.
 • Návrh zákona o návykových látkách.
 • Návrh zákona o vnitrozemské plavbě.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., zrušení státního tabákového monopolu a opatření s tím související.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o zdravotní způsobilosti k vydání a držení zbrojního průkazu.
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a o úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany.
 • Návrh zákona o střelných zbraních a střelivu.
 • Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o střelných zbraních a střelivu.
 • Návrh vyhlášky MPSV, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb.
 • Návrh zásad zákona o provozu na pozemních komunikacích.
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se provádí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o obcích.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hl. městě Praze.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o okresních úřadech.
 • Návrh vyhlášky MD ČR, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o soustavě základních a středních škol.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje přestupkový zákon a zákon o policii.
 • Návrh zákona o chmelu.
 • Návrh prováděcích vyhlášek k provedení zákona o chmelu.
 • Návrh zákona o vinohradnictví a vinařství.
 • Návrh prováděcích vyhlášek k zákonu o vinohradnictví a vinařství.
 • Návrh zákona o omezení reklamy.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o územním plánování a stavebním řádu.
 • Návrh zásad zákona o vysokém školství.
 • Návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.
 • Přepracovaný návrh novelizace zákona o státní památkové péči.
 • Návrh zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o loteriích a jiných hrách.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o vojenské policii.
 • Návrh vyhlášky MŽP ČR, kterou se stanoví seznam látek používaných ve zdravotnictví.
 • Návrh vyhlášky MŠMT o soustavě učebních oborů odborných učilišť.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se provádí zákon o myslivosti.
 • Návrh dlouhodobé strategie Národního programu zdraví.
 • Návrh zásad zákona o státní službě vojáků z povolání.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Návrh vyhlášky MD ČR, kterou se stanoví vzor nálepky prokazující zaplacení poplatku za užívání dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem, rozměr a umístění.
 • Návrh vyhlášky MV ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech.
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
 • Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1995.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby.
 • Návrh zákona o statistické službě.
 • Návrh zásad zákona o civilním letectví.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Návrh zákona o státní sociální podpoře.
 • Návrh vyhlášek, kterými se provádí zákon o státní sociální podpoře.
 • Návrh zásad zákona, kterým se upravují některá práva a povinnosti při vydávání a šíření periodického tisku a provozování zpravodajské agentury.
 • Návrh vyhlášky MD ČR, kterou se vydává řád určených technických zařízení.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o vojenském obranném zpravodajství.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
 • Návrh směrů státní politiky ve vztahu k mladé generaci na léta 1995 až 1997.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích a živnostenský zákon.
 • Návrh zásad zákona o opatření k řešení krizových situací a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
 • Návrh zásad zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti státním občanům ČR.
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie ČR.
 • Návrh změny ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 350/1990 Sb., o akreditační komisi.
 • Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o drahách, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
 • Návrh zákona o finanční prokuratuře a návrh zákona o některých opatřeních při nakládání s majetkem státu.
 • Návrh zásad zákona o poštovních službách.
 • Návrh plánu legislativních prací vlády na 1. pololetí 1995.
 • Návrh zásad zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách.
 • Návrh zákona o auditorech.
 • Návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznaných v roce 1995.
 • Návrh zásad zákona o pohřebnictví.
 • Návrh zákona o oceňování a návrh vyhlášky o oceňování některých věcí movitých a služeb.
 • Návrh zásad zákona o dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí.
 • Návrh vyhlášky MH ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť.
 • Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o drahách, kterou se vydává stavební a technický řád drah.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví práce a pracoviště zakázaná ženám.
 • Návrh vyhlášky MŽP ČR, kterou se mění a doplňuje opatření Federálního výboru pro životní prostředí k zákonu o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
 • Návrh vyhlášky MD ČR k provedení zákona o drahách, kterou se vydává Dopravní řád drah.
 • Návrh vyhlášky MH ČR o způsobu, podmínkách postupu při ověřování schvalování telekomunikačních koncových zařízení.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o znaleckých komisích.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany.
 • Návrh směrnice Úřadu vlády ČR k režimovým opatřením v objektu Úřadu vlády.
 • Návrh vyhlášky MF ČR o osvobození od správních poplatků.
 • Návrh zásad zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně zákona č. 20/1993 Sb., o výkonu státní správy technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.
 • Návrh zásad zákona o nadacích.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišťování základu daně z příjmů.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění.
 • Návrh směrnice Úřadu vlády ČR o zadávání veřejných zakázek.
 • Návrh vyhlášky MD ČR k provedení zákona o drahách, kterou se vydává Dopravní řád drah (přepracovaný text).
 • Návrh zásad zákona o prevenci a likvidaci havárií.
 • Návrh vyhlášky MH ČR o kontrole čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 • Návrh zákona o daňovém poradenství.
 • Návrh zásad zákona o pozemních komunikacích.
 • Návrh vyhlášky MD ČR, kterou se stanoví zařízení vodních cest dopravně vyznačených do tříd, vodní cesty účelové, rozměry vodních cest dopravně vyznačených, plavebně-provozní podmínky vodních cest, seznam veřejných přístavů.
 • Návrh zásad zákona o armádě ČR.
 • Návrh směrnice Úřadu vlády ČR k evidenci a provozu výpočetní techniky, návrh směrnice k evidenci a provozu kancelářské techniky a návrh směrnice k zajištění evidence publikací spotřebního charakteru.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 9/1992 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník.
 • Návrh zákona o neziskových právnických osobách.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví právně-ekonomické podmínky malých nezávislých pivovarů.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR.
 • Návrh zákona o krmivech a o změně některých právních předpisů.
 • Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Návrh zásad zákona o námořní plavbě.
 • Návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a o změně některých právních předpisů.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o zdravotní způsobilosti výkonu fyzické ostrahy nebo pátrání.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a zákon č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se s účinností od 1.7.1995 zrušuje vyhláška č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor.
 • Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
 • Návrh vyhlášky MD ČR k provedení zákonů o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel.
 • Návrh nového devizového zákona.
 • Návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin a další opatření k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb.
 • Návrh zákona o zákonném zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami, přípravky obsahujícími tyto látky, o jejich dovozu, vývozu, tranzitu, o změně některých zákonů včetně návrhů souvisejících předpisů.
 • Návrh vyhlášky MPSV, kterou se novelizuje vyhl. MPSV č. 82/1993 Sb. o úhradě za pobyt v zařízeních sociální péče.
 • Návrh novelizace vyhlášky MPSV, kterou se mění a doplňuje vyhl. MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče.
 • Návrh zásad zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 • Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti k vydání a držení zbrojního průkazu.
 • Návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
 • Návrh zásad zákona o povinných zásobách ropy a ropných produktů.
 • Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Návrh zákona o periodickém tisku.
 • Návrh zásad zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o poštovních službách.
 • Návrh vyhlášky MD k provedení zákona o vnitrozemské plavbě, o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.
 • Návrh zásad zákona o civilní obraně ČR a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Návrh novelizace vyhlášky č. 426/1993 Sb. o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu a novela zákona č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.
 • Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o zdravotních požadavcích na vybavení a provoz zařízení péče o tělo.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o očkování proti infekcím.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o zdravotních požadavcích na látky ve styku s pitnou vodou, koupališť.
 • Návrh vyhlášky MPSV, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1991 Sb.
 • Návrh vyhlášky MPSV, kterou se provádí zákon o státní sociální podpoře.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o mikrobiologických kritériích pro poživatiny a jejich obaly.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o ozařování poživatin a předmětů běžného užívání.
 • Návrh vyhlášky o chemických požadavcích na zdravotní nezávadnosti poživatin.
 • Návrh vyhlášky o zdravotních požadavcích na předměty běžného užívání.
 • Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování, potravinářských prodejen a prodejní zařízení.
 • Návrh vyhlášky o zdravotních požadavcích na kosmetické prostředky a jejich obaly.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek včetně novelizace zákona o správních poplatcích.
 • Návrh zákona o vysokém školství.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacích koeficientů pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995.
 • Návrh vyhlášky, kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané všem ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu.
 • Návrh vyhlášky o maximální výši nákladů zdravotních pojišťoven.
 • Návrh vyhlášky, kterou se stanoví zdravotní požadavky na stroje a zařízení.
 • Návrh vyhlášky o zdravotních požadavcích na pracovní prostředí a pracovní podmínky.
 • Návrh vyhlášky o označení nutričních hodnot v potravinářských výrobcích.
 • Návrh vyhlášky o zotavovacích a jiných obdobných akcích pro děti a mládež.
 • Návrh vyhlášky o zdravotních požadavcích na zřizování, provoz předškolních a školních zařízení.
 • Návrh vyhlášky o podmínkách přiznávání osvědčení odborné způsobilosti oprávněných osob činných v oblasti ochrany veřejného zdraví.
 • Návrh novelizace vyhlášky MH ČR o technických požadavcích na pozemní stavby.
 • Návrh přepracovaného zákona o léčivech a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Návrh vyhlášky MŽP ČR, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996.
 • Návrh vyhlášky MŽP ČR, kterou se stanoví množství látek, které jsou určeny pro zjištění základní potřeby.
 • Návrh zákona o registraci a oznamování některých nebezpečných chemických látek a přípravků.
 • Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1996.
 • Návrh nových pravidel pro poskytování dotací občanským sdružením.
 • Návrh věcného záměru horního zákona.
 • Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 165/1979 Sb., o posuzování pracovní neschopnosti.
 • Návrh vyhlášky MPSV, kterou se mění a doplňuje vyhláška 31/1993 Sb.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví zdravotní požadavky na stavební materiály a výrobky pro stavbu a způsob jejich kontroly.
 • Návrh zákona o nadacích.
 • Návrh novelizace vyhlášky MF ČR č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytů.
 • Novela metodického opatření, které bylo uveřejněno ve Věstníku MZ ČR (k výkonům).
 • Návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se upravuje výše minimální mzdy a výše minimálních mzdových tarifů.
 • Návrh vyhlášky ČSÚ, kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování.
 • Návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se vydává seznam klasifikovaných nebezpečných látek.
 • Návrh zákona o pozemních komunikacích.
 • Návrh zákona o technických požadavcích na výrobky.
 • Návrh zákona o auditu a auditorech.
 • Návrh vyhlášky ČSÚ, kterou se stanoví bližší podmínky ochrany individuálních údajů.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nař. vlády č. 15/1994 Sb., o bezúplatném poskytování učebnic a učebních textů a základních školních potřeb.
 • Návrh vyhlášky MH ČR, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
 • Návrh vyhlášky MH ČR o územně plánovací dokumentaci a o územně plánovacích podkladech.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Návrh zákona o registraci a oznamování některých nebezpečných chemických látek a přípravků.
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1996.
 • Návrh vyhl. MH ČR k živnostenskému zákonu, k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.
 • Návrh novelizace zákona o vodách.
 • Návrh novelizace zákona č. 100/1988 Sb., č. 114/1988 Sb. a č. 117/1995 Sb. (ochrana dětí).
 • Návrh zákona o přírodních a léčivých zdrojích.
 • Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, přírodních minerálních stolních vodách, přírodních léčivých lázních a lázeňských místech.
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a kterým se mění zákon o uprchlících.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o referenčních laboratořích.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o organizaci a činnosti transfúzní služby.
 • Návrh novelizace zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
 • Návrh novelizace vyhlášky MZ ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnického zařízení.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
 • Návrh zákona o poštovních službách.
 • Návrh vyhlášky Českého statistického úřadu, kterou se stanoví podrobnosti vedení statistického registru ekonomických subjektů a postup při přidělování identifikačních čísel a identifikačních kódů.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo preventivně výchovné péče.
 • Návrh vyhlášky MŠMT ČR o sestavování konkursních komisí a o pravidlech činnosti při konkursním řízení podle zákona o státní správě a samosprávě ve školství.
 • Návrh vyhlášky MŠMT ČR o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách.
 • Návrh vyhlášky MV ČR o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních.
 • Návrh vyhlášky MV ČR, kterou se mění vyhláška MV č. 252/1990 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR č. 462/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky MZ č. 150/1994 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 198/1995 Sb.
 • Návrh vyhlášky o podmínkách registrace a oznamování některých nebezpečných chemických látek a přípravků.
 • Návrh zákona , kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o poštovních službách.
 • Návrh věcného záměru zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí (rozpočtová pravidla).
 • Návrh věcného záměru zákona o majetku státu a jeho správě.
 • Návrh nařízení vlády o vzdělávání za úplatu ve vyšších odborných školách.
 • Návrh vyhlášky MD ČR , kterou se mění a doplňuje vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah a vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 a vyhlášky č. 146/1995 Sb.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR , kterou se stanoví postup odběru vzorků omamných a psychotropních látek, přípravků obsahujících tyto látky, prekursorů a pomocných látek a zacházení s nimi.
 • Návrh vyhlášky MŠMT ČR o výši kapesného a normě pro věcnou pomoc poskytovanou dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou při jejím ukončení.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o referenčních laboratořích.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o organizaci a činnosti transfúzní služby.
 • Věcný záměr zákona o daňových poradcích.
 • Věcný záměr zákona o auditu a auditorech.
 • Věcný záměr zákona o cestovních dokladech a cestování do zahraničí.
 • Věcný záměr zákona o evidenci obyvatel.
 • Věcný záměr zákona o občanských průkazech.
 • Věcný záměr zákona o matrikách, jménu a příjmení.
 • Návrh novelizace nařízení vlády, kterým se provádí zákon o civilní službě.
 • Návrh Zákona o znakové řeči.
 • Návrh na doplnění Zákona o vysokém školství.
 • Návrh na doplnění Zákona o dani darovací.
 • Návrh novelizace zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhlášky 102/1995 Sb.,
 • Věcný záměr zákona o technických požadavcích na výrobky
 • Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o vykonávání činnosti v oblasti výzkumu, vývoje, výroby distribuce omamných a psychotropních látek a prekursorů a jejich používání na specializovaných pracovištích
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví Seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely
 • Návrh novelizace vyhlášky MZ ČR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
 • Návrh vyhlášky o školách v přírodě
 • Věcný záměr zákona o veřejně přístupných historických, uměleckých nebo vědeckých sbírkách
 • Návrh vyhlášky o vyšších odborných školách
 • Možnosti transformace hygienické služby
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje vyhláška 258/1992 a vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 • Návrh vyhlášky o znehodnocování zbraní
 • Návrh vyhlášky o dovoleném výrobním provedení akustických zbraní a plynovek, plynových nábojek a střeliva
 • Návrh zákona o námořní plavbě
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje vyhl. č. 136/1993 Sb., o odměně pěstouna ve zvláštních zařízeních
 • Návrh věcného záměru zákona o pobytu cizinců
 • Návrh věcného záměru zákona o azylu
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o opatřeních proti přenosným nemocem
 • Návrh novelizace přílohy vyhlášky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
 • Návrh nařízení vlády o vyplacení jednorázové částky k nápravě některých křivd způsobených komunistickým režimem
 • Návrh nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v r. 1996
 • Návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
 • Návrh vyhlášky o podmínkách a průběhu jmenování profesorů a habilitace docentů
 • Věcný záměr legislativních úprav předpisů a všeobecném zdravotním pojištění
 • Návrh metodického pokynu k činnosti rehabilitačních center
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu
 • Návrh novelizace vyhlášky o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
 • Návrh novelizace vyhlášky o stravování v zařízeních sociální péče
 • Návrh novelizace vyhlášky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1997 a návrh usnesení vlády ČR ke státnímu rozpočtu na rok 1997
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o daních z příjmů
 • Návrh věcného záměru zákona o prodeji zemědělské půdy a odloučených částí lesních pozemků ve vlastnictví státu
 • Legislativní podnět úpravy občansko-právních náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
 • Principy zákona o sociální pomoci
 • Návrh vyhlášky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1995 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • Návrh nařízení vlády, kterými se stanoví technické charakteristiky strojních zařízení, ochranných prostředků, spotřebičů plynných paliv, elektrických zařízení a hraček a podmínky pro jejich uvádění na trh
 • Návrh věcného záměru zákona o jedech a žíravinách
 • Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o civilní službě
 • Návrh prováděcích vyhlášek k návrhu zákona o pozemních komunikacích
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
 • Návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění
 • Návrh vyhlášky, kterou se stanoví práce zakázané ženám, těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým
 • Návrh vyhlášky o koncovém bodu telekomunikačních sítí
 • Návrh vyhlášky, kterou se provádí návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona o živnostenském podnikání
 • Návrh věcného záměru zákona o správě daní a poplatků
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění - úhrada prostředků zdravotnické techniky
 • Evropské dohody o ochraně zvířat
 • Návrh zákona o sociální pomoci
 • Návrh věcného záměru novely zákona o státní sociální podpoře
 • Návrh vyhlášky MPSV, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací
 • Podněty k novelám poštovních předpisů
 • Návrh zákona o sociální pomoci
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociální pomoci vč. prováděcích vyhlášek k zákonu o sociální pomoci
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o silniční dopravě
 • Návrh novelizace vyhlášky MŠMT ČR o speciálních školách a speciálních mateřských školách
 • Návrh věcného záměru zákona o pobytu cizinců na území České republiky
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodovém pojištění, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
 • Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje vyhláška MV ČR č. 145/1956 Sb., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • Návrh věcného záměru zákona o zdravotní péči
 • Návrh věcného záměru zákona o ochraně utajovaných skutečností
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterým se mění a doplňuje vyhláška MZ ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení v platném znění
 • Návrh zákona o centrální evidenci sbírek a o změně a doplnění zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 • Návrh novely zákona o drahách
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MPSV ČR č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
 • Návrh vyhlášky, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické, terapeutické účely
 • Návrh věcného záměru novely zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 • Návrh systémové podpory rozvoje městské hromadné dopravy a linkové autobusové dopravy
 • Návrh novely zákona o dani silniční
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotéčního úvěrování bytové výstavby
 • Návrh věcného záměru novely zákona o zaměstnanosti
 • Návrh zákona o vysokých školách
 • Návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody
 • Návrh věcného záměru zákona o zdravotnických prostředcích a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Návrh zákona o dani z nemovitostí
 • Návrh vyhlášky MV ČR, kterou se mění vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
 • Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, přírodních zdrojích minerálních stolních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
 • Návrh věcného záměru novely zákona č. 241/1992 Sb., o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie v platném znění
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se vydává seznam rostlin používaných pro farmaceutické a terapeutické účely
 • Návrh zákona o návykových látkách a změně a doplnění některých dalších zákonů
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
 • Návrh věcného záměru zákona o obecních daních
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o věcných technických a personálních požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o zdravotnické dokumentaci, povinných hlášeních včetně seznamu nemocí hlášení podléhajících a registrech
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o pohotovostních službách
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění vyhláška MZ o zdravotnické záchranné službě
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o transfúzní službě a laboratorní diagnostice
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o asistované reprodukci
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o sterilizaci
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se vydává český lékopis
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 48/1997 Sb., a další některé související předpisy
 • Návrh věcného záměru zákona o evidenci obyvatel
 • Návrh věcného záměru zákona o občanských průkazech, cestovních dokladech občanů a cestování do zahraničí
 • Návrh věcného záměru zákona o matrikách, jménu a příjmení a o opatřeních s tím souvisejících
 • Návrh věcného záměru zákona o provozu na pozemních komunikacích a odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Návrh věcného záměru zákona o zdravotnických prostředcích
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MF č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • Návrh věcného záměru novely zákona o požární ochraně
 • Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh věcného záměru zákona o sdružování
 • Návrh věcného záměru zákona o krizovém řízení
 • Návrh věcného záměru zákona o požární ochraně
 • Návrh věcného záměru zákona o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Návrh novelizace vyhlášky MZ ČR č. 45/1997 Sb., kterou se stanoví seznam výkonů s bodovými hodnotami
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MPSV č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se ZPS
 • Návrh vyhlášky MZ ČR a MZe ČR, kterou se stanoví vyhrazená léčiva, správná praxe prodejců vyhrazených léčiv a obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o správě daní a poplatků a změna předpisů souvisejících
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
 • Přepracovaný návrh věcného záměru zákona o zdravotnických prostředcích
 • Koncepce české transplantologie
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o způsobu předepisování léčivých přípravků, náležitostech lékařských předpisů a pravidel jejich používání
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin, potravinových surovin a pochutin, podmínky jejich použití, jejich označování a obalech a požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravinných doplňků
 • Návrh vyhlášky MZ ČR a MZe ČR, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod, jejich výrobu, kontrolu a distribuci
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o označení nutričních hodnot potravinářských výrobků a značení údajů o možném ovlivnění zdraví
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o podmínkách použití ionizujícího záření ošetření potravin
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah a vybavení prodejny
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • Návrh zákona o zdravotní péči
 • Návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Návrh zákona o poskytování souboru služeb cestovního ruchu, o fondu pro repatriaci zákazníků cestovních kanceláří a o změně a doplnění některých zákonů
 • Návrh vyhlášky MDS ČR, kterou se mění vyhláška MD č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel
 • Návrh vyhlášky MV ČR o provedení některých ustanovení zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR a vyhlášky č. 290/1992 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
 • Návrh vyhlášky MV ČR, kterou se mění vyhláška MV ČR č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
 • Návrh věcného záměru zákona o sociální pomoci a jejím financování
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 • Návrh nařízení vlády k úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
 • Návrh věcného záměru zákona, kterým se upravují některá práva a povinnosti při vydávání periodického tisku, provozování rozhlasového a televizního vysílání a činnosti zpravodajských agentur
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotéčního úvěrování bytové výstavby v platném znění
 • Návrh vyhlášky MZ ČR a MZe ČR, kterou se stanoví vyhrazená léčiva, správná praxe prodejců vyhrazených léčiv a obsah, rozsah a provozování odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv
 • Návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o utajovaných skutečnostech
 • Návrh věcného záměru zákona o telekomunikacích
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Návrh vyhlášky MZ ČR a MZe ČR, kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků
 • Návrh vyhlášky MZ ČR a MZe ČR, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
 • Upravený návrh lázeňského zákona
 • Návrh věcného záměru nového autorského zákona
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
 • Návrh nařízení vlády, kterým se upravuje výše minimální mzdy
 • Návrh nařízení vlády, kterým se upravuje výše minimálních mzdových tarifů
 • Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví
 • Návrh věcného záměru zákona o neziskových bytových společnostech
 • Návrh novely zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
 • Návrh nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • Návrh dílčí novely vyhlášky MD č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
 • Návrh indikačních kritérií pro posuzování nároku na příspěvek na péči
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se provádí některá ustanovení celního zákona
 • Návrh vyhlášky MF ČR o osvobození zboží od dovozního cla
 • Společná východiska budoucí úpravy trestního práva, správního trestání, správního řízení a správního soudnictví
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákony č. 100/1988 Sb., zákon ČNR č. 114/1988 Sb., a zákon č. 117/1995 Sb.
 • Návrh vyhlášky MZ ČR a MZe ČR, kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků
 • Návrh stanoviska vlády k návrhu poslanců Dostála a Kučery na vydání zákona o znakové řeči (sněmovní tisk č. 353)
 • Návrh věcného záměru zákona o poskytování informací o činnosti státních orgánů a orgánů územní samosprávy
 • Návrh věcného záměru zákona o volbách do zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků
 • Návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí
 • Návrh nařízení vlády č. 187/1994 Sb.
 • Návrh vyhlášky o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému
 • Návrh vyhlášky MZ ČR k provedení § 3 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MPSV ČR č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů a návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
 • Návrh novely vyhlášky MZ ČR č. 261/1997 Sb.
 • Návrh zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
 • Návrh zákona o chemických látkách a přípravcích
 • Návrh vyhlášky MK ČR, kterou se stanoví podrobnosti o poskytování příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví obsah a četnost preventivních prohlídek
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče...
 • Návrh vyhlášky MZ, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví organizace a činnost zdravotnické záchranné služby
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o znaleckých komisích
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o referenčních laboratořích
 • Návrh zákona, kterým se upravují některé právní vztahy v oblasti cestovního ruchu a mění a doplňují některé zákony
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška MPSV ČR č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1998 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
 • Návrh věcného záměru novelizace zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Návrh novelizace vyhlášky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1998
 • Návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška MZ ČR č. 261/1997 Sb.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na kosmetické prostředky
 • Návrh prováděcích předpisů, které se připravují v souvislosti s návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje stavební zákon
 • Návrh vyhlášky o jednorázovém odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
 • Návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Návrh věcného záměru zákona o telekomunikacích
 • Návrh vyhlášky o přepravním řádu pro silniční dopravu osob
 • Návrh novely zákona o účetnictví
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví postup při registraci chemických látek a při hodnocení rizika registrovaných chemických látek
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na kosmetické přípravky
 • Návrh věcného záměru novelizace zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Návrh Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR
 • Návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody
 • Návrh Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 • Analýza deformací v oblasti nájemního bydlení
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění vyhláška MPSV č. 82/1993 S., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění vyhláška MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé související zákony
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek
 • Návrh zákona o sociálně právní ochraně dětí
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně právní ochraně dětí
 • Návrh nařízení vlády o zrušení vládního nařízení č. 59/1994 Sb.
 • Návrh na podpis a ratifikaci Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 • Návrh věcného záměru zákona o službě občanských státních zaměstnanců (služební zákon)
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění a doplňuje vyhláška MZ č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Návrh projektu „Přístupnost železnice pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace"
 • Návrh novelizace vyhlášky MZ ČR č. 292/1997 Sb.
 • Návrh „Programu regenerace panelových sídlišť
 • Návrh „Zásad dlouhodobého programu podpory oprav bytového fondu"
 • Návrh novely vyhlášky č. 283/1997 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi
 • Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví
 • Návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému (krizový zákon)
 • Návrh vyhlášky, kterou je MF ČR zmocněno stanovit podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění
 • Návrh věcného záměru zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Návrh zákona o pobytu cizinců
 • Návrh zákona o azylu
 • Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 • Návrh vyhlášky MZ ČR a MZe ČR, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění vyhláška MZ č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
 • Návrh vyhlášky MZ o zdravotní způsobilosti k ochraně utajovaných skutečností
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje
 • Návrh seznamů utajovaných skutečností v jednotlivých oborech a odvětvích
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění vyhláška MZ č. 298/1997 Sb., o chemických požadavcích na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin
 • Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví
 • Návrh vyhlášky MZ ČR a MZe ČR, kterou se stanoví podrobnosti o výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
 • Návrh vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu o administrativní bezpečnosti
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 20/1966 Sb.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu
 • Návrh vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu o průmyslové bezpečnosti
 • Návrh vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu o zjišťování osobnostní způsobilosti, zajišťování personální bezpečnosti a způsobu vyplňování bezpečnostního dotazníku
 • Návrh vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnosti informačních systémů, jejich certifikaci a o náležitosti certifikátů
 • Návrh úpravy předpisů pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a služebního platového řádu
 • Návrh vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu o technické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
 • Návrh vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti
 • Návrh vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu o způsobu používání a ochrany kryptografických prostředků, o postupu certifikačního procesu a o náležitostech certifikátů
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 281/1997 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nebo při invaliditě
 • Návrh stanovení hodnot bodu a výše úhrad zdravotní péče
 • Návrh zákona o některých právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a při provozování zpravodajských agentur (tiskový zákon)
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti a navazující předpisy
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1999
 • Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, zákon 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
 • Návrh vyhlášky MZ ČR o jednorázovém odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
 • Návrh novely vyhlášky č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
 • Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a návrh na novelizaci návazných nařízení vlády
 • Návrh zákona o dani z nemovitostí
 • Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Návrh věcného záměru zákona o přírodních léčivých zdrojích, přírodních zdrojích minerálních vod určených k dietetickým účelům, léčebných lázních a lázeňských místech
 • Návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, o občanských průkazech a překračování státních hranic občany a cestovních dokladech ČR
 • Návrh zákona o ochraně sbírek a jejich centrální evidenci
 • Návrh novely zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • Návrh zákona o obecních daních
 • Analýza systému rehabilitace, rekvalifikace a pracovní integrace zdravotně postižených občanů náměty na opatření
 • Návrh věcného záměru zákona , kterým se upravují některé náležitosti nájmu a podnájmu nebytových prostorů, kterým se mění občanský zákoník
 • Návrh věcného záměru zákona , kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o zbraních a střelivu
 • Návrh zákona o poštovních službách včetně doplňkového zákona
 • Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Návrh věcného záměru zákona o ochraně zaměstnanců při nesolventnosti zaměstnavatele
 • Návrh věcného záměru zákona o přírodních léčivých zdrojích, přírodních zdrojích minerálních vod určených k dietetickým účelům, léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon)
 • Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
 • Návrh vyhlášky č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
 • Návrh věcného záměru zákona o sdružování ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Návrh statutu, složení a programu činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické prostředky zdravotnické techniky
 • Návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek č. 148/1996 Sb., a zákona č. 93/1998 Sb.
 • Návrh Národního plánu zaměstnanosti
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví, co se pro účely trestního zákona považuje za jedy a nakažlivé choroby
 • Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen
 • Návrh materiálu Rozvoj a obnova pražského metra
 • Návrh vyhlášky, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
 • Návrh věcného záměru zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Návrh zákona o sociálně právní ochraně dětí a zákona, kterým se mění některé navazující předpisy
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění vyhláška MZ č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
 • Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů (pozměňovací návrh)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce

 • Návrh Zprávy o stavu lidských práv v ČR za rok 1998
 • Návrh věcného záměru zákona o neziskových bytových družstvech
 • Návrh věcného záměru zákona o zdravotní péči
 • Návrh vyhlášky MZ o dozorčích radách zdravotnických zařízení
 • Návrh novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Návrh nařízení vlády, kterými se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
 • Návrh zákona o dani z nemovitosti
 • Návrh věcného záměru zákona o povinnosti vést evidenci plateb přijatých v hotovosti na registrační pokladně
 • Návrh souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 49/1998 Sb., o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech
 • Principy navrhovaných změn zákoníku práce
 • Návrh nařízení vlády, kterým se provádí § 195 trestního zákona
 • Návrh novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Návrh poslanců Štraita a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce a zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka
 • Návrh novely vyhlášky MD č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
 • Návrh věcného záměru novelizace zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
 • Návrh na schválení konkrétních účelů, na které lze poskytovat sponzorské dary
 • Návrh pracovní verze indikačních kritérií pro posuzování míry závislosti na péči jiné osoby
 • Návrh věcného záměru zákona o zdravotní péči
 • Návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
 • Návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému
 • Koncepce zdravotnictví
 • Deklarace "Dekáda kostí a kloubů 2000 - 2010"
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Návrh věcného záměru zákona o ochraně před škodlivými účinky tabákových výrobků
 • Národní plán zaměstnanosti
 • Návrh na schválení konkrétních účelů, na které lze poskytnout sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou účastí státu
 • Návrh věcného záměru novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Návrh věcného záměru zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Návrh urgentních opatření k řešení současné situace na trhu práce
 • Návrh zákona o transformaci Českých drah a o změně a doplnění zákona č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.,
 • Návrh věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění, zdravotních pojišťovnách a pojistném na zdravotní pojištění
 • Návrh novelizace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
 • Návrh novely zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením pro rok 1999
 • Návrh Národního plánu zaměstnanosti
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákona č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
 • Návrhy vyhlášek MF Čr, kterými se mění vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a vyhlášky č, 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla
 • Návrhy prováděcích právních předpisů k návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví
 • Návrh věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • Návrh novelizace vyhlášky č. 279/1997 Sb.,, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., - Návrh vyhlášky MV ČR, kterou se mění vyhláška MV č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky MV č. 213/1994 Sb.,
 • Návrh věcného záměru zákona o ochraně před škodlivými účinky tabákových výrobků
 • Návrh věcného záměru zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči
 • Návrh vyhlášky , kterou se mění vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění a vyhlášky č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
 • Návrh zákona o poštovních službách a návrh zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o poštovních službách
 • Návrh souhlasu vlády s deklarací "Dekáda kostí a kloubů 2000 - 2010"
 • Návrh zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením
 • Návrh zákona o telekomunikacích
 • Návrh věcného záměru zákona o zdravotní péči
 • Návrh urgentních opatření k řešení současné situace na trhu práce
 • Návrh věcného záměru školského zákona
 • Návrh věcného záměru zákona o školských zařízeních pro děti a mladistvé s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou a o školských zařízeních preventivně výchovné péče
 • Návrh věcného záměru zákona o organizaci a provádění sociálního pojištění
 • Návrh paragrafového znění novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Návrh věcného záměru zákona o podpoře regionálního rozvoje
 • Návrh věcného záměru zákona o zbraních a střelivu
 • Návrh věcného záměru zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a služeb
 • Návrh věcného záměru zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví
 • Návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • Návrh zákona o námořní plavbě
 • Návrh na podpis Evropského zákoníku sociálního zabezpečení
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
 • Návrh zákona o obecních daních
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
 • Návrh zásad vlády ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením
 • Návrh zákona o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Návrh autorského zákona
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
 • Návrh novelizace zákona č. 167/1998 Sb.,
 • Návrh věcného záměru zákona o zdravotní péči
 • Návrh novelizace vyhlášky MZ č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)
 • Návrh nové koncepce bytové politiky
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění vyhláška č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocím
 • Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
 • Návrh novelizace vyhlášky č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Teze návrhu na zřízení Státního fondu rozvoje bydlení
 • Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
 • Návrh zákona o vymezení Národního pokladu České republiky
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
 • Návrh zákona o vzájemné pomoci při správě přímých a nepřímých daní
 • Návrh zákona o vzájemné pomoci při exekucích peněžitých pohledávek vzniklých v ostatních členských státech EU
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví rezidua pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • Návrh zákona o registračních pokladnách
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se mění vyhláška č. 227/1998 Sb., (fondy veřejného zdravotního pojištění)
 • Návrh vyhlášky, která mění a doplňuje stávající vyhlášku č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č, 299/1996 Sb., a vyhlášky č. 4/1998 Sb.,
 • Návrh zákona o rozpočtových pravidlech
 • Návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů
 • Návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje
 • Návrh zákona o Fondu rozvoje bydlení ČR
 • Návrh zákona o státním fondu dopravy
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanová výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění stanoví částky vyměřovacích základů
 • Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění vyhláška č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky přídatné
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv
 • Návrh věcného záměru zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Návrh zákona o přiznání k majetku
 • Návrh "Programu regenerace panelových sídlišť"
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
 • Návrh vyhlášky o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi
 • Zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v letech 1995 až 1999
 • Návrh koncepce budování informačních systémů veřejné správy
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1960 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR (kompetenční zákon)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, zákon č. 145/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech a některé další zákony
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce a některé další zákony
 • Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
 • Návrh Koncepčních záměrů pro zvýšení kvality přípravy veřejných investic ve výstavbě
 • Návrh věcného záměru zákona o prostituci
 • Návrh zákon , kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Návrh vyhlášky MF ČR o způsobu úhrady nákladů na převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby včetně odůvodnění vyhlášky
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě a nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
 • Návrh vyhlášky MPSV ČR, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • Návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
 • Návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • Návrh zákona o ochraně před škodlivými účinky tabákových výrobků
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Návrh vyhlášky, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 • Návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví a o změně některých souvisejících předpisů včetně pracovní verze návrhu prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu
 • Návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č 303/1995 Sb., o minimální mzdě
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Návrh zákona o zdravotní péči
 • Návrh novely zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Návrh novely vyhlášky MH č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Návrh vyhlášky, kterou se vydávají rámcové smlouvy dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Návrh novely vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu
 • Návrh Sektorového operačního programu rozvoje lidských zdrojů v ČR
 • Návrh zákona o spolcích a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád
 • Návrh Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol
 • Návrh věcného záměru zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
 • Návrh věcného záměru novelizace zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, dle ustanovení § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - Návrh zákona o neziskových bytových společnostech a o změně některých zákonů
 • Návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška MD č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška MD č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
 • Návrh věcného záměru zákona o službě některých státních zaměstnanců v ministerstvech a správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ministerstev a správních úřadů (služební zákon) a návrh věcného záměru zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona
 • Návrh věcného záměru zákona o Státním fondu na podporu rozvoje cestovního ruchu
 • Návrh věcného záměru zákona o nájemném z bytu
 • Návrh zákona o ochraně před škodlivými účinky tabákových výrobků
 • Návrh věcného záměru zákona o ekologických daních
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR a některých dalších předpisů
 • Návrh věcného a časového plánu úpravy nájemného z bytů
 • Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
 • Návrh věcného záměru zákona o podpoře bydlení
 • Návrh vyhlášky MF ČR, kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška MF ČR č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.,
 • Návrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob výdeje a prodeje zdravotnických prostředků a návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky povinně předepsané lékařem
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Návrh novely vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
 • Návrh novely vyhlášky, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší povolování výroby a distribuce léčiv
 • Návrh novely vyhlášky č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek
 • Návrh novely vyhlášky MZ ČR č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek